Číslo: 13
29.03.1999
Článků: 55

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Sportovcům byly částky zvýšeny
Madelein Albrightová přijede do Uherského Brodu
Základní škola potřebuje novou střechu
Čistírna nebo kanalizační sběrač?
České zbraně představeny v Norimberku
Ovoce se suší dodnes
Možnost podnikání se otevírá i nezaměstnaným
Historie Uherského Brodu od podzemních chodeb na radnici
Hřbitov se bude rozšiřovat

Sportovcům byly částky zvýšeny
Uh. Brod (cab) - Jak jsme uvedli v minulém čísle, některým sportovním oddílům pravděpodobně nemohou stačit částky poskytnuté městem a navržené městskou radou. Na svém 5. zasedání schválili zastupitelé předložený návrh s provedenými úpravami. Těmi bylo navýšení dotace města oddílu volejbal - žákyně a košíková - mládež shodně na 5 tis. Kč, z pěti na deset tisíc Kč byla zvýšena částka pro atletický oddíl a z 25 na 50 tis. Kč částka určená TJ Orel na vybavení hřiště na kopanou, volejbal a házenou.
Některými zastupiteli byla vznesena i připomínka týkající se částky 400 tis. Kč přidělených TJ Spartak. Situace se Spartakem se řeší a je předmětem dalších jednání mezi městem a jejich vedení, uvedl místostarosta Nováček. Ten také oznámil, že v příštím roce bude pravděpodobně pozměněn způsob rozdělování těchto dotací a ve smlouvě bude nutné zakomponovat i možnost kontroly jejich čerpání. Tímto by mělo dojít k jakémusi zprůhlednění financování, uvedl Nováček.Madelein Albrightová přijede do Uherského Brodu
Uh. Brod - Podle toho, jak znám tuto dámu z médií, věřím, že tohoto je schopná, sdělil starosta ing. Ladislav Kryštof. Podobnou věštbu vyslovil na čtvrtečním zasedání zastupitelstva i ing. Kolek, který mimo jiné naznačil, že by poté mohlo dojít ke zviditelnění města a že zde existují také jisté podniky. Tato myšlenka však nebyla dotažena do jasně definovaného konce a zastupitelé se věnovali spíše zdůvodnování udělení čestného občanství americké velvyslankyni. Podle slov starosty došla městská rada, která tento návrh podala, k tomu, že tato dáma má mimořádné osobní zásluhy na začlenění naší republiky do NATO a město Uherský Brod ji nemůže ocenit ničím menším než právě tímto jmenováním. Dušan Surý poté vznesl protinávrh, aby stejný titul byl udělen i Bilu Clintonovi a Monice Lewinské. Posléze jej však odvolal a podle reakcí některých zastupitelů by s ním pravděpodobně stejně neuspěl. Zastupitel Zápeca poté položil přímou otázku, která zřejmě jako první napadá i většinu občanů: jak se tato významná žena zas loužila o rozvoj Uherského Brodu, což by mělo být tím pravým důvodem ke jmenování. Při vítání občánků do života říkám rodičům - bude - li štastná rodina, bude štastné i město a také stát. Z druhé strany, je - li v NATO naše republika, je v ní i Uherský Brod, vysvětlil starosta. To by ovšem mohl říct kterýkoliv starosta a podle Kryštofa, stejně jako se ostatní obce nakazily prodejem akcií, je možné, že se připojí i této akci.
Paní Blahuškovou také zajímalo, podle jakých pravidel se o tomto občanství rozhoduje. Chápu, že v dřívějších dobách se čestné občanství spíše nařizovalo, ale dnes máme demokracii, reagoval ing. Petr Vrána. Starosta jenom doplnil, že konečné rozhodnutí je plně v kompetenci zastupitelů. Po vzájemné výměně názorů na činnost NATO přistoupili zastupitelé ke schvalování tohoto návrhu. Od 25. března se nakonec díky sedmnácti hlasům stala Madelein Albrightová čestnou občankou Uherského Brodu. Jelikož s touto nabídkou nebyla předem obeznámena, může pro ni být velkým překvapením, stejně jako pro některé občany Uherského Brodu.
Tímto titulem byla připojena k již oceněným osobnostem, například K. Gottwaldovi, L. Svobodovi, sovětským osvoboditelům, starostovi Naardenu nebo naposled jmenovanému J. Benešovi.
J.CabákováZákladní škola potřebuje novou střechu
Strání - Květná - (cab) - Zastřešení zbývající části základní školy je pro nás právě v této době tím nejpalčivějším problémem, říká starosta, Antonín Zámečník. Místní základní škola, kterou navštěvují místní děti i děti dojíždějící z Březové od prvního do devátého ročníku, byla vybudována v roce 1976. Rovná střecha se však v pozdějších letech ukázala jako nevyhovující a územním plánem byla stanovena povinnost provést na objektu sedlovou střechu.
Zastřešení nad částí, kde jsou umístěny učebny, bylo dokončeno před čtyřmi lety, ale zástupce školy i obce se shodují na tom, že i v této části bude nutná oprava. Celá škola je umístěna v úzkém údolí a pokud padá suchý drobný sníh, podfukuje velké množství pod střechu a po oblevě máme vodu až ve třídách, říká ředitel školy Mgr. Josef Pastrnek. Nová sedlová střecha bude provedena nad spojovacím krčkem obou budov a nad druhou částí školy, kde by měly být v půdních prostorách vytvořeny jazykové učebny, popřípadě i knihovna. Podle sdělení ředitele v těchto dvou kritických částech protéká voda i do šaten žáků, do družin i tělocvičen. Před několika lety se prováděla úprava povrchu rovné střechy, ale životnost materiálu, který byl použit, je poměrně malá. Voda neodtéká tak, jak by měla, dostává se pod tuto krytinu a potom jakákoliv provizorní oprava, kterou jsme naposled provedli letos na podzim, vydrží jenom do doby prvních mrazů, říká Pastrnek.
Součástí rekonstrukce střechy bude i oprava vadné elektroinstalace, která byla provedena hliníkovými vodiči, a z důvodu sesedání celé budovy dochází k poruchám vedení. Připravuje se projekt a zpracovává nová studie. Podle prvního odhadu projektanta se náklady na tuto rekonstrukci budou pohybovat okolo 5 mil. Kč, informuje starosta. Zdrojem financí na tuto akci bude podle jeho slov například prodej akcií obce, který zastupitelstvo schválilo už na svém zasedání v únoru, a také příjmy z těžby lesa i prodeje dřeva, které obci půjčilo místní družstvo vlastníků. Se zahájením rekonstrukce střechy i opravami již stávajícího zastřešení obec počítá začátkem letních prázdnin.
Reditelství základní školy Uherský Brod, Mariánské nám. oznamuje, že i v příštím školním roce otevírá třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů. Přijímací zkouška z matematiky do 6. ročníku proběhne 20. 5. 99 v 8 hod. v budově školy. Zájemci, žáci současného 5. ročníku se mohou přihlásit prostřednictvím své kmenové školy.Čistírna nebo kanalizační sběrač?
Uh. Brod (cab) - Na svém třetím zasedání dne 22. března se představenstvo Sdružení Uherskobrodska mimo jiné zabývalo také jmenováním garantů pracovních sekcí. Tyto sekce zabývající se oblastmi školství a kultury, územního plánování, veřejné správy nebo krajinotvorby jsou zastoupeny odborníky v daném oboru a jejich úkolem mj. bude odborně hodnotit a vyjadřovat se k rozvojovým a projektovým záměrům Uherskobrodska. členové představenstva se takto stali současně i ideovými garanty jednotlivých pracovních sekcí při vlastní pracovní činnosti těchto sekcí.
Protože se na Sdružení začali obracet občané i různé společnosti například se zájmem o provedení služeb nebo návrhem poskytnutí prostoru k naší činnosti a protože tyto konkrétní aktivity nepatří do obsahu našeho působení, bylo rozhodnuto, že se jimi bude představenstvo zaobírat individuálně, například jednou za tři sezení sdělil tajemník sdružení ing. Jaroslav Hendrych.
Podle jeho slov je činnost Sdružení orientována především na koncepci budoucí podoby Uherskobrodska.
Minulá představenstva také probírala otázky možné výstavby sběrače odpadních vod z okolních obcí do nevytížené čistírny odpadních vod v Uh. Brodě. Členové posuzovali, zda vybudovat kan. sběrač nebo ČOV ve Vlčnově, kde by podle zákona být měla.
Podle vyjádření tajemníka Hendrycha však tato otázka nebyla prozatím uzavřena, přičemž se však z ekonomických důvodů jeví jako pravděpodobnější varianta vybudování samostatné čistírny ve Vlčnově. členové představenstva se také pozitivně vyjádřili k záměru města Zlín vytvořit zde univerzitu zaměřenou na všeobecné vzdělávání. Tento záměr je mj. také v souladu s přijatými strategickými cíli pro VUSC Zlín, které vypracovala regionální koordinační skupina složená ze čtyř okresních úřadů.
V závěru proběhla informace o prezentaci Sdružení Uherskobrodska v časopise, který vydává Regionální agentura pro rozvoj střední Moravy. Tento časopis, který vychází jednou za dva měsíce, informuje o různých projektech této agentury na území stanoveném jako NUTS II, sahajícím od Jeseníků až po Uherskobrodsko.České zbraně představeny v Norimberku
Uh. Brod (cab) - Česká Zbrojovka Uherský Brod se v polovině března zúčastnila s nabídkou svých výrobků mezinárodní výstavy IWA 99 v Norimberku. My se jako CZ představujeme velice pravidelně, protože je to největší výstava sportovních a loveckých zbraní v Evropě. Náš stánek již tradičně patří k dominantním stánkům výrobců a protože německý trh je naším největším odběratelem civilních a sportovních zbraní, byli jsme po celou dobu hojně navštěvováni našimi příznivci, sdělil DDS pracovník marketingového oddělení, Milan Trkulja. Podle jeho slov proběhla během čtyřdenní výstavy také řada obchodních jednání,jejichž výsledkem bylo i navýšení zahraničních zakázek. Zbrojovka se představila celým svým sortimentem zbraní, včetně novinek, které připravila pro své odběratele. Mezi novinkami byla uvedena například zbran určená pro africký lov, řada malorážkových pušek pro trh USA a zbraně pro sportovní střelbu.
Oproti minulým ročníkům, kdy byli čeští vystavovatelé různě roztroušeni, letos byla organizována společná účast pod hlavičkou Ministerstva průmyslu a obchodu a všichni jsme byli pohromadě v jednom areálu, konstatoval Trkulja. Zástupci Zbrojovky byli podle jeho vyjádření jedni z mála, kteří vystavovali samostatně. Trhy se zbraněmi se zmenšují a také se ztěžuje legislativa kolem jejich prodeje. Proto výrobci hledají cesty, jak vystavovat účinněji a levněji a spojením se svými distributory dosahují snížení svých nákladů na vystavování, sdělil Trkulja. Některé velmi konzervativní firmy také vylepšili zbraně pro oblast policie a začali se zabývat výrobou sportovních zbraní. Kvalita českých zbraní se podle jeho vyjádření stále zvyšuje a jsou považovány za jedny z nejlepších na světě. Přežijí jen ti, kteří budou moci dodávat zbraně ozbrojeným složkám a obsluhovat sportovní sektor. Myslím, že prací našich lidí se na tomto trhu udržíme a nadále budeme firmou, kterou jsme byli, shrnul Trkulja.Ovoce se suší dodnes
Drslavice (cab) - V domě číslo 24 v Drslavicích se nachází sušírna ovoce a zeleniny, která zde podle dostupných materiálů stála už v roce 1816 a je zapsána v seznamu kulturních památek. Tato památka je ojedinělým dokladem starých stavebních postupů a technik na východní Moravě, říká vedoucí oddělení kultury referátu regionálního rozvoje Okresního úřadu v Uherském Hradišti Jana Spathová. Dříve byly podobné sušírny v každé obci a Brodsko patřilo mezi jednu z nejsilnějších oblastí v ovocnářství. V 19. století představovalo sušené ovoce vydatnou součást pokrmů a samotným sušírnám se věnovala velká pozornost.
Koncem tohoto století však vlivem dovozu došlo ke snížení poptávky po takto upraveném ovoci a sušírny pozvolna začaly chátrat. V této době máme chráněny jenom asi tři objekty, z nichž drslavická patří k těm nejzachovalejším, které v našem okrese máme, říká Spathová. Jde o přízemní drobnou stavbu z nepálených cihel, se sedlovou střechou krytou pálenou krytinou z meziválečného období. Skládá se ze tří částí: uprostřed je vlastní prostor na sušení ovoce a zařízení na zasouvání pletených lís, po jedné straně je topná komora s otvorem do pece, na druhé straně je otevřená předsín. Celý objekt je majetkem pana šrámka, který jej udržuje v dobrém stavebně technickém stavu. Protože tuto sušírnu stále využívají nejen místní obyvatelé, došlo ve střední části, kde je přímo umístěna pec k sušení ovoce, k poklesu dřevěných trámů, říká Spathová. V letošním roce by měla ve spolupráci s referátem regionálního rozvoje proběhnout oprava střední části tohoto domu.Možnost podnikání se otevírá i nezaměstnaným
Strání (cab) - Začátkem prosince zahájilo vzdělávací středisko B&V Marlin s.r.o. z Uh. Hradiště ve spolupráci s Uřadem práce nespecifický rekvalifikační kurz Základy podnikání. Tento vzdělávací kurz byl určen především absolventům obtížně uplatnitelných oborů ze středních i vysokých škol, řekl mgr. Bronislav Vajdík, vedoucí oddělení poradenství na UP v Uh. Hradišti. Tento kurz nebyl klasickým rekvalifikačním studiem, ale spíše jakousi nadstavbou k již dosaženým vědomostem. Podle mgr. Dušana Belloviče, ředitele vzdělávacího střediska, mohou absolventi kurzu, díky zde načerpaným dovednostem, získat uplatnění na trhu práce nebo také začít samostatně podnikat. Vzdělávání bylo rozděleno na dvě části, teoretickou a praktickou, z nichž ta první byla ukončena obhajobou vlastního podnikatelského záměru.
Výuka v kurzu je koncipována tak, aby frekventantům ukázala cestu k vlastní podnikatelské činnosti, a to i absolvováním souvislé měsíční praxe, v rámci které se přímo seznámí s podnikatelským prostředím, informoval Bellovič. Mezi těmi, kteří se na základě tohoto studia rozhodli uskutečnit vlastní představu o své činnosti, byla i dvacetiletá Libuše Popelková ze Strání. Ze začátku jsem se k tomu stavěla trochu skepticky, protože podnikání mi osobně moc neříkalo, říká Popelková, která se po absolvování knihkupecké školy v Luhačovicích nedostala na vysokou školu a po několika marných pokusech s pracovním místem jí pracovníci Úřadu práce nabídli účast v tomto kurzu. V teoretické části byl studentům zadán úkol - vytvoření vlastního podnikatelského záměru, skutečného nebo fiktivního, který mohli průběžně konzultovat s odborníky a upravovat do konečné verze. Podle Popelkové byly právě tyto bezplatné konzultace s právníkem, účetní nebo marketingovým poradcem velice přínosné, a to i díky individuálnímu přístupu tě chto odborníků k jednotlivým návrhům studentů. Mně osobně velice pomohla i praxe, kdy jsem byla zaměstnána krátkou dobu v účetní firmě, a také jsem zkusila práci s počítačem. Během tohoto období jsem zjistila, že kancelářská práce není zrovna to, co bych chtěla dělat, a že bych si ráda svůj den organizovala sama, říká Popelková. Překážkou k uskutečnění jejího konkrétního plánu jsou, jak sama říká, především počáteční finance na propagaci. Má však přesně zpracovaný záměr do nejmenších detailů včetně průzkumu trhu, jednala i s jednotlivými úřady a po získání základního kapitálu je připravena začít podnikat. Výsledkem tohoto kurzu nebylo, podle sdělení Vajdíka jenom rozšíření znalostí, ale v jeho průběhu, a také po ukončení se podařilo několika absolventům najít trvalé zaměstnání a kromě toho se několik z nich chystá, stejně jako slečna Popelková, založit svou vlastní firmu.Historie Uherského Brodu od podzemních chodeb na radnici
Pod městskou radnicí se nachází propletený koridor podzemních chodeb, které údajně mohly vést na Králov. Zde v dřívějších dobách stával zeměpanský hrad, který vystavěl kníže Břetislav v polovině 11. století. O jeho podobě můžeme najít jedinou zmínku v zemském archivu ve Vídni. Hrazenou osadu navštívil v roce 1267 král Přemysl Otakar II. Když se přesvědčil o jejím obchodním významu a strategické poloze, udělil jí 29. října 1272 listinou vydanou v Brně právo hlubčické s právem nuceného skladu zboží a s právem mílovým, čímž ji povýšil na město, které bylo uváděno v řadě měst královských, neboť leželo na královských statcích. Roku 1273 navštívil město podruhé a roku 1275 osvobodil své milé a věrné měštany od placení mýta ve všech svých zemích. V této listině vydané v Olomouci poprvé se vyskytuje pojmenování města Brod Uherský. Město bylo během historie několikrát obléháno například Valachy, švédy nebo Kuruci. Podle slov pana Pěgřímka se zde do roku 1656 konaly popravy. Posledním katem byl Martin Pondělíček. Uvádí se, že vykonal 24 poprav. Mimo to, uprostřed města stávaly dřevěné kůly a osel, u kterých bývali přizváni trestanci, zloději lehké ženy. Celé město tak vědělo, na koho si má dávat pozor. Šatlava stávala v prostorách dnešní zasedací místnosti. Středem veškerého dění byla studna na náměstí, údajně však na vodu chodili muži, protože u studny bylo nebezpečno a hospoda kousek.
Od roku 1715 se věž honosí sochou Spravedlnosti. V rukou drží meč a knihu. Tato kniha je knihou zákona a nese nápis - Concors decstrum. V překladu to může znamenat - zákon je jednotný a pravý. Do roku 1894 stávala Nivnická brána, byla však rozebrána jako nutný stavební materiál na dodělání věže farního kostela. Malé zlomky historie jsou zachyceny na několika obrazech dvou místních malířů - černého a Chmela. Tyto obrazy jsou vystaveny na radnici v zasedacím sále a jsou zde jen propůjčeny z muzea. Všechny tyto informace jsou útržky z besedy s panem Pěgřímkem na radnici, která se uskutečnila 23. března. Této prohlídky se se zájmem zúčastnilo s Centrem seniorů 30 lidí. V těchto zajímavých historických besedách bychom rádi pokračovali cyklem Historie Uh. Brodu s paní Všetečkovou z muzea.
Oblastní Charita Uh. BrodHřbitov se bude rozšiřovat
Bánov (cab) - Původní myšlenka byla vybudovat úplně nový hřbitov, řekl starosta Bánova Václav Vystrčil. Místní hřbitov našel své místo za kostelem sv. Marka pod svahem, na jehož vrcholu dříve stával hrad Bánov. Ten byl podle vyjádření starosty několikrát zbourán a znovu postaven a nakonec vypálen husity. Ze skály pod svahem poté tehdejší MNV udělal kamenolom a do vzniklého výkopu byl několik let vyvážen komunální odpad. Hřbitov byl ve velice špatném stavu, protože mezi hroby jsou velmi úzké uličky, hrobky není možné přesunovat a navíc jsou umístěny ve svahu, což také ztěžuje přístup hlavně starším občanům, říká starosta. Proto obec před několika lety začala s celkovou úpravou hřbitova. V roce 1993 zde byla postavena márnice se dvěma chladícími boxy, v loňském roce byly dokončeny chodníky a letos se začalo pracovat na rozšíření hřbitova. Protože v obci přibývají rodiny, které ještě nemají vlastní hrobku, vytvářejí se nová hrobová místa a v plánu je také úprava oplocení hřbitova. V letošním roce zahrnulo z astupitelstvo do rozpočtu obce náklady na tyto úpravy ve výši 350 tis. Kč.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund