Číslo: 48
30.11.1998
Článků: 52

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Kosterní pozůstatky navráceny zpět do podzemí kostela sv. Františka Xaverského
Ladislav Šupka potvrzen starostou Hradiště
Zahájení stavby obchvatu se blíží
Jízdné v autobusech podraží
Transfuzní stanice v plné parádě
Čestné prohlášení

Kosterní pozůstatky navráceny zpět do podzemí kostela sv. Františka Xaverského
Uh. Hradiště - Vlivem povodní v roce 1997 došlo ke značnému propadu podlah v prostorách kněžiště a částečně i v hlavní lodi kostela sv. Františka Xaverského v Uh. Hradišti. Dokonce docházelo k drcení a lámání mramorové dlažby a hlavní oltář se viditelně vychýlil. Na základě těchto skutečností došlo k nařízení provést demontáž, případně provizorní statické zajištění oltáře a rozebrání stávající poškozené dlažby včetně provedení zkušebních sond. Tyto stavební práce provedla firma Stamos, s.r.o. Uh. Hradiště. Při rozebírání dlažeb bylo zjištěno, že mezi dlažbou a rostlým terénem je vzduchová mezera dosahující až 30 centimetrů ve všech částech kostela, vrací se k počátkům rekonstrukce v únoru 1998 Marie Knotová z firmy Investa, zástupce investora stavby.
Po rozebrání dlažeb bylo nakonec rozhodnuto o dalším postupu. Byly podchyceny základy kostela sloupy tryskové injektáže, kostel sepnut železobetonovými membránami, zpevněny klenuté prostory v hlavní lodi kostela, pod podlahy v celé ploše kostela včetně bočních lodí vloženy železobetonové desky a zhotovena nová dlažba.
V současné době je třeba ještě dokončit restaurátorské práce na opravě mobiliáře kostela, tj. lavic a skříní ze sakristie. Celkové náklady na realizaci veškerých stavebních prací jsou odhadovány na 18 milionů korun.
Kostel sv. Františka Xaverského čekaly v minulém týdnu hned dvě slavnostní události. Tou první bylo opětovné uložení ostatků, které se uskutečnilo ve středu 25. listopadu. Při realizaci stavebních prací došlo k otevření krypty v prostoru kněžiště, o jejíž existenci se předem vědělo. Dále byly při rozebírání dlažeb v bočních kaplích kostela nalezeny další dvě krypty, ve kterých se nacházely kosterní pozůstatky. Jedna z těchto krypt byla již v minulosti otevřena, zatímco druhá pravděpodobně ještě ne, poodhalil roušku tajemství páter František Petrik, děkan Římskokatolického farního úřadu v Uh. Hradišti. Kosterní pozůstatky ze všech krypt byly po dobu provádění stavebních prací pietně uloženy Pohřebním ústavem Uh. Hradiště a byly tedy ve středu vráceny na původní místo.
Při vyklízení mobiliáře z boční kaple u oltáře byly navíc objeveny původní nástěnné malby, přičem po přizvání zástupců orgánů památkové péče bylo rozhodnuto o obnově těchto původních maleb. Práce na restaurování budou probíhat v roce 1999. Po dokončení opravy kostela sv. Františka Xaverského v Uh. Hradišti budou neprodleně zahájeny práce na opravě kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Františkánské ulici, který je taktéž vážně poškozen.
Slavnostní znovuotevření farního kostela na Masarykově náměstí proběhlo v pátek 27. listopadu 1998, kdy olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner posvětil nový oltář. Svědky události se staly i více než dvě stovky věřících.Ladislav Šupka potvrzen starostou Hradiště
Kdo v úterý v kulturáku čekal drama, byl svědkem frašky

Nové vedení radnice v Uherském Hradišti bezprostředně po svém zvolení. - Foto: VaMP
Uh. Hradiště - Tak nějak by se dal ve stručnosti popsat průběh voleb starosty města a členů městské rady, které se odehrály v úterý 24. listopadu ve velkém sále hradišťského Klubu kultury. Vždyť už den předem podepsali zástupci ODS, KDU-ČSL a KRUHU písemnou dohodu o složení budoucí městské rady. (Měli snad sami ze sebe strach?)
Vedením zasedání nového zastupitelstva byl pověřen jeho nejstarší člen Josef Kallus. Ten hned v úvodu konstatoval, že i přes neúčast dvou zastupitelů (Plachého a Sládka) je díky účasti nadpoloviční většiny zbytek usnášení schopný. Při hlasování pak stačilo, aby souhlas vyjádřila nadpoloviční většina z celkového počtu zvolených zastupitelů, tj. z 27 stačilo 14 hlasů.
Po nezbytném složení slibů zvolených zastupitelů přišla řada na volbu orgánů městského zastupitelstva. Zatímco původní návrh zněl na 9 členů městské rady a na 4 dlouhodobě uvolněné členy městského zastupitelstva, přišel s návrhem na změnu Vladimír Koníček (KSČM): Navrhuji, aby dlouhodobě uvolnění členové byli pouze tři. K tomuto návrhu se přiklonili i Antonín Seďa (ČSSD+NK) a Jiří Jeřábek (US+DEU). S protinávrhem však nakonec souhlasilo pouze 10 zastupitelů, kdežto proti se vyslovilo 15. Tudíž pozměňující návrh, který, jak se později ukázalo, mohl ještě malinko zdramatizovat konečný mariáš o nejvyšší posty na radnici, nebyl schválen. Pro 4 uvolněné členy MZ se nakonec souhlasně vyjádřilo 15 zastupitelů, 9 jich bylo proti a 1 se zdržel hlasování.
Na okamžik, který byl vyvrcholením celého programu, kdy byl volen starosta města, se do kulturáku dostavilo asi šest desítek lidí v roli diváků. Když s pozměňujícím návrhem, aby volba starosty, jeho zástupců a členů městského zastupitelstva byla tajná, vystoupil opět Vladimír Koníček, zažehla v mnohých jiskérka naděje, že všechno nemusí být tak jasné, jak se až do úterního odpoledne zdálo býti.
Ovšem koalice ODS - KRUH se stala natolik silnou, že i když pro tajnou volbu se vyslovilo 10 hlasů, nic nenadělali proti 15 nesouhlasným. Volby starosty Ladislava Šupky (jiný protikandidát nebyl navržen), se tedy děla za dohledu ostřího zraku vyjednavačů politického dělení sil na radnici. Šestnácti hlasy byl Ladislav Šupka zvolen starostou města, konstatoval Josef Kallus.
Volby zástupců starosty města pak vyzněly ve prospěch navrhovatelů tříčlenného seskupení dlouhodobě uvolněných zástupců starosty (do současnosti byli na radnici dokonce jen dva). Antonín Seďa, jehož pravděpodobně navrhli na jedno z míst jeho straničtí rivalové ve snaze navodit politickou pluralitu názorů, totiž odmítl svou kandidaturu. Takže nakonec zbyla ve hře pouze tři jména: Libor Karásek (ODS), Petr Taťák (KDU-ČSL) a Květoslav Tichavský (ODS), kteří se také stali uvolněnými zástupci starosty.
Volba členů městské rady pak vyzněla v duchu dělení křesel, kdy nejvíce získala ODS (2), KRUH a KDU-ČSL (oba 1) a jedno křeslo zbylo na ČSSD+NK. O tom, že karty jsou již rozdány, svědčí i fakt, že Blanka Zálešáková (KSČM) nejdříve souhlasila se svou kandidaturou na post člena MR, ale nakonec sama sobě hlas nedala. Do takto upečené rady pochopitelně nehodlali jít dělat křoví někteří členové sdružující ČSSD a nezávislé, proto Hana Doupovcová, Richard Janíček i Jaroslav Mikulík vyjádřili nesouhlas se svou kandidaturou.
Při volbě třináctičlenného výboru pro okresní shromáždění se pak dostalo i na zástupce US+DEU Jiřího Jeřábka, který navrhoval i svého soukmenovce Sládka. Ovšem jeho kandidatura díky nepřítomnosti byla zamítnuta.
V závěru poděkoval nově zvolený starosta všem, kteří mu dali svůj hlas, a ujistil je, že své zvolení považuje za zavazující. O své stálé motivaci, s kterou jsem nastupoval na místo starosty již v roce 1990, chci přesvědčit pana Antonína Seďu, který projevil jisté obavy z mé vybíravosti stran. Stejně tak bych chtěl ujistit vedení ODS, že se nemíním smířit s rolí muže pro reprezentaci, uvedl ve svém vystoupení staronový starosta.
M. MiškeříkováZahájení stavby obchvatu se blíží
Uh. Hradiště (Kk) - Stavba první etapy obchvatu Uherského Hradiště bude slavnostně zahájena již 9. prosince tohoto roku. Celá stavba obchvatu okresního města v délce 7,1 km je rozdělena na dvě etapy. První etapa představuje výstavbu mostu přes řeku Moravu a k tomu příjezdných komunikací. Investorem této etapy je Ředitelství silnic a dálnic ČR, dodavatelem pak DOSTA Dopravní stavby Uherské Hradiště. Rozpočet na most, přes nějž povede dvoupruhová obousměrná komunikace o délce 360 metrů, se pohybuje okolo šedesáti milionů korun. Práce budou započaty ihned po zahájení, přičemž termín dokončení je stanoven na polovinu roku 2000. Náklady na celý obchvat, jehož výstavba bude zahájena v příštím roce, dosahuje částky jedné miliardy korun.
Obchvat, který dopravně odlehčí Starému Městu a Uherskému Hradišti, začne u objektů ZD Zlechov a bude končit napojením na stávající silnici I. třídy č. 50 v Kunovicích u supermarketu Slovácko. Poté bude, v délce 24 km, pokračovat stavbou přeložky silnice I/50 z Kunovic na Vésky, Veletiny a obchvatem Uherského Brodu.
Celou stavbu tvoří 46 objektů, ke kterým patří tři mimoúrovňové křižovatky, podjezd pod železniční tratí Břeclav-Přerov, most na silnici II. třídy č. 427 přes novou I/50, most přes řeku Moravu o rozpětí 126 a šířce 14 metrů a estakáda délky 880 metrů nad železniční tratí Brno-Vlárský průsmyk a stávající silnicí I/50 v Kunovicích, která na ni bude mimoúrovňově napojena. V současné době je nejhorší situace především na souběhu silnic I/50 a I/55, kde intenzita dopravy dosahuje až 24 tisíc vozidel za den. Současně patří tento úsek k nejnehodovějším v celém jihomoravském regionu. Obchvat převede tranzitní a nákladní dopravu mimo zastavěná území měst a obcí, čímž by mělo dojít ke zlepšení životních podmínek obyvatel a zlepšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.Jízdné v autobusech podraží
Uh. Hradiště (VaMP) - Od 1. prosince 1998 zdraží ČSAD Uherské Hradiště, a.s. ceny jízdného na svých spojích v průměru o pět až sedm procent. Jde o plošné zdražení, přičemž ceny MHD se zatím nemění, konkretizoval Ivan Kallus, dopravní náměstek společnosti.
Od letošního roku šla dotace na dopravní obslužnost v okrese (MHD i příměstské linky) ze společné okresní kasy. V předchozích letech byla praxe taková, že jednotlivá města, kde MHD funguje, na tuto dopravu přispívala. Tam bylo možné vést jednání, neboť se situace dala kontrolovat, uvedl k problému starosta Ladislav Šupka. Od roku 1996 tedy zůstávala cena jednotného jízdného na 4 korunách a neměnila se, zatímco v jiných městech šla rok od roku nahoru. Na 4 korunách by tedy i podle slov Ivana Kalluse mělo jízdné na MHD zůstat: Záleží na výsledcích jednání, která povedeme s městy. Například v Uherském Brodě bude potřeba podle Kalluse počkat, až se nové zastupitelstvo doslova usadí. Ani v Uherské Hradišti, ani v Brodě se o úpravě cen MHD dosud nejednalo. Rozhodne zájem, jaký budou mít zastupitelstva. A ten my teď nedokážeme ovlivnit, řekl Kallus.
Ten přitom nevylučuje možnost konkurenčního boje mezi ČSAD a Housacarem o cestující. Jednoznačnou výhodou našich předplatitelů MHD jízdenek je možnost využití kteréhokoliv příměstského spoje v okruhu okresního města. Tím se pochopitelně zhušťuje síť spojů MHD, uvedl Kallus. Dnes stojí měsíční jízdenka MHD 140 korun, nebo 350 za tři měsíce. Cestující s předplatným MHD dnes tvoří asi polovinu všech pasažérů v autobuse.Transfuzní stanice v plné parádě
Uh. Hradiště (VaMP) - Když se v loňském roce přidaly k likvidaci následků záplav problémy stran vyhovění relativně přísným a měnícím se předpisům pro provoz oddělení transfuzní služby, nebyly tváře vedení nemocnice naladěny příliš vesele, zahájil svou řeč spojenou s otevřením rekonstruovaného transfuzního oddělení ředitel nemocnice Miroslav R”ssler. V pátek 27. listopadu se tedy dočkalo nejen 30 zdravotníků z transfuzního oddělení okresní nemocnice, ale především pacienti, asi 9.000 registrovaných dárců krve a ti, kteří třeba ještě dnes netuší, že budou služby hematologie a krevní transfuze potřebovat. Rekonstrukce, která byla rozdělena hned do několika etap, si vyžádala 8,5 milionů korun. Přitom díky striktnímu škrtu bývalého náměstka ministra zdravotnictví Čerbáka se nakonec na transfuzku nedostalo slibovaných 7 milionů. Nezbylo tedy, než se obrátit na sponzory, díky nimž se podařilo celou akci zrealizovat.
Málokdo však ví, že právě toto oddělení, které je nezbytným zázemím pro provoz všech oddělení, zejména pak 11 operačních sálů, stálo před zrušením. Jeho likvidace hrozila hned dvakrát. Poprvé rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví, podruhé katastrofickou povodní, upřesnila primářka transfuzního oddělení Jaroslava Maláčová. Díky rekonstrukci a dovybavením přístrojovou technikou lze tedy i v Hradišti poskytovat zdravotní péči na úrovni současného stupně poznání lékařské vědy.
Dodavatelem přestavby oddělení se stala firma Tradix, GG Archico navrhlo interiér, technický dohled byl svěřen firmě STINGS.Čestné prohlášení
Na základě rádoby zaručených informací čestně prohlašuji, že vydavatelé regionálního týdeníku Dobrý den, Slovácko tyto noviny neprodali a ani existence týdeníku, který si za dobu svého téměř čtyřletého fungování získal více než 15.000 čtenářů, není ohrožena. I nadále hodláme jako první v týdnu informovat své čtenáře o nejzajímavějším dění v našem regionu a pokračovat v plnění oboustranně výhodných smluv s našimi obchodními partnery.
Opačné informace je tedy nutno brát jako pomluvu v rámci konkurenčního boje někoho, komu je cizí slušné a přímé jednání.
M. Miškeříková, šéfredaktorka DDSwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund