Číslo: 18
03.05.1999
Článků: 54

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Pro žákovskou populaci nejsou drogy cizím pojmem
Město se zbavilo akcií
Byla zahájena sezóna na Baťově kanálu
Půdní vestavby si nemůže dovolit každý
Mezinárodní tým expertů kritizoval nedostatečnou komunikaci
Ptáme se za vás
Moje (ne)zkušenost
Letní novinový tábor
Konkurz na tajemníka
Rozpis lékárenských služeb

Pro žákovskou populaci nejsou drogy cizím pojmem
Kunovice (jah) - Současná doba přináší mnoho nešvarů: alkoholismus, drogy, šikana. Jakým způsobem přistupuje k˙tomuto tématu II. Základní škola v Kunovicích, jsme se zeptali jejího ředitele Jaroslava Bureše:
Vždy jsem se domníval, že tento problém je pouze výsadou škol ve velkých městech. Bohužel, toto proniká už i k˙nám. Nedávno jsme provedli anonymní test pro žáky pátých až devátých ročníků, který se týkal právě výše zmíněných neduhů naší doby. Celkem se odpovědní ankety zúčastnilo 220 žáků školy. Pokud jde o drogy, odpovědi žáků v˙podstatě potvrdily názory odborníků, že pro určité procento žákovské populace nejsou drogy cizím pojmem. S˙vědomím, že údaje získané od žáků školy nebudou pravděpodobně stoprocentně spolehlivé, je možno konstatovat, že jednotlivci mohou mít např. s˙marihuanou určité zkušenosti. Tento fakt ovšem znamená, že obstarání drog je i v˙podmínkách malého města možné.
Pokud jde o kouření, tak k˙pravidelnému užívání se přiznalo 5 hochů a 3 dívky. Alkohol byl rozdělen na pivo, víno a tvrdý alkohol. Vybereme-li extrémní situace, pak pravidelně pije pivo 1 hoch, naopak nikdy jej neochutnalo 17 hochů a 21 děvčat. Víno pravidelně požívá 5 hochů. Tvrdý alkohol pravidelně nikdo nepije a nikdy jej neochutnalo 37 hochů a 60 děvčat. K˙pravidelnému hraní na hracích automatech se nepřiznal nikdo, nevyzkoušelo jej 57 hochů a 62 děvčat. Další zajímavou otázkou byla spokojenost v˙rodině. Spokojených je 88 hochů a 72 děvčat, nespokojení v˙rodině jsou pak 3 hoši a 1 děvče. I když byla žákům zajištěna nejvyšší možná anonymita, musíme počítat s˙určitou dětskou fantazií, se kterou se snaží prosazovat svoji osobnost. Podělíme-li však výsledky této ankety dvěma, stále nám vychází čísla, která udávají odborníci.
Dalším faktem, který musíme při hodnocení zjištěných výsledků zohlednit, je to, co si děti mohou představovat pod pojmem pravidelně. Pro většinu z˙nich jsou to například rodinné oslavy, při kterých ochutnají třeba trochu vína nebo piva. Ale abych odpověděl na Vaši otázku, jak škola přistupuje k˙tomuto tématu: S˙pedagogickým sborem byly výsledky ankety rozebrány. S˙dětmi jsou vedeny v˙rámci výuky pohovory na toto téma, jsou jim promítány videokazety. Bohužel, znovu musím zopakovat, že - pokud jde o drogy - nejsme schopni vypátrat dealery a zvýšit tak ochranu našich žáků před tímto nebezpečím.

Domníváte se, že i rodiče mohou výrazně ovlivnit výskyt těchto věcí u svých dětí?
Samozřejmě. Rodina má největší význam na výchově dítěte. Škola ovlivní výuku, výchovu pak především rodiče. Pochopitelně, že zde hraje svou roli také okolí, určité vzory a podobně. Je však na rodičích, aby si všímali změn v˙chování dítěte, aby si všimli toho, že dítě je cítit kouřem.

Ve vstupním vestibulu Vaší školy je umístěna schránka určená k˙anonymním dotazům žáků. Můžete nám přiblížit její princip?
Tato schránka je zde umístěna od minulého školního roku. Žáci sem mohou vhazovat pod zvolenou značkou své dotazy a připomínky, které se týkají na straně jedné výuky, učitelů, vedení školy, spolužáků, šikany a na druhé straně rodiny, obce atd. Zpravidla odpovídám já, jako ředitel školy, nebo odborná výchovná poradkyně. Tyto odpovědi jsou pak vyvěšeny na nástěnce, kde si je žáci mohou přečíst. Schránka by měla vyplňovat velmi citlivý prostor mezi žákem a školou. Většina dotazů či vzkazů je spíše úsměvná, část pak spíše provozního charakteru. Se závažným vzkazem jsme se setkali pouze jednou, kdy šlo o případ začínající šikany. Případ byl okamžitě rázně vyřešen a myslím, že právě včas.Město se zbavilo akcií
Uh. Hradiště (fal) - V pondělí 26. dubna byly podepsány smlouvy na převod práv akcií Jihomoravské energetiky, a. s., z majetku města, které zprostředkovala Živnostenská banka.
Jedná se o převod práv téměř patnácti a půl tisíce akcií, uvedl místostarosta Uherského Hradiště Libor Karásek. To pro město znamená příjem necelých čtyřiašedesáti milionů korun.
Předpokládáme, že oslovíme peněžní ústavy, kde by se tyto finanční prostředky daly vhodně deponovat na co nejvyšší možné zhodnocení, řekl Karásek. Počítáme spíše s využitím výnosů z těchto finančních prostředků, což znamená příjem několika milionů korun ročně do městského rozpočtu. Podle mého názoru je možné tyto prostředky využít například v případě mimořádných událostí nebo investic města s výhodnou ekonomickou návratností. Podle Karáska jsou práva převedena na dobu 15 let, přičemž po uplynutí této doby se mohou vrátit zpět městu nebo mohou být akcie prodány.Byla zahájena sezóna na Baťově kanálu
Uh. Ostroh (Kk) - Po slavnostním otevření plavební sezóny na Baťově kanálu, ke kterému došlo první májový den v Uherském Ostrohu, budou moci turisté na loďkách objevovat krásu dalších dvanácti nových splavných úseků. Zprovoznění a automatizování tří komor otevírá významný úsek Uherský Ostroh - Strážnice pro veřejnosti. I když strážnické komory nebudou letošní sezonu určitě ještě v provozu, konec splavného úseku končí pouhých 200 metrů od kempu a to v krásném prostředí u konce zámeckého parku. Strážnická půjčovna je již v provozu a půjčuje lodě v nejkrásnějším úseku Baťova kanálu mezi neopravenými komorami Strážnice - Petrov, upřesnil Vojtěch Bártek, koordinátor Agentury pro rozvoj turistiky na Baťově kanálu. Jak následně dodal, v letošním roce také začala ve spolupráci s agenturou svou činnost první cestovní kancelář zabývající se turistikou na Baťově kanálu a jeho okolí s názvem CK Aquatour, která sídlí v kanceláři agentury.Půdní vestavby si nemůže dovolit každý
Uh. Hradiště (fal) - Městská rada v minulém týdnu vyhodnotila soutěž na pronájem půdních vestaveb podle výše nabídnuté zálohy na nájemné. Ty však byly pro uherskohradišťskou radnici překvapením. Někteří z žadatelů totiž nabídli více než 850 tisíc korun.
Na odbor správy majetku města došlo 59 přihlášek, objasnil místostarosta Uherského Hradiště Libor Karásek. Nejvíce žadatelů a také nejlukrativnější nabídky byly na byt 3+1, oproti tomu nejmenší zájem o nejnižší nabídky byly o byty 4+1. Velice příjemně nás ale překvapila výše nabízených částek. Nejvyšší přesáhla částku 850 tisíc, což na dnešní poměry představuje asi dvacet let předplaceného nájemného.
Podle Karáska je tato záležitost pro město podnětem ke zvážení možnosti realizací dalších městských bytů tímto způsobem, pro mnoho uherskohradišťských obyvatel však nedostupným.Mezinárodní tým expertů kritizoval nedostatečnou komunikaci
Uh. Hradiště (fal) - Minulý týden byl ukončen Mezinárodní workshop, který byl zaměřen na řešení problematiky rozvoje území postihovaného povodněmi. V době od 19. do 26. dubna v našem okrese pracoval mezinárodní tým expertů, který své poznatky předá tuzemským odborníkům.
Začít by se mělo u krajiny ve smyslu obnovení remízků, čímž se zvýší retenční schopnost krajiny, a provádění protierozních opatření. Teprve poté by se měla provádět technická opatření, jako je například stavění hrází, protože tento způsob ochrany proti povodním je levnější a mnohem účinnější. Sami jsme totiž v posledních letech investovali miliony dolarů do technických opatření proti povodním, ale škody se nijak výrazně nesnížily, objasňoval systémový ekolog Floridské univerzity Jan Sendzimir. Veškerá protipovodňová opatření musí být dobře promyšlena a také prodiskutována, přičemž se nám zdá, že právě komunikace zde vázne. Závěry, které vzejdou z našich zjištění, budou dány k dispozici příslušným výborům parlamentu a příslušným ministerstvům a budou podkladem pro další diskuzi.
Pozitivní změnu ale odborníci vidí v tom, že správce povodí řeky Moravy spolupracuje s dánským hydrologickým institutem na vývoji počítačového modelu, který umožní předvídat chování vody v rámci celého povodí.
Modulace, na které naváže další vyhodnocování, by měly být dokončeny ještě v letošním roce. Teprve na základě vyhodnocených analýz bude možné alespoň projekčně, podle finančních prostředků, již v příštím roce připravovat první protipovodňová opatření, uvedl vedoucí referátu životního prostředí Okresního úřadu v Uherském Hradišti Jaroslav Hrabec.Ptáme se za vás
Jaké doklady potřebuji, když chci zadat nemovitost k prodeji?
Jiří Kozumplík, ředitel společnosti REALITAS, s.r.o.:
Při prodeji nemovitosti od Vás bude realitní kancelář vyžadovat doklad o vlastnictví nemovitosti, aby si ověřila, že jste majitelem a máte oprávnění nemovitost prodávat. Tímto dokladem je výpis z˙katastru nemovitostí (tzv. LV neboli list vlastnictví), popřípadě nabývací titul (kupní smlouva, jíž jste nemovitost nabyli, darovací smlouva, usnesení o dědictví, dohoda o vydání věci, směnná smlouva atd.). Tyto doklady budete potřebovat i pro vklad kupní smlouvy o prodeji do katastru nemovitostí. Dále je vhodné mít snímek katastrální mapy, znalecký posudek (pokud jej již máte zpracovaný), technická dokumentace atd. Jestliže uvedené doklady nemáte, není třeba si je sám zajišťovat, jelikož většina realitních kanceláří Vám tyto podkladové materiály zajistí a navíc některé kanceláře (včetně naší) Vám náklady na jejich zajištění při prodeji nemovitostí nebudou účtovat, jelikož je mají zahrnuty v˙provizi.Moje (ne)zkušenost
Běžný život s sebou přináší příjemné i trpké chvíle. Možná právě tím, že o nich napíšete do naší rubriky Moje (ne)zkušenost, pomůžete tak ostatním čtenářům, kteří zažili, nebo mohou zažít něco podobné

Teď už je všechno jinak
Jako prvorodička jsem nastupovala do nejmenované porodnice s pravidelnými stahy a s jedinou skutečností, která mi byla známá, a to, že budu mít potomka. Nemůžu říci, že by mě maminka a kamarádky o záležitosti porodu neinformovaly, ale přece jenom jsem šla do cizího prostředí, kde jsem byla poprvé v životě. Na klidu mi nepřidalo ani vřelé slovo paní uklizečky, která mému muži odpověděla na větu: Dobrý den, moje žena bude rodit, slovy: No a co? Já jí za to nemůžu. Zřejmě nepochopila, že se jí manžel chtěl zeptat, kde je příjem rodiček. Pominu přijímací ceremoniál (ze kterého jsem byla pěkně vykulená) a posunu se asi o 8 hodin dále. To už byl můj prvorozený syn na světě. A já chtěla vstát z porodního stolu a odkráčet. Sestra mě včas zadržela s vysvětlením, že se ještě na sále zůstává 2 hodiny pod dohledem. Říkala jsem si, že to je další z nových poznatků, které si musím pro příště zapamatovat.
Důležitá informace - psal se rok 1986. Teď se konečně dostávám k věci, proč o své (ne)zkušenosti píši. Se závistí jsem poslouchala vyprávění své švagrové o cvičení nastávajících maminek, o přednáškách, o návštěvě porodnice daleko před termínem, kde ji personál mile přivítal jako potencionální klientku. Samozřejmostí bylo i to, že švagrovou provedli po celém oddělení. Prostě to prý byla exkurze se vším všudy. A když potom nastal její čas, šla do porodnice jako ke známým na návštěvu. Můj bratr ji doprovázel až na sál a byl jeden z prvních, kdo mohl malou Kristýnku vzít do náruče. Na závěr konstatování: škoda, že jsem si to přivádění potomků na svět nenaplánovala o 10 let později. Jenže, kdo to mohl tušit!
Svatava BlahynkováLetní novinový tábor
Přihlaste své děti na letní novinový tábor týdeníku Dobrý den, Slovácko. Neváhejte však dlouho, k dispozici je pouze omezený počet míst. Letní novinový tábor se bude konat od 1. do 15. července 1999 v krásném prostředí Beskyd. Bližší informace Vám rádi poskytneme v redakci. Tel.: 0632/ 540 777.Konkurz na tajemníka
Správní rada Regionu Slovácko - sdružení pro rozvoj cestovního ruchu vyhlašuje výběrové řízení na obsazení funkce tajemníka sdružení.
Požadavky: vzdělání VŠ, popř. SŠ s praxí 3 roky, občanská bezúhonnost.
Písemné přihlášky doplněné životopisem zašlete nejpozději do 17. května 1999 na adresu: Městský úřad, k rukám p. Květoslava Tichavského, Masarykovo nám. 19, 686 70 Uh. Hradiště.
Podrobnější informace budou podány na tel. 52 51 13, 52 51 16.Rozpis lékárenských služeb

	Uh. Hradiště

	3. května - Vodní
	4. května - Poliklinika
	5. května - Masarykovo nám.
	6. května - Nemocnice
	7. května - Havlíčkova
	8. května - Františkánská
	9. května - Vodní


	Uh. Brod

	3. - 5. května - Město
	6. - 9. května - Sídliště


	Pohotovostní stomatologické služby

	3. května - MUDr. Skála, Kunovice 47, tel: 54 82 12
	4. května - MUDr. Směšná, ZS Kunovice, tel: 54 97 52
	5. května - MUDr. Smreková, Masarykovo nám., tel: 54 08 82
	6. května - MUDr. Smrčková, Masarykovo nám. 157, tel: 54 08 86
	7. května - MUDr. Sobolová, St. Město, Huštěnovská 1857, tel: 54 12 95
	8. května - MUDr. Okénková, Hluk, Sokolovská 1106, tel: 58 18 79
	9. května - MUDr. Poláchová, Březolupy 520, tel: 58 01 23

	Stomatologické pohotovostní služby jsou poskytovány ve všední dny
	od 15.30 do 17.30. V soboty, neděle a svátky potom od 8.30 do
	13.00 hodin.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund