Číslo: 21
25.05.1998
Článků: 67

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Podnikání
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Jednání proběhlo, občané spokojeni nejsou
Je opravdu v zájmu Uherského Brodu, aby zde působily dvě dopravní firmy?
ČSAD chce o MHD ještě jednat
Vyšetřování zahájeno
Starší občan Brodu příkladem pro ostatní
27. květen roku 1942
Vyhráli všichni, protože zpívali pro radost
Rozpis lékárenských služeb
Jak to bylo v květnu 1968
Dr. Beneš - jeden z tvůrců čsl. státu

Jednání proběhlo, občané spokojeni nejsou
Uh. Brod (BoS) V zasedací místnosti brodské radnice proběhlo ve čtvrtek 21. května jednání ohledně aktivit firmy Filex, která má sídlo na Dolních Valech. Tomuto jednání předcházelo několik stížností a petic, které přišly na radnici, a také vyhrocená situace na minulém zastupitelstvu, kde se obě strany vzájemně napadaly a zpochybňovaly různá rozhodnutí města.
Vedoucí odboru životního prostředí Ing. Vozár, který dostal za úkol svolat toto jednání, pozval stěžující si občany, majitele zmíněné firmy Ing. Frýželku, a především zástupce odborných institucí, kteří se ke zmíněným stížnostem měli vyjádřit. Za Okresní hygienickou službu (OHS) byli přítomni MVDr. Jaroš a paní Kaňová, za Okresní veterinární správu (OVS) MVDr. Dufka a z okresního úřadu (OkÚ) přijali pozvání Ing. Šimeček z referátu životního prostředí, pan Ostřanský z referátu dopravy a Ing. arch. Borunská z referátu regionálního rozvoje. Město zde reprezentoval místostarosta Dr. Kočař a úředníci Ing. Vrba (stavební úřad), Ing. arch. Kolouch (městský architekt), pan Krajsa (investice), pan Šimčík (doprava).
Na programu bylo celkem 14 bodů, ke kterým se vyjadřovali jak úředníci, tak nespokojení občané. Z diskuze vyplynulo, že některé stížnosti nemají reálný podklad, protože je vyvracejí různé posudky a měření. Například nebylo zjištěno poškození kanalizačního řadu těžkou dopravou, přemnožení potkanů (OVS v provozovně nezjistila výskyt). Zvýšená hladina hlučnosti sice byla podle měření v určitou noční dobu zjištěna, ale nedosahovala hodnot, které způsobuje silniční doprava ulicí Dolní Valy. Toto měření přítomní obyvatelé zpochybňovali s tím, že měření se provádělo při manipulaci s lehčími automobily firmy, ale daleko větší hluk způsobují kamiony přivážející maso. Občané si stěžují také na zvýšený výskyt mastných dehtových sazí a zpochybňovali znalecký posudek, který toto vyvracel.
Poukazovali na to, že je starý (byl vypracován v roce 1995) a neodpovídá dnešnímu stavu. Ke stížnosti na znečisťování ovzduší konstatoval Dr. Jaroš, že znalecký posudek konstatuje, že stávající filtry se často zanáší, a proto OHS požaduje, aby si firma Filex obstarala vhodnější filtry.
Dalším kontroverzním bodem byly stížnosti a obavy obyvatel ze znečisťování vozovky krvavými splašky a z nebezpečí výskytu hmyzu a infekce. Majitel firmy vysvětlil, že se zde dovážejí pouze vykrvené půlky zvířat, a tvrdil, že splašky se na ulici nikdy nevylévaly. Zde stojí tvrzení proti tvrzení. Proti hmyzu jsou v oknech sítě, navíc okna musí být během výroby zavřená. Zda je tato podmínka dodržována, je otázka. Jedna z pracovnic Filexu si postěžovala, že toto omezení je neúnosné. Nebezpečí infekcí jednoznačně vyvrátila poslední kontrola OVS. Podle MVDr. Dufky prošla kontrola bez jakýhkoliv závad.
Velkou diskuzi vyvolalo také zpochybňování práce stavebního úřadu a označení jeho úředníků za podjaté. Ze zápisů na stavebním odboru vyplývá, že na téměř všechna jeho rozhodnutí byla podána odvolání, která řešil nadřízený orgán na OkÚ, který všechna rozhodnutí potvrdil, protože stavební úřad postupoval podle stavebního zákona. Při neoprávněném zahajování staveb byly uděleny pokuty, probíhalo řízení o odstranění stavby a na základě zmíněného stavebního zákona muselo být vydáno dodatečné stavební povolení. Stavební úřad pouze nepovolil navýšení výtahové šachty, které musí firma Filex nechat zbourat. Pikantní na projednávání tohoto bodu bylo to, že postup stavebního úřadu a zejména jeho vedoucího zpochybňoval podnikatel Ing. Kablásek, který se snažil dokázat, že stavební úřad několikrát porušil stavební zákon (viz výše).
Kupodivu právě tento občan Nivnice sám prokazatelně porušil stavební zákon tím, že na černo, bez stavebního povolení, nedávno postavil rodinný domek a nyní probíhá řízení o odstranění této stavby. Je právě tento člověk tím pravým kritikem?
Po skončení jednání konstatovala většina přítomných, že toto jednání nepřineslo žádný výsledek. Jedna ze stěžovatelek prohlásila při odchodu: Byla to fraška, ale to jsme věděli už dopředu. Úředníci si šli na ruku a vzájemně se podporovali. Z hlediska úředníků se ani nemohlo dojít k nějakému uspokojivému výsledku. Proti sobě zde stojí dvě strany s odlišnými zájmy. Chápu obě tyto strany, ale bohužel není možné, aby jejich spor rozhodlo město. Jestli byla někomu způsobena škoda, musí vymáhat tuto škodu na pachateli, anebo se musí obrátit na soud, řekl jeden z úředníků města.Je opravdu v zájmu Uherského Brodu, aby zde působily dvě dopravní firmy?

Dvě konkurenční firmy se v krátkých časových intervalech střídají na Mariánském náměstí. - Foto: BoS
Podle rozhodnutí uherskobrodské městské rady má město uzavřít smlouvu na provozování veřejné hromadné dopravy s firmou Housacar Zlín. Tento návrh, který by město měl dle slov místostarosty Zápecy přijít na cca 250 tisíc ročně, předložil v radě právě pan Zápeca. S podobným návrhem - pro firmu Housacar - přišel tento radní již před rokem, kdy jej silně prosazoval. Tehdejší rada ale jeho návrh nepřijala a rozhodla vypsat na poskytnutí dotace dopravci, který předloží nejlepší návrh, výběrové řízení. Tehdy zvítězila firma ČSAD Uh. Hradiště, která se zavázala zajišťovat dopravu na stávajících linkách na území města Uh. Brodu v rozsahu schváleného jízdního řádu, včetně posilových spojů v dopravních špičkách, s nabídkou bezplatné dopravy občanů starších 70 let. To vše za roční příspěvek ve výši 720 000 Kč.
Firma Housacar ale již v té době měla referátem dopravy okresního úřadu vydánu licenci na provoz veřejné dopravy. Licence byla okresem vydána se souhlasem města, které na jednání zastupoval místostarosta Zápeca. Takže v Brodě začali provozovat místní dopravu dva dopravci. Firma Housacar svůj jízdní řád přizpůsobila stávajícímu jízdnímu řádu ČSAD. Ne však v tom smyslu, že by zaplňovala svými spoji časy, kdy autobusy ČSAD nejely, což by mnozí lidé jistě přivítali, ale naopak své odjezdy stanovila většinou 5 minut před odjezdem konkurenční firmy.
A tak ve městě nastala kuriozní situace. Na zastávku přijede nejprve autobus firmy Housacar, posbírá čekající lidi, vybere jízdné a odjede. Vzápětí přijede autobus ČSAD a odjede poloprázdný. Prokazatelné ztráty firmy ČSAD, na které město poskytovalo vloni na základě zmíněného výběrového řízení dotace, se samozřejmě zvyšují. Za loňský rok se podle obchodně-dopravního náměstka ČSAD Ivana Kalluse snížily jejich tržby oproti roku 1996 z 14,64 Kč/km na 11,26 Kč/km, v absolutní částce se jednalo o snížení tržeb na brodských linkách o 442 tisíc korun. Řeklo by se, že to město nemusí zajímat, jde přece o regulérní konkurenční soutěž. Věc má ale háček. Ve městě přibyly autobusy, které nejenže jezdí poloprázdné, ale způsobují i dopravní problémy, hlavně na Masarykově náměstí. Ještě větším problémem je stále se zhoršující stav životního prostředí, zejména v centru města. Důkazem je např. každodenní neúnosný stav na autobusové zastávce na Mariánském náměstí, kde se kolem půl osmé pohybuje velmi mnoho dětí.
Některé přijíždějí z okrajových částí města do školy, jiné čekají na odjezd do školy Na Výsluní. Takové množství zplodin, které musí tyto děti dýchat, vydá za první ranní cigaretku.
Nyní se dopravní situace ve městě mohla změnit. Obce okresu se na návrh dopravní komise při OkÚ, jejímž členem je mimochodem i pan Zápeca, dohodly na zjednodušení dotování veřejné autobusové dopravy. Dříve se autobusová doprava dotovala z více zdrojů: dopravce získával dotace z okresního úřadu i jednotlivých obcí. Okresní shromáždění na svém zasedání na počátku ledna schválilo plošné zajištění dotací na dopravní obslužnost. Zjednodušeně to znamená, že dopravce, který má platnou licenci a má dlouhodobou smlouvu na dopravní obslužnost, a se kterým bude uzavřena smlouva, může počítat s příspěvkem přímo z okresního úřadu. Podle dopravního referátu OkÚ je dopravní obslužnost okresu dostatečně zajištěna ČSAD, proto firmě Housacar neudělil licenci a tato firma tedy nemá nárok ani na dotace. Není v zájmu státu, aby jezdilo více autobusů než je potřebné, a to jak z finančních, tak z ekologických důvodů.
Na 4 stávající linky místní dopravy v Uh. Brodě získá ČSAD na základě smlouvy uzavřené s OkÚ na tento rok dotaci ve výši 875 500 Kč. Uzavírat smlouvu s dalším dopravcem - firmou Housacar - se za této situace jeví jako zcela zbytečné a navíc přijde město o nemalé finanční prostředky.
K rozhodnutí rady uzavřít s firmou Housacar smlouvu místostarosta říká: Občané města byli s působením firmy Housacar v Brodě spokojeni, také Slovácké strojírny poslaly žádost na okres, aby byla této firmě vydána licence. Konkurence je vždycky dobrá. A proto rada rozhodla, aby zde firma Housacar i nadále působila, vysvětlil rozhodnutí rady místostarosta Zápeca.
My ale máme k dispozici docela odlišné názory občanů. Lidé v centru města si stěžují na přehuštěnost dopravy v centru, v zimních měsících obtěžují autobusy firmy Housacar v Havřicích, kde tyto autobusy parkují, občany bydlící v okolí hlukem a zplodinami při tzv. túrování.
B. SmržováČSAD chce o MHD ještě jednat
Uh. Brod (BoS) Firma ČSAD nabídla koncem roku 1997 převedení příměstské autobusové dopravy v Uh. Brodě do systému MHD. Na čtyřech linkách, které jezdí na území Uh. Brodu, se přepravní a tarifní podmínky přiblížily více městské hromadné dopravě. Při tomto systému by pro město bylo výhodou, že bychom mohli pružněji reagovat na jeho požadavky ohledně jízdních řádů, změn v podmínkách atp., říká Kallus, náměstek firmy, která provozuje MHD i v Uh. Hradišti. Městská rada ale nabídku ČSAD, aniž si jejich zástupce vyslechla, odmítla. Zřízením MHD by město přišlo o cca 2 miliony korun ročně na dotacích, které bychom museli zaplatit z městského rozpočtu, vysvětlil DDS Zápeca.
Chápu obavy města, ale je to věc jednání a domluv a podle mne je zde dostatek prostoru pro rozumnou dohodu. Dotace od státu lze i na tento typ městské dopravy získat, říká náměstek Kallus, který se obrátil dopisy na starostu města, na městskou radu a zastupitelstvo, aby mohl vysvětlit podrobně klady i zápory nabídky, kterou ještě nepokládá za ztracenou.Vyšetřování zahájeno
Uh. Brod (BoS) Kriminální služba Policie České republiky zahájila na základě trestního oznámení jednoho z vedoucích pracovníků města vyšetřování nejasností hospodaření Technických služeb v období, kdy ředitelem byl Ing. Jaroslav Koníček. Tiskový mluvčí Policie ČR v Uh. Hradišti kpt. Krejčíř nám sdělil, že vyšetřování je teprve v počáteční fázi, v současné době policie dohledává nutné podklady a nelze proto v této věci veřejnost blíže informovat. Více podrobností můžeme očekávat dle jeho slov na počátku června. DDS bude samozřejmě o této věci neprodleně informovat.
V souvislostí s touto kauzou požádalo 8 členů zastupitelstva písemně městskou radu, aby na svém zasedání 20. května odvolala s okamžitou platností Ing. Koníčka z funkce vedoucího hospodářského odboru.Starší občan Brodu příkladem pro ostatní
Často se v novinách dočítáme o různých vandalských činech, popřípadě o lhostejnosti s jakou ostatní lidé ničení veřejného majetku přihlížejí. Je fakt, že se slušní lidé mnohdy bojí upozornit vandaly na jejich nevhodné chování, protože se jim dostane v lepším případě nadávek, v horším jsou sami napadeni.
Jako z jiného světa proto vyznívá příhoda, která se udála minulý týden na brodské radnici. Nejprve se zde objevil mladý muž ze Zlínska, který nesl pod paží ulomenou místní směrovou ceduli, omluvil se, že ji při couvání nákladním automobilem poničil, a požádal, aby směrovník město opravilo a fakturu poslalo na jeho adresu. Řeklo by se, že jde o neobvyklý, velice chvályhodný čin. Příběh ale měl pokračování. Za chvíli se na radnici dostavil starší muž (bohužel se nám nepodařilo zjistit jeho totožnost), který oznámil, že byl svědkem toho, jak mladík s nákladním automobilem urazil směrovou tabuli a chtěl odjet. Šel za ním a vyzval ho, aby se postaral o nápravu. Upozornil ho, že si zapsal SPZ jeho auta a půjde ho nahlásit na městský úřad. Také se potom dostavil na podatelnu radnice, kde si chtěl ověřit, zda tam dotyčný řidič byl.
Tento občan by měl sloužit jako příklad pro ostatní. Je zřejmé, že přes vysoký věk mu jde o to, aby byl ve městě pořádek a udělal vše, co bylo v jeho možnostech, aby ten, co něco poničil, nesl za to následky. Město by potřebovalo víc takto zodpovědných obyvatel, možná by se vzhled města pomalu měnil k lepšímu.
B. Smržová27. květen roku 1942
V době, kdy vrcholí jaro, přesněji 27. května, vzpomínáme na toto datum roku 1942, kdy byl v Praze spáchán atentát na vraha českého národa Reinharda Heydricha.
Mezi sedmi statečnými muži, kteří zbavili český národ tak nebezpečného zločince, jakým byl Heydrich, byl i bánovský rodák, absolvent brodského gymnázia Josef Bublík.
Osm dní po tragédii vypálení Lidic, zastřelení mužů a odvlečení žen a dětí do koncentračního tábora (10. června), padli nebo zahynuli vlastní rukou v kryptě pravoslavného kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově třídě v Praze hrdinové akce, která neměla v dějinách obdoby. Byli to parašutisté, většinou Moraváci: Josef Bublík (ze všech mužů největší a nejsilnější), Josef Gabčík, Jan Hrubý, Jaroslav Švarc, Josef Valčík, Jan Kubiš a Adolf Opálka.
I když minulý režim záměrně snižoval význam a dosah tohoto aktu, i když odveta Němců za Heydrichovu smrt byla strašlivá - je tento čin z hlediska vyššího principu mravního vrcholným aktem odboje a odporu českého národa proti okupantům.
Ivona KonečnáVyhráli všichni, protože zpívali pro radost
Uh. Brod (FlaJ) - Malí zpěváčci z devíti uherskobrodských mateřských škol se ve středu 20. května sešli na VI. ročníku pěvecké soutěže Tučňáček 98. Tradičně se tato soutěž koná v Mateřské škole VI U Tučňáčka a také letos všech 18 zúčastněných oslnilo výbornými pěveckými výkony nejen porotu, ale i přítomné učitelky. Na začátku celé soutěže samozřejmě nesměla chybět písnička, a tak děti na úvod zazpívaly svoji hymnu - písničku o tučňáčkovi. Také básnička, která zahájila samotné klání, se nejmenovala nijak jinak než Písnička. Děti byly zařazeny do dvou soutěžních kategorií, mladší a starší. Každý ze zpěváků obdržel z rukou paní ředitelky MŠ U Tučňáčka M. Jahodové pozornost - omalovánku a lodičku, kterou si určitě všechny děti za svůj výkon zasloužily. Všechna vystoupení kromě maskota tučňáčka bedlivě poslouchala i porota v čele s učitelem ZUŠ L. Valečkou.
Někteří zpěváčci se trošku ostýchali, jiní nastupovali samozřejmě jako profesionálové a všichni dohromady připravili pro ostatní krásné dopoledne plné písniček. Když dozpíval poslední ze soutěžících, porota celou soutěž vyhodnotila. Vybrat ty nejlepší byl velice těžký úkol, o čemž svědčí i to, že porota udělila několik 2. a 3. míst. Čas, kdy se připravovaly ceny a diplomy, vyplnili manželé Valečkovi. Při Hrátkách s Valečkovými, jak nazvala tento krátký program ředitelka Jahodová, se děti naučily básničku a také si samozřejmě všichni společně zazpívali. A jak vypadalo konečné pořadí? Kategorii mladších dětí ovládly holčičky. Zvítězila Terezka Vaculová z MŠ Újezdec se svojí písničkou V luhačovském zámku, o druhé místo se podělily Dominika Somrová z MŠ Radlice, která zazpívala Já mám koně, a Sylva Lukášová z MŠ Havřice s písničkou Kačka Stračka volala.
Také třetí místo získaly dvě zpěvačky - Nikolka Stejskalová z MŠ Obchodní 1639 s neobvyklou písní Koupil táta nanuka a Karolínka Kukolová z MŠ Primátora Hájka, která zpívala píseň Píšťalko, píšťalko. V kategorii starších dětí kralovali naopak kluci. Písnička Naša Maryna přinesla vítězství Jirkovi Hladišovi z MŠ U Tučňáčka, druhé místo získala Liduška Mudráková z MŠ Těšov s písničkou, která zazněla i v mladší kategorii, V luhačovském zámku. O třetí místo se podělili Matěj Mojžíšek z MŠ Újezdec se svým Dráteníčkem a Martin Hrabal z MŠ Primátora Hájka s písničkou Ztratil kos píšťalku. Děti obdržely ceny, které do soutěže věnovaly učitelky z MŠ Olšava, Radlice a Havřice a ceny od paní Řihákové. Tyto výsledky neurčují nejlepší zpěváky. Nejlepší byly všechny děti, protože všechny zpívaly pro radost. A tak to má být, řekl předseda poroty L. Valečka. Nezbývá než dodat, že děti byly kouzelné, výkony ohromující a atmosféra výborná.Rozpis lékárenských služeb

	Uherský Brod 

	25. května - 1. června Lékárna Poliklinika sídliště

	Uherské Hradiště 

	25. května 	- 	Vodní
	26. května 	- 	Nemocnice
	27. května 	- 	Nemocnice
	28. května 	- 	Mařatice
	29.-31. května	- 	Masarykovo nám.Jak to bylo v květnu 1968
Ač téměř v celé západní Evropě se v letošním roce pravidelně připomínají události roku 1968, u nás, jako by čas trhnul oponou, jak praví klasik, a já dodávám a zahalil vše v temnotu. Události roku 1968 ovlivnily celou Evropu - Francii, Německo, Itálii - to jen ty nejznámější. Ale nejzvědavější pohledy byly již půl roku obráceny na Československo. Uplynulo pět měsíců od zvolení A. Dubčeka do funkce prvního muže v KSČ, vznikl Akční program KSČ, byl zvolen nový prezident republiky, zrušena cenzura, prožili jsme velkolepý 1. máj ... Zároveň měsíc květen byl, mimo jiné, i měsícem návštěvy předsedy Rady ministrů SSSR Kosygina a ministra obrany SSSR maršála Grečka. Tedy lidí, kteří se později tragicky zapsali do událostí v Československu. Samozřejmě tato situace měla svůj odraz i v dění našeho okresu a města.
Snad nejvíc na zaměstnance brodských podniků zapůsobila v březnu akce hlasování o prezidentu republiky. Lidé se měli poprvé svobodně rozhodnout, koho mají svým poslancům doporučit za hlavu státu. Č. Císaře či J. Hanzelku nebo L. Svobodu, ať uvedu nejvíce uváděná jména. Kolik to bylo diskusí, přetřásání osobních kvalit jednotlivců, až každý z nás svobodně doporučil toho, komu věřil. Na straně druhé začaly se však projevovat i akce, které svědčily o hrozícím nebezpečí. Volby do zastupitelských orgánů byly totiž neustále oddalovány. Ale jak dovedou být dějiny ironické a opakující se! Posledních osm let srovnávám paralelu let osmašedesátých a listopadu 1989. I tenkrát se tak, jak později v sametové revoluci, požadovalo: Odborníci na svá místa. Člověk se divil, jak u mnohých vedoucích pracovníků se pojednou zajistila touha vrátit se ke své bývalé profesi a k tomu, k čemu měli kvalifikaci. Jiní vyčkávali. Jak to dopadlo po prověrkách v r. 1970, je známé.
Ve městě tenkrát probíhaly i veřejné besedy a diskuse s vedením podniků, institucí, národního výboru, představiteli politických stran. Nahlas se říkalo, kdo je jaký, co umí a kdo by měl odejít. I po listopadu 89 začaly veřejné besedy. Bohužel, velmi brzy zašly na úbytě.
Ale vraťme se do května 1968. Ten, kdo měl přístup k informacím shora, už v tuto dobu tušil, že celý proces demokratizace života v Československu asi nebude tak jednoduchý a budování socialismu s lidskou tváří dostane v brzké době, tak jak je módou řešit politické problémy i dnes, pořádně přes tu tvář. Zatím se svobodně diskutovalo, krátila pracovní doba o začínající volné soboty a většina občanů s důvěrou očekávala věcí příštích. Čas však ukázal, jak se mýlili.
Jiří PeškaDr. Beneš - jeden z tvůrců čsl. státu
Prezident prof. PhDr. Edvard Beneš se narodil 28.5.1884 v Kožlanech a zemřel 3.8.1948 v Sezimově Ústí. Je známá věta, kterou vyslovil první prezident ČSR Tomáš Garrique Masaryk, že bez Beneše bychom neměli republiku. T.G.M. věděl, co říká, protože on, filosof, se věnoval zásadním otázkám a věcem při tvorbě československého státu, byl ve styku se všemi politickými představiteli mocných tehdejšího světa, na Dr. Beneše zůstala každodenní mravenčí práce, jednání s ministry a tajemníky politiků, s novináři, vypracování smluv a memorand. Za tuto práci si ho cenili nejen Masaryk, ale také naši představitelé domácího odboje za I. světové války i lidé a cizí představitelé. Po roce 1918 zajišťoval Dr. Beneš jako ministr zahraničních věcí mladého státu až do zvolení prezidentem ČSR stabilitu našeho státu a mír, staral se, aby náš stát byl demokratický, upevňoval ho a vnitřně sjednocoval, protože německá a maďarská menšina u nás ke stabilizaci rozhodně nepřispívala.
Jenže ani těch 50 let, potřebných k tomu, aby náš mladý stát měl klid ke své práci, o čemž mluvil Masaryk, nám nebylo dopřáno. Přišel nástup Hitlera, kterému podlehla skoro celá Evropa, Dr. Beneš musel znovu v roce 1938 odejít do exilu - už podruhé, aby opět bojoval za osvobození. Získal si obdiv i úctu našich spojeneckých politiků, což se nedalo říct o našich pozdějších představitelích, kteří Dr. Beneše nenáviděli, odsuzovali, hanobili a nakonec způsobili jeho abdikaci v roce 1948 a smrt.
Sám Dwight D. Eisenhower za návštěvy Prahy po osvobození řekl: Byl to příklad Dr. Beneše, jenž nám velkou měrou dodal odvahu a odhodlanost v prvních dnech, abychom mohli vést válku až do jejího vítězného konce. Dr. Beneš si tak zajisté zasluhuje místo vedle velkých vůdců. Za války jsem měl čest velet vojákům mnoha národů. Mezi těmito mnoha vojáky jsem též velel československé obrněné brigádě, bombardovací peruti a třem stíhacím perutím. Byli to skvělí vojáci, kteří prospěli hmotně i duchovně k úspěchu války. Opakuji znovu, že velkou zásluhu na tom má váš vynikající prezident a vůdce Dr. Edvard Beneš.
I. Konečnáwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund