Číslo: 45
10.11.1997
Článků: 45

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Střední průmyslová škola se pyšnila
Proběhne testování pitné vody
Parkoviště odsouhlaseno
Jsou na zimu připraveni!
Cena vody půjde nahoru
Město se bude omezovat, přesto je přebytek na obzoru
Cyklistická stezka brzy v provozu
Techniky i posypu je na zimu dostatek

Střední průmyslová škola se pyšnila
Téměř čtyři miliony korun stála školu červencová povodeň

Ve středu 5. listopadu ukázal ředitel Střední průmyslové školy v Uherském Hradišti Lubor Beneš (první zprava) svým hostům i elektrolaboratoř, ve které stálo 40 cm vody a řada přístrojů byla naprosto zničena. Dnes zde výuka probíhá naprosto bez omezení. - Foto: VaMP
Uh. Hradiště - Je to málo, když budeme srovnávat s Obchodní akademií a Gymnáziem v Uherském Hradišti, ale pro nás je to strašně moc, konstatoval na závěr svého projevu u příležitosti znovuotevření zaplavených prostor a zprovoznění mansardové nástavby Střední průmyslové školy její ředitel Lubor Beneš. Červencová povodeň se totiž velmi citelně podepsala i na této škole, kde už jen na dveřích elektrolaboratoře poznáte, kam dosahovala vodní hladina: Naštěstí některé přístroje byly na čas prázdnin uloženy ve skříních ve vyšších policích. Ty, co zůstaly dole, byly zcela zničeny, uvedl při prohlídce učebny vedoucí laboratoře Zdeněk Opluštil. Škole se dokonce ozvaly firmy, které chtěly pomoci, mnohé z nich však zůstaly jen u prvního kontaktu. Vyčíslená škoda téměř čtyři miliony korun v sobě zahrnuje zničenou kotelnu, elektrické rozvody, podlahy, nábytek, zatopenou knihovnu a právě zmíněné učebny oboru elektro.
Štěstí v neštěstí má však v porovnání s ostatními institucemi průmyslovka v tom, že je pojištěna u Moravskoslezské Kooperativy. Ta ji totiž zálohově umožnila okamžitě, ještě v době práznin, zahájit opravu poškozených částí. Dělali jsme, co jsme mohli, abychom 1. září mohli bez omezení zahájit školní rok, řekl ředitel Beneš. Část peněz (1,6 milionů Kč) tedy vyplatila pojišťovna, další získala škola prostředníctvím Školského úřadu od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Střední průmyslová škola v Uherském Hradišti se však může pochlubit i novou tzv. mansardovou nástavbou, která byla vybudována v hodnotě 7 milionů korun. Tím škola získala nové kabinety a barevně odlišené učebny s kapacitou celkem 180 žáků. I tuto část si ve středu 5. listopadu odpoledne prohlédli pozvaní hosté, mezi nimiž byli např. přednosta Okresního úřadu Ivan Palacký, ředitel Úřadu práce Richard Janíček, ředitel Školského úřadu Jiří Vařecha, starosta města Ladislav Šupka, ředitel Gymnázia Zdeněk Botek a zástupci školy vedle ředite Lubora Beneše, jeho zástupci Leo Vejrosta a Jaroslav Zatloukal a vedoucí dílen Jiří Omelka.Podle slov Lubora Beneše se jeho škola chce stát školou budoucnosti, protože má k tomu patřičné podmínky a vybavení.
Za zmínku jistě stojí, že škola se v roce 1991 stala Autorizovaným školícím střediskem americké firmy Autodesk. S obdivem a náznaky závisti se s novým zařízením a možnostmi školy seznámili především ti z hostů, kteří právě hradišťskou průmyslovku studovali před dlouhou řádkou let. Na Střední průmyslové škole v Kollárově ulici, jejíž počátek historie se datuje k 1. září 1953, dnes studuje ve čtyřech studijních oborech strojírenství a elektrotechniky 559 žáků.
M. MiškeříkováProběhne testování pitné vody
Ostr. Nová Ves - Vodárenské jezero v Ostrožské Nové Vsi patřilo před povodněmi spolu s Kněžpolí ke dvěma největším zdrojům pitné vody na okrese Uherské Hradiště. Červencové záplavy ale způsobily, že bylo celé zatopeno a jeho hladina se zvýšila o šest metrů. Jak uvedl ředitel Slováckých vodáren a kanalizací Ing. Trachtulec, nebyla v tomto jezeře prokázána kontaminace ropnými látkami, PCB ani těžkými kovy. Je zde ale vysoké mikrobiologické znečištění, vysoké biologické oživení, vysoká hodnota dusitanů, manganu, CHSK a huminových látek. Zasažením jezera se tak několikanásobně zvýšily náklady na úpravu pitné vody. Mimo odstraňování následků povodní a likvidaci přímých povodňových škod jsme byli nuceni zahájit další vyvolané investice. K těmto patří i částečná rekonstrukce technologie na úpravně vody v Ostr. Nové Vsi, která spočívá ve výměně dávkovacích čerpadel, průtokoměrů a instalace nového systému automatického řízení.
Dále byla zahájena výstavba výtlačného vodovodního řadu v prameništi, kterým bude napojena zdejší úpravna vody na stometrový hloubkový vrt o vydatnosti 30 l/s,upřesnil Trachtulec. Příští týden v Ostr. Nové Vsi také proběhne ve spolupráci Slováckých vodáren a Vodních zdrojů Praha rozsáhlý monitoring kvality vody na březích a dně vodárenského jezera, jehož cílem bude definitivně prokázat a zjistit, zda se bude kvalita vody zlepšovat, zhoršovat či stagnovat.
Voda je prozatím v malém množství použitelná pro vodárenské účely, spoléháme však i částečně na to, že se jezero bude postupně čistit samo, řekl na závěr ředitel.
Karin KuchtováParkoviště odsouhlaseno
Uh. Hradiště (VaMP) - Na jaře 97 městská rada schválila pronájem ploch u obchodního domu Centrum firmě Conoco CZ k vybudování nadzemního parkoviště. Zastupitelstvo 16 hlasy (2 proti, 5 se zdrželo) v úterý 4. listopadu dalo souhlas s nabytím stavby nadzemních parkovacích ploch. Tato plocha je sice nemovitostí, ale nepodléhá podle předpisů zápisu do katastru nemovitosí, kam proto ani nebude zaznačena, uvedl starosta Ladislav Šupka. Dál město hodlá jednat se zájemcem o parcelu o sepsání smlouvy. Není nikde napsáno, že záměr firmy Conoco o zbudování benzinky bude přijat. Pochybuji ale, že by Conoco šlo jen do stavby nadzemního parkoviště, upřesnil tajemník města František Rochovanský.Jsou na zimu připraveni!
Náklady na údržbu rok od roku stoupají
Uh. Hradiště (VaMP) - Vlastník nemovitosti je povinen udržovat místní komunikace přiléhající k nemovitosti celoročně v čistotě a v zimě zajišťovat jejich schůdnost. Vlastník nemovitosti je povinen odstraňovat závady ve schůdnosti výše uvedených místních komunikací, které jsou v zimním období způsobeny sněhem, náledím nebo jinak v důsledku povětrnostních podmínek, a to nejpozději do 6.30 hodin příslušného dne, píše se mimo jiné v obecně závazné vyhlášce města O zajištění schůdnosti místních komunikací, která vstoupila v platnost 23. října 1997.
Kromě majitelů nemovitostí se každoročně o zimní údržbu místních komunikací ve městě stará Správa a údržba silnic (u komunikací I., II. a III. třídy) a na místních komunikacích Technické služby města. Na zimní období 1997-98 přijalo pak město Operační plán zimní údržby, který se týká časově omezeného zimního období od 15. listopadu 1997 do 15. března 1998.
I v letošní zimu, v případech kalamitní situace nebo trvalého spadu sněhu, bude zimní údržba zajišťována na komunikacích označených prvním a druhým pořadím důležitosti. Za normálních okolností jsou tedy limity pro zajištění sjízdnosti a schůdnosti stanoveny od konce spadu sněhu do 4 hodin u komunikací 1. pořadí důležitosti (např. Františkánská, Havlíčkova Hradební, Husova, Purkyně, Stancla, Mariánské a Masarykovo nám., Prostřední, Protzkarova, 28. října, St. Tenice, Svatováclavská, Moravní nábřeží, B. Buchlovana, Na Stráni, Okružní, část Louky, Markov atd.).
Do 12 hodin po skončení spadu sněhu pak musí být ošetřeny komunikace 2. pořadí důležitosti (např. B. Němcové, Dlouhá, Dukelských hrdinů, Kollárova, Na Morávce, Nám. Republiky, Růžová, Stonky, V Teničkách, Za Alejí, Žerotínova, Družstvení, Kordon, Na Zápovědi, Strmá, Vinohradská, lávka přes řeku Moravu do St. Města, nám. Republiky atd.).
Přednostní zajišťování sjízdnosti a schůdnosti při kalamitě bude pak v pořadí: 1. Komunikace směrem k nemocnici a poliklinice, 2. Přístupové cesty k nádraží ČD a ČSAD v Uh. Hradišti, 3. Centrum města (městská památková zóna), 4. Komunikace I. máje a Větrná, 5. Ostatní. V porovnání s předcházejícími lety, kdy v zimě 1993/94 přišla zimní údržba město na 390 tisíc korun, v zimě 1996/97 už na 1370 tisíce, v letošním roce je pak možné očekávat další nárůst nákladů.Cena vody půjde nahoru
Uh. Hradiště - Povodně budou mít negativní vliv na hospodářský výsledek Slováckých vodáren a kanalizací Uh. Hradiště za rok 1997. To se samozřejmě projeví i v cenách vodného a stočného v příštím roce. Tyto ceny vzrostou nejen z důvodu povodňových škod, ale jak již bylo v minulosti uvedeno, také z důvodu inflačních vlivů, provozováním nových ČOV a nových vodovodů. O konkrétních cenových dopadech bude rozhodovat představenstvo společnosti Slováckých vodáren a kanalizací, a.s. Uh. Hradiště začátkem roku 1998, upřesnil ředitel společnosti Trachtulec.
Karin KuchtováMěsto se bude omezovat, přesto je přebytek na obzoru
Uh. Hradiště (VaMP) - Rozpočet města na rok 1997 byl ustaven na téměř 360 milionů korun. Pro příští rok je návrh rozpočtu, který prošel minulý týden prvním čtením, 266 milionů korun. Snížení o zhruba 94 miliony se projevuje na omezení kapitálových výdajů, které v příštím roce klesnou na 42 milionů, upřesnil tajemník města František Rochovanský. Podle něj muselo město sáhnout k úsporným opatřením, aby alespoň minimální částka mohla být vyčleněna na investice. Podle stupňů naléhavosti má pak město rozčleněno hned několik požadavků. V nejvyšším stupni naléhavosti máme požadavky za 120 milionů korun, upřesnil Rochovanský. Z toho důvodu budou především dokončeny rozpracované akce a v příštím roce nebude téměř žádná akce zahájena. Mezi ty nejnaléhavější patří pokračování v rekonstrukci Reduty, kanalizace v Míkovicích, opravy komunikací atd.
Zprovoznění Klášterní vinárny nefiguruje v požadavcích na kapitálové výdaje jako samostatná položka, připustil Rochovanský, ovšem uvažuje se o zahrnutí prostor vinárny do nového řešení Reduty. I když zatím výdaje v rozpočtu na rok 1997 jsou vyšší než příjmy, lze podle slov zástupce starosty Petra Taťáka v závěru letošního roku předpokládat vznik přebytku. A město si možná nebude muset brát úvěr, o kterém se po povodni uvažovalo.Cyklistická stezka brzy v provozu
Hluk (Mac) - Jak nám sdělil starosta města Jan Šimčík stezka pro cyklisty je již téměř dokončena. Současná délka je přes sedmset metrů a šířka dvaapůl metru. Stezka je obousměrná a vydlážděná zámkovou dlažbou. Výstavbu prováděla firma z Bílovic, která vyhrála výběrové řízení. Náklady se pohybují kolem jednoho a půl milionu korun a jsou hrazeny městským úřadem v Hluku. Zbylá část cyklistické stezky bude dodělána v příštích letech.Techniky i posypu je na zimu dostatek
Uh. Hradiště - Pod Správu a údržbu silnic Uh. Hradiště spadá takřka 515 km. Aby bylo docíleno na takové množství vozovek dostatečné zimní ošetření, jsou zřízena dvě střediska silniční správy. Tato se nacházejí v Uh. Hradišti a v Uh. Brodě, přičemž hlavní dispečink je v Uh. Hradišti-Jarošově. Z těchto dvou středisek vyjíždějí posypové vozy. Na každé středisko připadá devět okruhů, o které se starají. Jak uvedl ředitel Správy a údržby silnic Buchtík, každý okruh má k dispozici devět posypových vozidel, která zajišťují posyp a pluhování.
Jsme schopni na celý okres nasadit maximálně osmnáct vozidel pro zajišťování posypu. Pro pluhování máme navíc výpomoc traktorů s radličkami, jejich počet pro letošní zimu dosahuje dvacet pět kusů. Posyp se provádí chemickým materiálem, to je solí, jedná se především o silnice I. třídy. Na silnicích II. a III. třídy se provádí posyp inertním materiálem, jakým je škvára, drtě, písek. My však používáme nejvíce drtě. Předzásobení materiálem máme připraveno podle situace, která byla vloni.
Počítáte i s možností, že byste situaci v zimě nezvládli?
Pro horší podmínky máme také připraveny tři sněhové frézy, dle zkušeností by tento počet měl stačit průměrným podmínkám. Zima je živel, může se stát, že situaci nebudeme zvládat, potom se svolá okresní zimní štáb údržby silnic, jehož předsedou je přednosta okresního úřadu, kdy se zapojí do údržby vozovek další firmy a podniky.
Na Brodsku je údržba řízena střediskem v Uh. Brodě. Při praktickém provádění spočívá největší zádrhel v tom, že Správa a údržba silnic není schopna, vzhledem k drsnějším podnebním podmínkám, odstranit sníh ihned. Vzniká určitá časová prodleva, než se posypové vozy dostanou na místo určení. Tuto skutečnost cestující veřejnost samozřejmě kritizuje.
Jsme si vědomi jisté časové prodlevy a k této problematice bych rád poukázal na vyhlášku č. 104/1997 Sb., která upřesňuje důležitost pořadí zimní údržby silnic. Silnice I. pořadí - silnice I. třídy - lhůta 3 hodiny, silnice II. třídy ,II. pořadí - 6 hodin, silnice III. třídy, III. pořadí - lhůta 12 hodin.
Myslíte, že je drť nejlepším řešením, vždyť z menších vesnic je problém se dopravit, i když je vozovka posypaná. Nebylo by vhodné tyto úseky sypat solí?
Většina těchto úseků se nachází v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Od ekologů máme souhlas sypat zde solí pouze silnice I. třídy. Ty zbývající provádíme normálním posypem. Máme ale zájem rozšířit posyp solí i na tyto komunikace. My dodržujeme normy v sypání na měrnou jednotku, domníváme se proto, že naší krajině to nebude škodit. Pak se také dostáváme do chráněných pásem vodárenských, kde vynecháváme solení, zde v těchto úsecích máme v plánu budovat lapače, které budou vyhodnocovat množství soli, která se dostane do půdy. Tyto lapače jsou již v okolí Ostr. Nové Vsi, směrem na hranice okresu Hodonín. Ve směru CHKO máme zájem spolupracovat a najít společné řešení týkající se solení, neboť máme již výkonnější vozidla s přesnějším dávkováním soli, která zamezí vniknutí velkého množství soli do půdy.
Solení je ale zřejmě finančně náročnější než inertní posypy.
Solení je pro nás v současné době samozřejmě nákladnější. Ale zase je to rychlejší údržba, kdyby úseky byly delší, bylo by solení výhodné. Pokud máme část vozovek solit a část sypat inertními materiály, je to pro nás finančně nevýhodné. Z hlediska bezpečnosti dopravy je solení bezpečnější. Když se vozovka posolí jednou jízdou, vydrží vozovka v dobrém stavu až dvacetčtyři hodin, ale pokud posypeme vozovku drtí, vydrží pouze krátkou dobu a posyp je nutno opakovat, takže tímto náklady opět rostou. Výhledově je však solení nejlepším řešením, počet vozovek sypaných v zimě solí máme zájem rozšířit.
Za rozhovor děkuje Karin Kuchtováwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund