Číslo: 3
18.01.1999
Článků: 56

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


V poradních komisích městské rady zasednou noví lidé
Je integrace dětí s vadami učení u nás účinná?
Rada navrhuje rozpočet
Libuše Benešová na plese ODS
Zápisy do škol
Občané využili nabídku k udržení pořádku
Výstava v muzeu
Rada doporučila prodej přes protesty občanů
Člověk se diví
Zemřel bývalý předseda MěNV
Rozpis lékárenských služeb
Pamětní medaili muzea si můžete zakoupit
Co zákazník nevidí, to mu chutná
Brodská zvláštnost
Beseda
Chcete tancovat?
Změna sídla pobočky redakce

V poradních komisích městské rady zasednou noví lidé
Uh. Brod (BoS) - Městská rada v Uh. Brodě vyměnila a doplnila komise, které jsou jejími poradními orgány. Dvě komise, a to komisi výstavby a komisi veřejného pořádku, zrušila. Do kontrolní komise jmenovala rada Lubomíra Bartošíka, Ondřeje Glonka, Petra Janíčka ml., Mgr. Pechala, předsedou byl jmenován Ing. Antonín Mikulec. Vesměs jde o lidi, kteří kandidovali na kandidátkách stran (popř. mají blízký vztah k těmto stranám), které mají zastoupení v radě. Tzv. opoziční strany zde nemají vůbec žádné zastoupení. Proč? Protože členy komisí jmenuje a odvolává městská rada, řekl DDS starosta města Ing. Kryštof, i když připustil, že bývá dobrým zvykem, aby v takovéto komisi byli lidé z opozice. Bohužel v návrzích v radě nepadlo žádné jméno z těchto stran. Je možné se k této záležitosti vrátit, pokud bude z opozice požadavek, dodal Kryštof.
I další komise zaznamenaly personální změny. Novým členem zdravotní komise byl jmenován MUDr. Petr Krejčiřík, předsedkyní MUDr. Zuzana Karásková. V komisi životního prostředí zasednou nově Ing. Jana Balijová, Eva Štěrbová, Ing. Pavlína Vajdíková, Ing. Radek Láska, předsedou byl jmenován Ing. František Kopeček. Do kulturní komise rada nově jmenovala Evu Jandáskovou, Petra Rachůnka, Libuši Jančářovou, PhDr. Jaroslava Mikulíka, předsedkyní se stala Naděžda Enderesová. Rozšířila se také komise pro rozvoj města. Novými členy se stali Ing. Vojtěch Běhunčík, Ing. Zdeněk Daněk, Ing. Lubor Kunc, Ing. Rostislav Rajchl, Ing. Josef Výmola, předsedou jmenovala rada Ing. Rostislava Slintáka. Rada jmenovala i členy finanční komise - Ing. Josefa Bartoše, Ing. Jiřího Pešku, Ing. Josefa Kolka ml. a Ing. Josefa Kučeru. Předsedou byl jmenován Ing. Ladislav Ondrušek. V bytové komisi přibyl Ing. Vladimír Vaculík, v komisi pro projednávání přestupků nahradil Josefa Kobsinka Petr Janíček st.
Na svém posledním zasedání jmenovali brodští radní i členy komise pro práci s dětmi. Znovu byli do této komise jmenováni paní Mgr. Soňa Pančochová, Vlastimil Gazdík, Jarmila Kolková, Jarmila Kročilová, Mgr. Anna Jurčová, Monika Krajsová, Iva Pospíšilová, Marie Zemánková, Jarmila Tomancová, Hana Šáchová a PhDr. Jana Chrástková a Alena Katrňáková, předsedou byl jmenován Rastislav Jankula.Je integrace dětí s vadami učení u nás účinná?

Uh. Brod - Stále se rodí dost dětí s tzv. lehkými mozkovými dysfunkcemi (LMD), odborníci říkají, že se tento počet pohybuje kolem 4 %. Další děti jsou i jinak handicapované. Souhrnně jsou nyní nazývány jako děti s vývojovými vadami učení a chování a děti zdravotně postižené. Děti s LMD či s tělesným postižením nemají snížený intelekt, avšak potřebují individuální péči v některých předmětech. Dítě může mít dysgrafii (porucha psaní), dysortografii (porucha pravopisu), dyslexii (porucha čtení), dyskalkulii (porucha učení matematiky) či jiná menší postižení, která na rozdíl od dyslalie (porucha výslovnosti) jsou neodstranitelná a provází člověka po celý jeho život. Některým rodičům takto postižených dětí se zdá, že individuální přístup k těmto dětem není v současné době dostačující. Dříve byly téměř na každé škole tzv. dyslektické třídy, kde mohlo být umístěno maximálně dvanáct dětí, v tom případě se učitel mohl těmto dětem individuálně věnovat.
Dnes například v Uherském Brodě, kde je na pěti základních školách evidováno celkem 174 dětí s vývojovými poruchami učení a chování, neexistuje ani jedna takováto třída, přitom podle odborníků by při vzrůstajícím počtu takto diagnostikovaných dětí měly být tyto třídy na každé větší škole. V současné době se u nás razí trend integrace těchto dětí do normálních tříd. Zdá se ale, že věc není dotažená do konce. V některých zemích, kde tato integrace dobře funguje, mají učitelé ve třídě k dispozici tzv. pomocného učitele, který se těmto dětem individuálně věnuje. U nás musí učitel kromě průměrně nadaných dětí, pro které chystá hodinu, ještě navíc připravit větší zátěž pro nadprůměrně nadané děti a na individuální přístup pro děti s vývojovými poruchami nemá moc prostoru, říká psycholožka PhDr. Jana Chrástková. Velký problém navíc nastává ve třídách s více žáky, kde jsou např. 2 i více dětí s nějakou poruchou.
Vše je v kompetenci ředitele té které školy. Ten na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny a podle podmínek, které škola má, zda má speciální pedagogy nebo nemá, rozhodne o způsobu integrace, o individuální péči o tyto děti. Ředitel také rozhoduje o počtu žáků ve třídě, může např. snížit počet žáků ve třídě, kde jsou takto postižené děti, na úkor druhé třídy, říká Bohuslav Jandásek, zástupce ředitele Školského úřadu v Uh. Hradišti. Možností je několik. Buď speciální pedagog zabezpečuje výuku těchto dětí přímo ve vyučování, další možností je zřízení tzv. dyslektického kabinetu ve škole, kdy speciální pedagog si bere děti na individuální výuku na jeden či více předmětů během vyučování, na další předměty se děti vrací do svých kmenových tříd. Další možností je výuka odpoledne, kterou smluvně zabezpečují speciální pedagogové. To ale přináší další zatížení pro tyto děti.
Ve všech případech je podmínkou integrace souhlas a spolupráce rodičů. Péče ve škole nedostačuje dítěti k celkové kompenzaci jeho handicapu, připomíná Jandásek. Co se týká finančních prostředků, má školský úřad možnost na základě požadavku ředitele poskytnout škole nutné prostředky na zvýšené výdaje. Finanční prostředky jsou ale také omezené, takže v žádném případě nelze mluvit o ideálním stavu. Každé postižené dítě potřebuje něco jiného a v dnešním systému toho nelze dosáhnout.
Zřízení dyslektických tříd se ředitelé škol brání z několika důvodů. Např. poukazují na to, že když byly tyto třídy, které byly pouze na prvním stupni, soustředěny do jedné školy, tak sem ostatní školy posílaly problémové děti. Tyto děti se na druhý stupeň měly vracet do svých kmenových škol, ale v mnohých případech se tak nestávalo, a kantoři této školy měli daleko větší procento problémových dětí, a tím pádem náročnější práci, která nebyla zhodnocena např. finančně. I z tohoto důvodu (kromě výše zmíněné doporučované integrace) byly zrušeny před pár lety dyslektické třídy na Základní škole Na Výsluní. My máme menší počet žáků než ostatní školy ve městě a nemáme tolik dětí, abychom naplnili takovou třídu, říká ředitel této školy Rostislav Smrž.
Východiskem by mohla být civilní služba absolventů pedagogických oborů jako pomocných učitelů. To však podle paní Kolaříkové z Okresního úřadu v Uh. Hradišti podle platné legislativy nelze. Občan vykonávající civilní službu musí podle zákona vykonávat pouze pomocné práce fyzického charakteru, a tou bohužel práce pomocného učitele není, vysvětlila pracovnice OkÚ mající na starosti právě civilní službu.
A tak nespokojeným rodičům lze poradit jen jediné. Pokud nejsou spokojeni s prací školy, ve které mají tzv. integrované dítě, musí se obrátit na ředitele školy, třeba prostřednictvím rady školy, a vyžadovat lepší péči. Je ale také třeba se školou co nejvíce spolupracovat, aby handicap jejich dítěte nebyl překážkou k jeho vzdělávání.
B. SmržováRada navrhuje rozpočet
Uh. Brod (BoS) - Na středečním zasedání se městská rada zabývala zejména rozpočtem města. Přijali jsme některé další restrikce ve výdajích proto, aby rozpočet mohl být vyrovnaný. Na druhé straně jsme se snažili o to, aby bylo pokryto co nejvíce potřebných investičních akcí, řekl zástupce starosty Ing. Nováček. Letošní rozpočet dosahuje v příjmové i výdajové složce 190 milionů korun, což je o více jak 25 milionů vyšší částka než navrhovaná v loňském roce. Skutečné příjmy a výdaje loňského roku budou známé až během února. Rozpočet na letošní rok bude schvalovat městské zastupitelstvo na svém zasedání, které se uskuteční pravděpodobně 3. února.Libuše Benešová na plese ODS
Uh. Brod (red) - Místní organizace ODS v Uh. Brodě pořádá v sobotu 23.1.1999 v Domě kultury svůj již 8. reprezentační ples. Hlavním hostem plesu bude předsedkyně Senátu a místopředsedkyně ODS paní Libuše Benešová. K tanci i poslechu bude hrát hudební skupina Country mix pod vedením Ladislava Straky. Začátek v 19.30 hodin.Zápisy do škol
Uh. Brod (BoS) - Zápisy budoucích prvňáčků do všech základních škol v Uherském Brodě budou probíhat od 28. ledna, kdy se koná zápis v ZŠ Havřice, a to od 14 do 17 hodin. Do ZŠ Mariánské náměstí, ZŠ Pod Vinohrady i ZŠ Na Výsluní přijdou budoucí prvňáčci k zápisu 4. února od 14 do 17 hodin a v ZŠ v Újezdci se zápis koná 5. února od 14 hodin v budově školy.Občané využili nabídku k udržení pořádku
Uh. Brod (BoS) - Odbor životního prostředí vyhodnotil akci, která měla pomoci při udržení pořádku ve městě během Vánoc. Před těmito svátky roznesli mladí skauti a děti z Ekocentra Chrpa při Městském domu dětí a mládeže celkem 3 500 plastových pytlů, do kterých měli občané dát papíry, jichž o těchto svátcích bývá nadbytek. Pytle s papírem měli položit před domy a firma Rumpold je podle informačního letáčku, který byl roznesen spolu s pytli, měla 28. prosince odvézt. A jak to všechno dopadlo? Vzhledem k tomu, že se tato akce uskutečnila poprvé, jsem s jejím výsledkem celkem spokojený, řekl Petr Šimčík, pracovník odboru životního prostředí Městského úřadu v Uh. Brodě, který tuto akci vymyslel a zorganizoval. Celkem bylo během tří dnů - 28.12., 4.1. a 6.1. - svezeno 1 720 pytlů o celkové hmotnosti 6 880 kg papíru, dodal Šimčík.
Vyskytly se samozřejmě i problémy. Například v některých bytových domech byly pytle ukradeny třeba ze schránek v celém vchodě. Někteří občané si nepřečetli informační leták ani velký nápis na sáčku, nepochopili, že je určen pouze na papír a vkládali do něj veškerý tuhý komunální odpad. Také se vyskytla místa, kde byl kolem kontejnerů nepořádek. Například na sídlišti Olšava, na Neradicích a na ulici Luhanově (viz foto z 26. 12.). Na něm se ale podle Šimčíka určitou měrou podílí i nedostatek kontejnerů v těchto lokalitách. Jak odpovědní pracovníci SBD Panorama, tak Regia, s.r.o. by se nad tímto stavem měli zamyslet a objednat další nádoby na odpad. Trochu problémů nám nadělali i ti, kteří vynesli pytle s papírem až po 28. prosinci, proto jsem musel objednat svoz i na další dva dny v lednu. Přesto bych chtěl těm, kteří pomohli v Uh. Brodě během Vánoc udržet lepší pořádek, než tady byl v minulých letech, moc poděkovat. Věřím, že příští rok to bude ještě lepší, uvedl na závěr Šimčík.Výstava v muzeu
Vernisáží byla 15.1. ve sloupovém sále muzea zahájena výstava plastik akademického sochaře Otmara Olivy,kterou můžete navštívit denně kromě pondělí.Rada doporučila prodej přes protesty občanů
Uh. Brod - Městská rada při projednávání majetkových záležitostí města přijala usnesení doporučující městskému zastupitelstvu prodat firmě Kimo, zastoupené Ing. Františkem Juřeníkem, městský pozemek nacházející se v jižní části města, v Zahradní ulici. Občané bydlící v této lokalitě se dověděli o záměru podnikatele vybudovat zde čerpací stanici, což se jim nelíbí. Sepsali petici, kterou požadovali, aby město svůj pozemek neprodávalo. Tato petice byla doručena na radnici již 7. prosince. Naši žádost odůvodňujeme zejména dalším zhoršením životního prostředí v této části města, snížením bezpečnosti chodců a také zničením přilehlých komunikací vlivem zvýšeného silničního provozu, stojí doslova v petici.
My jsme zde měli žádost na odkoupení pozemku se záměrem vybudovat zde kanceláře a přestěhovat firmu Kimo ze Šumic do Uh. Brodu. Ing. Juřeník zde byl navíc minulý týden a oznámil mi, že v konkurzním řízení získala jeho firma spolu s firmou Rojal uherskobrodskou Frutu. Oznámil mi také záměr vybudovat uvnitř areálu bývalé Fruty benzinovou stanici a další stojany umístit vně areálu pro maloodběr. Já jsem ho upozornil, že možná budeme požadovat nějaké změny v umístění čerpací stanice, on s tím souhlasil, vysvětlil situaci starosta Kryštof a dodal, že přemístění firmy do Brodu sebou nese pro město také určité výhody, které byly argumentem pro prodej pozemku. Navíc dle Kryštofa nabídl Ing. Juřeník městu vybudovat před budovou bývalé Fruty dosud chybějící chodník. Při rozhodování jsme přihlédli i k petici, ale závěr vyzněl doporučit zastupitelstvu prodej pozemku s tím, že požadavek petice by měl být zohledněn ve výběrovém řízení, řekl na závěr Ing. Kryštof.
Podařilo se nám získat informaci, že názory jednotlivých členů rady nebyly v tomto případě jednotné, převážil však názor, že bude pro město výhodné pozemek prodat.
Nutno ještě dodat, že rada zatím přijala pouze záměr města na prodej pozemku, ten bude po dobu 30 dní vyvěšen na městských vývěsních deskách a občané města mohou k tomuto záměru vznést své připomínky. Teprve potom se rada bude opět touto věcí zabývat a přijme konečné usnesení pro městské zastupitelstvo. To má jediné pravomoc rozhodnout o prodeji.
B. SmržováČlověk se diví
Uh. Brod (ik) - V pondělí 4. ledna zůstalo sídliště Pod Vinohrady bez novin a časopisů. Po dotazu na poště pracovnice sdělila, že celou zásilku novin a časopisů někdo ukradl. Jak to? No, šofér svazek tisku postavil prostě před obchod, kam jindy noviny a časopisy vozí, aby si je tam paní doručovatelky vyzvedly. Jenže ten den byla v obchodě inventura, obchod byl zavřený, a tak zůstaly noviny venku, tak znělo vysvětlení. Jak je možné, aby dospělý člověk takto jednal? Vždyť cena novin a časopisů je dost vysoká, navíc někteří lidé je mají předplacené, takže je musí obdržet. Pokrčení ramen bylo odpovědí. O omluvě, řádném vysvětlení či o náhradě nebyla ani řeč. Navíc k nedodání nedošlo poprvé.
Jindy jeden občan na poště rovněž reklamoval nedodání časopisu a bylo mu řečeno, že to šetří policie. Jenže na policii nebylo údajně nic nahlášeno. Tak jak to je?
Stále si ještě naše instituce, podniky a úřady nezvykly, že by se měly za své chyby omluvit, vysvětlit, nahradit! Když někdo špatně ofrankuje zásilku, platí se hned pokuta. Ale občanovi se nikdo nenamáhá na reklamaci odpovědět, ne tak se ještě omluvit a škodu nahradit!Zemřel bývalý předseda MěNV
Uh. Brod (BoS) - Ve věku 77 let zemřel v pondělí 11. ledna Antonín Pavlacký, který v letech 1971 - 1981 zastával funkci předsedy Městského národního výboru v Uherském Brodě. Během svého působení ve funkci se mu podařilo mimo jiné sehnat jako činovníkovi oddílu ledního hokeje finance na výstavbu zimního stadionu ve městě. Před nástupem do své funkce pracoval mnoho let ve Slováckých strojírnách jako technik.
Poslední rozloučení s Antonínem Pavlackým se koná dnes v 15 hodin v obřadní síni nového hřbitova v Uherském Brodě.Rozpis lékárenských služeb

	Uherské Hradiště

	18. ledna - Havlíčkova
	19. ledna - Poliklinika
	20. ledna - Masarykovo nám.
	21. ledna - Nemocnice
	22. ledna - Vodní
	23. ledna - Nemocnice
	24. ledna - Havlíčkova
	25. ledna - Vodní
	26. ledna - Havlíčkova
	27. ledna - Masatykovo nám.
	28. ledna - Poliklinika
	29. ledna - Vodní
	30. ledna - Štěpnice
	31. ledna - Nemocnice


	Uherský Brod

	18. ledna - U kašny
	19.-31. ledna - Poliklinika MěstoPamětní medaili muzea si můžete zakoupit
Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě vydalo ke svému 100. výročí založení pamětní medaili. Autorem návrhu je akademický sochař Miroslav Kovařík, medaile je zhotovena z patinovaného bronzu, její průměr je 60 mm a hmotnost 95 gramů. Medaili v ceně 290 korun je možno objednat na adrese: Muzeum J. A. Komenského, Přemysla Otakara II. č. 37, 688 01 Uh. Brod, tel.: 0633/632288, fax: 633/634078, E-mail: muzeum@uhbrod.anet.czCo zákazník nevidí, to mu chutná
Na první pohled prodejna jako prodejna. Přesto se od sebe nepatrně liší. Zákazník si vybírá podle svého pohledu. Některý zákazník nakupuje raději ve větších prodejnách, jiný dá přednost spíše těm menším. Kdo nejezdí za nákupy, volí většinou tu prodejnu, která je k jeho bydlišti nejblíž. Zákazník má však možnost si prodejnu vybrat jen podle prvního pohledu, ten druhý pohled nemá možnost vidět. Druhý pohled se totiž odehrává v zákulisí.
Co zákazník nevidí, to mu chutná je zřejmě heslem vedoucí prodejny XX v Uherském Brodě. Práce v obchodě není zajisté jednoduchá, zvlášť v potravinách. Největším problémem je zboží s krátkou dobou trvanlivosti. Tady při objednávání musí být vedoucí opatrná. Samozřejmě časem každá vedoucí zjistí, kolik kterého zboží se prodá. Pak už není problém stanovit optimální objednávky. Jsou samozřejmě výjimky, které ani čas nic nenaučí. Takovou výjimkou je vedoucí prodejny XX. Stále objednává velké množství chleba, který se během dne neprodá. Co se děje se zbylým chlebem, může jen málokterý zákazník tušit. Vedoucí ho nahází do pytlů, prodavačky pytle pošlapou a chleba je zase jako čerstvý.
Když se na tuto věc podíváme z jiné stránky, tak kde zákazník koupí tak originálně šlapaný chleba? A nebo se nápad šlapat starý chleba zrodil u více prodejců?
Petra BuzkováBrodská zvláštnost
Uh. Brod - Naše město se může pochlubit zajímavostmi, třeba soškou Černého Janka na radnici, který každou hodinu zazvoní, aby upozornil občany na nebezpečí, pak dvěma židovskými hřbitovy, dvěma křesťanskými hřbitovy, hradbami, stálým fučením větru od Lopenického sedla - a našly by se jistě další a další. Ale jedna zvláštnost je opravdu zajímavá. Všimli jste si, že hlavní oltář farního kostela je obrácen k západu? Viz kostely dominikánský, kostel církve Československé, kostel v Újezdci, Bánově, Nivnici, Hradčovicích, Vlčnově atd.
Jaký byl úmysl stavitele tohoto chrámu, že hlavní oltář situoval na západ? Tehdejší stavitelé znali a měli přesná pravidla staveb chrámů, kdy hlavní oltář vždy směřoval k východu. Proč stavitel porušil tento zvyk? Byla to náhoda nebo nějaký symbol? Kdo ví - toť otázka.
I. KonečnáBeseda
Uh. Brod (red) - Městský dům dětí a mládeže v Uherském Brodě nabízí pro veřejnost v pátek 22. ledna v Ekocentru Chrpa (1. patro spojovacího krčku obchodního domu Máj na sídlišti Pod Vihnohrady) besedu o Podkarpatské Rusi s promítáním diapozitivů z rodného kraje Nikoly Šuhaje Loupežníka. Přednáší Michal Koudelík, začátek v 19 hodin.Chcete tancovat?
Folklórní soubor Olšava z Uherského Brodu pořádá v pátek 22. ledna a 5. února v 18 hodin v zrcadlovém sále Domu kultury v Uh. Brodě nábor do přípravného semináře tanečníků. Přihlaste se, dívky i chlapci ve věku 15 - 25 let!Změna sídla pobočky redakce
Od 11. ledna 1999 je brodská redakce přemístěna do Uh. Hradiště, tel. 0632/540777, 0632/554158. Své příspěvky, podněty a připomínky můžete vhazovat do poštovní schránky bývalé brodské redakce (bří Lužů 126), případně volat na tel. 0633/639066 (Ing. Smržová).www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund