Číslo: 41
13.10.1997
Článků: 45

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


V Uherském Brodě předáno 62 bytů
Za drogy před soudem
Vlhkost největším problémem
Pachatel nemusí před soud
Zbrojovka vyváží 90% produkce
Za cigarety nezaplatili
Od cukrovinek po koncert Uriah Heep

V Uherském Brodě předáno 62 bytů
Drobné závady v Neradicích budou odstraněny do deseti dnů

Při slavnostním předání bytů nechyběl ani brodský starosta Jiří Veselý. - Foto: Kk
Uh. Brod - Ve čtvrtek 9. 10. 1997 došlo v Uh. Brodě ke slavnostní události. Po krátkém projevu a přestřižení bílé stuhy předal starosta města do užívání celkem 62 bytů v zástavbě Neradice. V tomto počtu je osm bytů jednopokojových, osm třípokojových a 44 dvoupokojových. Zbylé dva čtyřpokojové byty jsou nadstandartní, o ploše 124,5 metru. Původním záměrem města, dle slov zástupce starosty Uh. Brodu Stanislava Zápecy, bylo tyto dva nadstandartní byty,prodat. Cena jednoho bytu byla dva a půl milionu korun. Ačkoliv se zájemci i za tuto cenu,našli, nakonec od svého záměru koupit si byt, upustili. Městské zastupitelstvo tak přijalo opatření, že i tyto dva byty budou, jako ostatní, nájemní. Na všechny předávané byty je nutno složit určitou finanční zálohu. U jednopokojových bytů částku 120.000,-Kč, dvoupokojových 250.000,-Kč, třípokojových 350.000,-Kč a u čtyřpokojových bytů částku ve výši 500.000,-Kč.
V současné době jsou již všechny byty obsazeny a pořadník je již městskou radou schválen. Jelikož dnes byl dům kolaudován, budou se ještě odstraňovat drobné závady. Tyto by měly být odstraněny do deseti dnů, kdy bude podepsán kolaudační protokol. V té době proběhne taktéž losování bytů, kdy si každý občan svůj byt vylosuje. Následně se přistoupí k uzavření smluv a složení finančních záloh, uvedl Stanislav Zápeca.
A dva čtyřpokojové byty?
O tyto byty se samozřejmě losovat nebude, jelikož jsou nadstandartní, bude nájemné poměrně vysoké. Proto je nutné, aby uživatelé těchto bytů byli solventní. Jak se vůbec pozná v dnešní době solventní člověk a dá se vůbec jeho současná solventnost zaručit do budoucna?
U těchto dvou bytů se přihlíželo k tomu, aby rodiny, které zde budou bydlet, měly skutečně zajištěny své příjmy, které by odpovídaly výši nájemného. Tito lidé jsou tedy zaměstnanci buď státní správy, nebo podnikatelé.
Byly vyřízeny všechny žádosti občanů o byt? Bohužel ne. Počet žadatelů byl dvojnásobný než počet bytů. Ti ostatní, kteří byt nedostali, nemusí zoufat, poněvadž na druhé straně Neradic se začínají stavět další byty. Po dokončení by tyto měla firma opět nabídnout občanům, zřejmě formou odkoupení.
Karin KuchtováZa drogy před soudem
Uh. Hradiště - Dne 9. 10. 1997 v 8.00 hod. stanulo před senátem Okresního soudu v Uh. Hradišti devět vesměs mladistvých pachatelů. Tito byli obžalováni z trestného činu nedovolené výroby a držení omamných a psychotropních látek a jedů dle ő 187 odst. 1,2 písm. c) tr. zákona. Obžalovaný J. K. v blíže nezjištěné době v průběhu roku 1994 a 1995 nasadil, vypěstoval a sklidil celkem 11 kusů rostliny konopí setého, kterou poté usušil, podrtil a částečně použil pro vlastní potřebu. Zbylou drcenou drogu zadarmo rozdal ostatním. Tito ji dále prodávali. Po provedeném dokazování vyhlásila JUDr. Radomíra Veselá odsuzující rozsudek. Od potrestání třech mladistvých předsedkyně senátu dle ő 24 odst. 1 upustila. Ostatní byli odsouzeni k trestům odnětí svobody v trvání šesti týdnů, dvou a tří měsíců. Výkony trestů byly podmíněně odloženy na zkušební dobu v trvání jednoho roku. Obviněný J.K. a M.Š. byli odsouzeni k peněžitým trestům ve výměře 3.000,- Kč. Odsuzující rozsudek dosud nenabyl právní moci.
Karin KuchtováVlhkost největším problémem
Uh. Hradiště (VaMP) - Při nepřetržitém provozu odvlhčovače jsem denně odčerpal až dvacet litrů vody, svěřil se nám se svou zkušeností pan Stodůlka, jeden z těch, kterým voda v červenci vzala doslova celý byt. I on, stejně jako další obyvatelé suterénních bytů například na ulici Svatováclavské, stojí před největším problémem, jak byt co nejrychleji vysušit, aby se v něm dala přečkat blížící se zima. Dosud totiž v některých domech a bytech přetrvává relativní vlhkost vzduchu na hodnotě více než 70 procent. Průměrná vlhkost dosahuje běžně v našich podmínkách hodnot v rozmezí od 45 do 50 procent (v parných dnech může ovšem klesnout až na 30 procent, zatímco se těsně po dešti vyšplhá až na 70 procent). U vlhkosti, která vznikla z důvodů záplav, však navíc sehrálo svoji roli i nově vzniklé mikroklima v domech. Vlhkost totiž způsobila a podpořila růst různých plísní. Všechny tyto aspekty pak vedou k tomu, že žijeme ve zdraví škodlivém prostředí.
Podle starosty města Ladislava Šupky poté, co odezněla první vlna zájmu o povodní poškozené území, si firmy vzaly odvlhčovače zpět. Zatímco předtím je nabízely za přijatelné podmínky, konstatoval starosta, dnes se vše odvíjí komerčně. Protože těch, kteří pronajímají, je málo, mohou poplatky za denní nájem přístroje vyšroubovat nahoru. Tak je běžnou sumou, ale zdaleka ne nejvyšší, částka 500 korun za den. Proto se město rozhodlo nakoupit 20 kusů odvlhčovačů a stanovit poplatek za vypůjčení ve výši 100 korun za jeden den po dobu sedmi dnů. Počínaje osmým dnem se sazba zvyšuje na 200 korun. K opatření půjčovat za peníze jsme se rozhodli na základě špatných zkušeností s využíváním odvlhčovačů, připustil Šupka. Město si tím ovšem slovy starosty nehodlá vylepšovat své příjmy. Odvlhčovače jsou přitom údajně schopny snížit vlhkost v domech a bytech až na 50 procent.Pachatel nemusí před soud
Uh. Hradiště - Recidiva trestné činnosti a trestná činnost pachatelů, kteří tuto páchají, je často předmětem diskuzí v jednotlivých sdělovacích prostředcích, ale i mezi samotnými občany. Mezi pachateli trestné činnosti jsou však nepochybně i takové osoby, které se dopustily trestné činnosti ojediněle, například pod tlakem osobních problémů, nebo osoby, které byly mnohdy k tomuto jednání svedeny. Tyto pak svého jednání litují a hledají cesty, kterými by své činy napravily. Proto jsme se zeptali předsedkyně senátu Okresního soudu v Uh. Hradišti JUDr. Radomíry Veselé, zda-li v každém případě musí pachatel, který se dopustil trestné činnosti skončit vždy před soudem, u hlavního líčení a zda vždy musí dojít k odsuzujícímu rozsudku.
Od 1.9.1997 se stal součástí trestního řízení institut narovnání. Byl včleněn do trestního řádu, jako důsledek obecného růstu kriminality, kdy zákonodárce byl veden myšlenkou rychlého rozhodnutí v trestních věcech, v souladu s příslušnými články Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a dále Mezinárodního paktu o občanských a politických právech. Z těchto dokumentů vyplývá princip, podle něhož má být obžalovaný souzen v přiměřené lhůtě a dle zásad spravedlnosti vůči němu.

Co je vlastně podstatou narovnání?
Podstatou narovnání je dohoda svého druhu, vznikající mezi státem a konkrétní obětí trestného činu na straně jedné a pachatelem na straně druhé. Obsahem této smlouvy je ukončení trestního stíhání, v tom případě, kdy pachatel splní zákonem stanovené podmínky. V takovém případě pak již není třeba řádného formálního veřejného procesu před soudem, přičemž důsledky činu pro pachatele zůstávají obdobné, jako kdyby rozhodl soud odsuzujícím rozsudkem.

Trestní řízení bývá mnohdy zdlouhavé. Narovnáním lze tedy trestní řízení urychlit?
Ano, fakticky jde o rychle proveditelný a ekonomicky nenáročný způsob reakce státu na spáchaný delikt, přičemž jsou navíc účinně chráněna práva obětí trestných činů tak, že se jim dostává rychlého a podstatně méně konfliktního způsobu patřičného odškodnění než u formálně vedeného hlavního líčení.

Lze narovnání použít u všech trestných činů?
Narovnání je obecně přípustné jak ve stádiu řízení před soudem, tak i v přípravném řízení. Základní podmínkou schválení narovnání je obecně skutečnost, že obžalovaný zaplatí vzniklou škodu anebo učiní jiná potřebná opatření k její náhradě, resp. jiným způsobem odčiní vzniklou újmu. Podle povahy věci tak přispěje odpovídající částkou na obecně prospěšné účely, přičemž takový způsob lze v daném případě považovat za dostačující. Tento institut lze však využít pouze v případě, jestliže obžalovaný je stíhán pro takový trestný čin, na který zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje pět let a navíc plnění, k němuž došlo, musí odpovídat závažnosti trestného činu. Složení uváděné peněžní částky na účet soudu je vždy určeno konkrétnímu adresátovi a není tedy v daném případě trestem, nýbrž výrazem reparace veřejného zájmu, dotčeného spácháním trestného činu. Složená peněžní částka je již předem určena na konkrétní obecně prospěšný účel.

Děkuji za rozhovor, Karin Kuchtová


Další informace, které nám JUDr. Veselá podala k institutu podmíněného zastavení, uveřejníme v příštím vydání.Zbrojovka vyváží 90% produkce
Uh. Brod (JiV) - Jak nám sdělil Jiří Frenzl z České zbrojovky a.s. Uh . Brod uskutečnilo se již 6. tradiční setkání zahraničních odběratelů. Setkání proběhlo ve dnech 1. - 2. října 1997 v Uherském Brodě. Čtyřicet pět odběratelů z 22 zemí všech 5-ti kontinentů bilancovalo výsledky prodeje letošního roku a projednávalo odběrová množství pro příští rok 1998. Jednání se zúčastnili jak stálí odběratelé, tak pracovníci nových zastoupení České zbrojovky. Ta tomuto setkání věnuje mimořádnou pozornost, neboť prosperita každé firmy je neodmyslitelně spojena s obchodními výsledky. Tuto myšlenku rozvedl generální ředitel Martinec již v úvodu při slavnostním zahájení v Muzeu Jana Amose Komenského: Úzká spolupráce s obchodními partnery je nezbytným předpokladem úspěchu. Svoji roli zde také hraje otevřenost a důvěra. Zvyšování prodeje je a musí být naším společným cílem, neboť pro obě strany přináší prospěch a současně posiluje pozici vůči konkurenci. Podrobnější reportáž přineseme v dalším vydání Dobrého dne.Za cigarety nezaplatili
Uh. Hradiště (Kk) - Dnes jsem šla do práce opravdu se strachem, tvrdila v úterý prodavačka novinového stánku v ulici Na Morávce v Uh. Hradišti. Uplynulou noc zde totiž došlo ke krádeži. Pachatelé rozbili výkladní okénko, poté vytáhli jisticí šrouby a vnikli jím dovnitř stánku. Předběžně vyčíslená škoda činí téměř 20.000,-Kč. Odcizili především kartony cigaret různých značek a zanechanou hotovost ve výši 1.150,-Kč, dodala smutně prodavačka.Od cukrovinek po koncert Uriah Heep
Uherskohradišťsko (VaMP) - V průběhu měsíce září navštívili děti z řady uherskohradišťských mateřských škol, základních škol a dětských domovů zaměstnanci firmy Graddo, akciové společnosti Zlín. Účelem jejich návštěvy bylo předání dárků pro nejmenší. Děti z Uherskohradišťska si pak mohly smlsnout na cukrovinkách z Čokoládoven, a.s. Praha, a k tomu získaly ještě stavebnice a hračky z Chemoplastu Brno a Igry Praha.
Akciová společnost Graddo prostřednictvím svě nadace a ve spolupráci s přednosty a starosty okresních či městských úřadů, kteří nadaci spravují, rozděluje humanitární pomoc subjektům a oblastem, které v letních měsících postihla katastrofální povodeň. Podobná akce nedávno proběhla i s dětmi Dětského domova Naděje z Otrokovic, které jsou po dobu náročných oprav po povodni dočasně umístěny v rekreačním středisku Reso ve Vizovicích.
Podobné akce ovšem nejsou prvními, kdy se Graddo zaměřilo na děti. Pravidelně několikrát v roce se konají setkání dětí v přírodním rekreačním středisku na Jasenné u Vizovic. Velmi dojemná jsou vánoční setkání dětí zejména z dětských domovů, s nezbytným předáváním dárků, soutěžemi a hrami. Graddo se systematicky věnuje oblasti humanitárních aktivit, především pak u dětí bez domova, dětí nemocných a přestárlých lidí. Nadace si pk bere za cíl pomáhat lidem postiženým povodní a soustředit prostředky tam, kde je to zapotřebí. Kromě toho Graddo i nadále pokračuje ve svých benefičních aktivitách. První akcí byl Benefiční koncert pro Moravu, uskutečněný 30. srpna 1997 ve Zlíně, další velmi úspěšnou akcí koncem měsíce září byl koncert britské legendy Uriah Heep. K nejvýznamnějším bude patřit XXII. Mezinárodní jazzový festival Praha ď97.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund