Číslo: 20
17.05.1999
Článků: 58

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Na školu nebyla přijata téměř polovina dětí
Domácí násilí - záležitost nikoli soukromá
Jsou neklidní, ale nejsou ani hloupí, ani zlí, ani lajdáci
V našem regionu zatím nebude zřízen uprchlický tábor
Učitelé ZUŠ byli přijati na radnici
Nad Základní školou ve Véskách stále visí Damoklův meč

Na školu nebyla přijata téměř polovina dětí

K letošním přijímacím zkouškám se dostavilo opět více než sto žáků - Foto: L. Falešníková
Uh. Hradiště - Minulý týden v úterý proběhly přijímací zkoušky na uherskohradišťskou Základní školu UNESCO s rozšířenou výukou jazyků. Pro značný zájem dětí o studium na této škole však i pro příští školní rok téměř polovina nebyla přijata.
V letošním roce se k přijímacím zkouškám dostavilo 103 dětí, uvedla pro DDS zástupkyně ředitele pro první stupeň Základní školy Komenského v Uherském Hradišti Miloslava Ondráčková. Největší zájem je každoročně o angličtinu, poté němčinu a francouzštinu. Přestože jsme nabízeli i výuku ruského jazyka, zájem o něj projevily pouze tři děti. Je nám líto, že se žáci a jejich rodiče upínají především na angličtinu. Tím je totiž pestrost jazykové výuky naší školy značně omezena. Jeden z názorů dokonce hovoří o tom, že se doporučuje při výuce dvou jazyků začínat jazykem německým, který je po gramatické stránce těžší. Poté se dětem údajně učí angličtina lépe, podotýká Ondráčková.
Během zkoušek mohly děti získat až 170 bodů, přijato jich ale bylo pouze prvních čtyřiašedesát, právě podle počtu dosažených bodů, vysvětluje Ondráčková princip přijímacích zkoušek, které sestávaly z písemných testů z jazyka českého, psychologických testů a ústních pohovorů. Výuka na již výše zmíněné škole se od ostatních neliší obsahem učiva, ale tím, že děti začínají již ve třetí třídě s výukou cizího jazyka v rozsahu tří vyučovacích hodin a jedné hodiny konzultační. K tomu poté v šesté třídě nastupuje jazyk druhý. Tempo výuky cizích jazyků je zde daleko vyšší a také mnohem efektivnější. Prospěchový průměr se totiž od třetí až do deváté třídy pohybuje kolem 1,2. Někdy se ovšem také stane, že se jeden nebo dva žáci ze třídy po určité době vrátí zpět na svou kmenovou školu, protože látku nezvládají, říká Ondráčková.
Mrzí nás malý zájem o ostatní jazyky. Máme možnost vyučovat latinu a španělštinu, ale ani o ně prozatím nebyl projevený zájem. Pro děti druhého stupně se studium snažíme doplnit o poznávací a studijní zájezdy do zahraničí, pravidelně jezdíváme do Anglie, podařilo se nám také zajistit Německo a Francii. Žáci prvního i druhého stupně si dopisují s dětmi v Itálii, Rakousku, Belgii, Austrálii i na Novém Zélandě. Kromě toho bude na v létě na školu zaveden internet, který mimo jiné budou moci žáci využívat v hodinách konverzace k přímému dopisování se žáky jiných zemí.
Oproti dřívějším rokům, kdy se na školu s rozšířenou výukou jazyků hlásily spíše studijní typy, dokonce přibývá i dětí se specifickými poruchami učení, které projevují zájem o studium cizích jazyků. Škola však pro omezenou kapacitu nemůže vyhovět všem, kteří by chtěli ve třídách s rozšířenou výukou cizích jazyků studovat, i kdyby k tomu měli předpoklady, dodává Ondráčková.
Lenka FalešníkováDomácí násilí - záležitost nikoli soukromá
Uh. Hradiště - Ochrana základních lidských práv a svobod, garantovaná Listinou základních práv a svobod, se do jejího přijetí často skloňuje v˙různých pádech a samozřejmě také těmi, kteří se domnívají, že právě o jejich práva a svobody se jedná. Pokud budeme zkoumat jednotlivé situace poškozených nebo oprávněných osob, např. trestné činy týrání, ublížení na zdraví, zanedbání povinné výživy a další, zjistíme, že právní předpisy skutečně chrání práva a svobody obviněných, o to horší je to však s˙právy poškozených nebo oprávněných. říká paní Marta ŠEVČÍKOVÁ ze sociálního oddělení péče o dítě.

Zaznamenali jste od roku 1989 nárůst ?
Samozřejmě můžeme registrovat pouze oznámené případy. Bohužel lidé trpí představou, že budou mít nepříjemnosti v˙souvislosti s˙nahlášením. Jde však pouze o neznalost zákona. Cituji:
ő 42 odst.1
Každý je oprávněn upozornit na závadné chování dětí jejich rodiče. Na takové chování dětí nebo na vážné porušení práv a povinností rodičů může v˙zájmu dítěte kdokoli upozornit orgán sociálně právní ochrany dětí, soud nebo jiný oprávněný orgán.
Odst.2
Tato oznámení jsou důvěrná, a pokud jde o oznámení fyzické osoby, nesmí orgán, který toto oznámení přijal, sdělit zdroj svých informací, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.
Proto ve smyslu zákona č. 91/98 Sb., ő 42 Zákona o rodině apeluji na všechny lidi, aby se nebáli a včas oznámili případy týraných a ohrožovaných osob, ať už jde o děti nebo staré občany, zdravotně postižené, ženy. Přitom upozorňuji na skutečnost, že ani anonymní dopisy u nás v˙koši nekončí, zabýváme se také anonymními telefonáty.
Jinak za rok 1998 byla soudem nařízena ústavní péče ve 22 případech a asi ve 4 případech muselo být dítě odebráno ihned. Toto však zahrnuje i případ odložení dítěte matkou hned po porodu.
Nahlášeny byly 4 týrané děti, z˙toho 3x týrání rodiči, 1x starším sourozencem; 1x to ohlásila škola, 1x občan a 2x samo dítě. Bylo hlášeno dokonce i jedno sexuální zneužívání.

Kam se mohu obrátit v˙případě podezření na týrání dítěte?
Je potěšující, že se o těchto problémech konečně začíná veřejně hovořit. Začínají vznikat různá krizová centra a poradny, ve kterých mohou oběti násilí v˙rodině hledat radu a pomoc. Patří sem především Bílý kruh bezpečí s˙celorepublikovou působností. Má čtyři poradny v˙Praze, Brně, Olomouci a Ostravě. Hlavní sídlo je v˙Praze, Spytihněvova 6, 128 00 Praha 2.
Mezi další významná občanská sdružení na pomoc opuštěným, týraným a zanedbaným dětem je Fond ohrožených dětí se sídlem Na Poříčí 6, 110 00 Praha 1.
Našemu okresu je nejbližší pobočka ve Zlíně, U Zimního stadionu 428, tel. č. 067 / 325 38.
Dále je u nás na okrese Krizová linka pomoci pro děti a mládež na tel. č. 0362 / 555 782, která slouží od pondělí do pátku od 12 hod. do 20 hod.
Neméně významná je Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy se sídlem v˙Uh. Hradišti, Hradební 1250, tel. 555 330.

Co se vůbec děje po udání případu?
Po oznámení případu (a znovu opakuji, že prošetřujeme i anonymní oznámení) zahájíme velice citlivé vyšetřování. Například navštívíme dítě ve škole, účastníme se vyučování a dítě sledujeme, aniž by něco tušilo. Jestliže se oznámení jeví pravděpodobným, promlouváme s˙dotyčným dítětem, jeho učitelkou, blízkým kamarádem. Snažíme se dopátrat, co se děje, proč se to stalo, zda nejde o ojedinělý úlet rodičů. Potom vše podstupujeme Policii ČR, protože jde o závažný trestný čin. Vždy se ale musí k˙případu přistupovat velmi citlivě a opatrně, neboť dítě, jehož případ vyšetřuje policie, je týráno znovu tím, že musí svědčit proti svým rodičům, a pro něj je to neskonale traumatizující. Samozřejmě, že i policie i soud přistupuje ke každému případu individuálně a s˙ohledem na psychiku dítěte.

Často se setkávám s˙obavami rodičů, že stane-li se jejich dítěti několikrát po sobě úraz, budou obviněni právě z˙týrání.
Z˙toho v˙žádném případě mít obavy nemusí. Než začne jakékoli oficiální vyšetřování, opravdu si případ zdálky dobře obhlédneme, posoudíme, zda jde skutečně o týrání. Jestliže má dítě třeba ruku v˙sádře, a přitom je pohodové, jak se dnes krásně říká vysmáté, zaručeně nejde o případ tyranie ze strany rodičů.

Malé děti v˙noci často pláčou, pro nás rodiče zdánlivě bezdůvodně. Jakou mám pravděpodobnost, že v˙roli rodiče - kdysi týraného dítěte - padnu dostatečně daleko od stromu?
Tuto otázku je velice těžké zodpovědět. Známe děti ze špatných rodin, ze kterých jsou výborní rodiče, kteří nejdou ve stopách svých rodičů. Známe ale také děti, kterým špatné zacházení vyhovovalo. Je však spousta dětí, které pocházejí z˙dobře finančně zabezpečených rodin, které nejsou dobrými rodiči, a naopak děti, které v˙dětství strádaly nedostatkem hmotného zabezpečení, zato měly hojnost rodičovské lásky, se stávají skvělými rodiči. Tenhle problém se nedá prostě zevšeobecňovat. Nejdůležitějším základním kamenem ve tvorbě člověka je skutečně kladný vztah k˙dítěti, nikoli hmotné zabezpečení rodiny.

Jana HlavačkováJsou neklidní, ale nejsou ani hloupí, ani zlí, ani lajdáci
Uh. Hradiště (jah) - Nálepku lajdák, darebák, ten, co se málo snaží, si s˙sebou často nesou po celou dobu školní docházky děti trpící lehkou mozkovou dysfunkcí. Jde o určitá oslabení funkcí centrální nervové soustavy, jež se projevují celou škálou příznaků v˙chování i učení, přičemž školní výkonnost těchto dětí nekoresponduje s˙jejich rozumovými schopnostmi, které jsou často průměrné až nadprůměrné. Vznik těchto obtíží se váže na období před porodem, kolem porodu, po porodu a příčiny mohou být velmi rozmanité, od dědičně podmíněné dispozice ke vzniku dysfunkce až po nejrůznější vnější vlivy, jako je nedostatek kyslíku při porodu, zánětlivé procesy apod.
Jelikož nejen tyto děti, ale i jejich rodiče mají život komplikovaný svým okolím, které je v˙této problematice poměrně značně dezorientováno, navštívili jsme Pedagogicko - psychologickou poradnu v˙Uherském Hradišti a položili několik otázek PhDr. Nataše GMENTOVÉ.

Jak se lehká mozková dysfunkce (LMD) projevuje v˙chování dětí?
Projevy poruchy jsou velmi variabilní, závisí na kterém stupni vývoje vznikly a kterou z˙funkcí blokují. Nejčastějším příznakem bývají změny v˙rovině aktivační, a to buď ve smyslu hyperaktivity, nebo hypoaktivity. Hyperaktivní děti jsou děti jako rtuť, neposedné, neklidné, příliš rychle se unaví, ale jejich únava bývá bohužel opět vyjádřena stupňujícím se neklidem. Jejich protipólem jsou děti hypoaktivní, které jsou nápadné svou pomalostí, těžkopádností, často jsou neoprávněně považovány za méně nadané, kolektivem bývají často přehlíženy, odstrkovány.
Společným znakem obou typů poruchy je pohybová neobratnost, manuální nezručnost, nízká kvalita kresebného projevu, emoční nevyrovnanost a poruchy řeči s˙projevy přetrvávající dyslálie, artikulační neobratnosti. Rovněž myšlení těchto dětí bývá zatíženo infantilismy, zabíhavostí, ulpívavostí, pozornost je jen krátkodobá, což negativně dopadá na kvalitu práceschopnosti a výkon dítěte.

Jak mohou rodiče, případně předškolní zařízení usnadnit dítěti vstup do školy?
Nezbytným předpokladem je správná diagnóza, kdy je nutno odlišit tyto děti od dětí např. výchovně nezvládnutých, od dětí s˙nízkou úrovní nadání.
V˙případě, že je potvrzena diagnóza LMD, příslušný odborník (psycholog, pediatr, pedopsychiatr) určí i hlavní oblasti oslabení s˙následnými doporučeními, jak tyto problematické funkce nadále rozvíjet. Pozornost je soustředěna na oblast hrubé motoriky a její rozvoj v˙přiměřených sportovních činnostech, na oblast jemné motoriky a grafomotoriky, kdy je důraz kladen mimo jiné na vypěstování správného úchopu psacího náčiní; ve velké většině dětem doporučujeme tréninkový grafomotorický program, kdy se pracuje na uvolnění svalových partií, jež se účastní grafického projevu. Další často váznoucí poznávací funkcí je zraková percepce, kterou je rovněž nutno přiměřeně rozvíjet.
Z˙uvedeného je patrno, že vývoj dítěte s˙LMD je poznamenán nerovnoměrnostmi a tento fakt ho staví do nerovné pozice s˙jeho vyváženě se vyvíjejícími vrstevníky. Proto jednoznačně u těchto dětí doporučujeme odklad školní docházky, kdy kromě doporučených stimulačních cvičení necháváme působit čas jako nezanedbatelný faktor v˙procesu harmonizace duševní činnosti.

Dítě s˙LMD nastupuje do školy, jak by měla vypadat spolupráce rodičů se školou?
Rodiče by měli hned v˙počátku upozornit pedagoga, že jde o dítě s˙určitými specifickými vývojovými zvláštnostmi. Zde bych chtěla zdůraznit, že stanovení diagnózy je pouze startovací čárou pro mravenčí práci, která má těžiště ve vytváření optimálního výchovného prostředí, přičemž jednotný postup rodiče a pedagoga je nezbytný. Dítě s˙LMD vyžaduje doma i ve škole speciální vedení a více péče než dítě bez obtíží. Zvýšenou pozornost ze strany pedagoga nelze v˙žádném případě vnímat jako nespravedlivou vůči ostatním dětem.

Kdy lze doporučit přikročení k˙medikamentóznímu řešení chování dětí s˙LMD?
V˙zásadě existují dva přístupy k˙pojetí LMD. Všeobecnější, psychosociálně orientovaný nevnímá problémové chování jako onemocnění, počítá s˙tím, že když přizpůsobíme okolní prostředí, můžeme problémové chování zmírnit. Odborně lékařský přístup klade důraz na konstituční podmíněnost obtíží v˙chování, pakliže jsou poruchy chování typické, neměnné, přistupuje se k˙farmakologické léčbě při současném vytváření vhodného prostředí.
Nejsou stanovena jednoznačná kritéria, kdy volit medikamentózní terapii, to záleží na uvážení konkrétního odborníka. Je pravdou, že dítě, jehož neklid je natolik výrazný, že mu brání ve zpracování téměř jakýchkoli podnětů a blokuje využitelnost jeho schopností, odesíláme k˙pedopsychiatrickému vyšetření. Naše zkušenosti však ukazují, že existuje jen velmi malá část hyperaktivních dětí, u kterých je nutná léčba farmaky.

Je možné vhodným speciálním tréninkem přispět ke zlepšení či dokonce odbourání projevů LMD?
Optimálním řešením je zahájení terapie, které předchází správná diagnóza a jejíž nejpodstatnější markantou je výchovný přístup k˙dítěti za současného spolupůsobení různých forem odborné terapeutické pomoci. Z˙psychologických technik užíváme autogenní trénink, kdy se předpokládá vztah mezi psychickým a svalovým napětím, tzn., že prostřednictvím svalové relaxace lze navodit relaxaci psychickou, dále je možno zvolit metodu progresivní relaxace, jejíž princip je založen na vědomém prožívání polarity svalové napětí - uvolnění, kdy před uvolněním dochází k˙vybití energetického potenciálu. Vhodné je rovněž užití imaginárních technik, kdy v˙relaxovaném stavu pracujeme s˙vizuálními představami. Další terapeutickou pomocí, která zlepšuje úroveň aktivace, je kineziologie, která se pokouší zharmonizovat spolupráci mozkových hemisfér a odstranit zablokování energie. Stále populárnější metodou se stává psychologicko medicínská metoda bio-feedbackové terapie, kdy se klient učí pomocí biologické zpětné vazby ovládat vla stní mozkové vlny.V našem regionu zatím nebude zřízen uprchlický tábor
Region - Jak uvedla pracovnice tiskového oddělení Ministerstva vnitra ČR, Mgr. Masaříková, neregistruje v současné době MV z našeho regionu žádnou nabídku na zřízení uprchlického tábora. Byla nalezena vhodná lokalita na zřízení pátého uprchlického tábora, ovšem v Hulíně. Kromě toho jsou průběžně zřizována humanitární střediska pro uprchlíky z Kosova, kterým byl poskytnut statut dočasného útočiště. Jestliže chce majitel rekreačního střediska či jiného velkého objektu tento nabídnout pro ubytování uprchlíků, musí splňovat několik podmínek. Objekt musí mít kapacitu zhruba 50-100 lůžek, majitel by pak měl ve své nabídce popsat svou finanční představu, infrastrukturu, blízkost školy a zdravotního zařízení. To vše je pak nutné zafaxovat na Správu uprchlických zařízení, fax č. 02/61 4 4 25 73, upřesnila dále Masaříková. Ministerstvo vnitra k dnešnímu dni obdrželo a vyhodnotilo přibližně 200 nabídek objektů pro uprchlíky. Důležitou roli v rozhodování hraje také stanovisko obce a domácích obyvatel.
Svolení obce pro ubytování uprchlíků v soukromém objektu, který se na katastru obce nachází, však není podmínkou. Případ od případu se řeší individuálně. Když podá majitel nabídku a v případě, že lokalita splňuje všechna hlediska a jeho objekt by mohl být využit, spojí se následně Správa uprchlických zařízení s majitelem a následuje jednání nejen s ním, ale i se starostou obce a zastupitelstvem, dodala dále Masaříková. Ministerstvo vnitra rovněž neuvažuje ani o zřízení uprchlického tábora v části uherskohradišťských kasáren.
Karin KuchtováUčitelé ZUŠ byli přijati na radnici
Uh. Hradiště (Kk) - Při příležitosti 60. výročí založení Základní umělecké školy v Uherském Hradišti slavnostně přijal starosta města Ladislav Šupka učitele na radnici. Za svou existenci vychovala ZUŠ spoustu žáků, z nichž se staly známé osobnosti kulturního světa. Tato škola dnes patří k symbolům kultury našeho města a regionu, uvedl starosta a poděkoval učitelům školy za jejich náročnou a krásnou práci. Vztahy mezi městem a naší školou jsou na dobré úrovni. Jsme rádi, že městský úřad k nám pohlíží jako na kulturní stánek, jako na školu, která přináší Uherskému Hradišti jen to dobré, kulturu, dodal k projevu ředitel základní umělecké školy Stanislav Nemrava.Nad Základní školou ve Véskách stále visí Damoklův meč
Uh. Hradiště (fal) - Jen málo stačilo k tomu, aby byla Základní škola ve Véskách, o jejíž nejasné budoucnosti jsme vás již informovali, pro nastávající školní rok zrušena.
Podle školského zákona je pro takovou školu stanoven průměrný nejnižší počet dětí ve třídě na 13. Protože jsou ve Véskách dvě třídy, musí mít nejméně 26 prvňáčků, objasnil zástupce ředitele Školského úřadu v Uherském Hradišti Bohuslav Jandásek. Pokud není tento počet splněn, měla by být škola vyřazena ze sítě a neměla by být státem financována. Město ale může požádat prostřednictvím školského úřadu o výjimku na ministerstvu školství, v případě, že se zaváže doplatit rozdíl za chybějící žáky. Díky průzkumu a jednání s rodiči budoucích školáků se nám podařilo snížit počet chybějících žáků z devíti na dva, počet nastávajících prvňáků je tedy čtyřiadvacet, uvedl místostarosta města Petr Taťák.
Na úterní městské radě byl proto doplatek ve výši téměř sedmasedmdesáti tisíc schválen, tudíž škola pro nastávající školní rok zůstane v provozu.
Damoklův meč ale nad existencí této školy visí i nadále, podotkl starosta Ladislav Šupka, proto jsme se na městské radě shodli, že po 20. únoru příštího roku bude nutné vynést definitivní rozhodnutí. Myslím, že jsme rodičům dostatečně zdůraznili, že máme zájem o zachování této školy, naopak ale očekáváme, že děti tuto školu budou navštěvovat.
Protože se ale v příštím roce má k zápisu dostavit pouhých 19 dětí, nelze v současnosti budoucnost školy jednoznačně odhadnout.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund