Číslo: 45
10.11.1997
Článků: 45

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Žádosti o udělení výjimky i nadále
Reduta o 180 stupňů
A zase ta trafostanice
Zasaženy dva největší zdroje pitné vody v okrese
Byty k prodeji
V Nedachlebicích se začne zpevňovat sesuv
Konto POVODEŇ bude zřejmě existovat i dále
Na zemědělce bude gymnázium
Výroční zpráva Gymnázia v Uh. Brodě

Žádosti o udělení výjimky i nadále
Uh. Hradiště (JiV) - Dle nařízení vlády ze dne 3. září 1997, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády č. 190/1997 Sb. o poskytnutí finanční pomoci v oblasti bydlení občanům postiženým povodněmi, mají občané i nadále možnost požádat si o udělení výjimky z podmínky přihlášení k trvalému pobytu. Tu může udělit ministr pro místní rozvoj, pokud občan není nájemcem jiného bytu, ani jiný byt neužívá. O udělení výjimky je možno rozhodnout na základě písemné žádosti občana předložené prostřednictvím okresního úřadu. K žádosti je nutno doložit pravomocné rozhodnutí o odstranění stavby, výpis z katastru nemovitostí event. dodržet další podmínky, které jsou na žádosti vyznačeny. K této žádosti připojuje své stanovisko starosta příslušné obce a přednosta okresního úřadu. Přestože tato možnost byla postiženým dána ve známost, prozatím byly na okresním úřadu dle slov Jaroslava Hrabce podány pouze dvě žádosti. Možnost k podání žádosti mají občané do 31. 5. 1998.Reduta o 180 stupňů
Uh. Hradiště (VaMP) - Otázka nebezpečí spodní a povrchové vody přinutila město k přehodnocení záměru rekonstrukce Reduty. Městská rada nakonec přijala variantu, kde nebudou zbudovány podzemní prostory. Hlavní je pak změna půdorysu sálu, který je oproti původnímu záměru otočen o sto osmdesát stupňů. Změní se rozměry sálu, přibudou dva balkony, v zadní části se získá zázemí pro diváky, jeviště nebude tolik vybavené, jak se původně předpokládalo. Do 15. listopadu musíme mít spočítáno, v jakém stádiu rozpracovanosti Reduta je, odpověděl na dotaz novinářům starosta města Ladislav Šupka. Jasnou kalkulací totiž podmiňuje Okresní úřad v Uherském Hradišti možnost přidělení státní dotace. Projektant odhaduje, že úpravami bude ušetřeno až dvacet pět procent, řekl starosta.A zase ta trafostanice
Uh. Hradiště (VaMP) - Městské zastupitelstvo v úterý 4. listopadu odložilo rozhodnutí o prodeji či neprodeji parcely o rozměru 18 metrů čtverečných mezi Františkánskou ulicí a Velehradskou třídou Jihomoravské energetice. Ta zhruba před měsícem, jak Dobrý den informoval své čtenáře, začala v bezprostřední blízkosti obytného domu stavět trafostanici pro střed města. Jedná se o stavbu nepovolenou, na kterou nebylo vydáno stavební povolení a vede se zde řízení na odstranění stavby, konstatoval tajemník města František Rochovanský. Pokud bude rozhodnuto, že stavbu je třeba odstranit, nehodlá město pozemek na Jihomoravskou energetiku převádět.Zasaženy dva největší zdroje pitné vody v okrese
Uh. Hradiště - Slovácké vodárny a kanalizace Uh. Hradiště provozují veřejné vodovody v převážné části okresu Uherské Hradiště, celkem tedy pod hradišťské vodárny spadá 38 měst a obcí, které jsou zásobovány vodou z hlavního vodovodu Uh. Hradiště - Uh. Brod - Bojkovice. Zdroje vody pro skupinový vodovod jsou prameniště Ostr. Nová Ves, Kněžpole, Salaš, Těšov a další. Povodněmi byly zasaženy dva největší zdroje pitné vody, Ostr. Nová Ves a Kněžpole. O podrobnější informace jsme proto požádali Ing. Trachtulce, ředitele Slováckých vodáren a kanalizací v Uh. Hradišti.

Pane řediteli, byly zasaženy i další zdroje pitné vody?
Prameniště pitné vody jako Bánov, Bystřice p. Lopeníkem, Popovice, Tučapy a ostatní nebyla povodněmi zasaženy. Záhlaví těchto studní je vstupy vyvýšeno cca 2 metry nad hladinu 100leté vody. Vyřazeny z provozu byly pouze čerpací stanice, a to z důvodu, že jejich ochrana není na 100letou vodu dostatečná a také, že byly poškozeny a vyřazeny z provozu přívody elektrické energie.

Byly již vyčísleny škody?
Přímé škody na majetku naší společnosti byly vyčísleny na cca 10 milionů korun. Jedná se o poškození technologického zařízení a elektroinstalace všech čerpacích stanic v prameništích Kněžpole a Ostr. Nová Ves a dále vodovodní linky a kabely nízkého napětí v prameništi Kněžpole. Tyto škody činí cca 5 milionů Kč. Další škody vznikly na zařízení kanalizací, a to porušení kanalizace v obci Popovice, dále v Uh. Hradišti - ul. Lechova, Na Morávce a v Jarošově - Trávníky. Dále bylo poškozeno technologické zařízení všech povodňových čerpacích stanic v Uh. Hradišti a Starém Městě. Největším problémem byla porucha na hlavním kanalizačním sběrači na ČOV Uh. Hradiště v místě křížení s železniční tratí u železničního mostu přes Moravu. Škody na zařízení kanalizací činí rovněž cca 5 milionů Kč. Dalším dopadem je zvýšení úplat za vypouštění odpadní vody do toku při poruše stoky u železničního mostu o 2 mil. Kč.

Jaké probíhají práce a kdy budou následky povodně odstraněny?
Všechny čerpací stanice v prameništích jsou již v provozu a jejich rekonstrukce bude plně dokončena do 15. 11. 1997. Poruchy na kanalizacích jsou již opraveny a zbývá pouze dokončit terénní úpravy u železničního mostu na kmenové stoce. Rekonstrukce povodňových čerpacích stanic na kanalizaci bude ukončena do konce roku, tyto čerpací stanice jsou však již v provozu.

Děkuji za rozhovor, Karin KuchtováByty k prodeji
Uh. Hradiště (red) - Městské zastupitelstvo na jednání v úterý 4. listopadu schválilo realizaci prodeje volných městských bytů v domech určených k prodeji. Fyzické osoby si je budou moci koupit přes realitní kancelář, a to za tržní cenu. V případě prodeje bytu právnickým osobám (tedy firmám), hodlá město požadovat svou účast na právnické osobě. Podíl města pak bude spojen s právem nájmu k volnému bytu a tento členský podíl bude po realizaci prodeje celého domu nabídnut k dalšímu prodeji prostřednictvím ralitní kanceláře.V Nedachlebicích se začne zpevňovat sesuv
Uh. Hradiště (JiV) - Jak jsme psali již dříve, nejvíce jsou v našem okrese postižení sesuvem majitelé dvou rodinných domků v Nedachlebicích. Peníze, které měl stát poskytnout na zastavení sesuvu, konečně přišly na účet okresního úřadu, a tak je možno zahájit výběrové řízení. Na řešení sesuvů jsme dostali zálohu 4,8 milionů Kč. Geologický průzkum je hotový, ale návrh řešení musí schválit Český geologický ústav. Na základě jeho válení teprve můžeme zahájit zkrácené výběrové řízení, řekl k tomu Jaroslav Hrabec z referátu obnovy okresu. Ujíždějící kopec se sice zastavil, ale nikdo neví, co by případné další deště přinesly. Záchranné práce je proto nutné začít provádět co nejdříve.Konto POVODEŇ bude zřejmě existovat i dále
Oblastní charita v Uherském Hradišti rozdělila šest set tisíc korun
Uh. Hradiště (red) - Charitní rada schválila v uplynulých dnech rozdělení peněz, které postupně přicházely na konto Povodeň. Zdrojem této finanční částky byly sbírky v kostelích v našem regionu, finance darovali i jednotlivci či skupiny z domova i ze zahraničí. K 15. říjnu 1997 činila výše konta 603.353 korun, přičemž pro Oblastní charitu v Uherském Hradišti byla vyčleněna částka 200.000,- korun, uvedla pro Dobrý den Marie Žertová z Oblastní charity.
Částka 200.000,- korun pak byla vyčleněna do tří položek. Jedna z nich pokryje náklady na zřízení humanitárního skladu (částka 71.557,- Kč). Smyslem tohoto projektu bylo podle Marie Žertové vybudování místního skladu nábytku pro pomoc těm lidem, kteří přišli o všechno. Sklad již existuje v bývalé školce ve Staré Tenici. Charita postupně shromažďovala údaje občanů postižených povodní a o jejich potřebách vede evidenci, přičemž žádosti lidí o nábytek jsou doloženy potvrzením městského či obecního úřadu, upřesnila Marie Žertová. Délku existence tohoto skladu odhadujeme asi na jeden rok. Vyčleněné peníze jsou určeny na provoz tohoto zařízení, včetně odměny pro jeho pracovníky. Do skladu přicházejí první zásilky z České republiky i ze zahraničí. Čas ukáže, bude-li nutné, aby existoval dále.
Druhá položka (49.398,- Kč) by pak měla pomoci částečně obnovit chráněnou dílnu, která, včetně zařízení a skladu materiálu, byla zcela zničena povodní. Ovšem skutečné škody jsou odhadovány na 350.000 korun a tudíž musejí být pokryty z dalších zdrojů, uvedla Marie Žertová.
Na projekt Člověk člověku je určena třetí částka (79.045 Kč). Účelem projektu je nahradit Oblastní charitě v Uherském Hradišti výdaje, které vznikly při poskytování pomoci občanům během povodně a po ní. Patří sem nepokryté náklady na pobyty dětí v letních táborech v Žinkovech a v Nepomuku, upřesnila Žertová, Část vydání na jejich provoz hradila Všeobecná zdravotní pojišťovna. Dále sem patří náklady režijní náklady, tj. telefony, faxy, xerox, spotřeba materiálu, provoz a opravy dvou automobilů Charity v čase záplav, stravné pro dobrovolné pracovníky z jiných oblastí, provoz strojů pro omývání tlakovou vodou a jejich doprava zpět do Hradce Králové, atd.
Rozdělit zbývajících 400.000 Kč nebylo podle slov Marie Žertové vůbec jednoduché. Po konzultacích se sociálním odborem Městského úřadu v Uh. Hradišti a s obecními a městskými úřady postižených obcí a měst, po projednání a nalezení nejspravedlivějších z variant byly nakonec i ty přiděleny. Po 10.000 korunách bylo dle seznamu poskytnutého Městským úřadem v Uherském Hradišti předáno třiceti občanům postiženým povodní, upřesnila pracovnice Charity. Podle jejich slov se jednalo o lidi staršího věku, kteří již nemají možnost vlastního výdělku. Obecnímu úřadu v Kostelanech pak Oblastní charita přidělila 20.000 korun na vnitřní vybavení buněk pro ty, kteří přišli o všechen majetek.
Dar farníků z Břeclavi byl vázán přáním nákupu školních potřeb pro děti, dodává Žertová. Ze seznamu 480 postižených rodin byly vybrány rodiny se třemi a čtyřmi dětmi, které dostanou 1.000 korun na dítě. Dětí je třicet, jedná se tedy o částku 30.000 Kč.
Staré Město přišlo při povodni o kostel sv. Michala, který potřebuje opravu. Zároveň zde byla založena dlouhodobá sbírka na stavbu kostela nového. Do této sbírky přispěla Charita částkou 20.000 Kč.
Jak na závěr uvedla Marie Žertová: V rezervě zatím zůstává 33.353 korun na nepředvídané výdaje. Poroste-li konto Povodeň dál, jsme připraveni reagovat. Potřebných je mnoho. Věřte, prosím, že jsme pečlivě zvažovali, jak s penězi naložit. Nemohli jsme ale poskytnout lidem více, než bylo k dispozici.Na zemědělce bude gymnázium
Staré Město (Mac) - V příštím školním roce, tj. 1998/99, budou v areálu Střední zemědělské školy ve Starém Městě otevřeny dvě třídy gymnázia v každém ročníku. Podle slov Bohumila Otáhala bude gymnázium zaměřeno především na ekologii a ochranu životního prostředí. Bude to taková příprava na medicínu a vysoké školy s přírodovědným zaměřením, upřesnil profesor Otáhal. Žáci budou samozřejmě podle potřeby studia využívat také školní statek. Studium bude čtyřleté s maturitou. Veškeré podrobné informace můžete získat již na Burze středních škol, která se uskuteční 17. a 18. 11. v hradišťském Klubu Kultury.Výroční zpráva Gymnázia v Uh. Brodě
Uh. Brod - Gymnázium JAK v Uh. Brodě vydalo v těchto dnech výroční zprávu o své činnosti v uplynulém školním roce. Zpráva informuje o studiu, které zajišťuje, přijímacích zkouškách, počtech studentů, učitelů, výsledcích klasifikace a dalších zajímavých údajích a počtech. Taktéž informuje o mimoškolní činnosti. Ředitelství školy zve zájemce na Burzu středních škol do Uh. Hradiště, která se bude konat 17. - 18. listopadu a na den otevřených dveří 25. listopadu.
Elen Sladkáwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund