Číslo: 19
10.05.1999
Článků: 52

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Okresní úřad schválil dotaci pro nemocnici ve výši osmi milionů korun
Rozhodne se mezi Jandáskem a Zimčíkem
Platy učitelů našeho regionu jsou jedny z nejnižších v republice
Prostřednictvím okresního úřadu dostaly vloni od státu obce 93 milionů korun
Hradišťské kamiony vyrazily na cestu do Albánie
Na výstavě Domov a zahrada se představilo na osmdesát firem

Okresní úřad schválil dotaci pro nemocnici ve výši osmi milionů korun

Uh. Hradiště - Okresní shromáždění schválilo v pátek 7. května 1999 přidělení dotace okresní nemocnici ve výši osmi milionů korun. Uherskohradišťská nemocnice vykázala za loňský rok ztrátu ve výši 65 mil. korun a v současné době se nachází v tíživé finanční situaci. Bezprostředně po schválení dotace jsme se zeptali Ing. Jiřího R”sslera, ředitele nemocnice:

Udělal jste ze svého pohledu vše proto, aby k tak vysoké ztrátě v hospodaření nemocnice nedošlo?
Samozřejmě, neustále jsme upozorňovali na to, že při zabezpečování zdravotních služeb, které se v nemocnici provozují, přibude ještě ve výsledovce hospodaření nemocnice na konci roku k 65 mil. Kč řádově dalších 25 milionů ztráty. Vzniká teď tedy otázka, zdali někdo politicky rozhodne o tom, že některé služby provozovat nebudeme.

Do konce roku dle Vašeho tvrzení dosáhne tedy ztráta téměř 100 mil. Kč?
Pokud v této záležitosti nebudeme redukovat činnost, nesáhneme k opatřením vůči zaměstnancům, ať už se bude jednat o redukci jejich počtu, nebo redukci mzdových prostředků, tak se ztráta samozřejmě navýší, a to o 25 až 30 mil. Kč.

Hodláte stavy zaměstnanců redukovat či neprovádět některé úkony, které jsou ztrátové?
Co se týče zaměstnanců, je to otázka diskuse. Provozováním úkonů jsme limitováni ve smlouvách s pojišťovnami. Nemocnice má uzavřeny smlouvy se všemi pojišťovnami, které na našem okrese působí a mají zde své pojištěnce. Součástí těchto smluv je také, jaká péče bude a kým zabezpečována, s jakým technickým vybavením a na kterých pracovištích bude provozována. Jestliže bychom například zrušili v nemocnici jedno lůžko intenzivní péče s tím, že nás stojí jeden milion korun, ušetřili bychom sice tuto částku, ovšem s tím, že pojišťovna bude požadovat dodržení smlouvy, kde je dán určitý počet lůžek. Smlouva by se musela změnit a zredukování služeb by nám tudíž ekonomický přínos nezajistilo.

Uvedl jste, že na současné situaci nemocnice se podílí i chronický neplatič - Všeobecná zdravotní pojišťovna.
VZP a obecně všechny pojišťovny nemocnici dluží. Běžná praxe je taková, že my musíme vykonat určitou péči, vyúčtujeme ji a předložíme pojišťovně fakturu. V tuto dobu se však již stáváme jejím sponzorem, protože než dostaneme platbu, trvá to asi měsíc a deset dnů. Podle mých odhadů nám dnes VZP dluží 12 a půl milionů korun s asi 15-17 denním zpožděním. Stejná i horší situace je i u ostatních pojišťoven. Není tudíž pravda, že by VZP ve svých platbách měla vyrovnanou bilanci. Nazval jsem VZP chronickým neplatičem a na tom trvám, neboť nám neplatí tak, jak je uvedeno ve smlouvě. VZP samozřejmě penalizujeme, penále však nedostáváme, protože není předmětem platby. Pravdou ale je, že od listopadu loňského roku, kdy byla situace velmi kritická a VZP nám dlužila téměř 100 mil. Kč, se její platební morálka zlepšila. Bylo toho dosaženo především soustředěným útokem dozorčí rady nemocnice, vedení nemocnice a okresního úřadu.

Nemocnice dostala dotaci ve výši osmi milionů korun. Na co budou konkrétně tyto prostředky použity?
Postavil jsem priority na technickém vybavení, které chybí zejména na jednotce intenzívní péče a chirurgickém oddělení. Finance budou použity také na úhradu již instalovaného, zatím však nepokrytého zařízení pro neurologického oddělení a drobné platby, které bychom chtěli realizovat po výběrovém řízení, na urologickém oddělení. Chtěli bychom také pořídit doplňky optiky. Druhá polovina částky je určena na to, abychom upravili náklady na léky. Dodavatelům budeme hradit dlužné částky s měsíční splatností a dvouměsíčním zpožděním.

Karin KuchtováRozhodne se mezi Jandáskem a Zimčíkem
Uh. Hradiště (JOH, mat) - Jak jsme již v našem týdeníku avizovali, uskutečnil se uplynulý týden konkurz na místo ředitele Školského úřadu v Uherském Hradišti. Konkurzní komise vybírala ze čtyř uchazečů: Bohuslav Jandásek, Pavel Reigl, Miroslava Šobáňová a Ludvík Zimčík.
Doporučili jsme ke jmenování dva uchazeče, kteří se umístili na prvním místě. Těmi byli Bohuslav Jandásek a Ludvík Zimčík, sdělil Jiří Vařecha, předseda komise. Vařecha post ředitele Školského úřadu v Uherském Hradišti opustil teprve nedávno. Všeobecně se soudí, že laťku svému nástupci nasadil vysoko. Nyní vykonává tutéž funkci ve Zlíně. Ani on však neví, kdo zasedne na uprázdněnou židli v jeho předcházejícím působišti. Ministr na základě svého zvážení jmenuje jednoho z těchto dvou pánů. Při jmenování zpravidla vychází z návrhů a doporučení konkurzní komise.
Ta ovšem doporučením obou kandidátů vyvrátila všeobecné očekávání laické i odborné veřejnosti, jež byla většinou přesvědčena o vítězství Jandáska, a tím i zachování kontinuity práce hradišťského školského úřadu.
Konečný verdikt by měl být znám do konce května. Domnívám se, že tento termín je reálný. I když například jmenování ředitele Školského úřadu v Hodoníně se vleklo hodně dlouho, uzavírá Jiří Vařecha.Platy učitelů našeho regionu jsou jedny z nejnižších v republice
Uh. Hradiště (Kk) - Ve zprávě o hospodaření Školského úřadu Uherské Hradiště, škol, předškolních zařízení a školských zařízení za rok 1998 Bohuslav Jandásek, zástupce ředitele ŠÚ, zkonstatoval, že průměrný plat učitelů v našem regionu je v rámci republiky na jednom z posledních míst. Dle jeho názoru se v loňském roce projevilo na hospodaření školského úřadu hned několik závažných tendencí. Rozpočet školství zůstal zhruba ve stejné výši jako v roce 1997, došlo ke snížení počtu pracovníků ve školství vlivem navýšení přímé vyučovací povinnosti učitelů a i nadále probíhaly změny v síti škol, které se týkaly snížení počtu ekonomických oborů na středních školách. Uplatnění těchto tendencí se sice projevilo v mírném zvýšení platů v regionálním školství, avšak vyššího efektu nebylo dosaženo především z důvodu specifických struktur škol, nižší naplněnosti tříd a vysokého věkového průměru pedagogů.
Ačkoliv byly ostatní investiční výdaje školského úřadu proti roku 1997 sníženy, podařilo se zajistit odpovídající vybavenost a provoz škol. Investice ve školství vnímám osobně jako příspěvek školství ke zvýšení významu měst, jako příspěvek ke zlepšení infrastruktury v našem regionu.
I z tohoto důvodu považuji za velmi významné, že se podařilo na přelomu roku 1998 a 1999 realizovat nákup budovy pro Střední odbornou školu v Uherském Brodě, do níž bychom chtěli umístit i další školská zařízení, upřesnil dále Jandásek. V letošním roce dle jeho dalších slov bude pro školský úřad velmi složité vypořádat se s provozními prostředky. Z velké části nebudou pokryty odpisy a jen velmi málo bude zabezpečena velká údržba školských zařízení. Co se týče nájemného, mělo by být ze strany úřadu vykryto z větší části než v loňském roce, což je samozřejmě příznivá zpráva pro obce a města.Prostřednictvím okresního úřadu dostaly vloni od státu obce 93 milionů korun
Uh. Hradiště (Kk) - Za přítomnosti jednašedesáti členů proběhlo v pátek 7. 5. 1999 v budově Okresního úřadu v Uherském Hradišti okresní shromáždění. Hlavním bodem programu okresního shromáždění bylo rozhodnutí o způsobu rozdělení přebytku hospodaření okresního úřadu, který vznikl v loňském roce. Zprávu o hospodaření přednesl přítomným vedoucí finančního referátu okresního úřadu Miroslav Slováček: Princip rozpočtového hospodaření je založen na pohybu financí a peněz a je odlišný od nákladově výnosového systému. V loňském roce bylo provedeno asi 140 rozpočtových opatření, přičemž obce našeho regionu dostaly 91 milionů Kč státních dotací schválených Poslaneckou sněmovnou, prostřednictvím rozpočtu OÚ obdržely obce od státu 93 milionů Kč. Tyto průtokové finance okresní úřad od státu přijme a v případě potřeby je automaticky obcím vydá.
Dalších 68 milionů korun získaly obce od ministerstva zemědělství a Státního fondu životního prostředí. V rozpočtu okresního úřadu figurují uvolněné prostředky z rozpočtu OÚ. Jsou to zejména peníze z roku 1997 a 1998, které byly vynaloženy například na údržbu památek. Tyto prostředky jsou skutečným výdajem okresního úřadu, i když skutečnými příjemci jsou rozpočty obcí, uvedl Slováček.
V roce 1998 poskytl OÚ finanční prostředky obcím regionu následovně:
Strání - oprava místních komunikací - 100 000,-Kč, Bystřice pod Lopeníkem - opravy komunikací - 150 000,-Kč, Pitín - oprava komunikací - 300 000,-Kč, Tupesy - oprava ZŠ - 80 000,-Kč, Kudlovice - rekonstrukce ZŠ - 300 000,-Kč, Komňa - rekonstrukce kotelny a zdravotního střediska - 150 000,- Kč, Nezdenice - dokončení rekonstrukce školy - 500 000,-Kč, Hluk - příspěvek na dokončení čističky odpadních vod - 400 000,-Kč, Dolní Němčí - dotace na čističku odpadních vod - 1 mil. 300 tis. Kč, Horní Němčí - dotace na opravu topení ZŠ - 200 000, Břestek - dotace na kanalizaci -200 000,-Kč, Korytná - oprava vzduchotechniky - 100 000,-Kč, Ostrožská Lhota - oprava nábytku a vybavení tříd - 80 000,-Kč, Podolí - oprava místní komunikace - 150 000,-Kč, Vyškovec - oprava budov 140 000,-Kč, Březová - bytové záležitosti - 200 000,-Kč, Modrá - záležitosti týkající se kongresu 100 000,-Kč, Hostějov - 200 000,-Kč, Svárov - 207 000,-Kč, Uherské Hradiště - 13 000,-Kč, Uherský Brod - setkání Čechů a Slováků - 40 000,-Kč, Částkov - hasiči - 20 000,-Kč, Osvětimany - oprava přípojky MŠ - 39 900,-Kč.
Ostatní prostředky týkající se územního plánu a oprav po povodních rozdělilo okresní shromáždění na začátku loňského roku. Z hospodaření OÚ vyplynuly volné finanční zdroje pro rok 1999 ve výši 12 milionů 876 tis. Kč. Po živé diskuzi odhlasovali členové okresního shromáždění, že částka osmi milionů korun z uvedeného přebytku bude poskytnuta okresní nemocnici, částka čtyř milionů pak pro dokončení a vybavení léčebny dlouhodobě nemocných v Uherském Brodě. Okresnímu úřadu pro letošní rok zůstalo 876 000,-Kč, které si ponechal jako rezervu.Hradišťské kamiony vyrazily na cestu do Albánie
Uh. Hradiště (red) - Minulý týden ve čtvrtek se vydalo pět kamionů ČSAD, a. s. Uherské Hradiště, s humanitárním materiálem na cestu do Albánie.
Pět řidičů se vydalo směrem na Starý Hrozenkov, slovensko-maďarský přechod Rusovce-Rajka, dále přes maďarský Redics a slovinskou Dolga vu do Koperu, odkud byli trajektem přepraveni do albánského Durr‰se, kde se v dnešních ranních hodinách vylodili. Do cílového místa čeká řidiče cesta ještě pětadvacet kilometrů severně do Dinil Ljaljzitu, uvedl referent obchodu ČSAD, a. s. v Uherském Hradišti, Zdeněk Handl. Jeden kamion se bude vracet hned po vyložení, ostatní čtyři budou postupně vykládány a vrátí se za týden. Tento týden bude vysláno dalších sedm nebo osm kamionů. Není ale ještě jisté, zdali půjde o poslední zásilku, dodává Handl.
Jedná se o humanitární zásilku ze skladu civilní ochrany ministerstva obrany. Pomoc naší republiky spočívá v poskytnutí polních kuchyní, lůžek, stanů, postelí a dek. Podle Handla nebyl problém najít ochotné řidiče na tuto akci. I pro kamiony, které do Albánie odjedou v tomto týdnu, jsou již přihlášeni další řidiči.Na výstavě Domov a zahrada se představilo na osmdesát firem
Uh. Hradiště (Kk) - Včera, v neděli 9. května 1999 byla v okresním městě ukončena třídenní výstava zaměřená na domov a zahradu. V prostorách zimního stadionu se o druhém májovém víkendu představilo na osmdesát firem z celé republiky. Byť byla výstava chápána jako regionální, vystavovali zde firmy z celé republiky. S návštěvností jsem spokojen. Záběr výstavy byl široký a skýtal vše, od stavby domu na klíč až po jeho vybavení, exteriéry a interiéry. Své výrobky nabízeli i firmy zabývající se montovanými zahradními domky a bazény. Myslím si, že podobný druh výstavy právě v Uherském Hradišti chyběl. Výstavu jsem chtěl uspořádat již před rokem, neboť si myslím, že náš region je silný a má v tomto směru co ukázat. Přál bych si, aby podobně jako autosalon, získala i tato výstava svou tradici a dobré jméno, zhodnotil výstavu její pořadatel Libor Dostál.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund