Číslo: 12
20.03.2000
Článků: 82

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Statiku zámku zřejmě poškodila těžká vojenská technika
Příčinou sebevražd jsou převážně deprese
Rada města versus Kněžpolský les
Anketa na aktuální téma
Dokončení rekonstrukce Reduty se o rok opozdí
Doma si vyrobil pistoli
Na neplatiče si došlápnou
Na zlepšení prostředí si musejí počkat
Kronika je již dokončená
Lišky chodí ze Slovenska
Věřit či nevěřit aneb Podezřelý s ortelem smrti
O lázně mají zájem finanční partneři

Statiku zámku zřejmě poškodila těžká vojenská technika
Ořechov - Barokní zámek, který je dominantou obce Ořechov, je významnou kulturní památkou celého našeho regionu.
Dvoupatrová zámecká budova má krátká boční křídla a půdorys ve tvaru písmene U. K bočním křídlům jsou přistaveny nízké hospodářské budovy, které jsou uzavřeny ohradní zdí s branou. Hlavní budova je členěna dvěma čtyřbokými věžemi na nárožích a dvěma kruhovými baštami na nárožích ohradní zdi. Posledním majitelem ořechovského zámku byl před josefínskou reformou velehradský klášter. Po jeho zrušení připadla budova náboženskému fondu. V roce 1926 odkoupila objekt Jednota sv. Václava, která ho na 99 let pronajala řádu salesiánů. Ti v tomto zámku zřídili svoji vychovatelnu. Po roce 1948, čekal ale salesiány stejný osud, jako všechny ostatní náboženské řády - likvidace a majetek řádu připadl prostřednictvím "náboženské matice" státu. V objektu byla zřízena škola SNB a později sklad civilní obrany. V té době spravoval zámek ONV v Uherském Hradišti. Tento jej 1. srpna 1983 bezúplatně převedl na Městský ústav národního zdraví v Brně a ten následně v roce 1989 na Zdravotnické zásobování, které je majitelem objektu dodnes. "Zdravotnické zásobování ale nemá o zámek velký zájem a nestará se o něj. Budova tak pomalu, ale jistě chátrá. Obec by zámek chtěla do svého vlastnictví, jenomže řešení celé záležitosti je zatím v nedohledu a již dnes je možné říci, že bude velmi zdlouhavé.
Vzhledem k tomu, že je to kulturní památka, iniciovali jsme v roce 1997, aby byl nad budovou ustanoven státní stavební dohled. Chtěli jsme vědět, co vlastník do budoucna zamýšlí a jestli v zámku nedochází vlivem neúdržby k devastaci. Zdravotnické zásobování, které jsme o stavu budovy následně informovali, slíbilo, že podá zprávu nám i stavebnímu úřadu o začátku oprav a jejich odstranění. Dodnes se nám ale v tomto směru neozvalo," upřesnila vedoucí oddělení kultury referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Uherském Hradišti Jana Spathová.
Památkáři mají rovněž obavy o statiku zámku. Vojsko, které zde v minulosti sídlilo, totiž zrušilo veškeré dělicí zdi a v areálu používalo těžkou vojenskou techniku.
"Vojsko udělalo alespoň novou střechu a do zámku nezatéká. Statickými poruchami se ale zatím nikdo moc nezabýval, a pokud by objekt měl sloužit k určitým účelům, bylo by nutné udělat nové statické posouzení," dodala dále Jana Spathová.
Pro ořechovský zámek by bylo možná vysvobozením, kdyby byl převeden na obec. Otázkou však zůstává, zda by to nebyl danajský dar.
Karin KuchtováPříčinou sebevražd jsou převážně deprese
Každoročně dobrovolně ukončí svůj život téměř třicet lidí. Jen za prvních dvanáct týdnů letošního roku spáchalo sebevraždu šest lidí, z toho tři jen za posledních čtrnáct dní. Podle statistik je údajně nejvyšší počet sebevražd na počet obyvatel ve střední Evropě - v České republice, Slovensku, Rakousku a zvláště Maďarsku. Nejen rodina a okolí, ale i široká veřejnost si klade otázky, proč si tito lidé sáhli na život a jestli se jim v tom nedalo včas zabránit. Tyto i další otázky, jsme položili psychiatrovi Vlastě Hoškové:

Co člověka může dohnat až k sebevraždě?
"Pokud se člověk potýká s těžkými životními problémy, buď tuto situaci zvládne nebo na ni reaguje depresí. Může se stát, že jediné východisko z pro něj neřešitelné situace vidí právě v dobrovolném ukončení svého života. Deprese, které mohou vyústit až v sebevraždu, mohou mít mimo jiné drogově závislí a alkoholici."

Co je to deprese?
"Je nutné si především uvědomit, že deprese je nemoc. Je to pocit neadekvátního smutku, zoufalství, beznaděje, pocitu méněcennosti, bezradnosti v situaci, úzkosti. Člověk má strach a jediné východisko vidí v ukončení svého života. V případě sebevraždy je deprese velmi často nepoznaná a skrývaná, takže ani nejbližší okolí si ničeho nevšimne. Zejména inteligentní lidé dokáží depresi velmi dobře skrývat, protože ji považují za slabost. U lidí trpících depresemi je typické podzimní a jarní zvýraznění depresivních příznaků. V těchto obdobích také může být více sebevražd."

Je možné lidem se sklonem k sebevraždě včas pomoci?
"Někdy okolí může poznat, že člověk není v dobré psychické kondici - dotyčný ztrácí zájem, je unavený, smutný, nechutná mu jíst, prostě se změnil. V tom případě je na místě návštěva lékaře. Znovu opakuji, že deprese je nemoc, která patří do rukou odborníků. Depresivní člověk může navštívit svého praktického lékaře, těžší deprese je nutné svěřit do rukou psychiatra. Zabránit sebevraždě nelze vždy ani ve zdravotnickém zařízení. Někdy totiž člověk s depresemi reaguje natolik impulsivně, že rozhodnutí o ukončení života a vlastní sebevražda je otázkou několika minut bez jakéhokoliv varování."

Co dodat závěrem?
"Pokud lidé mají pocit, že jsou na dně a nejsou schopni určitou situaci zvládnout, neměli by mít obavy se svěřit svému obvodnímu lékaři nebo psychiatrovi. Psychiatr je lékař, který léčí duševní poruchy. Duševní poruchy nejsou jenom nenormální chování a jednání některých jedinců. Mezi duševní poruchy patří také poruchy nálady a to jsou právě deprese. A tato nemoc patří do rukou odborníka."

Lenka FalešníkováRada města versus Kněžpolský les
Region (jah) - Kněžpolský les zaujímá rozlohu 340 hektarů a druhově je nesmírně pestrý: dub letní, jasan ztepilý, jasan úzkolistý, lípa velkolistá, javor mléč, javor klen, javor babyka, habr, bříza bělokorá, topol bílý, topol šedý, osika, jilm habrolistý. Ze vzácných zástupců živočišné říše jmenujme alespoň volavku popelavou, zlatohlávka skvostného, roháče obecného.
Budeme-li citovat prof. ing. Aloise Černého, DrSc., znalce z˙oboru lesního hospodářství a lesnické fytopatologie a mykologie, pak "les má charakter velmi cenné přírodní rezervace". Od roku 1993 je tento les v˙nájmu ing. Píšťka, který se rozhodl nájem jak se patří využít. Během sedmi let se totiž rozhodl vykácet třetinu lesa!
"Za minulého režimu byla nařízena likvidace tzv. přestárlých stromů, tedy stromů starších sta let. Naštěstí je tato skutečnost již minulostí," vysvětluje negativní stanovisko ochránců přírody k˙tomuto "záměru" Pavel Šnajdara z˙Okresního úřadu v˙Uh. Hradišti. "Z pohledu dnešního zákona ing. Píštěk nedělá sice nic špatného, zákon o lesích č. 289/1995 Sb. teoreticky neporušuje. Jeho chování je orámováno čistě nájemním vztahem k˙lesu. Snaží se z˙něj získat co největší finance. Díky své neuvážené těžbě však narušuje rovnováhu celého lesa. Vytváří holoseče, obvykle 2 ha, čímž prakticky likviduje mimo jiné domov mnoha živočišných druhů, které jsou vázány právě na starší porosty.
" Zarážejícím faktem je nejen skutečnost, že během jednoho roku byly ty nejstarší (a tudíž i nejvzácnější) původní porosty vytěženy nepřiměřeně progresivní metodou, ale také skutečnost, že ve smlouvě vlastníka lesa, města Uh. Hradiště (a tedy nás všech), s˙nájemcem není ani zmínka o tom, že ze zisku˙vytěže-ného dřeva bude část vyčleněna na fond obnovy lesa. Radním zřejmě nedochází, že tento fond bude muset v˙budoucnu doplnit z˙kapes daňových poplatníků (tedy opět nás všech). Ochránci přírody již vybrali dvě mýtiny o rozloze 40 ha, které by měly být prohlášeny za přírodní rezervaci.
"Slovo rezervace znamená přísnější režim ochrany, ale dovoluje provádět zásahy, které jsou ve prospěch dané lokality. Neznamená to vyloučení veřejnosti, neznamená to ani to, že se v˙této rezervaci nesmí za žádnou cenu provádět ohleduplné pěstební probírky," dodává Petr Pavelčík, ochranář. "Město by se mělo zamyslet nad změnou lesního hospodářského plánu a co nejrychleji zrušit smlouvu s˙ing. Píšťkem." Bude reagovat veřejnost, které se to týká předevšímAnketa na aktuální téma
Hanba mužům, kterým žena vládne?
Ve čtvrtek se oficiálně představila stínová vláda žen, kterou poslankyně Jana Volfová sestavila na protest proti absenci žen v současné vládě. Byla také reakcí na výrok předsedy Zemana, že mužští kandidáti na místa ministrů se ukázali lepší, než kandidující ženy. Těch, které v našem okrese zastávají důležité funkce, jsem se proto zeptali, zda by žen ve veřejné správě mělo být více a proč.

Ivana Šobáňová, místostarostka Bojkovic:
"Nemyslím si, že by žen bylo málo. Zastávám názor, že skutečně záleží na schopnostech a ne na pohlaví. To, že jsem se dostala do této funkce, pro mě bylo překvapením, ale s muži se mi spolupracuje dobře. Nepociťuju žádnou potřebu být více obklopená ženami, protože u nás na úřadě je jich zhruba stejně jako mužů."

Jarmila Gregůrková, místostarostka Nivnice.
"Myslím, že žen je ve státní správě opravdu málo a chybí tam jejich jiný pohled, který dokáží do problémů vnést. Nesouhlasím ani s předsedou Zemanem, že nemůže najít dostatečně schopnou ženu. U zahraničních firem je velká spousta vynikajících pracovnic, ale je pravda, že do vysoké politiky se asi příliš nehrnou. Já jsem se do této funkce dostala víceméně náhodou a při kandidování jsem vůbec netušila, že se mohu dostat až k této práci."

Zlatuše Cilečková, vedoucí kontrolního a právního oddělení Úřadu práce v Uherském Hradišti:
"Nevím, jak je to na jiných úřadech, ale na Úřadě práce v Uherském Hradišti je obsazení ve prospěch žen. Myslím, že ve státní správě je zastoupení žen dostatečné a v některých profesích státní správy je žen mnohem více než mužů. Ženy jsou schopny zvládnout tyto i vyšší funkce.

Marie Chmelařová, předsedkyně okresního soudu:
"Co se týče Okresního soudu v Uherském Hradišti, rozhodně zde nejsou ženy v menšině. Dá se tedy říci, že v soudní správě jsou zastoupeny ženy dostatečně. Ani já sama jsem se nesetkala s nějakou nepříjemnou zkušeností, týkající se toho, že jsem žena. V mém životě spíše hrály důležitější roli mé politické postoje. Zda je vhodnější na vyšší posty muž nebo žena je ovšem otázkou schopností. Pokud žena schopnosti má, je samozřejmostí, že se je snaží uplatnit a mužům se po pracovní stránce vyrovnat. Což je v naprostém pořádku."

Anna Vydržalová, starostka Jankovic:
"Myslím si, že není dostatek žen ve státní správě a vůbec na vyšších funkcích. Rozhodně by jich mělo být víc. Podle mého názoru má totiž žena tu schopnost, že když se do něčeho "zakousne", tak si za tím jde a dovede dotáhnout věci důsledně až k jejich konci. Když jsem nastupovala do své funkce, ve které jsem již třetí volební období, setkala jsem se s názorem mužů, kteří tvrdili: Hanba mužům, kterým žena vládne. Navíc jsem měla ještě ten problém, že jsem původem Slovenka, což mi v té době značně ztížilo situaci. Pokud bych ale mé působení měla zhodnotit a podívat se zpátky, je teď situace naprosto jiná. Myslím, že jsem již přesvědčila své okolí, že i žena dovede odvést dobrou práci a dovede se v tomto směru mužům vyrovnat."Dokončení rekonstrukce Reduty se o rok opozdí

Již dnes je jisté, že původně plánovaný Silvestr 2000/2001 se v Redutě slavit nebude - Foto: P. Paška
Uh. Hradiště - Původně se dokončení rekonstrukce Reduty v Uherském Hradišti předpokládalo již v letošním roce. Termín jejího dokončení se však posune minimálně o jeden rok.
"Na prodloužení termínu dokončení rekonstrukce Reduty se podepsaly povodně v roce 1997, kvůli kterým bylo nutné změnit projektovou dokumentaci. Navíc se také tento objekt musel staticky zabezpečit," objasnil místostarosta Uherského Hradiště Libor Karásek. Jak dále uvedl, také v počátečních letech mělo do rekonstrukce město investovat více finančních prostředků.
Ke konci loňského roku bylo proinvestováno již jedenadsedmdesát milionů korun. Avšak tím investice zdaleka ještě nekončí. Předpokládá se totiž, že si Reduta vyžádá zhruba ještě dalších dvaatřicet milionů.
"Celkové náklady se budou pohybovat kolem 110 až 115 milionů korun. V letošním roce je v rozpočtu plánováno zatím deset milionů korun. Aby se však Reduta mohla dokončit co nejdříve, v případě, že to budou naše finanční možnosti dovolovat, navrhnu navýšení o deset až třináct milionů korun. Rozhodně ale nedojde k tomu, že by se dokončovala Reduta na úkor rozdělaných nebo plánovaných investičních akcí," zdůraznil Karásek. Pro otevření Reduty se Karáskovi jako ideální jeví Den otevřených dveří památek v roce 2001. Tehdy by mělo být také připraveno nádvoří pro instalaci díla akademického sochaře Otmara Olivy. Protože však má mistr realizovat dílo do roku 2002, nelze zatím odhadnout, zdali v den otevření Reduty bude také slavnostně odhaleno.
Lenka FalešníkováDoma si vyrobil pistoli
Uh. Brod (vb) - Policisté vypátrali pětačtyřicetiletého muže z Uh. Brodu, který je podezřelý z trestného činu nedovoleného ozbrojování. "Ve svém bydlišti přechovával krátkou kulovu zbraň na malorážkové náboje, kterou si sám vyrobil a opatřil ji optikou a tlumičem. Nám sdělil, že si ji vyrobil za účelem osobní ochrany," uvedl mluvčí policie Jaroslav Krejčíř. Zajištěná zbraň bude odeslána na expertízu.Na neplatiče si došlápnou
Uh. Hradiště (fal) - Radní v Uherském Hradišti jsou přesvědčeni, že by výběry parkovného mohly být vyšší. Ověřit si to chtějí na parkovišti u Centrumu, kde již delší dobu uvažují o instalaci závorového systému.
"Chtěli bychom vyzkoušet, jestli tento systém podstatným způsobem zlepší výběr parkovného," potvrdil DDS místostarosta Uherského Hradiště Libor Karásek s tím, že pokud se tento systém osvědčí, instaloval by se pravděpodobně také na parkovišti u Hutního projektu na Palackého náměstí.
Závorový systém bez obsluhy by městskou kasu přišel asi na jeden a půl milionu korun. Záleží však na tom, jestli tuto akci schválí dubnové městské zastupitelsto. V kladném případě by byl závorový systém instalován již v letních měsících letošního roku.Na zlepšení prostředí si musejí počkat
Uh. Hradiště (fal) - Sídliště Východ v Uherském Hradišti by již v letošním roce mělo začít měnit svoji ponurou tvář. Automobily stojící na trávníku, nepořádek kolem holobytů a nedostatečná zeleň by totiž brzy měly být jen minulostí.
V letošním roce by sice útvar městského architekta měl teprve připravit studii na celkovou regeneraci tohoto sídliště, první kroky však uherskohradišťští radní připravují již nyní. "Hned poté, co na Východě došlo k zakabelování vysokého napětí, se snažíme připravit realizaci parkoviště na ulici Lomená," potvrdil místostarosta Uherského Hradiště Libor Karásek. "V návrhu je vytvoření čtyřiceti až pětačtyřiceti parkovacích míst, možná dojde i k rozšíření této komunikace včetně výsadby zeleně v této lokalitě." Podle Karáska by také mohlo vzniknout několik parkovacích míst v podélném stání na ulici Derflanská.
"V letošním roce se budeme zabývat programem regenerace Východu," potvrdil hlavní architekt Městského úřadu v Uherském Hradišti Aleš Holý. Program by však měl být schválen na městském zastupitelstvu až v příštím roce, kdy by také začala vlastní realizace tohoto programu.
"Nejpozději do června letošního roku však rozhodně uklidíme nepořádek kolem holobytů," slibuje Karásek a dodal, že by na sídlišti Východ uvítal větší zájem podnikatelů, kteří by zde lidem mohli nabídnou více kulturního vyžití.Kronika je již dokončená
Uh. Hradiště (fal) - Už v brzké době bude moci veřejnost nahlédnout do další kroniky města Uherského Hradiště, tentokrát za rok 1998.
Podle kronikářky města Hany Rathúské ale lidé o kroniky posledních let nemají zájem. "Současná veřejnost se o kroniky z posledních let nezajímá, protože si všechny události pamatuje. Tyto kroniky totiž nabudou na ceně až tak za dvacet roků. Lidé spíše hledají v kronikách z roku 1920, 1930, v poslední době jsme zaznamenali zájem i o kroniky z let 1968 a 1989," uvedla Rathúská.
Jak dále řekla, mezi nejvýznamnější události tohoto roku patří dokončení restaurování kostela sv. Františka Xaverského.
Kronika je majetkem městského úřadu, ve kterém je uložena deset let. Poté bude přestěhována do okresního archivu. Zde mohou zájemci o starší kroniky využít úřední dny v pondělí a ve středu v době od 7.30 do 17.00 hodin. Studenti navíc mohou archiv navštívit každý pátek do 14.30.Lišky chodí ze Slovenska
Osvětimany, Komňa (red) - Stále ještě platí zvýšená opatrnost a dosud podléhají pozorování dvě obce našeho okresu, Osvětimany a Komňa. "V Osvětimanech byl dosud nahlášen pouze jeden případ, v Komni byly nalezeny dvě nakažené lišky. Obě obce jsou označeny cedulemi s nápisem Nákaza vzteklinou," uvedl ředitel okresní veterinární správy Vládek, který je přesvědčen, že nakažené lišky k nám přicházejí ze Slovenska. Pokud se nevyskytnou další nemocná zvířata, skončí pozorování v Komni začátkem dubna, v Osvětimanech pak začátkem května.Věřit či nevěřit aneb Podezřelý s ortelem smrti
Nad případem sedmnáctiletého mladíka z Míkovic, který na konci února spáchal sebevraždu oběšením, se pomalu, ale jistě zavírá voda. Jak rodiče, tak jeden z nejmenovaných novinářů podali trestní oznámení na policisty, kteří Michala Hubáčka několik dnů před sebevraždou vyslýchali a obvinili je z brutálního a neoprávněného zacházení. Michal byl totiž podezřelý z vykrádání aut a pěstování a prodeje marihuany. Podle posledního dopisu na rozloučenou byl policejní výslech veden tak, že Michal následně trpěl velkými depresemi, které jej dohnaly až k myšlence na ukončení života. Evžen Toman, ředitel okresního ředitelství policie, podal podnět na prošetření policejních postupů a vedení výslechu.
Jak ale potvrdil tiskový mluvčí Jaroslav Krejčíř, žádné pochybení policistů dosud zjištěno nebylo. Ba dokonce se šeptá, že oba policisté byli údajně ředitelem pochváleni za to, že zajistili "jedny z největších dealerů drog". Větší než malé množství drogy bylo v tomto případě několik kusů cigaret marihuany, které měl podle svědeckých výpovědí Michal prodat. I kdyby. Nedá mi spíše, abych se nezamyslela nad otázkou, co je přiměřený nátlak při výslechu a zda je vůbec možné a reálné policistům tvrdé zacházení s podezřelými prokázat. Byla jsem přítomna několika jednání u soudu, kdy se obžalovaný hájil tím, že se k trestnému činu sice doznal, ale z toho důvodu, že vyšetřovatelé na něj vyvíjeli velký psychický a fyzický nátlak.
Věřit nebo nevěřit? Věřit tomu, že byl obžalovaný přikurtován želízky celou noc na chodbě v průvanu nebo k okenním mřížím, aby si to prý rozmyslel a kápl božskou? O fyzickém násilí raději pomlčím. Prokázání takového jednání by bylo ale pro soud zdlouhavé. Navíc bývají v tomto směru důkazy velmi zamlžené a obvinění troskotá na tvrzení proti tvrzení, čímž je již předem odsouzeno k neúspěchu. Být v podezření ještě neznamená být vinen.
Ale co když se trestný čin podezřelému neprokáže? Omluví se mu někdo? V souvislosti s touto otázkou jsem si vzpomněla na několik let starý případ, kdy byl muž podezřelý z vraždy dvou dívek. Nakonec se ale ukázalo, že skutečný vrah je někdo úplně jiný. Tento muž má však do dnešní doby velké deprese. Od výslechu má odraženou ledvinu a musel si nechat udělat nové zuby. Policie se mu tehdy údajně omluvila, ale potrestal někdo vyšetřovatele vedoucí takový výslech?
Když zabrousím více do minulosti, neměla bych opomenout ani případ Grebeníček. Jak byly vedeny výslechy s údajně podezřelými? Budou kdy vůbec bývalí vyšetřovatelé potrestáni? A pak, co si na nich kdo vezme? Uzdraví se poškození? Koupí si podezřelý muž novou ledvinu? A vrátí se rodičům Hubáčkovým jejich syn z tak daleké cesty?
Nechci snižovat práci policie. Jenom nevím, čemu věřit a čemu ne.
Karin KuchtováO lázně mají zájem finanční partneři
O. N. Ves (fal) - Sirnaté lázně v Ostrožské Nové Vsi by chtěly celý areál rozšířit. Záměrem je jejich zvětšení o rehabilitační bazén včetně rehabilitačních místností a stravovacího zařízení, měl by zde vzniknout také sportovní areál. To však představuje investici kolem čtyřiceti milionů korun, což si samotné lázně nemohou dovolit. "Přihlásil se nám zájemce, který má zájem se finančně podílet na dobudování lázní, v návaznosti na něj by další strategický partner vybudoval v lázních sportovní zázemí," potvrdil starosta obce Ostrožská Nová Ves, která je zřizovatelem Sirnatých lázní. Jména budoucích možných partnerů však neprozradil.
"Zatím je vše teprve ve stadiu jednání. Záleží na předložených návrzích a souhlasu obecního zastupitelstva. Pokud vše dobře dopadne, už na konci března by měla být známa jména obou partnerů," dodal Tureček.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund