Číslo: 11
15.03.1999
Článků: 60

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Místostarosta v Polešovicích byl odvolán Problém s kanalizací to ale nevyřešilo
Let se choval jako spící obr
Bývalý policista se samovolným výstřelem neuspěl
Nové dopravní značení jízdních pruhů má zabránit kolizím
Výzva pro všechny občany
První vysílání městského informačního kanálu se příliš nevyvedlo

Místostarosta v Polešovicích byl odvolán Problém s kanalizací to ale nevyřešilo

Starosta Miroslav Panáček a jeho zástupce Stanislav Uhlíř chtějí vyřešit problémy své obce. - Foto: K. Kuchtová
Polešovice - Již v loňském roce jsme se zabývali problémy občanů Polešovic, jimž došlo vlivem špatně zhotovené kanalizace k vytopení sklepů jejich domů. Tehdejší starosta obce Ladislav Jančík však k věci uvedl, že k tomuto jevu došlo především tím, že spadlo velké množství srážek a kanalizace přívalový déšť nezvládla. Jaká je současná situace, jsme se proto zeptali nového starosty Polešovic Miroslava Panáčka: V roce 1991 vypracoval František Pozděna pro Polešovice diplomovou práci zabývající se odkanalizováním obce. Tuto od něj následně odkoupila autorizovaná firma Aquatis a vyhotovila podle ní prováděcí projekt na zbudování kanalizace a čerpací stanice. V obci se tedy začala dle tohoto projektu kanalizace budovat.
Práce prováděla firma Ingstav, stavební dozor Zbyněk Mller z firmy Agama, kterého vybral Ladislav Jančík, tehdejší starosta obce. Již z vyhotoveného projektu kanalizace je však zjevné, že firma Aquatis, která jej vypracovala, zachovala veškeré směry a položení i pojmenování stok, jak tomu bylo v návrhu Františka Pozděny. Jak se později ukázalo, rozdíly a následné problémy vznikly tím, že ačkoliv v původním návrhu Pozděny jsou dvě odlehčovací komory zakresleny těsně nad čističkou, přičemž do vesnice ústí potrubím o průměru 1000 mm, v nové dokumentaci umístila firma Aquatis odlehčovací kanály přímo do vesnice a jejich ústí do dna potoků. Je to zarážející. Zřejmě si firma neuvědomila, že v potoce teče voda. Při větším dešti se totiž hladina vody v potoce zvedne tak, že odlehčovací moment, který by měl nastat, nenastane a tlak, který následně vznikne, žene vodu v kanalizaci dál do sítě, konstatuje starosta.
Další chyba, která se stala při vybudování nové kanalizace, je ta, že do každé odlehčovací komory vede potrubí o průměru 500 mm. Od komory je však vedeno potrubí o průměru pouhých 300 mm. Tudíž když odlehčovací komora nesplní svoji funkci, dochází k již zmíněnému vytápění sklepů občanů. Vývody od odlehčovacích komor by měly být správně umístěny alespoň půl až jeden metr nad hladinou potoka, tak, aby plnily svůj úkol. Je rovněž s podivem, že projekt Pozděny je v tomto směru naprosto v pořádku. Firma Aquatis jej téměř obkreslila s tím, že namísto správného původního průměru potrubí 400 až 600 mm, navrhla potrubí menší. V současné době máme tedy v Polešovicích z pětaosmdesáti procent kanalizační potrubí o průměru 300 mm, což je samozřejmě nedostačující, dodává Miroslav Panáček.
Další neřestí nové kanalizace jsou její jednotlivé odbočky.
Dle mého názoru se zde odrazila špatná činnost stavebního dozoru, neboť odbočky dosud nejsou všechny připojeny, a ani tlakově uzavřeny. Stává se pak, že když se kanalizace tlakem vzedme, začne kolem sebe vymílat kavernu, která způsobuje propad vozovek, ukazuje starosta na poškozenou ulici u sklepů. Nové vedení polešovické radnice, starosta Miroslav Panáček a jeho pouze několik dnů zvolený zástupce Stanislav Uhlíř, se chce pustit do řešení problémů s vervou. Objednali proto u odborné firmy přepočet veškerých dokladů a jejich posouzení. Mají totiž za to, že došlo k pochybení nejenom v samotném projektu, ale rovněž v provádění prací.
Nezbývá nám než si dobudovat kanalizaci sami. Rovněž bychom chtěli splatit dluh Fondu národního majetku ve výši tří milionů korun. Trápí nás i pokuta ve výši téměř půl druhého milionu, kterou obec dostala od Fondu životního prostředí, dodává zástupce starosty Uhlíř. Právě tato pokuta byla jedním z důvodu, proč byl bývalý starosta a následně místostarosta Ladislav Jančík ze své funkce odvolán. Od Fondu životního prostředí dostala obec totiž půjčku na vybudování kanalizace. Z této půjčky obec, s tehdejším starostou v čele, poskytla půjčku firmě Agama, s tím záměrem, že budou finance zhodnoceny. Ve smlouvě s Fondem životního prostředí bylo však uvedeno, že peníze se nesmí použít jinak než na kanalizaci. Obci tak vznikla další půlmilionová ztráta.
Dalším důvodem k odvolání Jančíka bylo i to, že proplatil faktury Zbyňku Mllerovi z firmy Agama, ačkoliv mu to zastupitelé obce nedoporučili. Činnost Zbyňka Mllera spočívala v dozorování budování jak kanalizace, tak i obecního vodovodu. Obec s ním uzavřela dohodu, že pro ni získá další finanční prostředky. To se ale Mllerovi nepodařilo, přesto mu bývalý místostarosta vyplatil půlmilionovou částku. Vyplacení této částky bývalým místostarostou máme zdokumentováno. Ing. Jančík se ale samozřejmě hájí tím, že nic neproplatil, ukončil Panáček. V současné době mají tak Polešovice třicetimilionový dluh. Kdo ponese odpovědnost za tento stav obce? Proč nebyla kanalizace vybudována podle prvotního návrhu Františka Pozděny? Jakou skutečnou roli hrál v obci Zbyněk Mller? Na tyto a další otázky bude muset zřejmě odpovědět policie, neboť na původního starostu bylo již podáno trestní oznámení.
Karin KuchtováLet se choval jako spící obr
říká jeho americký majitel
Kunovice (PS) - LET se příliš dlouho choval jako spící obr, který čekal na to, až ho někdo probudí a začne tak nové období LETu v leteckém průmyslu, tuto větu si mohli přečíst zaměstnanci Letu v novém zpravodaji amerického majitele Ayres, který jim rozdávali zaměstnanci vrátnice při pátečním vstupu do závodu. Jak se uvádí v úvodu tohoto zpravodaje, tak by měl tento plátek sloužit k lepší informovanosti zaměstnanců o věcech budoucích i minulých a měl by být psán pouze samotnou firmou Ayres, neměl by se na něm podílet ani management LET, a.s., a ani PV OS. Hned v prvním čísle si mohli zaměstnanci přečíst spoustu zajímavých věcí, avšak bohužel, jak je v Letu často zvykem, bez jakéhokoliv podpisu autora.
K nedávnému propouštění se ve zpravodaji praví: Ayres nikdy neměl v úmyslu propouštět dobré, kvalifikované, tvrdě pracující zaměstnance. Co tomuto výroku říkají samotní pracovníci v Letu? Mezi propuštěnými byla spousta dobrých odborníků, říct o těchto lidech, že to byli vlastně jen samí lempli, to je dost silné kafe, řekl nám jeden z technických pracovníků, který si nepřál být jmenován.
S podivnými pocity se setkala mezi zaměstnanci také nová instalace tří žlutých schránek v podniku, do nichž mohou zaměstnanci vhazovat své náměty na zlepšení chodu firmy. V textu zpravodaje se doslova praví: Jestli si myslíte, že by se něco mělo začít dělat, nebo že by se s něčím naopak mělo v LETu přestat, nadřízení s Vámi zacházejí neférově, řekněte nám to...Své náměty nemusíte podepisovat ..... Vaše náměty budou k dispozici pouze Ayres a nikomu jinému .... Osobně budeme vybírat Vaše návrhy ... Vaše návrhy budou otištěny v příštím čísle. Za dva nejlepší návrhy je ve zpravodaji od firmy Ayres nabízeno 50 a 25 dolarů.
Schránky mi připomínají dobu nedávno minulou. Práskači si jistě přijdou na své, shodují se svorně zaměstnanci Letu. Ani dolarová prémie nenašla příliš kladný ohlas. Rád bych věděl, zda by si stejně směšné částky dovolili nabídnout i u nich v Americe? řekl rozhořčeně zaměstnanec ekonomického úseku.
Dle našich informací nedošlo v Letu prozatím ani k podpisu kolektivní smlouvy. Jednání byla sice zahájena, ale americká strana měla výhrady ke složení našich zástupců na jednání, řekl nám odborový předseda Zdeněk Zajíček. Další jednání by měla pokračovat v pondělí a Zajíček věří, že smlouva bude podepsána do 25. března.Bývalý policista se samovolným výstřelem neuspěl
Uh. Hradiště (Kk) - Rozsudkem bylo ukončeno v úterý 9. března 1999 již druhé hlavní líčení v případu bývalého policisty. Ten byl obžalován a následně uznán vinným ze spáchání trestného činu ublížení na zdraví, kterého se dopustil v květnu loňského roku. P. N. v tu dobu z nedbalosti postřelil svou služební zbraní mladou ženu, pracovnici čerpací stanice. Kulka jí proletěla pravou částí obličeje a utrhla kus ušního boltce. Při prvním jednání, kdy byli kromě svědků vyslechnuti i znalci z oboru balistiky a soudního lékařství, bylo prokázáno, že zbraň nevykazovala žádnou závadu, která by způsobila samovolný výstřel, čímž se obžalovaný hájil. Obhájce obžalovaného přesto zpochybnil znalcovu odbornost a požadoval vyhotovení nového znaleckého posudku, jejž by vypracoval rovněž znalec z oboru balistiky, který by ale nebyl pracovníkem policie, neboť, jak uvedl: Policie by nikdy nepřiznala, že může mít nekvalitní zbraně.
Soudce takové dokazování zamítl. Státní zástupce navrhl, aby soud uznal obžalovaného vinným trestným činem ublížení na zdraví a uložil mu trest odnětí svobody v trvání 12-15 měsíců, podmíněně odložený na zkušební dobu tří let, zákaz činnosti spočívající v zákazu držení zbraně a vykonávání povolání s držením zbraně spojeného. Naproti tomu obhájce bývalého policisty soudu navrhl, aby trestní stíhání proti obžalovanému podmíněně zastavil, popřípadě uložil podmíněný trest při spodní hranici trestní sazby. Můj klient žil řádným životem, trestem mu bylo již to, že musel odejít od policie. Mimo to není v obžalobě uvedeno, z jakého důvodu zbraň vystřelila, mohlo v ní být i nekvalitní střelivo. Poškozené nebyla ani způsobena těžká újma na zdraví. Tou se rozumí například ztráta končetiny nebo těžké popáleniny, které jsou již zohyžděním. Poškozená má ale na obličeji pouze drobnou jizvičku a ani chybějící ušní lalůček nebudí dojem ošklivosti, uvedl.
Po těchto závěrečných návrzích a provedeném dokazování vynesl soud rozsudek, v němž bývalému policistovi uložil trest odnětí svobody v trvání šesti měsíců, podmíněně odložený na zkušení dobu dvou let, a zákaz držení střelných zbraní v trvání pěti let. Náboj se musel natažením dostat do nábojové komory, jinak by zbraň nevystřelila. Toho si musel být obžalovaný vědom. Nemluvě o tom, že se zbraněmi přicházel do kontaktu denně nejen jako policista, ale i jako myslivec, odůvodnil rozhodnutí soudce. Státní zástupce i obžalovaný si ponechali zákonnou lhůtu na rozmyšlenou.Nové dopravní značení jízdních pruhů má zabránit kolizím
Uh. Hradiště (Kk) - Teprve nedávno bylo umístěno na konstrukci železničního mostu ve směru od Uherského Hradiště do Kunovic, dopravní značení o jízdních pruzích. Na základě bezpečnosti a plynulosti silničního provozu rozhodl dopravní inspektorát o umístění tohoto dopravního značení již minulý rok. Jelikož však byly nepříznivé klimatické podmínky, bylo dopravní značení instalováno až nyní, uvedl ing. Bania. Právě v tomto úseku docházelo totiž v minulosti k častým kolizím, neboť označení jízdních pruhů bylo umístěno až za železničním podjezdem a to ještě poměrně daleko od komunikace. Kolize způsobovali především řidiči, jenž neznali zdejší situaci. Vozidla, která jela před mostem souběžně, ve dvou jízdních pruzích, pak až u čerpací stanice Tamoil zjišťovala, že levý jízdní pruh je odbočovací, upřesnil dále Bania. Na podobnou situaci upozorňují naši čtenáři i ve směru Uherské Hradiště - Staré Město. Dopravní značení o jízdních pruzích je dle jejich názoru vidět příliš pozdě.
V tomto úseku si myslím, že je dostatečný přehled. Křižovatka je na rovině a řidič má dostatek času i prostoru zařadit se do správného jízdního pruhu. Další dopravní značení se nesnažíme přidávat, neboť je jich již spousta. Nemluvě o tom, že situaci mnohdy komplikuje i velké množství reklam a řidiči tak postupem času přestávají dopravní značení vnímat, ukončil Bania.Výzva pro všechny občany
Kostelany, Kunovice (red) - Základní organizace Českého svazu ochránců přírody žádá všechny občany, kteří se budou pohybovat v úseku žabího tahu po cestě z Kostelan do Kunovic a zpět v blízkosti pramene Tůň u Kostelan a přilehlých pozemcích, aby si počínali zvlášť opatrně ve vztahu k těmto obojživelníkům. Při jízdě na kole či automobilem snižte rychlost maximálně na 20km/hod!
Podél cesty jsou nainstalovány dočasné zábrany s padacími pastmi. Celý úsek bude námi několikrát denně kontrolován, proto s pastmi ani zábranami nemanipulujte, případně zabraňte jejich ničení.
S jakýmikoliv informacemi se můžete obrátit na Okresní úřad v Uherském Hradišti, referát životního prostředí, tel. 0632/523111 nebo na naši organizaci, tel. 0603/528896.První vysílání městského informačního kanálu se příliš nevyvedlo

Letmý pohled do zákulisí režie. - Foto: P. Paška
Uh. Hradiště (fal) - Ve středu minulého týdne mohli obyvatelé Uherského Hradiště na programu ORF 1 zhlédnout první vysílání městského magazínu. To ovšem jen za předpokladu, že u svých televizních přijímačů vydrželi více než hodinu a půl do spuštění samotného magazínu, který byl ohlášen na osmnáctou hodinu.
Už v průběhu odpoledne jsme zjišťovali, že ve stanoveném termínu pravděpodobně první magazín nestihneme smontovat, objasnil středeční vysílání ředitel Městského informačního kanálu v Uherském Hradišti Jan Dudek. Dobu, kterou jsme vyčlenili na výrobu magazínu, jsme asi podcenili. Teprve v 19.40 zazněla zvuková podoba znělky Jana Gajdošíka, po níž začalo samotné vysílání.
Přestože smlouva s městem předepisovala zahájení vysílání do čtrnácti dnů po převzetí studia, vysílalo se o celých devět dní dříve.
Protože se problémem městského informačního kanálu a televizního vysílání zabývám již třináct měsíců, každý den navíc se mi zdál zbytečný. Proto jsme chtěli dodržet termín 10. března, který jsme si určili koncem ledna po schválení městského rozpočtu, a tím také investice do městského informačního kanálu. Dvanáctičlenný tým lidí, který se na vysílání podílí, se nebrání případným námětům a připomínkám ze stran diváků.
Už v rámci zpoždění, kdy jsme do vysílání pustili jen textové stránky, které byly původně plánovány až po skončení magazínu, měl od diváků připomínku technického rázu - zvětšení písma a zajištění zvukového podkladu.
Podle Dudka středeční zkušenost upozornila kolektiv tvůrců pořadu na to, že jeho výroba nebude žádná legrace. S nasazováním dalších programů proto budeme velmi opatrní. Přesto však dnes chceme odvysílat první sportovní magazín, jehož začátek je plánován na osmnáctou hodinu. Jen doufám, že hradišťští diváci už nebudou muset čekat stejně jako minulý týden na dnešní sportovní magazín, dodává Dudek.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund