Číslo: 35
01.09.1997
Článků: 39

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Státní půjčka fondem města
Podivné rozhodnutí městské rady v Uherském Brodě
Veřejné poděkování hasičům
Letos o 18 milionů méně než vloni
Pět zdravých stromů bránilo vysychání

Státní půjčka fondem města
Třicet milionů korun by mělo stačit na opravu domů a bytů v okresním městě

Majitelům povodní zničených bytů by měla pomoci půjčka, kterou ovšem nejdříve musí schválit Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky.
Uh. Hradiště - #Doufáme, že naše město obdrží od ministerstva pro místní rozvoj půjčku ve výši třiceti milionů korun, která by umožnila zřízení účelového fondu, uvedl po zasedání městského zastupitelstva tajemník František Rochovanský. Pravidla o vytvoření a použití účelového fondu města v rámci programu poskytování státních půjček na opravy bytového fondu pro rok 1997 určeného pro obce postižené záplavami a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou - záplavou schválili zastupitelé města přijetím Obecně závazné vyhlášky ze dne 26. srpna. Poslední slovo však bude patřit ministerstvu. #Pokud dojde ke schválení vyhlášky, bude moci město poskytovat účelově vázané úvěry vlastníkům obytných budov a bytů poškozených povodní k úhradě nákladů na jejich opravy, upřesnil Rochovanský.
Žadatelem o úvěr může být fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem obytné budovy nebo bytu na území města. K žádosti je třeba doložit vyjádření stavebního úřadu nebo znalecký posudek o poškození domu nebo bytu a o předpokládané ceně opravy.
Město poskytne vlastníkům, obytných budov nebo bytů úvěry do maximální výše šedesáti procent nákladů na rekonstrukci jedné bytové jednotky, nejvýše však 200.000,- Kč na byt a 400.000,- Kč na dům. Úroková sazba z poskytovaných úvěrů činí pět procent. Přičemž lhůta splatnosti poskytovaných úvěrů je šest let a počíná běžet ode dne uzavření smlouvy o úvěru.
Žadatel o půjčku je povinen provádět opravy obytné budovy nebo bytu v souladu se stavebními předpisy. V případě zjištění jejich porušení je povinen neprodleně vrátit celý poskytnutý úvěr.
V Uherském Hradišti by se mohlo poskytnutí úvěru týkat zhruba 320 bytů, které povodeň poničila. #Citelné škody zaznamenali obyvatelé ulic Šafaříkova, Průmyslová a Svatováclavská. Naproti tomu u některých bytů se jedná například jen o výměnu podlah. Některé rodiny se zdály dotčené, protože jim nešla kabelová televize, vyjmenoval šíři možných škod starosta Ladislav Šupka.
Žádosti o půjčku lze podat do patnáctého dne každého měsíce, až do konce roku 1997. V roce 1998 počítá město s uzávěrkou pro podání 28. února. Přičemž výběr žadatelů pro poskytnutí úvěrů podléhá schválení městským zastupitelstvem.
Přijatá přihláška o účelovém fondu je vlastně jakousi alternativou Fondu rozvoje bydlení. #Proto nepočítáme, že se požadovaných třicet milionů od ministerstva rozpůjčuje vesměs soukromníkům, konstatoval starosta. #ti už mají řadu stavebních prací provedeno a nebudou je moci dodatečně doložit fakturama. Město počítá s tím, že právě účelová půjčka bude použita na bytový fond, protože kromě bytů byly v suterénu zaplaveny i sklepní prostory.
#Záleží na tom, jak rychle bude naši žádost ministerstvo projednávat. Snad bude všechno v pořádku, protože jsme vycházeli ze vzoru, který nám poskytlo, uvedl Šupka, #žádost o půjčku má ministerstvo již deset dní na stole.
#Opravili jsme za více než čtyřicet tisíc zatopený sklep a teď nám nezbývá, než čekat, co pojišťovna. Všechno to ale trvá příliš dlouho," svěřil se majitel domu Na Morávce, kterému povodeň zcela poničila sklepní prostory. Peníze jim pojišťovna slíbila vyplatit po předložení deníku o provedené práci. #Už jste viděli, aby si zedník zapisoval, co všechno udělal?"
Město počítá, že státní peníze by měly stačit na pokrytí nákladů s tím, že fyzické osoby mají možnost získat příspěvky od červeného kříže. Tyto prostředky jsou ovšem vázány na případy, kde byl sepsán demoliční výměr.
M. MiškeříkováPodivné rozhodnutí městské rady v Uherském Brodě
Uh. Brod (BoS) - Na posledním zasedání městské rady v Uherském Brodě se v hlavách radních urodila velmi zajímavá myšlenka. Chtějí požádat zastupitelstvo jako nejvyšší orgán města o svěření pravomoci nakládat s městskými financemi až do výše 5.000 korun. Tento průlom do jejich pravomocí by znamenal, že úzká skupina lidí by eventuálně mohla téměř neomezeně a nekontrolovatelně vydávat veřejné peníze bez souhlasu městského zastupitelstva.
Zvláštní je na tom skutečnost, že v současné radě sedí právě ti lidé, kteří v době, kdy nebyli v radě, neustále argumentovali tím, že by jako zastupitelé chtěli ve větší míře rozhodovat o finančních záležitostech a obviňovali bývalou radu z toho, že si dělá co chce, a oni jsou mimo hru. Teď by naproti tomu chtěli mít možnost disponovat se stonásobnou finanční částkou. Musíme věřit v prozíravost členů zastupitelstva Uherského Brodu, kteří mají možnost jim takové pravomoci udělit a později možná plakat nad výdělkem anebo se zachovat jako odpovědní zástupci veřejnosti, kteří si svoje pravomoci udrží a budou tak moci naplnit své poslání a zodpovědně rozhodovat o vynaložených penězích z veřejných prostředků.Veřejné poděkování hasičům
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okresní sdružení Uh. Hradiště touto cestou děkuje všem Sborům dobrovolných hasičů v okrese, které se zúčastnily pomoci v oblastech zasažených ničivou povodní.
Vysoce si vážíme obětavosti, odvahy a nezištnosti hasičů, kteří bez váhání přišli na pomoc svým spoluobčanům v životní tísni.
Děkujeme všem za záchranu lidských životů a za nemalý podíl na záchraně majetku občanů, obcí a měst.
Pomoc hasičů však neskončila opadnutím vody, ale nadále pokračuje tam, kde je to třeba. Jsme proto právem hrdi na svoji příslušnost k hasičům, kteří jsou již více jak dvanáct desetiletí organizováni s cílem pomoci svým bližním.
Poděkování patří i všem starostům obcí a měst jako zřizovatelům zásahových jednotek, kteří tyto jednotky bez váhání vyslali na pomoc. Poslání hasičů mělo a má vysoké společenské uplatnění, které bylo opět potvrzeno touto tvrdou zkouškou.
Výkonný výbor OSH Uh. HradištěLetos o 18 milionů méně než vloni
Uh. Hradiště - Úpravy komunikací po povodni si vyžádají nemalé prostředky. Jejich výši odsouhlasilo městské zastupitelstvo 26. srpna 1997. Již nyní začala rekonstrukce silnice ve Štěpnicích, v blízké době by se měly rozběhnout opravy komunikace Dolní a U Bagru v Jarošově. Štěpnické komunikace by měly městskou pokladnu přijít do částky 5 milionů korun, na Jarošov je pro letošek vyčleněno 2,5 milionu korun.
Rekonstrukce povrchu vozovky čekají rovněž ulice Svatováclavská a Průmyslová. #Po povodních jsou tyto ulice tak znehodnoceny, že není vlastně vůbec možné tudy dopravním prostředkem projet, uvedl k problému zástupce starosty Petr Taťák. I když se zároveň s komunikacemi mělo v této části města přistoupit k dlouhodobě plánované rekonstrukci kanalizace, není podle tvrzení města tento záměr reálný. #Problémů, které na svých zařízeních podnik Slovácké vodárny a kanalizace má, je zřejmě tolik, připustil tajemník Rochovanský, #že by těžko mohl přistoupit k rekonstrukci stoky, vedoucí pod ulicí Svatováclavkou. Náklady na tuto centrální stoku která ústí u hradišťských jatek, byly již v roce 1995 propočteny na 41 milionů korun. #Až se vodárna zbrchá po rekonstrukci úpravny vody v Kněžpoli, může se začít uvažovat o této investici, upřesnil starosta Ladislav Šupka.
Z důvodu záplav muselo zastupitelstvo města sáhnout k přerozdělení financí na neodkladné investiční akce. Proto byl snížen plánovaný letošní objem nákladů 24,5 milionu na 11,5 milionu korun. #Celková proinvestovaná částka bude 85 milionů, což je oproti původnímu plánu na rok 1997 o téměř 18 milionů méně, řekl dále Taťák. Prioritami při přerozdělování jsou podle města oblast školství, komunikace, bytový fond a sportovní či kulturní zařízení. Mezi nejvíce poškozená školská zařízení patří tělocvičny V. ZŠ ve Štěpnicích a na Sportovní škole III. ZŠ na Náměstí Míru. 900 tisíc si pak vyžádá rekonstrukce Slovácké búdy, která by po výběru stavební firmy měla být zahájena během září.
M. MiškeříkováPět zdravých stromů bránilo vysychání
Uh. Hradiště - #Nemůžete prosím vás zjistit, proč se na našem sídlišti kácejí naprosto zdravé stromy? Nechceme žít uprostřed betonových domů bez zeleně. To chtějí vykácet všechno? Takové a podobné dotazy zazněly hned několikrát v naší redakci před pár dny a nám nezbývalo, než se na věc podívat z blízka. #Vím, že naše společnost dělá na sídlišti prořezávky stromů, respektive některé stromy kácí, ale vlastně nevím proč, reagoval v minulém týdnu na dotaz Dobrého dne ředitel Technických služeb města Krupa. Podle dostupných informací to byl Městský úřad v Uherském Hradišti, konkrétně referát životního prostředí, který dal ke kácení stromů na sídlišti v blízkosti hotelu Morava a ulice Svatováclavská souhlas. Vedoucí referátu Květoslav Fryšták nám ochotně sdělil, že tak bylo rozhodnuto na základě žádostí občanů, jenž obývají nedávnou povodní zaplavené byty v přízemích domů.
V této situaci se mnohým obyvatelům sídliště musí právem zdát přinejmenším diskutabilní, proč bylo rozhodnuto a přikročeno k tak zásadnímu řešení. Stromy údajně zabraňovaly rychlému vysoušení vodou nasáklých bytů. #Lidé, kterým patří suterénní byty, se asi chytli čeho se dá. Proto požadovali vykácení stromů, jelikož jim byty špatně vysychaly. Za normálních okolností bych toto nebral za pádný argument. Ovšem s ohledem na fakt, že lidé v zaplavených bytech mají dnes řadu problémů, vyhověli jsme, řekl k celé problematice Fryšták. #Chtěl bych vidět vás v situaci, kdy za vámi na úřad přijde patnáct lidí a žádá odstranění stromů. Jak byste se zachovala? Pět vykácených stromů je tedy řešením pro zatopené domácnosti. Další suché stromy čeká prořezání.
Podle Fryštáka je už dnes jasné, že v nejbližší možné době bude volná plocha osázena novými stromky, takže zeleň na sídlišti by měla býti zachována.
M. Miškeříkováwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund