Číslo: 11
17.03.1997
Článků: 37

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Akce Barman v Hradišti podruhé
Sedm procent zbraní Zbrojovky do USA
ANKETA
Delikventi městu zaplatili
Nové vodní elektrárny
Upozornění pro částečně invalidní důchodce
KRONIKÁŘ JAKUB ZAJÍC

Akce Barman v Hradišti podruhé

Uh. Hradiště (IVON) - Již druhý rok se sešli zájemci o barmanské řemeslo z celého Uherskohradišťska na kurzu, který je teoreticky i prakticky zasvětil do tajů bar-manského umění. Většina účastníků kurzu navštěvuje učební i studijní obory na SOU Jiřího z Poděbrad v Uherském Hradišti - zásluhou Mgr. Zdeňka Častulíka, učitele této školy, se barmanský kurz na Slovácku koná.
Loni celá akce proběhla v prostorách učiliště v Uh. Hradišti, letos díky vstřícnosti personálu hotelu Mlýn na Velehradě, jmenovitě pana Bakalíka, se pětidenní barmanský kurz konal v provozních prostorách tohoto hotelu, takže zároveň proběhla i odborná exkurze, která byla pro frekventanty kurzu nesporně zajímavá a přínosná.
Kurz, který začal v pátek odpoledne a skončil předáním osvědčení v úterý ráno, vedli barmanští mistři Lupač a Endlicherová. Osvědčení, které úspěšní absolventi kurzu obdrželi, je uznáváno minis-terstvem školství jako rekvalifi-kační zkouška, opravňující vyko-návat profesi barmana. Po teoretic-kém úvodu a seznámení s recep-turami míchaných nápojů se studenti naučili zacházet se dvěma nezbytnými pomůckami barmana, tamblerem a šejkrem.
Jak nám řekla PhDr. Zdeňka Endlicherová, barmanské kurzy pořádají po celé republice a málokdy se stane, že kurz úspěšně absolvují všichni jeho účastníci, jako se to povedlo tentokrát na velehradském hotelu Mlýn.
"Studenti obětovali pro zvýšení své kvalifikace část jarních prázdnin a 1.500 korun, což je polovina z ceny, která je účtována dospělým," dodala Dr. Endlicherová.Sedm procent zbraní Zbrojovky do USA
Uh. Brod (VaMP) - #Nikdy jsme se příliš nesoustředili na prodej ve Spojených státech. V poslední době jsme se však rozhodli zbudovat zde zastoupení České zbrojovky, prozradil zúčastněným novinářům Milan Trkulja, viceprezident společnosti CZ - USA, která má své sídlo v kalifornském Oakhurstu. Podle informací, které nám poskytlo vedení zbrojovky, počítá se zhruba se sedmi procenty výroby letošního roku, které by měly najít právě zákazníky na americkém kontinentu. #Na jeden trh je to určitě moc. Toto číslo navíc hodláme každým rokem zvyšovat, řekl Trkulja. Zbrojovka rovněž v dohledné době počítá s otevřením montážního závodu v USA, kam by se do dvou let od nás dovážely součástky, později by se mohlo přejít i k úplné výrobě zbraní. Podle neoficiálních zdrojů hodlá totiž politika prezidenta Clintona v budoucnu zakázat dovoz cizích zbraní do USA.
K tomu viceprezident Trkulja poznamenal: #Tím, že bychom se stali firmou na území Spojených států, zaměstnávající občany Spojených států, bychom mohli danému problému čelit. Co se sortimentu a typu zbraní určených na tento kontinent týče, je podle Trkulji třeba vycházet z požadavků a zvyklostí v této zemi. Týká se to především velikosti zásobníku, který u amerických pistolí obsahuje deset nábojů. #Udělat co nejmenší pistoli s kapacitou deseti ran a co největší ráže. Takový je trend v USA, uvedl Trkulja.
Že si brodské pistole najdou cestu ke svým zákazníkům, jistě o to více umožňuje skutečnost, že nošení zbraní je ve Spojených státech povoleno jako nezbytná součást osobního vybavení. Kromě toho se ovšem americké zastoupení ČZ hodlá zaměřit na nabídku zbraní pro vojenské složky, zejména pak pro policii a vězeňské složky.ANKETA
Jak ovlivní váš rodinný rozpočet připravovaná deregulace nájemného?
Ve chvíli, kdy jsme hradišťákům pokládali tuto otázku, vládní jednání stále ještě probíhala, ale zdálo se, že předpokládané uvolnění cen nájemného na sebe nenechá dlouho čekat.

Josef K. (62) důchodce
#Takové vládní nařízení nemůže projít. Znamenalo by to, že řadový občan za bydlení zaplatí téměř polovinu mzdy, což je nepřípustné.

Marie L. (32) učitelka
#Pokud bude schváleno předpokládané 50% navýšení ceny za nájem, bude to na pováženou. Věřím však, že sociální demokraté prosadí příspěvky na bydlení pro sociálně slabší.

Ludvík B. (20) úředník
#Osobně se mě jakékoli opatření nebo kolísání ceny nájemného státních bytů nijak citelněji nedotkne. Vlastním totiž rodinný dům, který jsem zdědil po rodičích.

Klára M. (23) v domácnosti
#Jsem svobodná matka, a ještě k tomu na mateřské dovolené. Když uvážím, že budu muset zaplatit víc nejenom za nájemné, ale i za energii a vodu, nedokážu si představit, na čem budu moct ještě ušetřit. Bez finanční podpory rodičů bychom se se synem ocitli na dlažbě.

Milan Š. (43) podnikatel
#Deregulace nájemného je jednou z daní demokracie. Myslím si , že tento bolestný krok je nevyhnutelný, nicméně stát by měl podpořit skupiny lidí pohybující se na hranici životního minima.

Karel B. (65) důchodce
#Ani za komunistů nás stát tak neokrádal jako dnes. Už by tam ti republikáni měli udělat pořádek.

Dana Z. (18) studentka
#Já se o politiku vůbec nezajímám, protože tomu nerozumím. Navíc se to naší rodiny netýká, protože máme vlastní byt.

Renata K. (40) servírka
#Věřím, že se to naší rodiny příliš nedotkne. Můj manžel totiž kupuje nový dům, takže si nájemné budeme hradit sami.

Robert K. (55) řezník
#Uznávám, že pro zvýšení ceny nájemného má vláda dobrý důvod a myslím si, že by k tomu stejně dřív nebo později dojít muselo.Delikventi městu zaplatili
Uh. Hradiště (paf) - Vyhodnocení přestupkové agendy za rok 1996 ukázalo, že Městský úřad v Uh. Hradišti, jako pověřený obecní úřad zabezpečující projednání přestupků pro 33 obcí z celého okresu, uložil v roce 1996 sedmdesát pět pokut a vymohl od delikventů čtyřicet tisíc korun. Jak řekla ing. Gejdošová z odboru organizace a vnitřních věcí MěÚ: #Dalších 36 pokut, tzn. patnáct tisíc korun, zůstalo nevymoženo. Protože se často jedná o bezdomovce nebo lidi na podporách, bude vymáhání této částky dost složité. Poplatek za soudní řízení, od loňského roku zvýšený ze 150 na 500 korun, navíc mnohdy překračuje vymáhanou částku, která může činit třeba jen dvě stě korun. Vymáhání soudní cestou je tedy mnohdy značně nerentabilní. Podle slov ing. Gejdošové se projednávají stále tytéž případy deliktů souvisejících s problémy společného soužití např. partnerů po rozvodu, kteří nadále žijí ve společné domácnosti a každý z nich si přivede svého nového partnera.
Everegreenem zůstávají sousedské vztahy, tzn. podřezané stromy, poničené majetky a jiné schválnosti narušující občanské soužití. Takových případů bylo loni řešeno více než šedesát, což je polovina všech projednávaných přestupků.
Jak řekl starosta ing. Šupka: #Práce přestupkové komise není nikterak jednoduchá, ba dokonce někdy je i riziková. Měli jsme tady už i případ, kdy delikvent ve zlosti pěstí rozbil sklo na stole.Nové vodní elektrárny
Uh. Hradiště (peš) - Malé vodní elektrárny (MVE) jsou v severních moravských regionech asi roz-šířenější než na uherskohra-dišťsku díky velkému spádu na horních tocích řek, ale první záblesky tohoto ekologického způsobu výroby elektřiny se v našem regionu objevily zhruba před deseti lety v Podolí a Hradčovicích. Spolumajitel hradčovické MVE ing. Šrámek uvádí: Nově budované MVE jsou velmi nákladné díky vysokým cenám za technologii, a také vhodný úsek vodního toku pro umístění MVE se dnes už hledá dost těžko. Podobné projekty si většinou provozovatel hradí bez státní podpory, protože stát vyhrazuje finanční prostředky pouze na tzv. demonstrativní akce, což jsou vlastně zbytečné miliony navíc.
Nová vodní elektrárna vyrostla v katastru obce Nivnice na potoku Nivnička a její majitel František Bobčík o ní říká: #Cena MVE je závislá na průtoku a spádu vodního toku. Naše vodní elektrárna v Nivnici má spád 4 metry a jedna větší turbina bude zajišťovat výkon asi 14 kW, ale na kolaudaci si počkáme asi do května. Náklady na výstavbu jsou tedy dost vysoké, pakliže výstavba elektrárny o výkonu 10 kW přijde na milion Kč. Asi jediná věc, která provozovatelům MVE tvoří vrásky na čele je, že vyrobenou energii pak odkoupí za jistou sumu Jihomo-ravské energetické závody, které v této oblasti tvoří monopol.
Majitel pak energii, kterou sám vyrobí nemůže vlastně použít a pro provoz strojního vybavení musí odebírat dražší elektřinu ze sítě.
Další nová MVE je umístěná na jezu v Těšově a prochází zkušebním provozem. Tento počin realizovala firma Povodí Moravy hlavně kvůli využitelnosti jednoho stupně řeky Olšavy.Upozornění pro částečně invalidní důchodce
Poživatel částečně invalidního důchodu je povinen podle zákona č. 155/95 Sb., o důchodovém pojištění do 10. dubna 1997 předložit přehled o příjmech dosažených v roce 1996, případně oznámení, že žádné příjmy z výdělečné činnosti v roce 1996 neměl. Tiskopisy přehledů obdrží poživatelé částečně invalidních důchodů přímo od plátce důchodu, tj. od České správy sociálního zabezpečení Praha. Vyplněné přehledy nebo oznámení se předávají přímo Okresní správě sociálního zabezpečení, podle místa trvalého pobytu, a to nejpozději do 10. dubna. Při neplnění této povinnosti dojde k zastavení výplaty částečně invalidního důchodu od splátky důchodu v měsíci červnu 1997. Bližší informace získáte na důchodovém oddělení Okresní správy sociálního zabezpečení v Uh. Hradišti, číslo telefonu 408 48-9, 3436.KRONIKÁŘ JAKUB ZAJÍC

Pašovice - Člověk by neměl nikdy nic oddalovat příliš dlouho. Znovu jsem se o tom přesvědčila, když mi po odkládaném zazvonění u domovních dveří pana Zajíce mohla otevřít jen jeho vnučka. Sdělením, že dědeček je hospitalizován po těžkém záchvatu v nemocnici, mi zavdala důvod k oprávněným výčitkám svědomí. Na pozvání k Zajícovým jsem dlouho nereagovala, přestože jsem věděla, že povídání kronikáře obce Pašovice je vždy velmi zajímavé. A zajímavý je i samotný život pana Zajíce. Narodil se uprostřed 1. světové války (1915) v Pašovicích jako 12. dítě otce Jana. Válku rodina přežila jen díky nesmírné obětavosti maminky, neboť otec i dva nejstarší bratři narukovali na frontu. A díky dalším obětím rodiny i Jakuba samotného mohl Jakub vystudovat státní pedagogickou akademii v Brně. Ani potom však rodině nemohl pomoci - byla krize a Jakub musel učit celý rok bez mzdy. Až r. 1937 dostal místo učitele na Podkarpatské Rusi ve Velkém Berezném.
Octl se však v nepravý čas na nepravém místě - maďarská okupace této oblasti jej už za rok vyhnala zpět domů a zůstal opět bez místa. V této pro něj těžké době zakládá v Pašovicích TJ Sokol. Během 2. světové války učil střídavě v Pašovicích a Prakšicích. Po válce pak dálkově studoval na pedagogické fakultě v Olomouci a získal státní zkoušky z dějepisu, zeměpisu a ruštiny.Už v r. 1945 přebírá kroniku obce Pašovice a velmi pečlivě zapisuje průběh osvobozování obce. (Tato kronika má 600 stran a zachycuje události až do r. 1969). Dál samozřejmě učil, teď už na nové škole v Prakšicích. Od r. 1954 až do svého přeložení v r. 1970 vykonával funkci zástupce ředitele školy. Celá tato léta byl rovněž nadšeným divadelním ochotníkem - ochotníci v Prakšicích hráli tehdy 2 i více představení ročně! Jak už bylo řečeno, situace na počátku 70. let se citelně dotkla i učitele Zajíce - byl přeložen a zbaven funkce. Učil však ještě dlouhá léta i po odchodu do důchodu.
Pokud se vrátíme k jeho kronikářské práci, ta samotná by byla námětem na celý dlouhý článek. Po ukončení 1. kroniky pokračoval samozřejmě v dalších. Nyní zapisuje již 5. kroniku, která stejně jako 3 předcházející má 400 stránek. Ve všech kronikách velmi bedlivě sleduje počasí (denní teploty, srážky) a toto pozorování, jakož i všechny jiné ukazatele vývoje obce a jejích obyvatel, zpracovává do přehledných tabulek. Každodenní záznamy o měření teploty už od r. 1945 jsou velmi vyjímečným jevem a nejspíš bychom je v jiných kronikách nenašli. Na základě studia archivních záznamů i svědectví pamětníků osvětluje dějiny obce a zpřístupňuje tak dávno zapomenuté události nám i těm, co přijdou po nás. Stěží by se daly spočítat hodiny strávené v archivech na mnoha místech naší republiky. Že dokáže mít takové zkoumání i překvapivý závěr, zjistili Pašovjané r. 1976, kdy se s konečnou platností dokázal původ spisovatele N. Ostrovského právě v Pašovicích.
Význam dlouholeté práce pana Zajíce nedokážeme zřejmě dostatečně ocenit. Pečlivost, nestrannost a osobní zaujetí pro tuto práci by mohly být příkladem mnohým profesionálům. Náhlednutí do jiných kronik mi s určitostí připomnělo rčení: Když dva dělají totéž, není to totéž. Kronikáři se většinou soustředí na strohé zápisy o právě probíhajících událostech. Proto si dovoluji poděkovat panu J. Zajíci za to, že díky jeho pečlivým zápisům nikdy nebudou zapomenuty ani mé kořeny v Pašovicích. Pevně věřím, že alespoň tento dík nepřichází pozdě a přeji ještě dlouhá léta života s kronikou.
Dana Pilkováwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund