Číslo: 19
10.05.1999
Článků: 52

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Program Slunce pro Bílé Karpaty podpoří britské velvyslanectví
Bývalý místostarosta Lubor Kunc je podle soudu vinen
Uherskobrodsko na výstavě Z regionu do Evropy
Biokoridory vrací krajině její původní podobu
Poslanec Kalousek navštívil Slovácké strojírny
Mytím popelnice se zvyšuje její životnost
Změní restaurace svého nájemce?
Oprava
Podřezaný máj poškodil vedení
Nové autobusy jsou bezpečnější

Program Slunce pro Bílé Karpaty podpoří britské velvyslanectví
Slavičín, Nezdenice - Před týdnem se starostové obcí z oblasti Bílých Karpat zúčastnili odborného semináře zaměřeného na využití obnovitelných zdrojů energie, konkrétně na ohřev užitkové vody sluneční energií. Program Slunce pro Bílé Karpaty realizuje Ekologický institut Veronica z Brna již od roku 1997. V několika obcích tohoto kraje už byly instalovány a jsou využívány solární kolektory na vícegeneračních domech nebo objektech sloužících veřejnosti. Jeden kolektor o ploše 6m2 podle vyjádření ředitelky institutu RNDr. Yvonny Gaillyové ušetří uživateli asi 2000 kWh energie z jiného zdroje ročně. Jde o svépomocný stavebnicový systém, na jehož instalaci se podílí budoucí uživatel, a který je ve srovnání s nabízenými systémy nejméně dvaapůl až třikrát levnější, uvedla na tiskové konferenci Gaillyová. Cena jednoho kolektoru se pohybuje okolo 35 tisíc korun, kterou z části hradí budoucí uživatel a z části Veronica, ekonomická návratnost je okolo 5 let, životnost systému zhruba 30 let.
V minulém roce na tento program přispěla Nadace Partnerství částkou 250 tis. Kč, letos tento program podpoří britské velvyslanectví prostřednictvím Know How fondu, který vyčlenil téměř jeden milion korun. Program britsko - české spolupráce existuje již více než šest let a zaměřuje se na životní prostředí, práva menšin, lidská práva a rozvoj neziskového sektoru, uvedl zástupce britského velvyslanectví Steve OďConnor, který se spolu s britským velvyslancem Davidem Broucherem účastnil semináře. Podle jeho slov není v České republice žádná státní energetická politika, která by informovala o evropských trendech v hospodaření s energií a podporovala jejich naplňování. Je důležité, že tento program se snaží řešit problém s využitím zdrojů energie na místní úrovni, uvedl OďConnor. To dokazuje i zaměření podpory na objekty sloužící veřejnosti, jako jsou školy, domovy důchodců, ekocentra a podobně. Jedním z mnoha míst, kde byl už v loňském roce umístěn solární kolektor, je i Základní škola v Nezdenicích, která vyu žívá ohřívanou vodu především ve školní kuchyni. Toto zařízení v tomto období vyhřeje vodu asi na 400C, do požadovaných 500C se zatím dohřívá plynem. Jakmile dosáhne sluneční ohřev vyšší teploty, chtěli bychom plyn vypnout úplně a vyzkoušet schopnost kolektoru, říká ředitel Haluza.
Podle slov starosty Jančaříka činily celkové náklady včetně příslušenství 32 tisíc korun, z nichž obecní úřad zaplatí asi polovinu. Montáž prováděl Jaroslav Boleček z Hostětína, který na svém domě instaloval solární kolektor už v roce 1997. V této obci s dvěma stovkami obyvatel využívá sluneční energii sedm domů, další kolektory byly umístěny v Pitíně nebo Žítkové, v plánu letošního roku je mimo jiné Slavičín a jedná se například o Nivnici. Zájemci o solární kolektory musí podle Gaillyové splňovat určité požadavky, mimo jiné na velikost a expozici střechy, a také se zavazují zpřístupnit objekt případným zájemcům. Očekáváme, že důsledkem tohoto projektu a našeho pilotního nárazového grantu bude jeho následné samofinancování a program se stane samonosným, věří O# Connor. Z letošního grantu bude 40% použito na samotnou instalaci systémů, ze zbývajících 60% se budou hradit školení montážních pracovníků, kteří budou schopni uvést kolektory do provozu.
Jana CabákováBývalý místostarosta Lubor Kunc je podle soudu vinen
Uh. Brod - Bývalý zástupce starosty ing. Lubor Kunc byl ve čtvrtek 6. května Okresním soudem v Uh. Hradišti shledán vinným z trestného činu maření výkonu veřejného činitele z nedbalosti a byl mu uložen trest v délce šesti měsíců s podmíněným odkladem na dva roky. Před více než dvěma lety podal na svého zástupce trestní oznámení tehdejší starosta Uh. Brodu ing. Jiří Veselý, a to v souvislosti se ztrátou více než tří milionů korun z městské poklady, kterou údajně svým jednáním zavinil Kunc. Šlo o převod peněz z termínovaného vkladu u České banky, která v té době začala krachovat, na společnost Intratoys, která u této banky měla nesplacený úvěr. Tímto zápočtem mělo, podle Kunce, dojít k následnému převodu zmíněné částky z firmy Intratoys zpět na město, čímž by se zabránilo ztrátě peněz důsledkem krachu banky.
Firma Intratoys však později zanikla a vrácení tří milionů je velmi nejisté, protože i podle předsedy senátu okresního soudu Mgr. Eduarda Ondráška není zcela jasné, po kom se peníze mají vymáhat, zda je dluží česká banka, nebo Intratoys. V minulém roce byl Kunc výnosem okresního soudu zproštěn obžaloby z trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele, na základě odvolání státního zástupce se však případ dostal před soud znovu. Teď se obviněnému kladlo za vinu to, že o celé transakci neinformoval město mnohem dříve, především však zastupitelstvo, které jediné bylo oprávněné v této věci rozhodnout, a tím podstatně ztížil vymožení částky zpět, uvedl předseda senátu. K převodu peněz došlo na konci roku 1995 a zastupitelstvo se o celé věci oficiálně dozvědělo až na jaře roku 1997, kdy Lubor Kunc veřejně celou záležitost oznámil a uznal svou chybu.
Soud už v této chvíli nekladl panu Kuncovi za vinu úmysl uškodit městu nebo dokonce sám sebe obohatit, sdělil Ondrášek, podle kterého Kunc sledoval spíše svůj politický cíl. Podle dalšího sdělení předsedy senátu však v tomto přelíčení došlo k výpovědi svědků, kteří před rokem nevystupovali. Byli to dva tehdejší zastupitelé, kteří prohlásili, že o osud těchto financí projevovali zájem přímo dotazováním u pana Kunce. Ten, ve snaze problém ututlat, jim uváděl nepravdu. Tím se dokazování posunulo v neprospěch Lubora Kunce a nedbalost se projevila v přímějším světle. Pokud by totiž za více než rok nebyl ze strany zástupců města projevován žádný zájem a osud několika milionů by byl ponechán pouze v rukou jediné osoby, nedbalost Kunce by nebyla tak jednoznačná, protože by padla i na jiné osoby. Zmiňovanými dvěma svědky byli tehdejší zastupitelé MUDr. Antonín Karásek a ing. Pavel Josefík, jejichž výpověď Kunc nepopřel. Podle výpovědi dr. Karáska bylo trestné oznámení na Kunce kompromisem, protože jinak by musela být odvolána celá městská rada a vypsány nové volby, na kterých nikdo neměl zájem. Bývalý místostarosta se k rozsudku okamžitě odvolal a celá věc by se k jednání u krajského soudu mohla dostat zhruba za dva měsíce.
Jana CabákováUherskobrodsko na výstavě Z regionu do Evropy
Ve dnech 12. - 15. května 1999 proběhne výstava, jejíž název napovídá, že se jedná o komplexní představení budoucího územně správního celku Zlín. Této výstavy se zúčastní také region Uherskobrodsko, půvabná oblast v podhůří Bílých Karpat, která představuje 30 obcí s přirozeným spádovým centrem - Uherským Brodem. Prezentace Uherskobrodska jako možného samostatného regionu má především upoutat pozornost na příhraniční oblast, která se vyznačuje bohatou kulturní tradicí a zemědělsko - průmyslovou výrobou, opírající se zejména o dva velké průmyslové podniky, Českou zbrojovku, a.s., a Slovácké strojírny, a.s., a dále o řadu menších firem zemědělských, potravinářských, dřevozpracujících či firem zaměřených na služby a obchod. Hlavním cílem představení Uherskobrodska je upoutat pozornost na nutnost jeho institucionalizace jako samostatného regionu v rámci budoucího vyššího územně správního celku Zlín, regionu, jenž se potýká také se závažným problémem vylidňování a nezaměstnanosti v příhraničních obcích na mora vsko - slovenském pomezí.
PhDr. Jaroslav MikulíkBiokoridory vrací krajině její původní podobu
Šumice (cab) - Už před čtyřmi lety začala tato obec s vysazováním prvních stromů na ploše 6,5 hektaru, která se později napojila na další výsadbu biokoridorů. V této době se dokončuje první etapa projektu, jehož cílem je znovuvytvoření zalesněných ploch, kterými se zvěři i společenství rostlin umožní přežít v těchto podmínkách. Před padesáti lety, díky zvyšování podílu orné půdy, vymizely lesní porosty a dnes se novým vysazováním snažíme o vrácení krajiny do stavu, v jakém byla předtím, říká starosta ing. Ludvík Hovorka. V biokoridoru se vysazují stromy i keře v různé skladbě v šířce minimálně 15m, biocentra jsou větší plochy o výměře minimálně 3 hektary, aby rostliny i zvířata, které v ní žijí, byly dostatečně izolovány od vlivů sousedících zemědělských ploch. Tím, že se v pásu zeleně vytvoří určité mikroklima, objeví se zde semena trav, která vymizela, mohou zde hnízdit ptáci a díky keřům se objeví například i nové druhy motýlů, vysvětluje Hovorka.
Za poslední čtyři roky bylo v této obci vysazeno kromě biocentra, kde se dříve nacházela i alej dřínů, která byla přírodní památkou, také několik biokoridorů, což dohromady tvoří plochu asi 10 hektarů. Výsadbová jádra v biocentrech, která tvoří vyšší i nižší stromy a keře, jsou oddělena většími plochami louky, aby zde byl vytvořen i trvalý travní porost, který zde dříve býval. Na místech, kde ještě donedávna byla jenom holá pole, se dnes zelenají malé stromky a podle starosty by už za šest let mohl být vidět souvislý zelený porost. Podmínkou pro udělení státní dotace na výsadbu je obecní vlastnictví pozemků, projekt musí projít územním řízením a je nutné i vyjádření z hlediska ochrany půdního fondu. Dostali jsme peníze na počáteční náklady, ale ne na údržbu porostu, která nás ročně stojí asi 200 tisíc korun. Je to nákladné, ale dáváme práci místním lidem, říká starosta.
Náklady na jeden biokoridor, stejně jako na biocentrum se pohybují okolo 600 tisíc korun a jejich údržbu zajišťují dva stálí pracovníci a sezonně několik brigádníků. Nutné je podle starosty především vyžínání plevele, jehož likvidace bude trvat několik let. Další biocentrum už se začíná tvořit v údolí bánovského potoka, kde nebudou výsadby tak rozsáhlé, ale půjde spíše o vytvoření přírodního parku.Poslanec Kalousek navštívil Slovácké strojírny
Uh. Brod (sz) - Při návštěvě našeho okresu zavítal poslanec PS PČR ing. Miroslav Kalousek, minulou středu do uherskobrodského regionu. Při prohlídce jednotlivých provozů Slováckých strojíren provázel hosta generální ředitel ing. Jiří Rosenfeld, který poslance seznámil s výrobním programem akciové společnosti. Poté odjel Kalousek na prohlídku příhraničních obcí našeho regionu, jehož vylidňování může zastavit snad jen reorganizace státní správy a zřízení krajů. Od roku 1961 se například z Bystřice pod Lopeníkem odstěhovalo více než 450 obyvatel, z nedalekého Lopeníku 650 a ze Žítkové téměř 700. Stejně jsou na tom i obce Vyškovec nebo Vápenice, o zhruba dvě stě obyvatel méně je v Záhorovicích. Za posledních 37 let klesl počet obyvatel v tomto regionu o více než tři tisíce.Mytím popelnice se zvyšuje její životnost
Uh. Brod (cab) - Účelem umývání a současně dezinfekce nádob na komunální odpad je hlavně zvýšení hygieny, a to především sídlištních kontejnerů. V minulém roce měli někteří obyvatelé Uh. Brodu možnost sami poznat výhody této služby, kterou provádí místní firma Trans - Eko, spol. s r.o., kdy bylo provedeno mytí u asi 2500 popelnic.
V letošním roce jsme se dohodli nově se společností Regio, s.r.o., neshodli jsme se však s firmou SBD Panorama, uvedl Mgr. František Krpal, jeden z jednatelů společnosti Trans - eko. Podle platných zákonů nemají provozovatelé povinnost umývat kontejnery, některá města si však tento požadavek zanesla přímo do městské vyhlášky a občané mají tuto službu zaručenu. Není možné dezinfekci nařídit a záleží na dohodě mezi firmou, která mytí provádí, a provozovatelem bytových jednotek, říká pracovník odboru životního prostředí Městského úřadu v Uh. Brodě Petr Šimčík, podle kterého se změna městské vyhlášky, která by ukládala tuto povinnost, neplánuje. V Uh. Hradišti, na rozdíl od Uh. Brodu, Hluku nebo Strání, se tato služba v nejbližší době pravděpodobně neobjeví vůbec. Mytí, které jsme prováděli v hradišťské nemocnici , stálo necelých 1500 korun, exponovaná část celého města by vyšla okolo 50 tisíc korun, říká Krpal.
Mytí jedné popelnice o obsahu až 240 litrů stojí 30 Kč, kontejneru 75 Kč a v této ceně je také likvidace odpadní vody a pohyb vozidla po obci. Musíme jezdit přímo za popelářským vozem, aby popelnice byly prázdné, proto je nutná i spolupráce s firmou, která zajišťuje svoz a likvidaci odpadu, a také s občany. Samotné mytí se provádí tlakem vody a s použitím dezinfekčního prostředku, upřesnil Otakar Krejčí, další z jednatelů společnosti, která se svým mycím vozem pracuje externě pro různá města v republice. Hygienické předpisy sice přímo nevyžadují takové mytí, ale podle nich by popelnice neměla ohrožovat okolí svým zápachem ani bakteriemi.Změní restaurace svého nájemce?
Uh. Brod (cab) - Na základě rozhodnutí městského zastupitelstva byla společnosti Klub Uh. Brod, s.r.o., dána výpověď z pronájmu restaurace v Domě kultury. V této době je vyhlášeno výběrové řízení na tento pronájem. Jednání s touto společností zatím trvají, byl proveden úřední odhad části zařízení a podle vyjádření místostarosty Nováčka má město zájem na tom, aby provozní vybavení bylo zachováno.Oprava
V minulém čísle DDS jsem v článku Zdravotnická zařízení bude spravovat nová společnost uvedla, že zmiňovaná poliklinika se nachází na ulici Bří Lužů. Správná je třída Partyzánů, tedy tzv. nová poliklinika.
Jana CabákováPodřezaný máj poškodil vedení
Hradčovice (cab) - Necelé tři dny stál máj v části Lhotka v Hradčovicích, který v pondělí v noci podřezal dosud neznámý pachatel ruční pilou. Podle policejní zprávy poškodil máj při pádu elektrické vedení a betonový sloup vedení, což způsobilo výpadek el. proudu v celé obci. Přivolaní pracovníci JME museli máj z drátů odstranit, nouzově spojit vedení a na druhý den provést konečnou opravu. Způsobená škoda činí 5 000 Kč a pachatelé jsou stíháni pro trestný čin poškozování cizí věci.Nové autobusy jsou bezpečnější
Uh. Brod, Korytná (cab) - Ve středu 5. května byl na linku Korytná - Uh. Brod uveden nový autobus, poslední ze sedmi, které pobočka ČSAD v Uh. Brodě dostala od roku 1997. Letos bychom měli vyměnit ještě další tři až čtyři vozy, říká vedoucí osobní dopravy v Uh. Brodě p. Bachůrek. Nové autobusy značky Karosa 934 jsou vybaveny dnes už standardním brzdovým systémem ABS, zpomalovací brzdou, tzv. retardérem, motorem značky Renault a splňují ekologickou normu EURO 2. Na hrazení nákladů na nákup vozidel se částečně podílí ministerstvo dopravy a spojů, částečně okresní rozpočet a z části samotné ČSAD. Přidělují se tam, kde budou nejvíce využité, a musí sloužit pouze pravidelným linkám, uvedl generální ředitel ČSAD, a.s., Antonín Kusák. Podle vyjádření Bachůrka má Brodsko ještě velkou část starších vozů, ale jejich výměna postupně probíhá.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund