Číslo: 34
24.08.1998
Článků: 59

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Podnikání
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Při dešti měli občané z Polešovic vytopeny sklepy
Město prodá dalších 391 bytů
Osvobození od daně dědické
Prvňáčkům příspívá na školní potřeby školský úřad
Lišky na vzteklinu negativní
Půjdou zbraně z České zbrojovky do armády a policie?
Nové kasino vznikne i v Corsu
Soud zprostil bývalého místostarostu Uh. Brodu obžaloby
Na teplou vodu si lidé ještě počkají

Při dešti měli občané z Polešovic vytopeny sklepy
Nová kanalizace je totiž zbudována špatně

Polešovice - Když jsem se ráno probudila a šla do sklepa, zhrozila jsem se, všude byla voda. Chtěli jsme do sklepa již zakoupit nový plynový kotel, dovedete si představit, kdyby tam byl? Mohli bychom ho vyhodit, svěřuje se rozhořčeně jedna z majitelek domu v Polešovicích. Ačkoliv byla dle jejího tvrzení stará kanalizace v pořádku, začala se stavět nová. Ta však nedostačuje. Potrubí je totiž oproti minulé kanalizaci, kdy byly položeny trubky o průměru 50 cm, o dvacet centimetrů menší. Současná kanalizace tudíž přívalový déšť nezvládla a voda z kanálů začala vyvěrat do sklepů polešovických domů. Když se měla dělat v naší ulici nová kanalizace, protestovali jsme a podepsali petici. Přesto se kanalizace vybudovala nová. Při staré kanalizaci jsme nikdy vytopení nebyli. Když jsme se nyní obrátili na starostu, odpověděl nám, že kanály dělali odborníci, dodává žena. Dle slov zástupce polešovického starosty Zapletala našel si dodavatel kanalizace projektanta sám.
Současná kanalizace je špatná. V horní části ulic je položeno potrubí o průměru 50 cm, v dolní pouze 30, tudíž je kanalizace za chvíli zcela zahlcena. Dřívější kanalizace byla v pořádku, z jakého důvodu se dělala nová, nevím. My jsme to projednávali a řekli jsme, které ulice se kopat nebudou, nakonec se ale kopalo všechno. Rozhodl o tom starosta se stavebním dozorem. Že by firma, která kanalizaci vybudovala, uznala, že je práce provedena špatně a udělala ji znovu, to pochybuji. Kromě toho obec již na to nemá peníze. Šlo o běžnou bouřku, nedovedu si představit škody, které by napáchala bouřka větší, uvedl dále Zapletal. O vyjádření jsme požádali starostu obce ing. Jančíka. Celou záležitost eviduji. V obci došlo asi k šestnácti případům vytopení sklepů. Při nedávné bouřce spadlo za krátkou dobu hodiny a čtvrt poměrně nebývalé množství vody, 63 mm, to je 63 litrů na 1 metr čtvereční.
Polešovice jsou obec, která je ve svahu s výškovým rozdílem 80 metrů a pozemky nad obcí. Momentální stav je zhoršující i v tom, že obec je za čtyři minulé roky již 4x překopaná.
Podloží v ulicích není soudržné. Navíc poslední rozkopání není dokončeno. Kanalizace v některých místech příval vody nevzala. Takže se stalo, že tlakem, který vzniká výškovým rozdílem, voda z kanalizace pronikla do kanalizačních přípojek, to byla příčina vytopení některých občanů. Já jsem k události svolal jednání a napsal doporučený dopis dodavateli kanalizace firmě Ingstav Uherské Hradiště, aby mi sdělil termín možné schůzky s patřičnými odborníky. Měl by se posoudit stav kanalizace a poučit z tohoto případu.
Na ulici Vinařská byla, dle tvrzení obyvatel a Vašeho zástupce, dřívější kanalizace v pořádku. Občané s novou kanalizací nesouhlasili a podali dokonce petici. Proč se tedy v těchto místech nová kanalizace přesto vybudovala?
Kanalizace se dělala podle projektu, který byl proveden autorizovanou firmou Aquatis, a.s. Brno. Odborníci z této firmy prověřovali staré kanály kamerami. Byl pořízen videozáznam, který potvrdil, že dřívější kanalizace byla svým způsobem už vadná a měla trhliny. To byl důvod k tomu, že bylo potřeba i tuto kanalizaci měnit. Bohužel je to tak, že průměr potrubí je menší, než tam dříve byl. Je to však podle projektové dokumentace, která byla schválena Okresním úřadem, odborem životního prostředí v Uherském Hradišti. Na výstavbu kanalizace bylo vydáno také platné vodohospodářské rozhodnutí. Co se týče odtoku vody u staré kanalizace, bylo snad všechno v pořádku. Propustnost kanálů určitě v pořádku ale nebyla. 63 mm srážek je přívalový déšť. K situaci přispěl i fakt, že se v obci stále staví a jsou zde určité nedostatky, které se nedají při výstavbě řešit.
K výstavbě nové kanalizace byl odpor. Vysvětlení k tomu bylo ale jednoznačné a k dispozici mám rovněž zápis z tehdejšího jednání. Občané s tím mohli nesouhlasit. Bral se názor odborného zpracovatele projektu.
Jak se bude tato situace řešit. Budou mít lidé i nadále při přívalových deštích plné sklepy vody?
Musíme se k celé věci postavit a zaujmout nějaká opatření. Ta se následně musí zrealizovat. Finance na výměnu potrubí nemáme. V rámci záruky by měla vše opravit firma, která kanalizaci vybudovala. Je nutno navrhnout nějaké opatření, které by zlepšilo nynější stav. Míru zavinění za vytopené sklepy mají i občané, kteří mají svoje kanalizační přípojky nezkolaudované. Někteří z nich se k věci nestavili vždy tak, jak měli. Takže i to je důvod, proč k vytopení došlo. Je možné, že byl projekt i špatně navržen. Vyzval jsem občany, ať se přihlásí, kdo byl vodou postižen, a odeslal jejich seznam.
Nejenom s kanalizací, ale rovněž s plynofikací mají Polešovice problémy, neboť na ni nejsou potřebné finance. Na vytoužený plyn museli tedy občané obci půjčit, a to každý zájemce 5.000,-Kč. Přípojka k domu bude stát občana dalších 3.900,-Kč, přičemž na výkopové práce rovněž nejsou peníze a lidé si je musí provést sami. Na dopravu plynu ke svému domu tak vynaloží Polešovičtí téměř 10.000,-Kč. Nemluvě o tom, že další finance vynaloží na kotel, který průměrně vyjde na 15.000,-Kč, regulátor tlaku - 2.500,-Kč, rozvod po domě - min. 5.000,-Kč a vyvložkování komínů - 3.000,-Kč. Ještě vám připadá napojení na plyn v Polešovicích výhodné?
Karin KuchtováMěsto prodá dalších 391 bytů
Uh. Hradiště (VaMP) - Město při sestavování obecně závazné vyhlášky O prodeji budov, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Uh. Hradiště nakonec nepřistoupilo k uplatňování předkupního práva, či jiných podmínek, které by zabraňovaly skupování bytů za účelem okamžitého prodeje třetí osobě za vyšší cenu. Přiznám se, že jsem nikdy nepátral, ani jsem nikoho nepověřoval provedením průzkumu, zda nenakupoval byt pro třetí osobu, uvedl na tiskové konferenci k problému starosta města Ladislav Šupka. Starosta však nepochybuje o tom, že tyto případy v minulosti nastaly: Sám jsem viděl inzerát, který nasvědčoval tomu, že něco takového bylo. Ale neznám pozadí celé záležitosti. Starosta pak na konkrétním případu uvedl, že v domě, který město prodalo novému vlastníkovi, byl během čtvrt roku k prodeji byt. Podle něj jsou to však u nás zatím velmi ojedinělé případy.
Co se týče ceny prodávaných bytů, ta se většinou podle informací radnice pohybuje v rozmezí od 20 do 35 procent odhadní ceny. Těch dvacet je spíše extrém, který se týká panelových domů na sídlišti, upřesnil Šupka.
Město do roku 1995 bylo vlastníkem celkem 2.441 bytových jednotek. Z tohoto počtu jich bylo v letech 1996 až 1997 celkem 436 prodáno. V roce 1998 jich bylo již 286 prodáno a prodej 61 bytů je v současnosti v jednání. Převod do vlastnictví je možný i u dalších 391 bytů, jejichž seznam zastupitelstvo projednalo. Celkem zbývá k prodeji 1.719 městských bytů. Město si přitom hodlá ponechat některé byty na sídlišti Východ a Štěpnice, kde je převážná část tvořena osmipodlažními panelovými domy. Nikdy jsme si nestanovovali počet bytů, které by nám měly zůstat, řekl dále starosta. Vždy byl rozhodující zájem obyvatel domu. Z pohledu finančního jsme se nikdy nechtěli podbízet a byty rozdávat.Osvobození od daně dědické
Dnem 15.8.1998 nabyl účinnosti zákon 169/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.
V souladu s tímto zákonem je od daně dědické osvobozeno nabytí majetku děděním, pokud k němu dochází mezi osobami zařazenými pro účely daně dědické v I. skupině. Podle ő 11 zákona 357/1992 S., o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, do I. skupiny patří osoby v řadě přímé a manželé. Osobami příbuznými v řadě přímé jsou děti, vnuci, pravnuci, rodiče, prarodiče, popř. další potomci a předkové v řadě přímé. Příbuzenským vztahům vzniklým narozením jsou na roveň postaveny vztahy založené osvojením. Úplné osvobození od daně dědické není možné uplatnit u osob zařazených do II. a III. skupiny - t.j. u příbuzných v řadě pobočné - sourozenců, synovců, neteří, strýců a tet, manželů dětí, druhů, družek a ostatních fyzických a právnických osob.
Dědicům uvedeným v I. skupině odpadá při úplném osvobození od daně dědické i povinnost podávat místně příslušnému finančnímu úřadu daňové přiznání k dani dědické.
Úplné osvobození od daně dědické u osob zařazených do I. skupiny poplatníků bude náležet dědicům v těch případech, kdy dojde k úmrtí zůstavitele až v den účinnosti novely zákona a později (tzn. datum úmrtí zůstavitele 15.8.1998 a později). Pokud dojde k úmrtí zůstavitele před datem 15.8.1998, úplné osvobození od daně dědické u dědiců v řadě přímé a manželů se neuplatní. V těchto případech se bude při zdaňování majetku nabytého děděním nadále postupovat podle platných právních předpisů k datu úmrtí zůstavitele.Prvňáčkům příspívá na školní potřeby školský úřad
Uh. Hradiště (Kk) - Podle vládního nařízení č. 15 z roku 1993 přispívá školský úřad na školní potřeby prvňáčkům 200,-Kč na jednoho žáka. Všem žákům poskytuje dále školský úřad 300-400,-Kč na jednoho žáka na učebnice, které dostávají děti zdarma, a 150-200,-Kč na školní pomůcky. Do těchto patří zejména magnetofony, demonstrační přístroje a další. Po domluvě s rodiči může učitel zakoupit i nadstandardní učebnice a pomůcky. Na potřeby do výtvarné výchovy mnohdy přispívají školám také sponzoři nebo obce či města. Rodiče by si měli uvědomit, že investují do vzdělání svých dětí a čím více se toho děti ve škole naučí a čím větší budou mít možnost rozvíjet svůj talent, tím větší budou mít šanci se později uplatnit, dodal závěrem zástupce ředitele Školského úřadu v Uh. Hradišti Bohuslav Jandásek.Lišky na vzteklinu negativní
Uh. Hradiště (Kk) - Jak potvrdil MVDr. Vládek z Okresní veterinární správy v Uherském Hradišti, není v současné době na našem okrese hlášeno žádné ohnisko vztekliny. Vyšetření většího množství střelených lišek prokázalo, že lišky jsou na vzteklinu negativní. U onemocnění vzteklinou se není nutno obávat ani u domácích zvířat, jako jsou kočky a psi. Občané byli také zbytečně vyděšeni reportáží v televizi, týkající se tasemnice, jejímž konečným hostitelem bývá masožravec, v tomto případě liška. Tato tasemnice vydává vajíčka, která odchází trusem. Pokud liška čerstvě pokálí něco, co druhé zvíře nebo člověk požije, tak je tady možnost, že by mohl spolknout mezihostitele. V jeho těle by se pak mohla vyvíjet larva. Pravděpodobnost onemocnění je ale minimální, dodal Vládek. Při sběru lesních plodů a hub by tedy lidé měli dodržovat hygienické zásady a umýt si ruce.
V našem regionu se stále pokračuje v monitoringu a střelené lišky se vyšetřují nejen na vzteklinu, ale také na zmíněnou tasemnici.Půjdou zbraně z České zbrojovky do armády a policie?
Uh. Brod (Kk) - Aktivně spolupracovat s ozbrojenými silami, tedy policií a armádou, a zajišťovat jejich potřeby v oblasti ručních palných zbraní si stanovila za svůj cíl Česká zbrojovka Uherský Brod. Na závěr výstavy Česká zbrojovka - tradiční partner policie, která proběhla v minulých dnech v pražském Muzeu Policie ČR, se uskutečnilo rovněž v prostorách muzea společenské setkání s představením dosud nepublikovaných výrobních novinek firmy, s ukázkou zacházení se zbraněmi a praktickou střelbou z pistolí CZ 75 a CZ 100. Představitelé České zbrojovky ředitel Jiří Martinec a Marek Brázda měli možnost přivítat na osmdesát hostů v čele s novým ministrem vnitra Václavem Grulichem. Mimo jiné byli přítomni ředitelé krajských správ Policie ČR, zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, představitelé policejních středních a vysokých škol, poslanci a senátoři.Nové kasino vznikne i v Corsu
Uh. Hradiště (VaMP) - I když se městské zastupitelstvo ústy svého starosty staví rezervovaně ke skutečnosti, že by v bývalé kavárně Corso měla společnost Casino Paradais provozovat kasino, nedá se s tím nic dělat. V Corsu, které je dnes majetkem staroměstské firmy Synot, stejně jako v jiných soukromých zařízeních totiž o náplni jeho činnosti rozhoduje majitel sám. A městský úřad je tak v pozici, kdy celou záležitost může pouze vzít na vědomí. Přesto se prý městu podařila dohoda s provozovatelem, že dvacet pět procent vydělaných peněz z kasina poputuje do městské pokladny. Z okresního města se vskutku brzy stane zlatá loď, když uvážíme, že kromě výherních hracích automatů by v samém centru měla vzniknout hned dvě kasina: v Corsu i u Fojty.Soud zprostil bývalého místostarostu Uh. Brodu obžaloby
Uh. Hradiště (red) - Senát okresního soudu v Uherském Hradišti zprostil ve čtvrtek 20. srpna, po více jak roce vyšetřování a několika soudních přelíčeních, obžaloby proti bývalému zástupci starosty v Uherském Brodě Ing. Luboru Kuncovi a bývalé ředitelce pobočky České banky. Ing. Kunc byl obžalován z trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele a bývalá ředitelka pobočky České banky z trestného činu napomáhání. Státní zastupitelství Ing. Kunce obžalovalo na základě trestního oznámení starosty Uherského Brodu Ing. Jiřího Veselého.
O co v této kauze šlo? Město Uherský Brod mělo v době krachu České banky u tohoto ústavu uloženu částku 3 miliony na termínovaném vkladu. Vzhledem k tomu, že v té době bylo známo, že ani banka, ani stát nevyplatí poškozeným klientům jejich pohledávky nad 400 tisíc korun, došlo k převodu pohledávky, kterou měla banka vůči městu, tzv. zápočtem na soukromou firmu podnikatele Intratoys Ing. arch. Jelínka z Brna. Ten měl u banky nesplacený úvěr a byl v té době považován za seriózního klienta České banky. K převodu došlo, jak vyplynulo z výpovědí svědků, teprve poté, co nevyšly všechny jiné pokusy dostat ihned po odebrání bankovní licence České bance peníze města z tohoto zkrachovalého ústavu. Za město podepsal převodní příkaz bez vědomí zastupitelstva bývalý místostarosta, který ale u soudu uvedl, že realizace tohoto kroku (doručení převodního příkazu do banky) byla učiněna proti jeho vůli odpovědným pracovníkem městského úřadu.
Takže ani porušení zákona o obcích nebylo Ing. Kuncovi prokázáno. Navíc případné porušení tohoto zákona tak jako tak není trestným činem.
U čtvrtečního závěrečného přelíčení byly proneseny pouze závěrečné řeči a vynesen rozsudek. Právní zástupce obžalovaného JUDr. Puček i jeho kolega JUDr. Burša vyvrátili ve svých vystoupeních všechny chabé argumenty státního zástupce Mgr. Foltýna, stejně jako obžalovaný Kunc, který se ve své závěrečné řeči pozastavil i nad některými momenty vyšetřování, které podle jeho názoru nebyly zcela korektní. Své tvrzení doložil několika fakty.
Po závěrečné řeči Ing. Kunce následovala porada senátu, po které vynesl jeho předseda Mgr. Eduard Ondrášek osvobozující rozsudek. Úmysl, ať způsobit jinému škodu anebo získat pro sebe nebo pro jiného prospěch, nebyl obžalovanému v žádném případě prokázán. Obžalovaný, což bylo prokázáno zcela nepochybně, získal v minulosti městu Uherský Brod finanční prostředky a snažil se postupovat takovým způsobem, aby mělo město co největší prospěch, řekl na počátku odůvodnění předseda senátu Mgr. Ondrášek a dodal, že i otázka, zda by chtěl obžalovaný sobě či někomu jinému způsobit prospěch, je spíše v rovině spekulací, které patří k hospodským řečem. Není zde jediného důkazu pro takové tvrzení. Soud má za to, že ze strany obžalovaného Kunce nebyla v žádném případě naplněna stránka subjektivní skutkové podstaty trestného činu a proto je zcela důvodné, aby byl zproštěn obžaloby podle ustanovení ő 226, písm. d) trestního řádu, dodal předseda senátu.
Soud se zabýval i otázkou, zda by se nemohlo jednat o trestný čin nedbalostní podle ustanovení ő 159 trestního zákona. Soud dospěl k názoru, že ani v tomto případě nebyla naplněna skutková podstata tohoto trestného činu, řekl Mgr. Ondrášek a dodal, že pokud by ve skutečnosti o takovýto trestný čin šlo, muselo by být stíháno celé vedení města. Je s podivem, že nikdo netušil, nebo to aspoň všichni s výjimkou Ing. Kunce tvrdí, že došlo k nějakému pohybu na účtech, a to po dobu jednoho a půl roku. To je opravdu zvláštní, jak hospodaří město. Pak je otázkou, proč tu sedí jen obžalovaný a proč tady není vícero činitelů města, kdyby to mělo být trestným činem. Je tady taky otázka politické odpovědnosti, ať si voliči přeberou, jak je hospodařeno s prostředky města, uzavřel odůvodnění rozsudku předseda senátu Mgr. Ondrášek.
Při odůvodňování zproštění obvinění bývalé ředitelky pobočky České banky řekl soudce, že ta nemohla být v žádném případě vinna, a to ani v případě, že by se trestného činu dopustil Ing. Kunc. Jediné, co udělala, bylo to, že upozornila na jistou možnost, která využívána byla. V té době bylo skutečně výhodnější, pokud pohledávku měla nějaká firma, byť to byla společnost s ručením omezeným, ale nebyla v konkurzním řízení ani v likvidaci oproti bance, která se nacházela v likvidaci, řekl soudce Mgr. Ondrášek.
Tak zatím skončila kauza, která svého času hýbala veřejným míněním nejen v Uherském Brodě. Vzhledem k tomu, že nebylo vhodné zasahovat do probíhajícího řízení, Kunc se k tomuto případu nechtěl dříve vyjadřovat, aby nenarušil vyšetřování. Podrobné informace o tomto případu přineseme v rozhovoru s Ing. Kuncem až v příštím čísle.Na teplou vodu si lidé ještě počkají
Uh. Hradiště (Kk) - Od 15. 6., kdy bylo odmontováno deset nefunkčních kotlů, neteče lidem v domech na ulicích Rostislavova, Malinovského, Mojmírova, P. Holého, Lechova, Tůně a dalších, teplá voda. Město Uherské Hradiště uzavřelo dohodu se švýcarskou vládou o dodávce deseti plynových kotelen do povodní postižených domů. Objednali jsme něco, co jsme plně nepotřebovali, tak došlo ke změně projektu a k posunutí termínu zhruba o několik týdnů, uvedl k zapojení nových kotelen Pavel Bíla, ředitel firmy R.K. Servis, která městské domy spravuje. Na teplou vodu si tedy občané počkají až do 15. září, kdy by měly být kotelny ze Švýcarska konečně v provozu. Odměnou by jim mělo být to, že díky efektivnějším kotlům uspoří na teple a za období, kdy netekla teplá voda, jim bude odpuštěna, podle příslušných předpisů, poměrná část nájemného.
Kvůli něčí chybě je hromada lidí už dva měsíce bez teplé vody. Je to netlačí, jim doma teplá voda teče. Já osobně mám dvě malé děti, takže si to dovedete představit!, řekl jeden z rozhořčených nájemníků městského domu v Tůních.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund