Číslo: 29
20.07.1998
Článků: 65

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Podnikání
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Za dobrotu na žebrotu?
Ve výpravě do Japonska je pouze polovina Broďanů
Proč podepsalo město smlouvu?
Brodské gymnázium se účastní na mezinárodním projektu
Nepřijeli jen poznávat náš region
Nejednalo se o hradišťský Ekostav
Všechno bylo v pohodě
Zveme na Javořinu
Vaše tvář se mi nelíbí...
I deštivá dovolená v ČR může být příjemná

Za dobrotu na žebrotu?
Uh. Brod (BoS) - Dramatickým výstupem prezentoval na posledním zasedání zastupitelstva místostarosta Zápeca skutečnost, že finanční úřad zjistil při kontrole na brodské radnici neoprávněné zacházení se státními prostředky. O co vlastně jde. Výstavbu čistírny odpadních vod financovalo město s pomocí návratných i nenávratných půjček od státu. V roce 1995 získalo město od fondu životního prostředí na výstavbu čistírny odpadních vod dotaci, která nebyla v tomto roce plně vyčerpána (2 mil. 950 tisíc se dočerpávalo v lednu 1996). Podle předpisů měla být nevyčerpaná částka za rok 1995 vrácena státu. Jelikož se tak nestalo, byla tím porušena pravidla pro nakládání se státními finančními prostředky. Finanční úřad nyní vyzval brodskou radnici k okamžitému navrácení této částky a k zaplacení pokuty ve výši 2 634 350 korun.
Porušení těchto pravidel provedl můj předchůdce Ing. Kunc, informoval své kolegy v zastupitelstvu Zápeca. Uvedl také, že radnice podala písemnou žádost, aby město částku 2 950 tisíc mohlo vracet tak, jak je dohodnuto podle splátkového kanlendáře (jedná se o návratnou dotaci, kterou město takjakotak splácí), i o prominutí pokuty.
O vysvětlení jsme požádali Ing. Kunce, který se na zastupitelstvu k této věci nevyjádřil, protože o ní nebyl svým bývalým kolegou Zápecou informován, přestože s ním v den konání zastupitelstva jednal: Finanční výpomoc od státu navíc ve výši 6 mil. Kč se mi podařilo získat ve spolupráci s Raciolou. To, že dotace nemohla být proinvestována celá v roce 1995, nezavinilo město, ale stát tím, že nám tyto prostředky poukázal až koncem toho roku. Protože stavba musela pokračovat dál a nebylo jisté, že se mi podaří další dotace od státu zajistit i v dalším roce, ono to totiž nebylo nijak jednoduché, prostavěli jsme zbytek dotace hned počátkem roku 1996. Jelikož tyto finance byly proinvestovány na účel, na který byly určeny, a také vzhledem k tomu, že zpoždění zavinil stát, jsem přesvědčen, že při správné argumentaci je velký předpoklad k tomu, že odvolání bude kladně vyřízeno, objasnil DDS celou záležitost bývalý místostarosta a jeho slova potvrdil i vedoucí finančního odboru městského úřadu pan Maštalíř.
Ing. Kunc ještě dodal: Za to, že jsem sehnal peníze pro město, jsem nyní napadán svým nástupcem, jehož finanční přínos pro město za dobu, co má finance v kompetenci, je pro Uherský Brod zanedbatelný.Ve výpravě do Japonska je pouze polovina Broďanů

V loňském roce si v Japonsku brodské děti vyzkoušely i tradiční bojové umění kendo. - Foto: archiv
Uh. Brod (FlaJ) - Letošní prázdniny budou pro 8 dětí a mladých lidí z Brodu, Bánova a Zlína ve znamení ikebany a japonských zvyklostí. Město Uherský Brod totiž rozšířilo seznam svých družebních měst o japonské město Tsukiyono. Díky této družbě se stejně jako loni podívají do Japonska další obyvatelé Uh. Brodu - a tentokrát i okolí.
Bohužel návštěva Japonska není pro většinu obyvatel naší republiky finančně dostupná. A to platí i pro Broďany. I když je pobyt v tak exotické zemi, jakou Japonsko bezesporu je, velmi lákavý, mohou si ho dovolit pouze někteří z nás. Při výměnném pobytu v rámci družby mezi městy Uh. Brod a Tsukiyono sice odpadají finanční náklady na ubytování a stravu, neboť o brodské návštěvníky se starají rodiny japonských dětí, které na oplátku navštíví Uh. Brod. Stále je však cena pro většinu nedostupná.
Letos, 24. července, se na cestu do Japonska vydá 8 mladých lidí. I když měly brodské školy informace o připravované družbě k dispozici s dost velkým časovým předstihem, nepodařilo se díky již zmiňovaným překážkám získat všechny účastníky z řad školáků ve věku kolem 15 let. Přitom právě pro tuto věkovou kategorii měla být družba aktuální, neboť do Brodu přijedou japonské děti v tomto věku. Nabídky proto využili mimobrodští zájemci a ke 4 Broďanům se připojili 2 účastníci ze Zlína a 2 z Bánova. Brodskou radnici bude v Japonsku reprezentovat radní MUDr. Karásek, dalšími členy doprovodu brodské výpravy budou paní Pummerová a britský lektor z luhačovické Intergrované střední školy.
O tom, že návštěva Japonska opravdu není v možnostech každého, svědčí také cena letenky (Vídeň - Londýn - Tokio) - 26 tisíc korun. Účastníci letošní japonské družby si kromě letenky hradí i poplatek za vízum ve výši 840,- Kč.
Program, který připravují japonští hostitelé, bude jistě bohatý a lákavý. Už jen pobyt a běžný život v japonských rodinách je pro nás přinejmenším zajímavý. Rodiče účastníků cesty do Japonska na oplátku už dnes připravují a plánují program pro 9 japonských dětí (všechny ve věku 15 let), které navštíví naši zemi 10. srpna a stráví zde 10 dní. Do tohoto programu by měl být mimo jiné zařazen i výlet do Prahy nebo návštěva leteckého muzea v Kunovicích spojená s vyhlídkovým letem. I japonští hosté budou ubytovaní v rodinách svých nových přátel, které hostili v Japonsku. Tříčlenný doprovod japonské výpravy bude na náklady města pravděpodobně ubytován v některém z brodských hotelů.
Udržování přátelských vztahů mezi jednotlivými státy je určitě prospěšné a důležité. Nabízí se však otázka, jestli je právě japonské město vzhledem ke vzdálenosti a finanční náročnosti tím nejvýhodnějším družebním městem pro Uh. Brod a jeho obyvatele. Obsazení letošní družební výpravy do Japonska, kdy z 8 účastníků je pouze polovina Broďanů, tomu moc nenasvědčuje.Proč podepsalo město smlouvu?
Uh. Brod (BoS) - Smlouvu mezi městem a firmou Housacar na dotování městské autobusové dopravy, která má platnost od 8.6.1997 do 29.5.1999, podepsal místostarosta Zápeca bez toho, že by proběhlo řádné výběrové řízení. Výše podepsaná dotace totiž může podle této smlouvy dosáhnout až 250 tisíc korun, což už vyžaduje vypsání výběrového řízení, jak neustále připomíná již několik let nynější radní Ing. Josefík. Poskytnutí dotace konkrétnímu subjektu navíc může schválit podle zákona o obcích pouze městské zastupitelstvo. Pan Zápeca tuto smlouvu podepsal pouze na základě usnesení rady. Ve smlouvě sice je podmínkou dotace získání licence na provoz městské autobusové dopravy, ta by ale podle platného silničního zákona neměla být vůbec vydána. A protože je tato věc plně v kompetenci státní správy, nemůže ani pan Zápeca, ani městská rada, dokonce ani zastupitelstvo, což jsou orgány samosprávy, vůbec do rozhodování o udělení licence zasahovat. To jistě panu Zápecovi neuniklo. Nač potom dopředu podepisoval smlouvu?
Otázkou je také, z čeho vychází výše dotace až 250 000 Kč. Vzhledem k tomu, že se město zavazuje v této smlouvě uhradit pouze rozdíl mezi oprávněnými náklady na zajišťování veřejné dopravní služby města jen v době po 16. hodině a o sobotách a nedělích, kdy spojů není až tolik potřeba, zdá se, že max. částka příspěvku 700 - 1000 Kč denně je hodně přemrštěná.
Vyjádření pana Zápeci nepřinášíme, protože nebyl ochoten zmíněnou smlouvu DDS ukázat a vykázal redaktorku ze dveří.Brodské gymnázium se účastní na mezinárodním projektu
Uh. Brod (BoS) - Nadace Evropské unie (EU) Sokrates, která má sídlo v Bruselu, nabízí učitelům možnost přihlašovat různé vzdělávací a výchovné programy a schvaluje projekty zaměřené na tuto oblast. Jedním z nich je projekt Comenius, který je zaměřený na sbližování a vzájemné poznávání kultur a životního stylu jednotlivých evropských zemí.
K tomuto projektu bylo přizváno i brodské Gymnázium J. A. Komenského, a to na základě úspěšných mezinárodních dílen, které tato škola pořádala v letech 1996 a 1997. Berlínská škola, která se těchto dílen účastnila, doporučila brodské gymnázium jako partnerskou školu ke spolupráci. Na podobných projektech spolupracují vždy 2 země EU (v tomto případě Německo a Velká Británie) a jedna země - budoucí člen EU, zde reprezentovaná právě brodským gymnáziem.
Cílem projektu, který bude realizován v nastávajících 3 letech, je pravidelná výměna informací z oblasti školství, mimoškolních studentských aktivit a životního stylu v jednotlivých krajinách Evropy, řekla k tomu koordinátorka za českou stranu Mgr. Marie Rosenfeldová a dodala, že výměna bude probíhat na základě korespondence studentů i učitelů, využití e-mailu a vzájemné výměny videofilmů, vytvořených studenty jednotlivých škol. Důležitou součástí projektu bude vyplňování a porovnávání velmi podrobných dotazníků, které mají zmapovat nejen školní a mimoškolní problematiku, ale i sociální zázemí žáků. Výsledkem bude publikace obsahující nejzajímavější myšlenky, názory a postřehy studentů a učitelů, ale také statistiky a výtvarné projevy vyjadřující se k výše zmíněné tematice.
Na tomto programu se shodli koordinátoři jednotlivých škol na prvním vzájemném setkání, které se konalo letos počátkem června na anglické Tolworthské dívčí střední škole v Londýně (předměstí Subirton). Koordinátoři zde rozpracovávali konkrétní témata předem schváleného projektu. Týdenního pobytu se zúčastnila i profesorka angličtiny a hudební výchovy uherskobrodského gymnázia Marie Rosenfeldová, která strávila podle svých slov velmi zajímavý týden na zmíněné střední škole, kde byla velmi přátelsky přijata. Navštívila jsem zde v době závěrečných zkoušek několik vyučovacích hodin, např. hodinu informatiky, hudební výchovy, dramatické výchovy a matematiky. Systém výuky se v mnohém odlišuje od našeho pojetí. Studenti jsou v každém předmětu rozděleni do 3 skupin podle úrovně znalostí a nadání. Mají tak možnost vyniknout v předmětech, v nichž jsou talentovaní, a dosáhnout základních středoškolských poznatků v ostatních předmětech, v nichž jsou méně úspěšní.
Velmi zajímavé bylo pro mne zjištění, že náročnost příkladů v nejlepším oddělení matematiky 14-letých studentů byla rozhodně nižší než na naší škole. K příjemným a záviděníhodným zážitkům patřila návštěva hodiny dramatické výchovy, kde studentky formou divadelní hry reagovaly na určité životní situace a otevřeně vyjadřovaly své postoje a názory, přičemž učitelka byla klíčovou postavou dramatu, shrnula své poznatky z anglické školy M. Rosenfeldová. Byla mile překvapena vřelostí hostitelů. Kolegové z Anglie, Tim Fox, učitel historie a Clare Darney, učitelka zeměpisu, se o mě starali a přijali mě moravsky vřele. Umožnili mi tak poznat i život Angličanů v rodinách, pochvalovala si brodská koordinátorka.
Tato návštěva vyžadovala důkladnou přípravu. Po schválení účasti na projektu ředitelem gymnázia RNDr. Radilem seznámila M. Rosenfeldová studenty a učitele se záměry a cíli projektu a získala z řad studentů na 80 zájemců, kteří se chtějí podílet na jeho realizaci. Předpokladem úspěchu projektu je účast několika dalších členů učitelského sboru, k nimž patří např. RNDr. Škrabal, Mgr. Řehořová, Mgr. Ertlová, Mgr. Slabák, Mgr. Pomajbík a také Mgr. Václavíková, která bude spolupracovat externě.
Toto snažení navazuje na hlavní myšlenku mezinárodních dílen pořádaných naším gymnáziem - odbourávání předsudků a směřování k toleranci na základě široké diskuze a výměny názorů. Doufám, že najdeme formu a způsob, jak pokračovat v těchto aktivitách i po skončení našeho projektu, dodala Marie Rosenfeldová.Nepřijeli jen poznávat náš region
Uh. Brod (FlaJ) - Již poněkolikáté přijeli do Brodu mladí lidé ze zahraničí, aby zde strávili část svých prázdnin. Nebudou se však pouze rekreovat a poznávat krásy tohoto regionu. Díky pražské agentuře INEX, která zajišťuje zahraniční pobyty, přijelo letos do Uh. Brodu na brigádu 5 mladých lidí. Zájemci o pobyt v zahraničí si hradí cestu a poplatek agentuře a mají možnost vybrat si stát, město i druh práce, který jim nejvíce vyhovuje. Ubytování a stravu financuje skupince mladých pracantů, kteří pocházejí z Francie, Holandska a Finska, město Uh. Brod. Všichni jsou ubytovaní v Základní škole Mariánské náměstí a velmi si pochvalují umění místních kuchařek. Společnost tvoří těmto cizincům 4 mladé studentky z Uh. Brodu a 2 vedoucí - Eva Hanáková a Marta Václavíková. I pro ně, především pro zdokonalení se v cizím jazyce, je bezpochyby pohyb ve společnosti anglicky mluvících přátel velmi výhodný. Po snídani, v 8 hodin ráno, začíná pracovní část dne, která končí ve 14.30 hodin.
Práce zahrnují např. kosení trávy, čištění chodníků či hrabání sena. Nejvíce se všem samozřejmě zamlouvá mimopracovní program. O ten se starají převážně vedoucí. Snaží se, aby jejich noví přátelé viděli co nejvíce z okolí, aby se bavili a odvezli si s sebou co nejvíce zážitků. Mladí brigádníci absolvovali mimo jiné cestu na hrad Buchlov, prohlédli si lázeňské město Luhačovice, nenechali si ujít ani Kopaničářské slavnosti a návštěvu brodské hvězdárny. Pro srovnání navštívili také podobné pracovní tábory v Rudimi, Starém Hrozenkově a Hostětíně. Pro město jsou tito brigádníci přínosem, protože za ubytování a stravu nám udělají práci, kterou bychom museli jinak zaplatit, řekla pracovnice městského úřadu Ing. Štěpančíková, která zadává těmto mladým lidem práci.Nejednalo se o hradišťský Ekostav
Uh. Brod - V minulém čísle DDS jsem v článku Rekonstrukci koupaliště provázely nejasnosti informovala o tom, že tuto rekonstrukci prováděla firma Ekostav. Vzhledem k tomu, že v našem regionu je více firem obdobného jména, je nutné upřesnit, že se jedná o brodskou firmu, nikoli o firmy hradišťského podnikatele pana Vladimíra Kartuska.
B. SmržováVšechno bylo v pohodě
Uh. Brod (MiL) - Už nadpis signalizuje průběh příměstské rekreace dětí na samém počátku prázdnin, jedné z mnoha letních akcí, které připravili pracovníci Domu dětí a mládeže v Uh. Brodě. Celkem 42 dětí prožilo sedm motivačních dnů zaměřených na rekreaci, aktivní pohyb a netradiční zábavu. To všechno děti absolvovaly, nehledě na rozmary letošního prázdninového počasí. Také o žaludky malých táborníků bylo dobře postaráno a ve školní jídelně všem chutnalo. Pracovníci brodského Domu dětí pod vedením Marie Kovaříkové připravili pro své malé svěřence velmi bohatý a zajímavý program.
Ze všech plánovaných akcí nejvíce děti zaujala návštěva brodské hvězdárny a beseda s Ing. Rajchlem, turistický závod na Maršově, sportovní olympiáda, zájezd na hrad Buchlov spojený s prohlídkou hradu a vycházkou do Buchlovic, celodenní putování na trase Rasová, kamenolom Bučník, Modrá voda, koupání v Nezdenicích a také závěrečný karneval v prostorách Centra sportu u ZŠ Pod Vinohrady. Rodiče, kteří svěřili své děti do péče vychovatelů z MěDDM a kuchařek školní jídelny Mariánské náměstí, vyjadřovali spokojenost s touto rekreační aktivitou v počátku letních prázdnin v Uherském Brodě.Zveme na Javořinu
Uh. Brod (MiL) - V rámci Slavností bratrství Čechů a Slováků na Javořině, které se budou konat v neděli 26. července 1998, proběhne také tradičně bohatý program pro děti, jehož součástí budou soutěže a hry po celý den.
Program začíná v 9.30, všichni jsou srdečně zváni. Zároveň žádáme šikovné a ochotné lidi o spolupráci při zajištění areálu her. Přihlaste se v Domě dětí a mládeže v Uherském Brodě (Tel. 634550) u Libora Miličky. Zvláštní autobus odjíždí od Domu kultury v 7 hodin.
Pozor! Pláštěnky a občanské průkazy (popř. pasy) s sebou - jedeme přes hranici!Vaše tvář se mi nelíbí...
Každý člověk je osobnost, která se nedá napodobit, je nenahraditelná. Druhý stejný člověk neexistuje. Vždyť když se kolem sebe díváme, každý jsme jiný, i když určité rysy ve tváři, pohybech i v povaze dědíme po předcích.
Jen ojediněle se najdou jedinci, kteří se velice někomu podobají - třeba význačným osobnostem z politiky, umění, vědy, sportu, filmu či televize, a to pak vznikají situace zajímavé a třeba také legrační. Prostě - dvojníci jsou vždycky středem pozornosti. Musím podotknout, že v normální společnosti, ne v diktatuře. V padesátých letech se léčil v Luhačovicích pán, který byl podobný na Jana Masaryka. Snad vším - postavou, tváří, pohyby a dokonce i hlasem. Kam přišel, všude budil pozornost, lidé se za ním ohlíželi. Dohadovali se, zda Jan Masaryk přece jenom žije, že nezahynul. Ovšem jeho podobu s Janem Masarykem těžce nesla skupina bdělých a ostražitých a ti mu pobyt v lázních pěkně znepříjemňovali. Bylo to jako v Mňačkově Opožděné reportáži, kdy jeden člověk pro svou podobu se známým politikem musel pracovat tam, kde ho nikdo neviděl!
Uštvaný pán chodil na jídlo, až v jídelně nikdo nebyl, také na procedury přicházel poslední - ale nic mu to nepomohlo. Budil zájem a pozornost a nevůli mocných. Dokonce žalovali na četnické stanici, chtěli, aby odejel a nepobuřoval. Tam mu ale řekli, ať si z toho nic nedělá a léčbu dokončí, přece za podobu nikdo nemůže!
Ale nakonec se zmíněný pán přece jenom rozhodl z lázní odejet, protože takové zneklidňující léčení neprospívá, a jak řekl a zarecitoval: Jen vůle boží dbát je povinností člověka, nebát se urážek a slávy nežádat. Být k chvále lhostejna i ke klevetám lůzy a s hlupákem se nehádat, - to napsal Puškin, víte? - A z lázní skutečně odejel.
Ivona KonečnáI deštivá dovolená v ČR může být příjemná
V této době vyjíždějí lidé na dovolenou. Po loňských neblahých zkušenostech mnohých našich spoluobčanů s některými cestovními kancelářemi a také díky nepříliš dobré finanční situaci mnohých rodin většina z nás tráví dovolenou nikoli v cizích krajích, ale raději u nás doma. A přitom se přesvědčujeme, že odpočinout si od práce a domácích starostí je někdy příjemnější v našich klimatických podmínkách než v parném přímořském podnebí. A to nemusíme ani cestovat daleko, abychom našli kouzelnou část naší krásné republiky.
Jednu takovou dovolenou má naše rodina za sebou. Nepotřebovali jsme na ni ani služby cestovní kanceláře, ani automobil, ani drahé vybavení. Sbalili jsme si do batohů nejnutnější vybavení na turistiku, nasedli jsme do vlaku směrem na Vlárský průsmyk a vydali se na Valašsko. Ti, kdož jsou zvyklí používat jen automobil, ani neví, jaké krásné pohledy a zážitky jim může poskytnout cesta vlakem. Brzy po přestupu v Bylnici vjíždí vlak do krásné krajiny Bílých Karpat. Nemusíme se věnovat řízení, a tak si vychutnáváme pohledy vlevo i vpravo, občas překonáme větší kopec jízdou v tunelu. Přijíždíme do kraje krásných valašských písniček, které nám připomenou vlakové zastávky Horní Lideč, Lidečko, Valašská Polanka. Vzápětí vystupujeme ve Vsetíně, kde nás překvapí svou čistotou i velkým výběrem jídel nádražní bufet (s lítostí si uvědomíme, jak vítá na nádraží své návštěvníky Uherský Brod).
Po rychlém občerstvení nasedáme na lokálku do Velkých Karlovic. Jeden kouzelnější název podhorských vesniček na Valašsku střídá druhý. Hovězí, Halenkov, Huslenky, Karolinka a už vystupujeme ve Velkých Karlovicích.
Vítá nás středisková obec se spoustou krásných starých dřevěných staveb, více či méně podařených novostaveb a rekreačních chat a chalup. Nejkrásnější je ale stejně to, co vytvořila sama příroda. Překrásné kopce s nádherně zelenou travičkou, na nichž se pasou krávy, kozy i ovce, připomínají obdobné louky ve Švýcarsku. Lesy jsou zde doposud zdravé, plné přírodního bohatství. Měli jsme možnost ochutnat sladké lesní jahody i borůvky veliké jako menší hrací kuličky. Maliní a ostružiní zatím pouze kvetlo a slibovalo bohatou sklizeň. Jelikož bylo chladno, nerostly bohužel houby, za kterými jindy vyráží do tohoto kraje spousta houbařů.
Přestože nám Sv. Petr příliš nepřál a spouštěl na nás každou chvíli spršku vody, neodradil nás od každodenních vycházek a výletů na nedaleký Soláň, Čarták apod. V době, kdy pršelo, jsme si ve Velkých Karlovicích prohlédli Karlovské muzeum, a když vypadalo, že bude škaredě celý den, zajeli jsme do vedlejší sklářské obce Karolinka, kde jsme si prohlédli mimo jiné velkou vodní nádrž.
Týden utekl jako voda, a tak jsme se stejnou cestou vydali domů. Když jsme vyjížděli z Karlovic, lilo jako z konve, v Brodě nás ale uvítalo sluníčko. A tak jsme si odpočinuli, nabrali nových sil a vrátili se opět do práce.
B. Smržováwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund