Číslo: 27
06.07.1998
Článků: 56

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Podnikání
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


V Soukenické ulici byla otevřena tržnice
Rozhodovalo se o důležitých záležitostech města
Taneční odpoledne se vydařilo
Budeme díky zastupitelstvu platit více za služby?
Tvářit se demokraticky - jednat totalitně
Kontrolní komise při SBD Panorama neexistuje
Cizinecký ruch v Uherském Brodě v roce 1936

V Soukenické ulici byla otevřena tržnice
Uh. Brod (BoS) - Nově otevřenou tržnici v Soukenické ulici mohou od prvního července využívat občané, kteří jsou zvyklí nakupovat ve stáncích. Tržnice je otevřena denně od 8 do 17 hodin, v sobotu od 8 do 12 hodin. Celkem 13 uzavřených kójí s různým průmyslovým zbožím obsadili vesměs obchodníci, kteří měli dosud pronajaty prodejní pulty na Masarykově náměstí. Zde připravuje komise pro rozvoj města vypsání výběrového řízení na studii řešení Masarykova náměstí. V zadání budeme požadovat řešení nejen tržnice, ale také dopravy, osvětlení, zeleně atp., zkrátka koncepci architektonického ztvárnění celého Masarykova náměstí, řekl DDS městský architekt Ing. arch. Kolouch z městského úřadu.Rozhodovalo se o důležitých záležitostech města
Uh. Brod (BoS) - Téměř desetihodinový maraton absolvovali členové brodského městského zastupitelstva při svém 23. zasedání ve středu 1. července. Na programu totiž bylo 14 bodů, z nichž mnohé vyvolaly velmi obsáhlou diskuzi.
Hned v úvodu se pokusil Ing. Vrána prosadit do programu další dva body, jedním z nich bylo projednání sporného usnesení z předposlední městské rady, které omezuje práva členů zastupitelstva. Tento bod zastupitelstvo odmítlo projednat, jakoby se ani nejednalo o práva jich samotných.
Zastupitelé projednali rozpočtová opatření ve výši 22,1 mil. korun. Přestože byla některá navržená opatření v kontextu s dříve schváleným rozpočtem podrobena věcné odborné kritice, většina členů zastupitelstva schválila navržená opatření pouze s jednou úpravou. Dalším bodem projednání bylo přefinancování úvěru na Neradice. Materiál k tomuto bodu byl opět podroben kritice, protože neobsahoval některé důležité údaje potřebné pro rozhodování. Např. až na zastupitelstvu upozornil místostarosta Dr. Kočař, že se ozvala ještě další banka s daleko výhodnějším úrokem. O tom ale nebyla v materiálech ani zmínka. Zastupitelé neměli ani zájem o to, aby se tento bod přesunul na příští zasedání, kde by mohl být předložen materiál komplexnější. Nakonec schválili návrh na přefinancování úvěrem od Českomoravské hypoteční banky Zlín a zástavu nemovitostí obytného domu Neradice tomuto ústavu.
Z fondu rozvoje bydlení rozdělilo zastupitelstvo částku 1 008 000 Kč občanům města podle předloženého návrhu. Obdobně schválili členové zastupitelstva návrh rady na rozdělení finančních příspěvků na kulturní aktivity.
Velmi zajímavým bodem bylo projednávání záležitostí kolem podniku Technické služby. Nejasnosti přetrvávají u hodnoty majetku TS, který přešel na město. Místostarosta Kočař nevěděl, kde se vzal rozdíl cca 700 tisíc korun mezi tím, co podepsal starosta při převzetí a částkou, kterou vyčíslil auditor. Ani bývalý ředitel Ing. Koníček nebyl schopen toto vysvětlit. Celá věc se snad vyjasní po vyšetření trestního oznámení, které podal Dr. Kočař.
Další ožehavou částí projednávaného bodu byl návrh rady na pronájem majetku firmě Rumpold, a tím pádem odmítnutí vložení majetku do této společnosti (píšeme na jiném místě).
K privatizaci polikliniky přednesl Dr. Kočař pouze informativní materiál. Debatu otevřel Ing. Kunc, který poukázal na to, že mělo zastupitelstvo a ne rada rozhodnout, zda některé části privatizovaného majetku, např. rehabilitaci, provoz sanitek atp., by nebylo lepší prodat vzhledem k tomu, že se město rozhodlo vybudovat zde lůžka následné péče. Z výnosu prodejů by se mohla částečně zainvestovat potřebná rekonstrukce polikliniky. Ing. Vrána zpochybnil částku, za kterou město pronajímá Dr. Čechovi z Uh. Hradiště zařízení rehabilitace. Pouhých 5% z pořizovací ceny ročně znamená, že za 20 let, za které by podnikatel zaplatil celou sumu, by toto zařízení muselo být několikrát vyměněno za nové. Na tom jednoznačně tratíme, podotkl Vrána. Na město toto zařízení přešlo bezúplatně, připomenul Ing. Josefík.
Velmi nabité byly majetkové záležitosti. Zastupitelstvo se muselo tentokrát zabývat celkem 23 případy. Některé body byly přijaty bez diskuze, o jiných se diskutovalo a byly přijaty, několik přijato nebylo.
Velmi ostrou diskuzi vyvolal návrh na snížení základního jmění spol. Regio UB. Ing. Kunc, který nebyl přítomen jednání zastupitelstva, na kterém zastupitelé rozhodli, že do této své dceřinné společnosti nevloží uhelnou kotelnu, haly a zámečnickou dílnu, toto usnesení zpochybnil s poukazem na schválený privatizační projekt. Aby tyto objekty byly převedeny na město, ne prodány státem, museli jsme s ředitelkou PBH prokázat, že jsou součástí celku, který zabezpečuje výrobu a distribuci tepla a údržbu bytového fondu města. Jsem přesvědčený, že usnesení, které jste přijali, je v rozporu se zákonem o převodu státního majetku. To, že katastr nemovitostí nemohl toto břemeno zapsat, neznamená, že město nemusí dodržet privatizační projekt, vysvětlil Kunc. Také přítomná jednatelka společnosti Regio paní Buráňová jeho slova potvrdila a znovu poukázala na to, že by pro chod společnosti bylo dobré, aby tyto objekty byly jejich majetkem.
Jiní diskutující (např. Ing. Josefík), kteří se jednání o privatizaci nikdy nezúčastnili, ale přesvědčili většinu členů zastupitelstva, že není třeba dodržovat podmínky privatizace a protinávrh na zrušení usnesení z 15. 4. nepřijali. Původní návrh na další snížení základního jmění společnosti Regio UB o majetek, který má souvislost se zmíněnými objekty, poté zastupitelstvo přijalo.
Celkem bez problémů schválili členové zastupitelstva návrhy na prodeje obecních bytů.
Vzhledem k tomu, že jednání trvalo již mnoho hodin, dotazů členů zastupitelstva na uvolněné funkcionáře bylo méně než obvykle a kvůli pozdní hodině nebyl přítomen nikdo z veřejnosti, tak ani diskuzi zastupitelé příliš neprotahovali.
Po půl desáté večer se zastupitelé rozešli. O jednotlivých zajímavých věcech budeme informovat individuálně.Taneční odpoledne se vydařilo

Již třetím rokem se v areálu TJ Sokol Újezdec - Těšov uskutečnila 20. června akce nazvaná Taneční odpoledne. V programu se představily děti MŠ Těšov a Újezdec, národopisný soubor Kohútek z Bánova, kroužky Discotance, Mažoretky, Break dance a folklórní soubory Rozmarýnek, Korytňánek a Rozmarýn. Vstupenky byly slosovatelné a výherci se podělili o 25 cen z tomboly. S materiálním zabezpečením pomohly pořadatelům firmy Pneuservis Těšov Nejedlíkovi, Propan-butan pí. Janíčková, Tekoo, Potisk textilu Újezdec a kavárna p. Mana. Poděkování patří také TJ Sokol Újezdec - Těšov za bezplatné zapůjčení prostor a p. Lekešovi za ozvučení celé akce. Taneční odpoledne se vydařilo, což dokazoval i aplaus, který sklidili účinkující od 400 diváků.
L. JančářováBudeme díky zastupitelstvu platit více za služby?
Uh. Brod (BoS) - Zastupitelstvo rozhodovalo i o navyšování svého podílu ve společnosti Rumpold UHB s.r.o. Městská rada jednala se zástupci Rumpoldu a rozhodla se předložit zastupitelstvu znovu návrh na to, aby se podíl ve společnosti nenavyšoval vložením majetku z privatizovaných Technických služeb, jak bylo dohodnuto ve společenské smlouvě, kterou v r. 1994 podepsal starosta Ing. Veselý. Rada se rozhodla vypsat výběrové řízení na svoz tuhého komunálního odpadu, přestože má Rumpold UHB uzavřenou s městem smlouvu na dobu 25 let. Smlouvu podepsal v r. 1994 tehdejší zástupce starosty Ing. Kunc, a to na základě smlouvy o budoucí smlouvě, ve které se k uzavření takovéto smlouvy město podpisem starosty Veselého zavázalo. Proč na tak dlouhou dobu? Když chtěla společnost Rumpold vybudovat na své náklady nezávadnou skládku, musela si vzít úvěr a musela mít záruky, že bude moci potom v této oblasti v Uh. Brodě podnikat, řekl ředitel Rumpoldu UHB Ing. Vojáček.
Tento důvod potvrdil DDS i Ing. Kunc, který připomněl, že šlo o společný zájem a všechny tyto záležitosti byly samozřejmě projednávány na jednáních tehdejší rady, ve které seděli i někteří současní radní (např. starosta Veselý a místostarosta Zápeca).
Před jednáním zastupitelstva obdrželi jeho členové od jednatelů společnosti Ing. Osmana a Ing. Pazdery dopis, ve kterém upozorňují na negativní důsledky návrhů městské rady. V tomto dopise např. stojí: Bohužel za uplynulé tři měsíce však město Uh. Brod nepřijalo žádné konkrétní řešení, přičemž poslední stanovisko městské rady je nenavyšovat obchodní podíl a na všechny činnosti vypsat výběrové řízení, tj. ze zamýšleného partnerského vztahu město Uh. Brod - Rumpold se tímto stává naprosto nezávislý vztah: město jako zákazník - Rumpold jako dodavatel.
V dopisu jednatelé Rumpoldu upozorňují na ekonomické důsledky zejména vypsání výběrového řízení na svoz TKO: Vyčíslení škody způsobené jednostranným odstoupením od smlouvy a jejím vymáháním soudní cestou. Rumpold bude nucen zrušit cenová zvýhodnění města Uh. Brod, která se nyní pohybují mezi 5-20% oproti jiným zákazníkům. Další jednostranné kroky proti společnosti Rumpold, např. neúměrné navyšování nájmů, bude tato společnost řešit kroky chránícími Rumpold. V nejzazším případě přesunou sídlo společnosti mimo Uh. Brod, město tak přijde o daně z příjmu fyzických a právnických osob (v roce 1997 tyto daně činily celkem 4,393 mil. Kč). Popsané i další neuvážené kroky města mohou mít za následek i propuštění až 40 zaměstnanců.
Bohužel při projednávání tohoto bodu jednání se prokázalo, že někteří členové zastupitelstva si závažnost argumentů neuvědomují a hlasovali důsledně stranicky. Krátkodobé zisky na pronájmech se městu v budoucnu mohou pěkně prodražit.Tvářit se demokraticky - jednat totalitně
Pojď sem dítě mé, a uč se moudrým býti, řekl velký učitel národů, jinak také možná rodák našeho města. Leč musel město i zemi opustit a do jeho rodiště přišlo mnoho jiných učenců a vzdělanců, kteří zcela jinak proslavují tuto zem a toto město, i v něm sídlící družstevní organizaci zvanou SBD Panorama Uh. Brod.
Mnoho, vskutku mnoho lidí si myslelo, že se poměry se změnou režimu v tomto městě a v sídlícím orgánu SBD změní. Leč totalita vykonala své i v myšlení vzdělanců, kteří považují družstevní za své a společné za své a jsou přesvědčeni, že oni a jenom oni jsou těmi spasiteli a vzdělanci, kteří mohou mentorovat a poučovat jiné a že oni a jen oni oplývají pravdou a právem a že rozhodování nejvyšších orgánů družstva mohou kdykoliv prohlásit za nesprávné, neboť se řídí heslem: Se mnou přichází zákon a zákon jsem já. Zapomínají na to, že sebekontrola, sebereflexe je jedním ze znaků a výrazů inteligence a přístupu k ostatním. Jenže kdo jiný než já má právo, kdo jiný než já má pravdu.
Tento člověk a jeho pochlebovači zapomínají, že slyšet by měli i trávu růst! Oni neslyší ani šelest kymácejících se kaštanů a buků, jsou kovaní a tvrdí jako ten buk. Zapomínají na to, že sice vytváří na oko zdání vysokého stupně demokracie, a přitom se svým jednáním a činy ocitají v hluboké totalitě.
Proč by Honza, když šel do světa, šel chud. Já jdu do světa zbohatnout na úkor druhých. Bude se vydávat za spravedlivého a chytrého, jenže se z něj vyklubává pouze a jen chytrák. Chytráctví a lišáctví bylo předností české povahy, ale nemůže se stát metodou řízení a ohlupování lidí. I když dnes má mnoho z nás jiné starosti, přesto, nebo právě proto, si chraňte své. Řeči o tom, jak vám to uchrání ti, kteří jsou u moci 10 let a trpí zkorumpovaností, jsou omylem. I družstevní majetek je naším majetkem, i družstevní orgány jsou našimi orgány, které rozhodují o mnohém. A tak se ptám vás všech - vzbudíte se ze spánku Šípkové Růženky, nebo se necháte vést těmi, kteří sobecky vytváří podmínky pro své osobní blaho? Lidé, družstevníci SBD, probuďte se, někdo se tady zbláznil!
LíkezKontrolní komise při SBD Panorama neexistuje
Uh. Brod - Zmařené shromáždění delegátů SBD Panorama 15. června, které bylo ukončeno kvůli nízké účasti delegátů, se opakovalo v pondělí 29. června. Na tuto schůzi přišlo ještě méně delegátů než minule, ale podle stanov bylo shromáždění schopné přijat usnesení, které odhlasovala nadpoloviční většina přítomných. Ještě před tímto zasedáním zahájil předseda SBD Panorama Ing. Vaculík ofenzívu proti návrhům kontrolní komise, která chtěla mimo jiné oddělit funkci předsedy družstva od hospodářského vedoucího správy družstva. Svolal narychlo aktiv předsedů samospráv, kde je varoval před přijetím návrhů kontrolní komise, bez toho, aby se k tomu mohla kontrolní komise vyjádřit.
Pondělní jednání probíhalo v podobné režii jako to minulé. Diskuze k jednotlivým zprávám neproběhla, což není v souladu s jednacím řádem, který upravuje způsob jednání a rozhodování orgánů družstva. Diskutovalo se pouze ke změnám stanov, které navrhovalo jak představenstvo družstva, tak kontrolní komise. Přestože se ukázalo, že jsou na některé návrhy různé názory (nesouhlas s některými návrhy vyslovil kupodivu i člen představenstva Ing. Běhunčík) a u některých článků stanov se lišily návrhy představenstva a návrhy kontrolní komise, nechal předsedající schůze nepochopitelně hlasovat o těchto návrzích nikoli jednotlivě, nýbrž souhrnně. Teprve poté mělo být hlasováno o jednotlivých návrzích, což seznali delegáti jako bezpředmětné. V tomto zmanipulovaném hlasování delegáti odsouhlasili návrhy představenstva, návrhy kontrolní komise odmítli.
Poté následovaly doplňovací volby do představenstva a kontrolní komise za odstoupivší členy (Ing. Lev, pan Bartek, pan Máčalík). Tito družstevníci odstoupili vesměs ze stejných důvodů - pocit marnosti při prosazování jiných názorů a návrhů řešení vyvstalých problémů v družstvu, které byly mnohdy diametrálně odlišné od závěrů, které přijalo představenstvo a předseda družstva. Komplikace nastala tehdy, když si delegáti uvědomili, že odhlasovali nemožnost, aby členem předsednictva a členem kontrolní komise byli družstevníci z jedné domovní samosprávy. Vzhledem k tomu, že o práci v orgánech družstva není příliš zájem, stalo se, že dva lidé ochotní pracovat v těchto orgánech byli navrženi jednou samosprávou. To ale podle nově změněných stanov nelze. Poté, co oba kandidáti byli zvoleni, vyzval předseda volební komise, aby se domluvili, kdo z nich odstoupí. Kandidát zvolený do kontrolní komise se tedy vzdal. Náhradní kandidát bohužel nebyl navržen.
Mezitím se kandidatury do tohoto orgánu vzdal další kandidát, pan Dostalík: Na tomto jednání jsem se přesvědčil, že práce kontrolní komise je v tomto družstvu zbytečná, proto se vzdávám kandidatury, prohlásil. Brzy poté se ze stejných důvodů vzdal funkce i předseda kontrolní komise Ing. Burda. V tom okamžiku přestala kontrolní komise existovat a někteří delegáti si uvědomili, že možná schválili něco, co vůbec nechtěli. Díky dokonalému systému voleb a ofenzívě předsedy Vaculíka a několika delegátů se družstvo zbavilo velmi důležitého orgánu a dnes nemůže nikdo kontrolovat představenstvo, předsedu a jeho aktivity. V tomto duchu také někteří z delegátů vystoupili v následné diskuzi. V té době už nevydrželi na schůzi další delegáti a např. pan Krajča odcházel předčasně se slovy: Tak, jak probíhá dnešní shromáždění, tak obdobně to vypadá v celém družstvu. Na závěr ještě vystoupilo několik delegátů.
Některým z nich bylo umožněno vystoupit s dlouhým referátem, jiným bylo zcela nedemokraticky odebráno slovo řídícím schůze panem Jančou. Tento člen představenstva nezvládl svou úlohu, zdá se, že ani on nezná jednací řád, protože například nechal právničku družstva, která nebyla delegátkou, diskutovat, aniž jí dal slovo, stejně tak jako v případě předsedy Vaculíka.
Vše mají v rukou delegáti, jedině oni mají pravomoci podílet se na závažných rozhodnutích, která mohou zásadně ovlivnit chod družstva. Jak je patrno, zdejší delegovaní zástupci svých pravomocí dostatečně nevyužívají, řekl DDS Ing. Kovařík z Brna, který přijel na pozvání vedení družstva.
Družstevníci by si měli uvědomit, že jejich zástupci, kteří budou důkladně znát svá práva, mají obrovskou šanci zasahovat do chodu družstva, spolupodílet se na koncepci a rozvoji družstva a prostřednictvím zákonem stanovených orgánů také na kontrole odpovědných pracovníků a volených orgánů družstva. Bohužel, tohoto práva se rozhodnutím svých delegátů, kteří se posledního shromáždění zúčastnili, dobrovolně vzdávají. Doufejme, že jenom dočasně.
B. SmržováCizinecký ruch v Uherském Brodě v roce 1936
Jede-li cizinec do naší nebo jiné země, chce na ní viděti její pravou tvářnost, její zvláštnosti, její nápadné znaky, chce poznati vše, čím se tato země od rodné jeho vlasti liší. O cizinecký ruch pečují dnes nejen svazy, nýbrž i jednotlivé země a celé státy všemožným způsobem. Poukazují tiskem v novinách na její přednosti a zajímavosti, vyličují její přírodní krásy, památnosti, bohatství a výhody, zkrátka vábí cizince vším, co je kde k spatření a k užívání, slibujíce přitom dobrotu, klid a pohodlí, jakého má týž doma. Ale zvláště města věnují cizincům zvýšenou pozornost a žádají od domácího obyvatelstva, aby se co nejšetrněji k cizincům chovalo, si je nadcházelo a vážilo. Kolikrát již žalovaly naše noviny na to, že pro Československou republiku v Anglii, Holandsku, ve Francii a v důležitých střediscích cizineckého ruchu nedělá se buď žádná, nebo jen malá propagace, ačkoli máme tolik konsulátů.
Přesto, že taková reklama stojí velké peníze, nemělo by se tu šetřiti, neboť příchod cizinců znamená pro město, nebo pro onen kraj, nebo zemi hospodářskou posilu, vzrůst řemesel a zdokonalení dílenské výroby, obohacení místního obchodu čili příliv peněz.
I naše město nemůže zůstati nevšímavé k cizineckému ruchu, neboť má velice šťastné rozpoložení, ležíc na křižovatkách drah Luhačovice - průsmyk vlárský a silnice Ořechov - Strání. Má také příznivou zeměpisnou polohu (na stráni k jihu obrácené ve výši 250 m), blízko Luhačovic, světoznámých lázní, tak, že skoro každý, kdo do nich zavítá, navštíví i naše město, o němž ví, že je to město historické, město Komenského, jež má překrásné a bohaté museum a v něm vzácná Comeniana, zvláště staré výtisky vydané ještě za života Komenského (1670), kterých jinde a v takové bohatosti neuvidí a které z nich roku 1935 uspořádalo Komenského výstavu.
V dějinách našeho města byl několikráte patrný silný proud cizího živlu, který přišet sem, zde se usadil a že se jim zde dobře dařilo, své známé sem volal, například bylo to v době, kdy za Jetřicha a Arkleba z Kunovic panovala v Brodě úplná náboženská svoboda, o které se vědělo všude na Moravě a v Čechách, ba i daleko za hranicemi. Ona přiváděla k nám do Brodu nové řemeslníky bažící po práci. Vlivem této nastala ve městě demokracie a vhodnější podmínky pro soukromé podnikání. Svědčí o tom bohatý nález stříbrných mincí našeho musea. Druhý podobný příliv cizinecký nastal zas počátkem 18. století, tak silný, že již roku 1750 objevuje se nám městská rada německou a ve městě začíná se šířiti němčina, což trvalo až do 70. let minulého století.
Cizinecký ruch zachycuje ale u nás hlášením se cizinců na obci, zápisy v hotelích a v museu do knihy návštěvníků. Tyto poslední záznamy nemohou býti zcela přesné, neboť nelze kontrolovati, byl-li návštěvník musea zapsán již v hotelu nebo na obci. Jeví se tedy návštěva cizinců takto: Zahraničních hostů bylo 197. Z toho bylo z Jugoslávie 123, Rakouska 47, Německa 9, Polska 8, Maďarska 6, po jednom z Holandska, Itálie, Palestiny a Španělska. V hotelích zapsáno bylo asi 4 976. Studentů z republiky 219, studentů mimo republiku 95, cizinců z republiky v museu v seznamech nezapsaných 232. Jsou ještě cizinci, kteří autem přijeli a zastavivši se tu na několik hodin buď v hotelích, nebo u známých, prohlédli si město, museum a jeli ihned zase dál. V úvahu nemohou přijíti všichni ti cizinci, kteří sem přijeli o trzích, slavnostech a exkurzích a podobných příležitostech. Ti se nedají kontrolovati, ti tu zanechávají to nejhlavnější, totiž peníze.
Přitom ještě dlužno uvážiti, že v hotelích zapíše se návštěvník jen jednou, i když tu zůstane po více dní, nebo odjede do okolí a opět se vrátí.
Převedeme-li tyto výkazy na peníze, neboť každý tu zanechá nějaký obnos, dostaneme, počítáme-li průměrně obnos 25 Kč (n. 30 Kč), obnos 185 910 Kč. Tento svědčí, že cizinecký ruch u nás byl vskutku slušný a potěšující.
J.V.Hauerland, Zprávy města Uh. Brodu, ročník III., duben 1937, číslo 4.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund