Číslo: 49
02.12.1996
Článků: 42

Titulní
Na
Ze
Obchod
Pošta
Kultura
Příloha
Horoskop
Pošta
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Projekt na záchranu kopanic končí svou třetí etapu
ČESKÁ ZBROJOVKA V USA
Burza středních škol ď96 založila tradici
Mzdy učitelek MŠ kráceny o osobní příplatky

Projekt na záchranu kopanic končí svou třetí etapu
Smělé plány, jak zabránit vylidňování Kopanic, se daří realizovat jen částečně
Uh. Hradiště - V současnosti končí třetí a poslední etapa Programu hospodářské obnovy moravských Kopanic, který vypracoval Okresní úřad Uh. Hradiště ve spolupráci s STUŽ Uh. Hradiště a obecními úřady jednotlivých obcí.
Program, který má své počátky v roce 1993, měl udržet životaschopnost kopaničářských obcí. Hlavní problémy, tak, jak je pojmenovala ing. arch. Jana Hajduchová ze STUŽ ve své stati Moravské Kopanice, jsou: prudký pokles počtu obyvatel, vysoký průměrný věk a nízká životní úroveň, relativně vysoká nezaměstnanost, nedostatečná technická a sociální infrastruktura. Konkrétní čísla jsou šokující. Například na Lopeníku došlo k úbytku obyvatelstva od roku 1900 až o 74%. Průměrný věk v této obci dosahuje padesátky. Jak uvedl ing. Jan Slezák z odboru regionálního rozvoje OkÚ: #Druhá etapa programu, která byla zahájena v roce 1994, navrhla řešení , jak udržet obyvatelstvo na Kopanicích. Obce zpracovaly už konkrétní programy, na které mohly do určité míry čerpat dotace z různých fondů. Zásadní úkol je vytvořit pracovní příležitosti v místě bydliště. Pak budou mít podnikatelské subjekty zájem umístit sem své obchody a dojde ke zlepšení v oblasti dopravní obslužnosti.
V současnosti je zde velmi malá kupní síla, protože 80% obyvatelstva dojíždí za prací do okolních měst, kde si také zajistí nákupy.# Na podporu Kopanic bylo založeno sdružení obcí Lopeník, Žítková, Vyškovec a Vápenice, kde je také jeho sídlo.
Starostka Žítkové Eva Hargašová na adresu rozvojové akce uvedla: #V rámci projektu bylo u nás zřízeno agrocentrum Koudela, ale je to pro nás spíš zátěž, než přínos. Pro obec podnikatel nevytvořil žádné hodnoty. Podle projektu měly být letos vybudovány kanalizace a komunikace, ale začneme s tím nejdřív příští rok. Problém máme s budovou školy, protože nejsou vyřešeny majetkoprávní vztahy. Finanční problémy jsou obrovské. Jsem spíš pesimista.# Starosta největší kopaničářské obce Starý Hrozenkov Milan Vaculík rovněž zpochybnil realizaci jednotlivých akcí: #Myšlenka je to dobrá, ale je příliš odtržená od reality. Ze všech plánovaných akcí, a není jich málo, se nám podařilo vybudovat jen informační středisko, které velkou měrou napomáhá soukromým zemědělcům. Podobných projektů už tu byla celá řada, ale myslím, že je nelze tvořit od úřednického stolu. Každá obec má svá specifika, a ta potřebují individuální přístup. Proto jsme do Sdružení obcí nevstoupili a vypracovali jsme vlastní program.#
Nemalý úspěch zaznamenala obec Vyškovec, kde v budově školy vznikla výrobna pilníků, což je ekologická výroba bez odpadů. Pro místní obyvatele tak bylo zajištěno asi dvacet pracovních míst. Obec se také podařilo telefonizovat.
Pavlína KřůmalováČESKÁ ZBROJOVKA V USA
Česká zbrojovka, a.s., Uherský Brod pokračuje ve své aktivní obchodní politice tentokrát na trhu USA. Ruční palné zbraně značky CZ jak služební a automatické pro ozbrojené složky, zejména pistolnice CZ 75, tak lovecké a sportovní, byly ve Spojených státech v odborných kruzích dobře známy a vždy kladně hodnoceny. Americký zákazník si je však nemohl legálně koupit až do roku 1991. Teprve po změně politické orientace Československa a zrušení zákazu dovozu zbraní ze zemí východního bloku do USA, vstoupila Česká zbrojovka, a.s., Uherský Brod na americký trh.
Dnes se již Česká zbrojovka nespokojuje s prodejem svých výrobků na tomto trhu prostřednictvím amerických partnerů. Úterní jednání představenstva rozhodlo o založení dceřinné společnosti CZ-USA ve Spojených státech. Úlohou této nejprve tradingové společnosti bude marketing a prodej ručních palných zbraní s oslovením i policejních a dalších ozbrojených složek, včetně pozdějšího transferu výroby. Prostřednictvím této nové společnosti se Česká zbrojovka, a.s., Uherský Brod bude prezentovat jako samostatný obchodní subjekt již na největší světové výstavě ručních palných zbraní a střeliva SHOOT SHOW 97 v Las Vegas v lednu 97. Tímto krokem dále zvyšuje své prestižní postavení mezi světovými výrobci zbraní.
Jiří FrenzlBurza středních škol ď96 založila tradici
Při optimalizaci sítě středních škol bude rozhodující možnost uplatnění

Student brodského učiliště COPt předvádí zkušební střelbu na terč.
Uh. Hradiště (paf) - Ve dnech 27. a 28. listopadu proběhla ve velkém sále Klubu kultury společná akce školského úřadu a úřadu práce okresu Uh. Hradiště nazvaná #Burza středních škol#. Od osmé hodiny ráno až do sedmi do večera se zde představily všechny hradišťské a některé brodské střední školy a učiliště. Jak uvedl ing. Jiří Vařecha, ředitel školského úřadu: #Je to první a jedinečná burza škol pouze z okresu Uh. Hradiště, určená pro žáky devátých ročníků a jejich rodiče. Celkem se tu prezentuje 26 středních škol a středních odborných učilišť. Letos z devátých ročníků vychází 1 824 žáků a přitom střední školy a učiliště nabízejí až 2 800 volných míst, tzn. nabídka je větší než ideální, stoprocentní poptávka. Z těchto čísel vyplývá do budoucna nutnost optimalizace sítě škol. Podporovány budou ty obory, které svým absolventům zaručí uplatnění.# Už před třemi lety stačilo 150 absolventů managerského studia a letos dosahuje jejich počet šesti stovek.
Trh v ekonomické oblasti ale není neomezený, a tak někteří absolventi už budou těžko hledat uplatnění. V současnosti toto studium ztrácí na popularitě také díky tomu, že jeho náplň je dnes obsažena v celé řadě oborů, např. na zemědělských školách nebo průmyslovkách.
Jak uvedl ing. Vařecha: #Školství přirozeně reaguje na potřeby trhu, např. Hamé Babice nebo Colorlak, a zavádí nové obory (např. konzervář). Jak ukázala i Burza škol, permanentně velký zájem je o klasické studium na gymnáziu, jehož úroveň ve srovnání s republikovým měřítkem je vynikající. Zájem je i o studium na obchodní akademii.#
Hradišťská Burza středních škol se setkala s velkým ohlasem jak u samotných deváťáků, tak i u jejich rodičů. Spokojeni byli rovněž zástupci jednotlivých škol, kteří často názorně předvedli obsah a metody výuky na jejich škole. V akci byli k vidění kováři, zdravotníci, švadleny, které uspořádaly módní přehlídky, zemědělci na koních a celá řada dalších studentů. Pravděpodobně největší úspěch sklidil #stánek# brodského Centra odborné přípravy technické, které připravuje odborníky pro zbrojařský průmysl. Studenti oboru puškař předvedli vlastní výrobky a potencionální zájemci si mohli přímo na místě vyzkoušet střelbu na terč. Jak uvedl ing. Vařecha: #Začala tradice prezentace středních škol, kterou bychom chtěli příští rok rozšířit i o jiné moravské regiony.#Mzdy učitelek MŠ kráceny o osobní příplatky
Uh. Hradiště (paf) - Mateřské školy a školní jídelny okresu Uh. hradiště dostaly #vánoční dárek# v podobě plošného pozastavení nenárokové mzdy, tedy osobních příplatků, které už byly jednou kráceny v měsíci říjnu. Ing. Jiří Vařecha, ředitel školského úřadu v Uh. Hradišti tento akt zdůvodňuje: #K tomuto nepopulárnímu opatření jsme museli přistoupit ze dvou důvodů. V průběhu celého roku jsme garantovali nárůst na mzdách asi 18% proti platu roku 1995 a tento rozpočet dodržíme. Druhý aspekt je v tom, že v úvodu rozpočtu roku 1996 jsme dali ředitelkám škol jako jeden z úkolů pružně reagovat na počet docházejících dětí do škol a na počet strávníků. Což asi jedna třetina z 94 školek nedodržela.# K 1. dubnu tohoto roku došlo k navýšení tarifního platu, na které školský úřad finance nedostal. Jak řekl ing. Vařecha:#bylo povinností úřadu o to snížit osobní ohodnocení, a to se nestalo. Osobní příplatky pokračovaly v té výši, v jaké byly nastartovány na začátku roku.
Při kalkulaci koncem roku se pak ukázalo, že vyplacené prostředky budou chybět při vyplácení čtrnáctých platů, které jsou ze zákona nárokové. Proto jsme do konce roku 1996 zastavili vyplácení osobních příplatků.#
Jak ukazuje demografický průzkum, za posledních dvacet let došlo k poklesu počtu dětí na okrese Uh. Hradiště o 1 200.
V současnosti platí norma, která určuje, že na dvě učitelky má být zapsáno 25 dětí. Na našem okrese ale existují školy, které tohoto poměru nedosáhly. Ing. Vařecha dodává: #Ředitelky ani vedoucí jídelen asi jedné třetiny všech mateřských škol nereagovaly pružně na snížení počtu žáků, a tím se projevila ztráta. Přiznávám, že ostatní školy, které hospodařily dobře, jsou neprávem postiženy a doplácejí na špatné hospodaření druhých.# Dana Pleslová, členka oblastní rady Českomoravského svazu pracovníků školství uvedla: #Postih za špatné hospodaření měl být řešen individuálně, protože každá škola má svá specifika. Nelze problém řešit plošně a dávat kolektivní vinu, když celá řada škol nejenže s rozpočtem vyšla, ale dokonce i něco ušetřila.# Celý případ bude mít ještě pokračování. Tento týden by mělo proběhnout jednání školského úřadu s odbory a na programu je i jednání školského úřadu se starosty obcí. Jeden bod bude věnován fungování malotřídních základních a mateřských škol.
Učitelky mateřských škol se právem obávají o svá místa. Dětí ubývá, a tak se do budoucna nedá vyloučit optimalizace sítě mateřinek.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund