Číslo: 17
28.04.1997
Článků: 37

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Na sexuologické konferenci humor nechyběl
Cena města pro významnou osobnost
Budou nezaměstnaní učitelé?
Příjmy na našem regionu jsou podprůměrné

Na sexuologické konferenci humor nechyběl
aneb #Kdy konečně bude Uzel rozetnut, zauvažovali sexuologové.

PhDr. Weisse (první zleva) zachycuje náš snímek při zanícené obhajobě kvalit jihomoravského vína.
Uh. Hradiště - Už posedmé v prostorách hradišťské Malé scény od středy 23. do pátku 25. dubna proběhla konference zaměřená na problematiku v oblasti sexuality a partnerských vztahů. O vysoké úrovni této akce svědčí hojná účast odborníků sféry nejen psycholo-gické a sexuologické, ale i zdravot-nické, pedagogické a poradenské, kteří se zde každé dva roky scházejí, aby své kolegy obohatili, konfrontovali a místy i pobavili připravenými studiemi a postřehy. Dobře zvládnutá organizační opatření zapříčinila, že účastníci konference, jichž se zde sešlo na 150, byli s jejím průběhem a náplní spokojeni. V první konferenční den, který byl prohlášen dnem shromažďovacím, vystoupil s příspěvkem o škodlivosti pornografie ve snaze o její demýtizaci výkonný ředitel Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu MUDr. Radim Uzel.
V rozhovoru pro Dobrý Den vyjádřil upřímné politování nad absencí zavilých oponentů z řad katolíků, od nichž se dal očekávat odmítavý postoj k jeho osvíceným a bezpochyby revolučním názorům. Své stanovisko ozřejmil slovy: #Chtěl bych důrazně oddělit pornografii od násilí, neboť tyto dva jevy se velmi často házejí do jednoho pytle a říká se, že pornografie a násilí jsou škodlivé.
Zároveň též zavzpomínal na klání v televizní Aréně, kde očekával v této ožehavé tématice podporu od sexuoložky MUDr. Hajnové, které se mu bohužel nedostalo.Přidala se tehdy zcela jednoznačně k oponen-tům. #Také jsem se domníval, že tady MUDr. Hajnová bude už z toho důvodu, že měla ohlášený referát s lákavým názvem Transsexuál v roli rodiče. Doufal jsem, že zde dojde ke konečnému klání. Nikde jinde bych ji totiž nemohl lépe znemožnit než na konferenci sexuologů," dokládá svou odhodlanost Radim Uzel. #Ti, se kterými jsem chtěl polemizovat, se bohužel nedostavili, ostatní přítomní mně v otázce pornografie dali zapravdu, dodává na závěr. Prof. Kratochvíl v programu o pomáhání přispěl referátem o pomáhání v sexuálních a vztahových problémech. Svůj poutavý výklad o úskalích harmonického partnerského soužití dokládal osobními zážitky ze své lékařské praxe.
Na otázku, zda pozoruje nějakou proměnu v náplni těchto periodicky konaných akcí, odpověděl: #Toto naše společenství je semknuté, lidé si rozumí, přinášejí různé názory, konfrontují je a panuje tady příjemná atmosféra vzájemného porozumnění a obohacování. Hradišťská konference je oproti jiným odborným setkáním specifická jak tématickým pojetím o sexualitě a partnerských vztazích, tak třeba i společenským večerem s cimbálovou muzikou. Lidové písně ze Slovácka, které jsou leckdy eroticky zabarvené, se proplétají s odborným dě-ním,"dodává se smíchem Kra-tochvíl.
Čtvrteční podvečerní program o humoru byl zařazen zřejmě jako předzvěst do uvolněné a splývavé atmosféry tradičního společen-ského večera s cimbálem. Velmi laškovně a místy snad až nestydatě líčil své veselé prožitky se sexuálním podtextem MUDr. Křivák, PhDr. Petr Šmolka předvedl trefnou abecední katego-rizaci nevěr od alpinistických přes vlastenecké až po zpustošující a psycholog PhDr. Weiss kromě své vědecké studie odhalující kulturní a historickou podmíněnost pohledu na normalitu sexuálního chování nastínil také nutnost mírného a shovívavého přístupu k sexuálním deviacím. Vychází přitom z toho, že např. exhibi-cionista je jenom striptér amatér a nekrofil svým chováním přece šetří živé.
Petr ŠťastnýCena města pro významnou osobnost
Uh. Hradiště (red) - Městské zastupitelstvo v Uh. Hradišti na svém posledním zasedání schválilo novou vyhlášku, kterou se vydává statut Ceny města Uherské Hradiště. bude udílena jednou ročně osobnostem, které se významně podílely na rozvoji města v nejrůznějších oblastech lidské činnosti. Cenu bude starosta města předávat k 15. říjnu u příležitosti oslav založení Uh. Hradiště. Jak uvedl na poslední tiskové konferenci tajemník MěÚ ing. František Rochovanský, návrh na udělení ceny může podat každý občan nebo instituce s bydlištěm nebo sídlem v Uh. Hradišti. Přitom v návrhu musí být uvedeno vedle jména kandidáta i zdůvodnění, které dílo nebo aktivita jej upřednostňuje. Návrhy na udělení ceny budou přijímány do 31. května příslušného roku v kanceláři starosty ing. Šupky.
Podle informací městského úřadu může být cena udělena nejvýše třem kandidátům a na druhé straně, pokud nebudou dostatečné důvody k jejímu udělení v daném roce, nemusí být dodržena roční periodicita. Cena města Uh. Hradiště je oceněním pouze symbolickým a představuje ji výtvarné dílo se znakem Uh. Hradiště.Budou nezaměstnaní učitelé?
Uh. Hradiště (ivon) - Se zvýšením počtu vyučovacích hodin na jednoho učitele od nastávajícího školního roku jsou ředitelé některých škol stavěni před dosud neznámý úkol: koho z vyučujících nadále nezaměstnat (a jak mu to říct - pokud možno včas, aby si mohl hledat jiné místo). Zeptali jsme se proto B. Jandáska ze Školského úřadu v Uherském Hradišti, jaká je v této oblasti situace v našem okrese.
#V polovině dubna registroval školský úřad téměř sedmdesát žádostí (z toho absolventi vysokých škol představují asi 30 procent) o místo učitele na ZŠ. Z nich 55 má plnou kvalifikaci pro výkon učitelské profese. Přitom na druhém stupni základních škol je potřeba nových učitelů velmi malá (asi deset volných míst), daleko větší šance získat práci je na 1. stupni, kde se počet volných míst pohybuje okolo 30.
Ředitelé škol mají seznam #volných učitelů k dispozici a mohou si z něj vybírat své budoucí zaměstnance. Stejně tak učitelé se při návštěvě školského úřadu dozvědí, které školy přijímají učitele, a mohou se osobně kontaktovat s vedením těchto škol.Příjmy na našem regionu jsou podprůměrné
Uh. Brod (paf) - Čtvrteční odpoledne 24. dubna se pro veřejnost otevřely všechny sály Domu kultury v Uh. Brodě, aby přivítaly první návštěvníky regionální výstavy Uherskobrod-sko 97 - současnost a perspektiva na moravskoslovenském pomezí. Jejím pořadatelem byla Okresní hospodářská komora a Společnost pro trvale udržitelný život a jejím cílem bylo podpořit podnikání na Uherskobrodsku, rozvoj cestovního ruchu a předvést možnosti koordinované spolu-práce se státní sférou. Do neděle se v Brodě představilo přes třicet firem a organizací, v pátek zde navíc proběhl Trh pracovních příležitostí organizo-ván místním pracovním úřadem a konference nazvaná Rozvoj oblasti, turistiky a venkova. Konference proběhla za účasti ing. Stříbrné z Ministerstva pro místní rozvoj, která hovořila o možnostech rozvoje cestovního ruchu na moravskoslovenském pomezí a ing. Slezáka, vedou-cího referátu regionálního rozvoje OkÚ.
#Z hlediska da-ňových příjmů je náš region na 27. místě od konce, což pou-kazuje na podprůměrné příjmy, řekl Slezák, #pokud se má region Uherskobrodska dále vyvíjet, je nezbytné dobudovat místní infrastrukturu. Nese to s sebou ale celou řadu aktivit, např. dobudování cest, na které se letos nepodařilo ze státního rozpočtu vyčlenit dostatečné finance. Slezák rovněž zmínil přípravnou fázi projektu využití biomasy, na kterém se podílejí čtyři kopa-ničářské obce. Na konferenci, které se zúčastnili hlavně sta-rostové kopaničářských obcí, nevystoupili se svými ohlášenými příspěvky zástupci Společnosti pro trvale udržitelný život ani vedoucí správy CHKO Bílé Karpaty. Konference tak nedostála oče-kávané úrovně a proběhla spíše jako pracovní seminář.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund