Číslo: 50
09.12.1996
Článků: 46

Titulní
Na
Ze
Obchod
Pošta
Kultura
Příloha
Horoskop
Pošta
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Gymnázium na výbornou
Jednání prozatím v mlze
Město Uherské Hradiště o rozpočtu
SPŠ pořádala konferenci
Parkování je kritické
Sever spojen s jihem
POLICEJNÍ TÝDENÍK

Gymnázium na výbornou
Uh. Hradiště - V říjnu loňského roku provedlo Ministerstvo školství a Ústav pro informace ve vzdělávání průzkum, který měl za cíl usnadnit žákům a jejich rodičům výběr střední školy. Průzkumu, který byl nazván SET, se zúčastnila téměř všechna gymnázia a střední odborné školy z celé ČR.
Žebříčky sta nejúspěšnějších škol v republice v jednotlivých oblastech byly sestaveny z informací ředitelů a studentů (na každé střední škole vyplňovalo 10 studentů dotazníky), ředitelů školských úřadů a úřadů práce, školních inspektorů a z vysokých škol. Nejlépe si ze středních škol našeho okresu vedlo Gymnázium Uh.Hradiště, které suverénně obsadilo přední pozice hned v několika kategoriích. Proto se vám pokusíme přiblížit některá fakta a aktivity gymnázia, které byly posuzovány.
Ve školním roce 95/96 navště-vovalo tuto školu 828 studentů (na každého učitele tedy připadá asi 15 studujících), z toho 170 chodilo do 1.ročníku. Jejich přijetí bylo asi ze 30% ovlivněno studujícími vý-sledky na základní škole. O přijetí dále rozhodla písemná zkouška z českého jazyka a matematiky. O zájmu navštěvovat toto gymnázium svědčí fakt, že uspokojí jen 43% přihlášek. Podíl přihlášených a přijatých se tedy pohybuje kolem 2,32. Po 4 či 8 letech studia čeká na většinu (v žebříčku studijní úmrtnosti, tedy v počtu těch, kteří studium nedokončí, dosáhlo G UH stupně B, čili druhého nejlepšího) maturitní zkouška, která je podle údajů poměrně náročná. Průměrná známka maturantů se však přesto pohybuje kolem 1,62, což je opět jeden z nejlepších výsledků. Zmatek pak možná vyvolala tabulka, která hodnotila úspěšnost uchazečů při přijímání na vysokou školu. Naše gymnázium by podle těchto tvrzení dosáhlo přijetí asi 28% našich absolventů, což je logicky nesmysl. Uvedu příklad.
Každý ze 120 maturantů se přihlásí ke zkouškám až na 6 škol, čímž se počet přihlášek dostane k číslu 720. Když je 100 přijato, vyjde takovéto nesmyslné procento. Ve skutečnosti příjimací zkoušky na vysokou školu úspěšně složí asi 80% našich studentů, což je vynikající výsle-dek, tvrdí ředitel gymnázia docent Zdeněk Botek. Tato skutečnost se jistě odrazila i v hodnocení prestiže školy v očích zainteresované veřejnosti a samotných studentů. Třetí místo v republice jistě hovoří za vše.
Dalším směrem, ve kterém G uspělo na výbornou, je výuka cizích jazyků v rámci studia. Celkově se umístilo na 2. příčce, hned za Česko-italským jazykovým gymná-ziem v Praze 8. Naši studenti mají široky výběr cizích řečí, mohou si zvolit stupeň pokročilosti. Máme k dispozici moderní učebny, ve kterých přednášejí i zahraniční lektoři. To vše je sice důležité, ale my klademe velký důraz na to, aby se studenti jazyk učili co nejvíce živě. Proto se snažíme pořádat zájezdy do zahraničí, a to i výměn-ných, říká zástupkyně ředitele Jana Petrželková. Další, neméně důle-žitou kategorií, je péče o volný čas studentů. I zde dopadlo gymná-zium velmi dobře. Zástupkyně Petrželková i ředitel Botek k tomu dodávají: Je dobré, že škola je pro naše studenty místem, které neopouštějí po poslední vyučovací hodině. Děje se tak díky kroužkům a zájmovým činnostem, které jim nabízíme. Funguje zde kroužek plavání, cykloturistiky, posilování, aerobiku, bridže, vodáctví, které je velmi oblíbené, jógy.
Opomenout nesmíme ani náš národopisný soubor či nově vzniklou drama-tickou výchovu, se kterou souvisí i literární čtení mladých nadějných spisovatelů. Dáváme k dispozici také počítačovou učebnu a v brzké době budou moci naši studenti využívat Internet, na který jsme připojeni.
Od loňského roku, kdy byl průzkum prováděn, se také přidalo na významu drogové prevence. Pravdou je, že až do dubna 1996 byla prevence u nás téměř nulová. Od již zmíněného měsíce je vše jinak. Zorganizovali jsme akci, která měla za cíl informovat a poučit o drogách: Přednášky pro třídy 1. a 2. ročníku vedené stu-denty, kteří prošli určitým kurzem. Je totiž dokázáno, že metoda, kdy přednášející je roven posluchačům, je nejúčinější. Proto by se tyto přednášky měly u nás stát pro příští léta tradicí, shodují se ředitel se zástupkyní. O pravdivosti všech těchto tvrzení se můžete přesvědčit i Vy, neboť gymnázium pořádá 14. prosince 1996 Den otevřených dveří. Seznamy průzkumu SET 96 byly uveřejněny 19.listopadu 96 v deníku MF Dnes, rozsáhlou publikací SET 96 aneb jaké jsou naše střední školy o 580 stranách vydá v nejbližších dnech Ústav pro informace ve vzdělávání.
M.KřížováJednání prozatím v mlze
Když jeden mluví o voze a druhý o ...
St. Město (VaMP) - Ve čtvrtek 5. prosince svolalo občanské sdružení FC Synot, Staré Město tiskovou konferenci, která měla udělat jasno ve vlastnických vztazích pozemků na Širůchu. Na jednání se dostavili i zástupci Obecního úřadu ve Starém Městě v čele s jeho starostou Františkem Slavíkem. Chtěli by-chom předejít nechutnostem, které se přemílají v regionálním tisku, uvedl v úvodu setkání všech zainteresovaných stran Jaroslav Hastík, manažer FC. Problema-tickou je už více než dva roky parcela na Širůchu č. 2420/22, kterou svého času užívala TJ Jiskra St. Město (jde o část pozemku mezi tribunou, hřištěm a sportovní halou).
Dílčím návrhem totiž obec St. Město jménem svého starosty požádala 27. října 1995 o zápis nemovitého majetku ve vlastnictví České republiky do vlastnictví obce (obec se domnívala, že jde o převod historického majetku ze státu na obec). K zapsání na katastrálním úřadu ovšem dal souhlas i okresní úřad (ten ovšem o měsíc později souhlas zrušil), jako správce státního majetku. Z docho-vaných dokumentů je patrné, že inkriminované pozemky na Širůchu sloužily minimálně 25 let ke sportovním účelům a byly v trva-lém užívání tělovýchovné organiza-ce. Obecní úřad ve Starém Městě si pozemky přivlastnil neoprávně-ně, řekl na tiskovce předseda Správní rady FC Synot Lubomír Jegla.
Naproti tomu je starosta Slavík toho názoru, že zápisem byla posílena vlastnická práva obce. Jak se během čtvrtečního dopoledne v podstatě shodli zástupci katas-trálního i okresního úřadu, má občanské sdružení FC Synot právo na opravu zápisu v katastru nemovitostí po předložení dokumentů. Chce to kus dobré vůle, řekl ředitel katastrálního úřadu Vladimír Soviš.
Jak během diskuze několikrát zaznělo, po právnické stránce nelze státní majetek převést na obec s ohledem na trvalé užívání. Proto podle právníka FC Synot Zbyňka Poláka nemůže být ani řeč o případném pronájmu parcely občanskému sdružení na 99 let za symbolickou 1,- Kč, jak v červnu 1996 navrhla možné řešení sporu obec. Na dotaz novinářů, zda jsou obě strany ochotny dále o změně v zápisu na katastrálním úřadu jednat, sdělili zástupci FC Synot, o.s., že samozřejmě. Ze strany obecního úřadu na dotaz nikdo neodpověděl. Proč nepodáte na obec písemnou žádost?zeptal se před svým odchodem starosta Slavík.Město Uherské Hradiště o rozpočtu
Peníze na opravu městských komunikací stále chybějí
Uh. Hradiště (VaMP) - Na svém 13. zasedání rozhodlo Městské zastupitelstvo v Uh. Hradišti mimo jiné přijmout návrh rozpočtu příjmů a výdajů na rok 1997. Z celkových příjmů 298.361 tisíc korun tvoří necelých 12 procent dotace, 49,2 procent zahrnují daně a správní poplatky a 38,9 procent vlastní příjmy. Do ročních výdajů (298.361 tisíc Kč) se počítá s největší položkou na investiční a ostatní výdaje, nejméně tvoří částka na kulturu 6.285 tisíc Kč (tj. 2,1 procenta). I když je na příští rok o 20 procent zvýšena částka na drobné opravy a údržbu komuni-kací, nedojde k zásadnímu zlepšení stavu vozovek ve městě. I proto nebyl návrh rozpočtu na rok 1997 přijat jednomyslně. Nejvýraznější akcí (za necelých 19 milionů Kč), která započala již v letošním roce, bude v roce 1997 pokračování v rekonstrukci Reduty.
Stále se ukazuje, že v některých oblastech jsou potřeby investic vyšší, než můžeme uvolnit, řekl k výsledku hlasování starosta Ladislav Šupka, bylo by krásné, kdyby se nám v roce 1998 podařilo opravit Redutu, na to by navázala rekonstrukce Komenského náměstí a ulice Svatováclavská. Zastupitelstvo rovněž schválilo pronájem a převo-dy vybraného nemovitého majetku. Důležitý pronájem se vztahuje k pozemku na rohu ulic Revoluční a J.E. Purkyně. Plocha, která dnes slouží jako odstavné parkoviště návštěvníkům hradišťské nemocni-ce bude postupně ohraničena objekty občanské vybavenosti. Za-stavení plochy proběhne postupně, podle zájmu. Zastupitelstvo dále mimo jiné vydalo Obecně závaznou vyhlášku O zajištění pořádku při pořádání veřejných akcí. Zasedání zastupitelstva se jako host zúčastnil poslanec Parlamentu ČR RNDr. Čestmír Hofhanzl (ODA).
Ke sporu mezi ČSAD a soukromým doprav-cem Housou uvedl potom starosta na tiskovce, že v těchto dnech obdr-žel Karel Housa od MěÚ dopis. V něm se praví, že mu nebude nadále tolerováno parkování autobusů mimo plochy k tomu určené. "Město navrhlo různá řešení, ta neprošla přes referát dopravy a dopravní inspektorát. Věřím, že se dopravci dohodnou," řekl Šupka.SPŠ pořádala konferenci
Uh. Hradiště (jm) - 4. prosince uspořádala Střední průmyslová škola ve velkém sále Klubu kultury již 42. konferenci, tentokrát na téma Zdraví, život mládeže.Po úvodním vystoupení folklorního souboru pronesl zahajovací příspěvek svým nezaměnitelným způsobem PaedDr. Riedl. Poté již dostali slovo odborníci. Na téma pohlavního života mládeže, pohlavních chorob, deviací a antikoncepce promluvili pracovníci sexuologického odd. fakultní nemocnice v Brně - Bohnicích, primářka MUDr. Růžena Hájková a MUDr. Michal Pohanka. Základní informace o drogách podala hlavní drogová koordinátorka města Brna mgr. Marcela Vodičková. O agresivním chování referoval poněkud nesourodě Antonín Bůžek z Pedagogické fakulty UP v Olomouci. Pak byli odborníci připraveni odpovídat na všetečné dotazy studentů, které byly typu: Vzrušuje mě, když se dívám na ježka. Co s tím? nebo Je možné otěhotnět s akvarijní rybkou?, ale i na zajímavé dotazy, jenž svědčily o značném zájmu studentů o tuto oblast.
Konference se zúčastnili zástupci 23 středních a základních škol z uherskohradištska i ze zlínska. Akci se podařilo zorga-nizovat také díky Školskému úřadu, Knihovně BBB a Radě města Uh. Hradiště. Další konference, tentokrát čtenářská, je připravena na 3. března příštího roku, na kterou předběžně přislíbil účast i spisovatel Ludvík Vaculík.Parkování je kritické

V blízkosti obchodního domu centrum v Uh.Hradišti vyroste zřejmě brzy patrové parkoviště. Projekt už leží na stole...
Uh. Hradiště (VaMP) - I tím, že dojde k zastavení plochy nedaleko nemocnice v Uh. Hradišti (v ulici revoluční), dojde pravděpodobně k nárůstu počtu aut, které nenajdou místo k zaparkování. Navíc situace v dopravě je v okresním městě natolik svízelná, že město muselo sáhnout k některým opatřením. Jedno z možných řešení zpracovává studie parkoviště v ulici Na Stavidle, kde by mohlo najít místo přibližně 100 osobních automobilů. Kromě toho má město již delší dobu vypracovánu studii na postavení dvoupatrového parko-viště u obchodního domu Centrum, řekl Dobrému dnu starosta Ladislav Šupka. Podle něj by se v brzké době mohlo přistoupit k její realizaci. Dokonce máme na městském úřadě již pět dní konkrétní nabídku od jisté firmy, která by parkoviště zbudovala, prozradil 4. prosince 1996 starosta. Protože ale nabídka zatím neprošla jak oponentním řízením vedoucích odborů, tak komisí, nechce nikdo z radních prozradit jméno této mezinárodní firmy.
Protože je situace s parkováním ve městě skutečně kritická, nedá se podle starosty města postihovat řidič každého špatně zaparkovaného vozu. Dnes jsou motoristům v Uh. Hradišti k dispozici plochy u zimního stadionu, kina Hvězda a vlakového nádraží. V centru auta stát nemohou a ani nebudou, řekl na závěr Šupka.Sever spojen s jihem
Hradiště ve společném projektu cyklotras
Uh. Hradiště (VaMP) - V polovině roku 1995 připravilo město Olomouc návrh projektu Moravské cykloturistické stezky. Šlo o pro-pojení severu a jihu moravského území České republiky. Bohužel už tehdy byly řešeny cyklotrasy v některých nejníže položených jihomoravských okresech, které byly napojeny na rakouský systém. V květnu 1996, po sjednocení všech aktivit, byla ke spolupráci s městem Olomouc přizvána Regio-nální agentura pro rozvoj střední Moravy, která je pověřena úlohou jednatele a garantem celé akce. Uherské Hradiště je jedním z měst, kterým plánovaná cyklotrasa povede (směr: Huštěnovice, přes Rybárny na Kostelany nad Moravou). Výše příspěvku je stejně jako u ostatních dána počtem obyvatel.
Pro účast na tomto projektu je dohodnut pro města nad deset tisíc obyvatel příspěvek pro rok 1996 ve výši 1 Kč na obyvatele na propagaci projektu. A v roce 1996 kromě 1 Kč na obyvatele na propagaci ještě 1 Kč na obyvatele na značení cyklotras vlastního okresu, uvedl pro Dobrý den, Slovácko vedoucí referátu životního prostředí Městského úřadu v Uherském Hradišti Pavel Vojáček. Vyznačení cyklotrasy Jeseník - Olomouc - Kroměříž - Uh. Ostroh by mělo proběhnout na jaře roku 1997.POLICEJNÍ TÝDENÍK
ZLODĚJ RADISTA
V noci na 4. prosince odcizil neznámý pachatel z výlohy prodejny na Sokolovské ulici v Uh. Hradišti tři radiostanice za celkem 20.000 Kč.

ZASE JEDEN BEZ AUTA
Téže noci odcizil v Jarošově neznámý pachatel osobní automobil Felicia, čímž způsobil majiteli škodu ve výši téměř čtvrt miliónu korun.

BUDE SE PITVAT
4.12. v podvečer náhle zemřel v Uh. Brodě v hotelovém domě na ulici Větrná silně podnapilý muž, který prožil poslední hodinu svého života v bezvládném stavu na nosítkách v chodbě domu. Přivolaný lékař Rychlé záchranné služby v Uh. Brodě při ohledání stanovil jako předběžnou příčinu úmrtí otravu alkoholem. Byla nařízena pitva zemřelého.

MĚLI DOMA LOUPEŽNÍKA
Škodu za padesát tisíc způsobil neznámý lupič majitelům rodinné-ho domku ve Starém Městě, když za bílého dne cihlou rozbil skleněnou výplň okna a domů si odnesl hi-fi věž, 17 CD disků, náhrdelník ve tvaru kobry, tenisovou raketu a oblečení.

KDO KRADE PRASATA?
Už třetí krádež prasat zazna-menali na Školním statku ve Starém Městě. Tentokrát se jednalo o březí prasnici o váze 140 kg, kterou neznámý pachatel na místě zabil. Část trupu pak byla nalezena zahrabána u plotu, kde také byla nalezena díra. Hodnota odcizené prasnice je 10.000 Kč.

VÁŽNÁ DOPRAVNÍ NEHODA
2. prosince dopoledne došlo mezi Kunovicemi a Hlukem k čelnému střetu Opela, jehož řidič, maďarský státní příslušník, nepřizpůsobil rychlost jízdy stavu vozovky, dostal smyk a vjel do protisměru, s Volkswagenem. Jeho dvacetiletý řidič utrpěl těžké zranění.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund