Číslo: 31
04.08.1997
Článků: 36

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Lux podnikl povodňovou pouť na Moravu
Výplaty sociálních dávek zahájeny
V letošním roce se na Javořině neslavilo
Následky povodní ve Starém Městě
Buchlovice zaplaveným

Lux podnikl povodňovou pouť na Moravu
Šéf lidovců uznává zodpovědnost státu za výši škod, nestojí však o skalpy

Ministr Josef Lux odpovídá novinářům na dotazy týkající se rozdělování peněz. - Foto: KiM
Uh. Hradiště (hop) - Místo-předseda vlády a předseda KDU-ČSL Ing. Josef Lux uplynulý čtvrtek navštívil moravská města postižená povodní. Jeho cesta směřovala do Otrokovic, Uherského Hra-diště a Hodonína, kde se setkal s přednosty okresních úřadů, starosty i zástupci Povodí Moravy.
Při krátkém setkání s novináři šéf lidovců shrnul výsledky dosavadních jednání slovy: #Shodli jsme se společně na hranici, kdo bude co platit. Všechna Povodí Moravy jsou zodpovědná za zprůchodnění toků, sanační práce a opravy vlastního majetku. Co je obecním majetkem, je předmětem zodpovědnosti obcí, kterým bude stát nápomocen. Jak Josef Lux dále uvedl , letos je stát připraven spolupodílet se na zvýšení a zpevnění hrází 250 miliony korun a v příštích letech dvěma miliardami, na které musí být nalezeny zvláštní zdroje. Z toho 130 milionů je určeno přímo pro Povodí Moravy, škody však dosahují 180 milionů korun.
Josef Lux se nevyhnul ani konstatování, že zatímco na Labi a zejména Vltavě je vybudována kaskáda vodních děl, na celém toku Moravy není vybudováno ani jedno vodohospodářské dílo. Na otázku, do jaké míry se stát cítí zodpovědný za lidské tragédie, ke kterým v případě větší připra-venosti mnohdy vůbec nemuselo dojít, místopředseda vlády odpověděl: #Malá míra zod-po-vědnosti mohla přispět ke zhoršení situace. Nesbírejme ale skalpy. Pokud se prokáže, že někdo něco zanedbal, bude to mít určitě své finále. Teď je nutné najít nejlepší formy pomoci a cestu prevence.
Podle Luxe je nezbytné učinit tři základní kroky jak minimalizovat škody v případě příchodu dalších sto a víceletých vod. #Je nutné, aby se stát více angažoval v pozitivním chování zemědělců. Krajina musí dostat takovou podobu, ve které bude schopna zadržovat vodu, řekl Lux a pokračoval,dále je nezbytné zpracovat velkorysý plán na vybudování sítě suchých nádrží, kam by byla voda odváděna. A konečně se musí zpřísnit režim udělování stavebních povolení. Mnoho rozhodnutí bylo be-nevolentních ve vztahu k zátopovým oblastem, shrnul Lux základní preventivní opatření. Hrázový systém doplní akumulačními prvkyy, kterými jsou právě suché nádrže. Měly vzniknout například v Hanu-šovicích, Lošticích, Olomouc by měla chránit nádrž v Mohelnici.
Jako jeden z hlavních problémů současnosti ministr zemědělství vidí stav zemědělské půdy: #Víme o stovkách případů se-suvů půdy a úniku škodlivých látek. Je otázkou, do jaké míry budou produkty takto na-rušených polností poživatelné. Pokud hygienici řeknou ne, budou poškození zemědělci odškodněni. Jak dále uvedl místopředseda vlády, Lesy české republiky a Státní me-liorační správa vypracovali systém pomoci pro majitele zemědělských polí, které zničila povodeň. Nárok na pěti procenty úročenou dvacetiletou státní půjčku s tříletým od-kladem budou mít podle dodatečného rozšíření nejenom zemědělci, ale i majitelé zatopených lesů.Výplaty sociálních dávek zahájeny
Uh. Hradiště (JiV) - Na městský úřad se prozatím dostavilo přes sedm set občanů, kteří si zažádali o sociální dávku. Se všemi byly sepsány jednoduché žádosti. Tyto případy bylo nutno řešit in-dividuálně, osobně navštívit domácnosti postižených a probrat možnosti poskytnutí pomoci. Za tímto účelem byla radou MěÚ zřízena komise . #Tato komise se snažila o maximální objektivitu a spravedlnost při rozdělování přidělených financí, řekl její předseda Ing. Taťák. V první fázi se poskytovala finanční pomoc až do výše 30 000 Kč. Na tu měli nárok především ti, kteří přišli o byt a zůstali bez jakýchkoliv prostředků. Konkrétně se jednalo o 44 bytů, převážně na ulici Prů-myslová, Svatováclavská, Šafaříkova, Mánesova, Rybárny a část Jarošova. K l. srpnu 1997 bylo vyplaceno jen v Uh. Hradišti více než 4,3 milionu Kč. Druhou fází pomoci bylo materiální zajištění postižených, kdy z humanitární pomoci jim byly poskytnuty věci, které měli zničeny vodou, například přikrývky, oblečení, hygienické potřeby.
Nabízí se také další možnosti poskytnutí nábytku. Dále se zrušil stávající pořadník na městské byty v Jarošově a upřednostní se třicet tři rodiny, jejichž tíživou bytovou situaci bylo nutno okamžitě řešit. Už v příštím týdnu se tito lidé začínají stěhovat. Bylo vynaloženo velké úsilí všech členů komise s pracovníky so-ciálního odboru v čele s Květoslavou Zlatuškovou, aby se přidělené peníze dostaly včas k těm nejpotřebnějším. Ta k tomu dodala své zkušenosti:K postiženému Uherskému Hradišti nám přibyly ještě obce Kněžpole, Topolná, Kostelany, Babice, Nedakonice, Ostrožská Nová Ves a Staré Město. To znamená, že jsme mapovali postižení nejenom lidí v našem městě, ale i v těchto obcích, a to za účelem poskytnutí příspěvku. S poškozenými, kteří se přihlásili, jsme sepsali návrhy na dávku. Pak následovalo šetření přímo na místě. Bylo nutné se v první řadě postarat o ty rodiny, které přišly o bydlení.
Poškození jsou všichni, jenže my nemůžeme krýt všechny škody. Toto je dávka sociální péče, a ta je směřována jinam. Na vzniklou situaci také každý reagoval jinak. Bylo potřeba citlivého jednání a individuálního přístupu. My sami jsme pracovali denně do noci. Dopoledne jsme sepisovali žádosti, a pak prováděli vlastní šetření v bytech. Naší snahou bylo zmírnit špatnou situaci postižených. V tomhle případě rozhodně platí: "Kdo rychle dává, dvakrát dává. Snad se nám to povedlo."V letošním roce se na Javořině neslavilo
Javořina (BoS) - Tradiční 152. slavnostní setkání Čechů a Slováků v neděli 27. července na Javořině proběhlo zcela netradičně. Velkolepý kulturní program, který nachystal přípravný výbor složený ze zástupců obcí z obou stran česko - slovenské hranice, se vzhledem k povodním smrskl na pouhé setkání starostů patnácti podjavorinských obcí. Nečekaně se tohoto setkání zúčastnil i český senátor Egon Lánský, rodák z Trenčína.
#Slovo slavnosti v letošním roce jistě nevystihuje situaci, která v našich hraničních regionech vzhledem k záplavám panuje, řekl na úvod slavnostního projevu letošní předseda přípravného výboru ing. Miklenda, starosta Veselí nad Moravou, který dále podotkl, že tradice setkávání Čechů a Slováků přes různé problémy nikdy nezanikla. Ani letošní živelná katastrofa, která postihla několik obcí v našem regionu, nezabránila konání tohoto setkání. V chystaném programu přípravný výbor na svém mimořádném zasedání 15. července pouze zrušil kulturní program, ponechal Běh bratrství a zařadil do programu pietní vzpomínku na Josefa Vavrouška, posledního společného ministra životního prostředí, jemuž se staly osudem slovenské hory. #Příroda, která nás obklopuje a většinou nás obdarovává svými krásami, často dokáže svými živly být krutá nejenom ve výškách, ale i v dolinách a nížinách, jak nám ukázala v uplynulých třech týdnech.
A právě v takových situacích se ukazuje, že státní hranice, která vždy bývá výsledkem politických jednání, je překračována lidskými pouty, solidaritou a pomocí, pokračoval dále veselský starosta, který připomněl nabídnutou pomoc ze všech obcí, které nebyly postiženy. Pomoc je směřována především do nejvíce postiženého Uherského Hradiště i několika obcí okolo Váhu.
Ing. Miklenda spolu se starostou obce Lubina, na jejímž katastru se Javořina nachází, pověsili věnec k památníku na Holubyho chatě, a poté se všichni přítomní odebrali na památné místo setkávání Čechů a Slováků, kde se od roku 1995 vrší také mohyla na paměť Josefa Vavrouška. Zde promluvil senátor Lánský, který mimo jiné řekl: #Vy zde dnes nepořádáte sice velké oslavy přátelství Čechů a Slováků, ale pořádáte něco daleko hlubšího. To, co se stalo v posledních týdnech, znovu potvrzuje, že česko - slovenská vzájemnost, o které si mnozí mysleli, že je to jenom prázdný pojem, má svůj reálný smysl. Když nás něco postihne, cítíme povinnost pomoci. Cítíme, že jsme spojeni. To se mi zdá tou nejsilnější symbolikou, jaká může být.
RNDr. Radovan Kunc ze Společnosti za trvale udržitelný život poděkoval přítomným za vzpomínku na svého přítele Josefa Vavrouška, připomněl, že kameny a kamínky na mohyle symbolizují také památku Petry Vavrouškové, která zahynula spolu s otcem. Vyřídil pozdravy od předsedy Senátu Petra Pitharta, který právě trávil několik dní léčebného pobytu v blízkých Luhačovicích i poděkování od Evy Vavrouškové, ženy našeho bývalého ministra.
Letošní setkání na Javořině mělo určitě svůj význam, přestože neproběhlo ve stejném rozsahu jako v jiných letech. Naopak potvrdilo se tu heslo, které je mottem setkávání: #Tu bratia vždy sa stretať budú, tu vernosť prisahať si budú.Následky povodní ve Starém Městě
Staré Město (ivon) - Ve Starém Městě se v posledním červencovém dnu sešla k jednání obecní rada. Byly posouzeny sporné případy o výši sociálních příspěvků, radní se seznámili s aktuálním stavem demolicí. Dosud bylo vydáno 48 demoličních výměrů, podle tajemníka obecního úřadu Ing. Kučery lze očekávat, že celkem bude ve Starém Městě zbouráno kolem 70 domů. Hodně záleží na tom, jak rychle se podaří domy, které byly zaplaveny, vysušit. Obec by přivítala statika, který by po dobu nejbližších měsíců sledoval vývoj v nejvíce narušených objektech. Náhradní ubytování našli staroměstští občané v bývalé mateřské škole Na Hradbách (tři rodiny), obsazeno je pět buněk u sportovní haly, dvě rodiny bydlí v domku, který obec nedávno vykoupila. Byla zahájena jednání s nájemci autoklubu Na Palánku, kde by měla zřízena ubytovna.
Před dalšími provizórii dává obecní rada přednost nové výstavbě. Byly vytipovány lokality pro výstavbu penziónu, bytovek i rodinných domků, vyhláškou byl zřízen fond pro modernizaci bytů. Jednalo se i připravované rekonstrukci ulic Velkomoravské a Huštěnovské, ve kterých by už do té doby auta neměla jezdit. V této souvislosti je třeba poděkovat firmě Strabag, že umožnila náhradní provoz na dosud nedokončeném obchvatu. Starosta obce František Slavík obdržel od svého kolegy z družebního francouzského města Sées dopis, ve kterém byl informován o probíhající finanční sbírce, Starému Městu nabídla dlouhodobou, koncepční pomoc také Nadace Josefa a Petry Vavrouškových.Buchlovice zaplaveným
Buchlovice (IT) - Starosta Buchlovic Ing. Jiří Černý 28. července 1997 předal finanční hotovost ve výši 200.000,- Kč ze sbírky občanů a z rozpočtu obce starostovi obce Staré Město panu Františku Slavíkovi a částku 100.000,- Kč zástupci starosty obce Kostelany nad Moravou panu Vladimíru Za-pletalovi. Tyto finanční dary budou použity při likvidaci následků povodně, která jak obec Kostelany nad Moravou, tak Staré Město velmi poznamenala.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund