Číslo: 43
27.10.1997
Článků: 43

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Uherskohradišťská galerie má naději
Zatím odpadky vyvážíme zdarma
Nadace Graddo předávala peníze
Česká spořitelna informuje
Pachatel nemusí jít před soud
Stavební povolení neexistuje, trafostanice však již stojí a obyvatelé domu se bojí
Pozor, objížďka

Uherskohradišťská galerie má naději
21. října 1997 by oslavila galerie třicet pět let od svého založení

V takovém stavu je nyní výstavní sál v přízemí. - Foto: JiV
Uh. Hradiště - Výstavy, které v Galerii Slováckého muzea v posledních letech probíhaly, byly zaměřeny nejenom na prezentaci regionálních umělců, ale výstavní prostor byl nabízen hlavně zajímavým umělcům z celé republiky. Tuto činnost však přerušila povodeň, která se velmi podepsala na poškození budovy. Tento objekt byl postaven v roce 1723 jako vojenská zbrojnice. Ještě dříve na tomto místě stála prachová věž zvaná červená, ta však v roce 1695 vyhořela. Na počátku 19. století zde byl umístěn poštovní úřad. Je zajímavé, že starší generace pamětníků dodnes užívá název na staré poště. V průběhu dalších let budova sloužila k různým účelům, mimo jiné také jako obytný dům pro městskou chudinu.
Před třiceti pěti lety - 21. října 1962 se po předchozí rekonstrukci stala z bývalé zbrojnice nová galerie. Před pěti lety byla opět rekonstruována, ale bohužel letošní jubilea jsou zastíněna následky povodně. Voda, která tuto barokní budovu vážně poškodila, naštěstí nenapáchala škody ve sbírkách. Prozíraví pracovníci muzea v čele s ředitelem Ivo Frolcem se celý týden před povodní snažili vynosit několik tisíc sbírkových předmětů z přízemí do patra, čímž zachránili obrovské hodnoty. Voda ale přesto přinesla škody přesahující čtyři miliony korun. Zdivo budovy je sypané, a jelikož šířka obvodových zdí je přibližně jeden metr, je jeho vysoušení dlouhodobá záležitost. Už týden po povodni se přistoupilo k osekávání omítek do výše jednoho a půl metru z důvodů rychlejšího vysychání. Největší škoda je právě v přízemním sále, kde došlo k destabilizaci spodních vod a podloží. Tím byla narušena statika, což se projevilo pohybem tří pilířů a následně roztržením klenby ve dvou podélných osách.
Jak se shodli odborníci, záchrana je možná. Kolem sloupů už byly zhotoveny betonové manžety a začíná se s mikropilotáží kolem narušených sloupů. Klenba bude zachráněna jednak vyplněním hlubokých prasklin, a snad i stažením pomocí ocelové konstrukce. Na celé akci ovšem nejde nic uspěchat, protože zvolená záchranná technologie a také dosavadní vysychání zdiva má svá pevná pravidla. Předpokládá se, že by galerie mohla být v provozu snad na jaře. Opravy jsou zatím financovány z rozpočtu Slováckého muzea,postupně by měla přijít pomoc jak od pojišťovny, tak i ve formě mimořádné státní dotace.
Marie Martykánová, historička umění,k tomu řekla: Povodeň způsobila Slováckému muzeu velké škody nejen v budově galerie. Postižena byla i velká archeologická sbírka uložená v podzemí Františkánského kláštera. Při odstraňování následků jsme nezůstali sami, pomoc nám nabídli naši kolegové z přibližně šestnácti muzeí. Moc nám tato solidarita pomohla, bez ní bychom to dodnes nezvládli. Takže všem upřímně děkujeme. Pomoc však přicházela i z dalších míst. Např. v Pelhřimově byla uspořádána aukce výtvarných děl, výtěžek byl věnován muzeu. Také Slovácké divadlo, které ač samo postiženo, pomohlo svým benefičním představením. Menší příspěvky jsme obdrželi i od soukromých dárců. Je vidět, že osud galerie není mnoha lidem lhostejný, a tak nám nezbývá než doufat, že budeme mít dostatek prostředků, abychom mohli v nejbližších měsících opět přivítat naše příznivce a návštěvníky.
Jindra VáverkováZatím odpadky vyvážíme zdarma
Uh. Hradiště (VaMP) - I naše město hodlá dále využít možnosti stanovení příspěvku občanů na likvidaci odpadů, která vyplývá z nového zákona o odpadech s platností od 1. ledna 1998. stejně jako v jiných letech bude stanovena paušální částka, která se bude vztahovat na osobu trvale žijící na konkrétní adrese, upřesnil rozhodnutí tajemník Uh. Hradiště František Rochovanský. Podle jeho slov se dá očekávat, že stanovená částka bude zhruba 225 korun, přičemž údajně zdaleka nepokryje plně náklady na likvidaci odpadů. Rozdíl by pak měl být hrazen z rozpočtu města. Nově se od nového roku zavádí povinnost města likvidovat nebezpečný odpad, který bude z jednotlivých městských částí svážen zdarma. Zatím je na městě ve stádiu výběru, která firma bude mít likvidaci nebezpečného materiálu na starost, když přicházejí v úvahu Sběrné suroviny, O.T.R. a Technické služby města.
Zákon přesně vymezuje, kterých dvanáct nebezpečných vlastností nebezpečný odpad vykazuje. Přitom stačí pouze jedna z nich, aby byl materiál posuzován jako nebezpečný. Připomeňme, že letos byl poplatek stanoven na 200 korun plus 10 korun v obytných domech, kde kontejnery dodává společnost O.T.R. Letos jsme vybírání poplatků za odpad přerušili, protože nám byla vyhláška o liákvidaci domovního odpadu Okresním úřadem pozastavena, upřesňuje Rochovanský. Město tedy hodlá poplatky vybírat až na základě platnosti nového zákonu.Nadace Graddo předávala peníze
Uh. Hradiště (JiV) - Nadace Graddo, působící při akciové společnosti Graddo a.s., pořádala v posledních týdnech humanitární akce, jejichž výtěžek jde na pomoc postiženým na Moravě. O několika akcích jsme už psali. Tento týden nadace Graddo předávala finanční prostředky. Výtěžek Koncertu pro Moravu, který byl nedávno ve Zlíně, jde také pro nemocnici v Uh. Hradišti. V pátek v poledne jsme byli přítomni předání 250 000 Kč, které věnoval jeden ze sponzorů, což byla firma Stock, a.s. Plzeň. Z výtěžku koncertů, které Graddo v hojném počtu pořádá, byla obdarována nejenom nemocnice, ale tytéž částky dostal také Městský úřad v Otrokovicích a ve Veselí nad Moravou. Oba úřady tyto peníze použijí na obnovu zařízení zničených školek.Česká spořitelna informuje
Česká spořitelna,a.s. oznamuje svým klientům, že v důsledku zavádění nového modelu spořitelny pod názvem POBOČKA 97 budou z důvodu přípravy pracovišť pobočky uzavřeny v těchto dnech: 27.10.1997 Ostrožská Nová Ves, Uherský Ostroh, Vlčnov, 29.10.1997 Uherský Brod, 30.10.1997 Bojkovice, Nivnice, 31.10.1997 Hluk, Strání, Dolní Němčí, 3.11.1997 Buchlovice, Boršice, Polešovice, 4.11.1997 Kunovice, Staré Město, Bílovice. Všem našim klientům děkujeme za pochopení a zároveň prosíme o shovívavost v prvních dnech po zavedení nového systému.Pachatel nemusí jít před soud
Uh. Hradiště - Nedávno jsme slíbili, že kromě institutu narovnání, kterým jsme se zabývali, se budeme taktéž zabývat i institutem podmíněného zastavení trestního stíhání, jako jednou z možností odklonu od normálního průběhu trestního řízení. Na podmínky uplatnění tohoto institutu jsme se opětovně zeptali předsedkyně senátu Okresního soudu v Uh. Hradišti JUDr. Radomíry Veselé, která nám odpověděla: Institut podmíněného zastavení trestního stíhání byl do trestního řádu zaveden novelou z roku 1993, jako zvláštní způsob skončení trestního stíhání obviněného jinak než rozhodnutím o vině. Jedná se o jednu z možností odklonu od normálního průběhu trestního řízení, tzn. , že se nedospěje do typického konce trestního řízení, tedy do odsuzujícího rozsudku, ale řízení se odkloní jinam.

Takže stejně jako narovnání je i podmíněné zastavení urychlením trestního řízení?
Důvodem přijetí této úpravy byla snaha přispět nejen k rychlejšímu vyřizování trestních věcí, bez konání poměrně náročného a komplikovaného hlavního líčení a řízení před soudem vůbec. Ale také v případě skutkově i právně jednodušších spáchaných trestných činů, dosud nenarušenýmui osobami, přispět účinněji k jejich nápravě, protože, dle našeho názoru, podmíněné zastavení právě takovýmto institutem je.

Ve kterém případě může dojít k podmíněnému zastavení trestního stíhání?
K podmíněnému zastavení trestního stíhání dochází za takových okolností, kdy v případě eventuálního odsouzení a uložení podmíněně odloženého trestu odnětí svobody by se obviněný pravděpodobně ve zkušební době osvědčil. V případě, že soud přistoupí k podmíněnému zastavení trestního stíhání. Jedná se o rozhodnutí svého druhu, pro svou jistou dočasnost, neboť trestní stíhání ani v případě takového rozhodnutí není pravomocně skončeno. Nejde tedy o rozhodnutí o vině, nýbrž pouze o dočasné rozhodnutí, které však není v rozporu se zásadou presumpce neviny. K podmíněnému zastavení může dojít nejen v řízení před soudem, ale o tomto může rozhodnout v rámci přípravného řízení i státní zástupce.

Aby k podmíněnému zastavení došlo, musí pachatel splňovat určité podmínky.
Ano, předpokladem pro použití tohoto institutu je především souhlas samotného obviněného, dále jeho doznání k trestnému činu a skutečnost, že způsobenou škodu nahradil, nebo alespoň s poškozeným o její náhradě uzavřel dohodu či učinil jiná potřebná opatření k náhradě způsobené škody. Institut podmíněného zastavení trestního stíhání lze však aplikovat pouze v případech řízení o takových trestných činech, na které zákon stanoví trest odnětí svobody, jehož horní hranice nepřevyšuje 5 let. Dále musí být použití tohoto institutu přiměřené vzhledem k osobě obviněného, kdy se přihlíží k jeho dosavadnímu způsobu života a k okolnostem případu, za nichž byl skutek spáchán. Jak již bylo uvedeno, podmíněným zastavením trestního stíhání však celé řízení nekončí, jedná se o průběžné rozhodnutí, neboť od právní moci rozhodnutí o podmíněném zastavení počíná běžet zkušební doba, jejíž délka trvá od šesti měsíců do dvou let. Řízení v tomto případě končí až osvědčením, tzn. poté, co obviněný ve stanovené zkušební době vedl řádný život a navíc splnil dohodu o náhradě škody, kterou s poškozeným uzavřel. V případě podmíněného zastavení mají obě procesní strany možnost domoci se konání řádného procesu tak, že si proti rozhodnutí o podmíněném zastavení podají stížnost. Institut podmíněného zastavení tedy slouží nejen k usmíření vztahů mezi pachatelem trestného činu a jeho obětí, ale současně je také jednodušší formou naplnění zákonného účelu trestního řízení, kdy svou podstatou působí výrazně výchovně na osoby, na něž se vztahuje.
Děkuji za rozhovor, Karin KuchtováStavební povolení neexistuje, trafostanice však již stojí a obyvatelé domu se bojí
Uh. Hradiště - Stavební povolení ke stavbě trafostanice zatím nebylo vydáno, reagoval na dotaz Dobrého dne tajemník Městského úřadu v Uherském Hradišti František Rochovanský. Trafostanice má stát ve Františkánské ulici, necelých deset metrů od panelového domu. Jeho obyvatelé se přinejmenším začali bouřit proti tomu, že někdo výstavbu trafostanice právě zde povolil. Proč ji nedali do prostor, kde by nebyla tolik na očích? Vždyť přece musí existovat nějaké bezpečnostní pásmo kolem takového zařízení! Nebude to mít vliv na naše zdraví? Trafostanice se staví v místech, kam si chodí děti z domu hrát... Takové a podobné reakce jsme zaznamenali u obyvatel domu.
Podle tajemníka Rochovanského město proti úmyslu vystavět trafostanici zakročilo tak, že stavba byla přerušena. Pokud se při řízení prokáže, že tam trafostanice nemůže stát, třeba z důvodů ohrožení zdraví obyvatel domu, je možné, že stavba bude úplně zrušena a odstraněna, řekl dále Rochovanský. Námitku případného ohrožení zdraví však musí posoudit okresní hygienik. Záleží na tom, jak se k problému postaví dotčené orgány státní správy, připustil tajemník města. Nelze patrně polemizovat nad tím, že Jihomoravské energetice právě toto a žádné jiné místo ve Františkánské ke stavbě vyhovuje. Navíc lokalitu vytipoval i městský architekt, protože se prý nehodí k žádné jiné výstavbě (nevím, kdo by cokoli jiného chtěl stavět pod okny paneláku - pozn. red.).
Doslova za arogantní lze pak označit reakci vedoucího provozu Jihomoravské energetiky se sídlem v Uherském Hradišti pana Gabriela, když nám na telefonický dotaz k výstavbě trafostanice na Františkánské ulici odpověděl: Je to bezpředmětné. Je to věc naše a stavebního úřadu v Uherském Hradišti. Nebudu vám na nic odpovídat! Sečteno podtrženo: povolení stavebního úřadu údajně neexistuje, trafostanice, nebo její podstatná část, však již stojí. Na tuto skutečnost hodlá zareagovat město uvalením pokuty, která by se podle neoficiálních informací mohla vyšplhat až k několika stům tisícům korun. Věřím, že Jihomoravská energetika je společnost, která si dovede pohlídat, aby měla věci v pořádku. Protože schvalování není zrovna nejrychlejší, asi chtěli postupovat při výstavbě hodně rychle, ukončil debatu nad trafostanicí František Rochovanský.
PS: Zajímavé by jistě bylo stanovisko památkářů, kteří se musejí vyjadřovat ke každé stavbě. Zvlášť v samém centru města, kde se již několikrát našly ostatky našich předků, by pro normálního člověka jejich požehnání určitě nebylo snadné.
M. MiškeříkováPozor, objížďka
Městský úřad, odbor životního prostředí oznamuje, že 28. 10. od 8:00 do 18:00 hodin bude z důvodu opravy vozovky uzavřena silnice 05014 mezi obcemi Sady - Vésky. Autobusová linka Uherské Hradiště - Vlčnov pojede objížďkou přes Kunovice a do Sadů a Vések nebude zajíždět. Linky MHD zůstanou zachovány.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund