Číslo: 25
23.06.1997
Článků: 36

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Charita zajistila pobyt charkovských dětí v našem městě
Otevřený dopis premiérovi
Starodávné zvyky ožívají
AKCE x REAKCE
POLICEJNÍ TÝDENÍK

Charita zajistila pobyt charkovských dětí v našem městě
Na pozvání Oblastní charity Uherské Hradiště přijelo dne 13. května do našeho okresního města 15 dětí z ukrajinského Charkova v doprovodu paní učitelky Jeleny Čížové. Děti v našem městě strávily celý měsíc v rámci projektu ozdravných pobytů dětí z míst postižených černobylskou haváriií. Tyto děti, ale zejména jejich rodiče, bydlely v době havárie v černobylské oblasti. Z toho důvodu se pořádají tyto ozdravné pobyty pro děti, u nichž je dispozice pro mnohé zdravotní problémy a nemoci. Tyto děti samy trpí nebo trpěly nějakou chorobou, která byla následkem této havárie. K tomuto projektu se letos připojila i Oblastní charita Uherské Hradiště.
Děti byly ubytovány v rodinách z Uherského Hradiště, Kunovic, Kněžpole, Buchlovic, Ostrožské Nové Vsi, Polešovic a Modré. Všem rodinám patří srdečné díky za jejich milé přivítání a starostlivou péči, kterou bezplatně věnovali těmto dětem. Děti si své #druhé rodiče velmi oblíbily, o to bolestnější bylo loučení.
Ve všední dny se děti pravidelně scházely každé ráno v 8.00 hodin před budovou 1. Základní školy na Komenského nám. v Uherském Hradišti. Za laskavého svolení pana ředitele této školy se děti mohly seznámit s výukou českých žáků, a také se aktivně účastnit zejména hodin tělesné a pracovní výchovy. Děti byly velmi nadšené a našly si spoustu kamarádů mezi českými žáky. Dokonce se zúčastnily jednodenního výletu na hrad Bouzov a do jeskyní Javoříčko s žáky 3. tříd.
Děti měly možnost navštívit Slovácké muzeum, hrad Buchlov pěším výletem z Velehradu, kde mohly strávit za laskavého přispění dobrovolných dárců a firem čtyři dny ve škole v přírodě. Mnoho dalších zajímavých míst navštívily děti se svými rodinami: zámek Buchlovice, zámek Lednice, ZOO Lešná, Prahu a mnoho míst v našem okolí. O děti bylo pečováno i po zdravotní stránce. Lékárny u Stanclů, u sv. Alžběty, ve Františkánské ulici přispěly vitamínovými preparáty. Děti absolvovaly preventivní prohlídku u zubního lékaře. Celý pobyt se obešel bez vážnějších zdravotních problémů.
Na závěr celého pobytu byly děti pozvány na radnici, kde je pozdravila zástupkyně města Mgr. Tvrdíková a kde se podepsaly do pamětní knihy hostů města Uherské Hradiště.
Celý pobyt byl zakončen dne 8. června 1997, kdy děti odjely v 19.30 hodin zvláštním autobusem do Olomouce na vlak. Na cestě do Charkova je doprovázeli dva naši dobrovolníci. Cesta trvala téměř tři dny a do Charkova přijeli ve středu ráno. Rodiče už děti netrpělivě čekali. Naši zástupci měli možnost se se všemi rodiči osobně setkat a seznámit se s podmínkami jejich života. O všem nám potom vyprávěli na závěrečném setkání rodičů, které se uskutečnilo dne 19.6. na Oblastní charitě. Rodiny ukrajinských dětí nám srdečně děkovaly za všechnu naši laskavou péči a starost o děti a poslaly českým rodinám symbolické dárky jako projev svého poděkování.
Tímto setkáním jsme celý projekt oficiálně ukončili. Všem srdečně děkujeme.
Oblastní charitaOtevřený dopis premiérovi
Oblastní rada OS ODS Uh. Hradiště projednala současnou politickou a hospodářskou situaci ve státě a s tím související dění uvnitř ODS. Rada konstatuje, že zůstává odkázána převážně na externí zdroje informací, zejména na sdělovací prostředky.
Oblastní rada dále důrazně žádá, aby se všichni představitelé ODS vyvarovali osobních sporů na veřejnosti, a aby se celá naše strana soustředila na řešení a vysvětlování skutečných problémů.
Přestože současný stav hospodářství a politiky vygradoval podceněním informací upozorňujících na možný stav, dává Vám, pane předsedo, oblastní rada plnou podporu a chce i nadále věřit, že komunikace s členskou základnou nebude jen formou podporujících rezolucí.
Ing. Jaroslav Plachý, předseda OS ODSStarodávné zvyky ožívají

Mnoho občanů města, a to hlavně bydlících v okolí hlucké tvrze, jednoho dne probudil zpěv a muzika. Místní klub kultury ve spolupráci s #mužským sborem a cimbálovou muzikou Dolňácko se pokusili uspořádat akci, která v Hluku ještě nebyla: #Sečení trávy. Na jedné z pravidelných zkoušek sboru vznikl tento námět a začaly nevinné přípravy.
Jedno nedělní ráno to vypuklo. Kosci se sešli v hojném počtu. Oblečeni v bývalém pracovním kroji s modrými zástěrami, připravenými kosami a kamínkem na broušení. Za zvuku písničky se kosci dali do práce, která jim šla pěkně od ruky. Ti dříve narození nezůstali bokem, ba naopak, kuli kosy a přispěli i dobrou radou. Nezbytný táborák se samozřejmě neobešel bez dobrého vínka a nechyběla ani slivovička. Překvapením byla snídaně, kterou připravila děvčata. Ve velkém hrnci na trakaři přivezla míchaná vejce se slaninou a škvarky. Výsledek této první akce, kterou chlapci ze sboru uskutečnili, byl překvapující. Mnozí z příchozích se k sečení ani nedostali, ale o zábavu nebyla nouze. Všichni společně si zazpívali slovácké písničky, srdíčku tak blízké.
Na závěr bych chtěl poděkovat sponzorům akce, firmám Drumas Hluk, pekárna Kadlček, Krušina - výroba uzenin a Ivo Mitáček, kteří tuto akci finančně podpořili. Poděkování patří také všem účinkujícím a zúčastněným.
A co za rok? Podle slov vedoucího sboru Jana Hájka bude mít tato záslužná práce zachování tradic pokračování i v následujících letech. Chlapci jenom tak dál!
Jaroslav HrabovskýAKCE x REAKCE
Moje stanovisko k pensionu
Otiskujeme části otevřených dopisů sdružení ACADIA (odmítnutého zájemce o provozování Městského informačního centra) a Mgr. Miloslava Štěrby, vedoucího odboru kultury, školství a sociálních věcí Městského úřadu v Uh. Brodě.

Dne 15. ledna 1997 jsme podali jako spolupracující firmy Kunčarová a Acadia projekt na zřízení Městského informačního centra, které mělo podávat různé informace nejen pro návštěvníky, ale i pro občany tohoto města, včetně napojení na celosvětovou síť Internet, spolupráce s Okresní hospodářskou komorou Uh. Hradiště, spolupráce se STUŽ apod. Otevření informačního centra jsme připravovali spolu s ředitelem DK Uh. Brod dr. Mikulíkem. Tento nám velmi pomáhal s tím, že nabídl pro umístění MIC prostory v galerii Panského domu. Tento návrh byl předán k posouzení radě, která se k němu ovšem propracovala teprve začátkem dubna. Na popud kulturní komise, která se k návrhu vyjadřovala, nebyl návrh umístění MIC schválen.
Asi v polovině března se stává jediným žadatelem o provozování MIC firma Acadia po odstoupení firmy Kunčarová.
V mezičase, kdy jsme čekali na vyjádření kompetentních představitelů města, jsme připravili fungování MIC jak po technické stránce, tzn. zajistili jsme kompletní vybavení počítačovou technikou (3 počítače), tiskárny, faxový přístroj, telefonní linky, včetně připojení na Internet, získání materiálů a publikací o Bílých Karpatech, mapy a podobně, tak i po stránce duševní (sestavení databáze uherskobrodských podniků, kulturních zajímavostí, ordinačních dob lékařů, jízdní řády, systém objednávání vstupenek na kulturní akce v celé ČR, atd.)
V této době jsme také projevili zájem o provozování výlepních ploch, které byly do této doby v bezplatném pronájmu u jiné firmy, která o ně přestala mít zájem.
Součástí našeho projektu bylo také vydání informačního bulletinu, ve kterém se měly objevit veškeré informace o Uherském Brodě, o kulturních památkách, uherskobrodských firmách atd. Tento bulletin byl určen nejen pro návštěvníky města a měl být distribuován do všech domácností ve městě zdarma.
Po rozhodnutí rady o nepovolení provozování MIC v prostorách Panského domu jsme žádali o nalezení prostorů jiných. Vašimi ústy nám bylo sděleno, že je možnost zřídit MIC přímo v prostorách radnice, ovšem pouze za předpokladu, že proběhne domluva se stávajícím nájemníkem, firmou Bismark, která zde provozuje kopírování. Po přátelské domluvě s majiteli této firmy jsme došli k závěru, že fa Bismark vypoví s MěÚ smlouvu v náš prospěch, s tím, že jejich aktivity kompletně přebereme. O tomto výsledku jste byl neprodleně informován. Vzápětí jsme však byli informováni, že MIC bude moci být provozováno ne v těchto prostorách (neudán důvod), ale pouze na bývalé bolševické radnici, tzv. kachlíkárně. Ovšem ne ihned, protože je nejprve potřeba provést stavební úpravy vnitřních prostorů, tzn. odklad nejméně další 3 měsíce.
V tuto chvíli jsme již pojali podezření, že někomu v našem městě je zřízení MIC trnem v oku. Na tomto místě je potřeba zdůraznit asi nejdůležitější skutečnost, a to tu, že jsme jako firma veškeré vybavení dodali z vlastních prostředků, veškerá práce byla provedena pracovníky naší firmy od města jsme nepožadovali ŽÁDNÝ příspěvek na činnosti MIC. Jediným požadavkem bylo přidělení odpovídajících prostorů pro instituci jakou mohlo MIC být. Finanční prostředky na provozování MIC jsme byli připraveni krýt z vlastních zdrojů, částečně z fungování plánované cestovní kanceláře, která měla být umístěna v prostorách MIC a zaměřená na agroturistiku v Bílých Karpatech, a částečně také z placené reklamy v informačním bulletinu.
Vzhledem k faktu, že v jiných městech jsou MIC dotována z městských prostředků nám připadá neuvěřitelné, že tento projekt, který nijak nezatěžoval rozpočet města a byl by pro město pouze přínosem, nebyl z důvodů, které nám nejsou doposud známy, podpořen. Nelze nepřipomenout ani fakt, že zástupce naší firmy nebyl nikdy přizván na jednání rady, aby informoval, vysvětlil a obhájil předložený projekt.
Vážený pane Štěrbo, po necelém půlroce marného shánění informací o stavu rozhodnutí o zřízení MIC, neustálého odkládání schůzek s námi, odkazování na následující zasedání rady za dalších 14 dnů, protože se k projednání našeho projektu zase nedostala, naprosto neexistujícího písemného styku s námi (snad proto, že papír může sloužit jako doklad určitých tvrzení, která jsou za několik dnů zcela jiná) a neustálé napjaté nejistoty, zda ano či ne, jistě pochopíte, že jsme absolutně znechuceni z jakéhokoliv jednání s úředníky MěÚ, v jejichž čele stojíte Vy. Jako podnikatelé jsme zvyklí na jednoznačné, seriózní jednání s jasným výsledkem, ano nebo ne. Takovéhoto jednání jsme se nikdy nedočkali. Jelikož jsme již začali reklamní kampaň s náborem inzerentů do informačního bulletinu, jsme Vaším jednáním uvrženi do pozice neseriózních podvodníků, kteří na základní otázku, kdy už to vypukne, neumí odpovědět.
Poslední ranou bylo Vaše informování redaktora týdeníku Dobrý den, Slovácko, kde lživě informujete o důvodech nepřidělení prostorů v radnici (sídlo MěÚ) a kde jste nás nařkl bez uvedení souvislostí z prospěchářství atd. K #lukrativnosti výlepních ploch je potřeba také sdělit, že pronájem byl podmíněn tím, že veškerá propagace akcí městských kulturních zařízení bude zdarma. Jestliže budeme brát v úvahu jen Dům kultury a kino, víte sám, že jenom tyto dvě instituce zaberou svou propagací více než polovinu použitelné plakátovací plochy.
V jedné věci ovšem máte pravdu. V tom, že se jedná o ostudný případ. Ostuda je to však pouze Vaše a kompetentních úředníků našeho města. Nedá se přehlédnout, že za současný stav se snažíte vinit naši firmu. Proti tomuto výkladu velmi důrazně a ostře protestujeme a tvrdíme, že z neznámých důvodů kompetentní osoby na MěÚ otevření a provozování MIC naší firmou zmařily. Zda se jedná o cílený tlak nebo o neschopnost, nehodláme posuzovat.
Vážený pane Štěrbo, tímto se naše firma zříká možnosti provozování MIC v Uherském Brodě a tedy i výlepových ploch (které byly mimochodem našimi pracovníky opraveny), z důvodu naprosté nechuti a neschopnosti úředníků radnice jakkoli plánovanému otevření MIC v Uherském Brodě, provozovanému naší firmou, pomoci. Nehodláme se ani odvolávat. V tuto chvíli zprostředkovaně přejeme dalšímu adeptovi, firmě Zvonek, lepší zkušenosti, než jsme prodělali my. Výsledkem těchto zkušeností je hořkost a zklamání.
Lubor Souček

Vážení pánové,
obdržel jsem váš dopis týkající se zřízení MIC v Uh. Brodě. Chápu vaše rozhořčení plynoucí z interpretace výroků publikovaných v novinách. Vytrženy ze souvislostí se vám mohou jevit jako urážlivé nebo nevěrohodné, ale tím se jen potvrzuje skutečnost přerušení komunikace mezi námi. Musím říci, že ve věci zřízení MIC mi častěji telefonovali z novin, než z firmy ACADIA.
Patová situace, která mezi námi nastala, byla nevýhodná zejména pro město Uh. Brod, jeho obyvatele a návštěvníky. Proto jsem přijal po dohodě se starostou města nabídku agentury ZVONEK na zřízení MIC s využitím kanceláře agentury na ulici bří Lužů.
Nedostatkem naší spolupráce byla neexistence písemných podkladů, jak uvádíte. Návrh písemné nájemní smlouvy je sepsán na firmu zastupovanou paní Kunčarovou. Ta odstoupila od záměru provozovat MIC (písemnou formou), a jak se dovídáme z vašeho dopisu, i z vaší dvojfirmy. O této skutečnosti jste nás neinformovali.
Mgr. Miloslav ŠtěrbaPOLICEJNÍ TÝDENÍK
Krvavá hádka
Policisté z Uh. Hradiště zajistili dva pachatele z obce Huštěnovice ve věku 70 a 49 let, kteří se dne 12.6.97 ve večerních hodinách v obci Huštěnovice vzájemně fyzicky napadli, přičemž starší pachatel při tomto kapesním nožem bodl dvakrát mladšího pachatele do břicha a levé ruky. Ten však neutrpěl vážné zranění, pouze byl ošetřen bez pracovní neschopnosti.

Zraněný parašutista
Dne 13.6. bylo oznámeno oblastním instruktorem parašutismu se sídlem v Kunovicích, že dne 11.6. ve 13.10 hodin došlo v Kunovicích k těžkému zranění, které si způsobil 23letý parašutista z Krnova při nezvládnutém doskoku. Po té byl převezen do nemocnice v Uh. Hradišti, kde leží v bezvědomí. Cizí zavinění nebylo shledáno.

Co bude slavit?
Ze dne 13. na 14.6. se vloupal NP do prodejny Smíšeného zboží v obci Jankovice, kam vnikl po rozbití okna prodejny a odkud odcizil nezjištěné množství cigaret různých značek, 3 láhve alkoholu a drobné mince z pokladny. Celková způsobená škoda je odhadnuta majitelkou na částku 4.015 Kč.

Zakládá si autodopravu?
Dne 13.6.97 byl z objektu soukromého podnikatele v Jarošově odcizen NP autobus zn. Karosa LC 736.22 SPZ ZL 10-56, bílé barvy v hodnotě 800.000 Kč ku škodě majitele z Napajedel. Krádež byla oznámena až dne 14.6.1997.

Povedený zaměstanec
Policisté z Uh. Ostrohu zjistili 27letého pachatele z Uh. Ostrohu, který jako číšník v době od 1.4. do 18.5.97 krátil tržby, čímž způsobil majiteli škodu ve výši 14.000 Kč. Peníze použil pro svoji potřebu.

Kam bude volat?
V odpoledních hodinách dne 16.6. odcizil NP z prodejny OD DOMA ve St. Městě mobilní telefon zn. ERICSSON GF-788, který byl uložen v regálu prodejny, čímž způsobil škodu fy PEQ a.s. St. Město ve výši 23.424 Kč.

Neúspěšní převaděči
Dne 17.6. v 11.00 hodin byli hlídkou pohraniční policie ze Strání za obcí Korytná zadrženi občané z Afghanistánu v počtu 20 osob - 9 mužů, 5 žen a 6 dětí, kteří uvedeného dne kolem 6.00 hodiny úmyslně překročili st. hranici ze SR do ČR v prostoru Velké Javořiny mimo hraniční přechod. Po uložení blokové pokuty za uvedený přestupek byli uvedeného dne předáni referátu cizinecké policie ve Strání k dalšímu opatření. Uvedené občany převáželi ve skříňovém nákl. vozidle zn. Avia dva občané. 28letý R.M. občan SR z okresu Trenčín a 21ti letý Z.Z. ze Strání-Květná, kterým bylo vyšetřovatelem sděleno obvinění z tr. činu formou spolupachatelství nedovoleného překročení st. hranice.

Neměl s čím hrát
Dne 18.6. v odpoledních hodinách odcizil NP z prodejny HI-TEC v Uh. Hradišti na Mariánském náměstí jednu tenisovou raketu a silonovou bundu, čímž způsobil majiteli škodu ve výši 4.200 Kč.

Krádež auta v Uh. Brodě
Ze 17. na 18.6. odcizil NP v Uh. Brodě z parkoviště na ulici Osvoboditelů OA zn. Škoda Favorit UHE 19-73, modré barvy, čímž způsobil majiteli škodu ve výši 160.000 Kč.

Mladistvý zloděj
Kriminální policie zjistila 16ti letého pachatele ze Znojma, chovance VÚM Znojmo, který v měsíci lednu 1997 odcizil telefon v prodejně Belvis v Uh. Brodě v hodnotě 6.400 Kč.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund