Číslo: 30
27.07.1998
Článků: 60

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Podnikání
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Brodské Městské informační centrum je na letní sezonu připraveno
Za stavbu na městském pozemku hrozí sankce
Pohledávky za pronájem majetku města přesahují půl miliónu korun
Firma ze Zlína zaslouží pochvalu
Kaštany opět napadla klíněnka jírovcová
Brodské koupaliště praská v těchto dnech ve švech
Všem! Všem! Všem!
O možném nebezpečí vyřčeného slova

Brodské Městské informační centrum je na letní sezonu připraveno

Činnost brodského MIC zajišťuje A. Kročil a J. Mauritzová. - Foto: FlaJ
Uh. Brod - První polovina prázdnin se pomalu blíží ke konci, a i když se pravé letní počasí dostavilo s menším zpožděním, navštěvujeme různá místa v naší republice i za hranicemi. I do Uh. Brodu, rodiště J. A. Komenského, přijíždí jako každý rok spousta turistů. Především pro ně bylo v Brodě koncem září loňského roku otevřeno Městské informační centrum (MIC), které má sídlo v budově polikliniky na ulici Bří Lužů. Provozování brodského informačního centra zajišťuje Agentura Zvonek. Právě v době, kdy letní sezóna vrcholí, jsme se zeptali ředitele brodského MIC Antonína Kročila na několik otázek.

Jaké služby od vás mohou turisté očekávat?
Poslání MIC spočívá v˙poskytování informací návštěvníkům a obyvatelům Uh. Brodu o dění ve městě, v˙jeho nejbližším okolí a v˙oblasti Bílých Karpat. Turistům můžeme také doporučit různé kulturní akce a turisticky oblíbená místa v˙regionu. MIC nabízí informace z podnikatelské sféry, informace kulturní, o společenských aktivitách, zdravotnickém zázemí, informace přírodní, historické. Nabízíme i doplňující služby: kopírování dokumentů a výlepovou službu na šestnácti výlepových plochách v˙Uh. Brodě, Těšově, Újezdci a Havřicích.

Jak je MIC připraveno na letní sezónu?
MIC nachystalo na letní sezónu poznávací program pro turisty v˙oblasti CHKO Bílých Karpat. Jedná se o doporučení speciální turistické trasy, která vede po nejzajímavějších místech a památkách našeho města a nejbližšího okolí. Dále jsme připravili možnost cykloturistiky v˙našem okolí. Návštěvník může využít cyklotrasy, která se svými parametry řadí mezi evropské cyklistické trasy.

Poskytujete informace i prostřednictvím Internetu, zasíláte je faxem či poštou?
Ano, všechny tyto prostředky k˙zasílání informací využíváme. Nejvýhodnější je pro nás komunikace pomocí elektronické pošty, protože je rychlá a umožňuje on-line komunikaci s˙žadatelem informace. MIC je prezentováno na Internetových stránkách, jejichž adresa je
http://www.uherskybrod.cz/mic . Elektronická adresa na MIC je mic@ub.cesnet.cz .

V˙jakém rozsahu plníte požadavky či přání návštěvníků?
Našim návštěvníkům se snažíme vyjít maximálně vstříc. Zajišťujeme nejenom ubytování v zařízeních, které jsou v MIC prezentovány, ale i jiné doprovodné služby, např. předprodej vstupenek na akce pořádané Pragokoncertem, Agenturou Velryba aj. Dále zajišťujeme hromadné rezervace v˙restauračních zařízeních a vinných sklepech.

Poskytujete i speciální služby, např. o víkendech, pro cizince v˙cizích jazycích apod.?
MIC je v˙provozu nejen v pracovní dny, ale i v˙sobotu, v˙případě zajímavé kulturní nebo společenské akce (Dny Komenského, Růžencová pouť...) i v˙neděli. Informace jsou podávány i v˙anglickém a německém jazyce. Pro cizince máme samozřejmě připraveny propagační a informační materiály v˙jejich řeči.

Jak často jsou u vás informace aktualizovány a jakým způsobem?
Informace jsou aktualizovány průběžně vlastními silami a ve spolupráci s˙OHK a firmou Extra NET, s.r.o., která připravuje databázi podnikatelských subjektů v˙celém regionu. Tyto informace budou poskytnuty do výměnné databáze informačních center. O úplnou databázi projevily extrémní zájem holandské subjekty.

Co jiného či nového oproti jiným podobným institucím či sezónám nabízíte?
MIC klade důraz na kompletní servis služeb pro návštěvníky města. V˙letošním roce vstupujeme teprve do naší první letní sezóny, a proto zatím nemáme možnost srovnávat. Avšak doufáme, že všechny služby, které zajišťujeme, přispějí ke spokojenosti návštěvníka města Uh. Brodu.

S˙kým spolupracuje brodské MIC?
Snažíme se navázat spolupráci s informačními centry v˙nejbližších městech regionu za účelem výměny informací o zajímavých kulturních a společenských akcích, programech kin a divadel, ubytovacích zařízeních apod. Tímto způsobem se nám spolupráce částečně daří s˙městem Luhačovice, Uh. Hradiště, navázali jsme kontakt i s˙nově vznikající Regionální rozvojovou agenturou Bílé Karpaty - Moravské Kopanice v˙Žítkové.

Jaká je provozní doba?
Máme otevřeno v˙pracovní dny od 9.00 do 17.00 hod. s˙polední pauzou od 12.00 do 13.00 hod., v˙sobotu pak od 9.00 do 11.00 hod., provozní dobu přizpůsobujeme okolnostem.

Jaké problémy od počátku provázeli činnost MIC?
Hlavním problémem v začátcích MIC bylo uvolnění slíbené kanceláře od města. Protože se nedařilo nabízené prostory uvolnit a otevření MIC se stále odkládalo, zajistila si Agentura Zvonek na vlastní náklady jiné prostory. V˙těchto prostorách také MIC dne 26.9.1997 slavnostně zahájilo činnost. Náklady na rekonstrukci prostor a vybavení kanceláře přesáhly více než 400.000 Kč. Město Uh. Brod nám do dnešní doby uvolnilo na podporu MIC pouze 50.000 Kč. Jsme přesvědčeni, že MIC dobře slouží občanům i návštěvníkům města, což potvrzuje značný zájem o tyto služby a současně město Uherský Brod vzorně reprezentuje - jako jediní v˙okrese Uherské Hradiště jsme splnili náročné podmínky pro zařazení do dvouhvězdičkové kategorie turistických center. Dalším z˙problémů je např. poskytování mylných informací o cenách ubytování. Stalo se nám, že naši kancelář navštívili turisté z˙Prahy a my jsme pro ně zajišťovali ubytování ve vile Regia v˙Luhačovicích. Při ukončení pobytu hosté zjistili, že se ceny ubytování oproti cenám předem d omluveným rozcházejí, aniž na tuto skutečnost byli dopředu upozorněni.

Kolik pracovníků se stará o provoz MIC v Uh. Brodě?
Na provozu MIC se v˙současné době kromě mě podílí vedoucí MIC Jana Mauritzová. Jelikož používáme moderní výpočetní a kancelářskou techniku a začínáme provozovat výkonný informační systém, ve kterém shromažďujeme veškeré dostupné informace, jsme nuceni spolupracovat s˙firmou Extra NET, s.r.o.

Děkuji za rozhovor, Jana FlasarováZa stavbu na městském pozemku hrozí sankce
Uh. Brod (BoS) - Když si chce někdo něco vybudovat, zdá se být samozřejmé, že si to nemůže postavit na cizím pozemku bez jeho svolení, byť by se jednalo o pozemek města nebo třeba jen o malou část cizího majetku.
Pan Šebor zastavěl v Těšově částí rodinného domku i 5 m2 pozemku v majetku města. Přišlo se na to při kolaudaci, která byla přerušena do vyřešení tohoto majetkoprávního vztahu.
K tomuto problému se vyjadřovaly i odbory městského úřadu, ze kterých vyplývá, že nezbývá než vzít na vědomí zjištěné skutečnosti a prodat zmíněných 5 m2 stavebníkovi. Negativní důsledky nevhodného umístění stavby, v blízkosti místní komunikace, ponese stavebník sám. Vzhledem k tomu, že objekt nebyl postaven v souladu s projektovou dokumentací, navrhl odbor správy majetku města udělit panu Šeborovi kromě sankce vyplývající z přestupkového řízení vedeného stavebním úřadem i další sankci v podobě zvýšení ceny prodávaného pozemku na trojnásobek ceny určené znaleckým posudkem a městskou vyhláškou.
Městská rada i členové zastupitelstva se s tímto názorem ztotožnili a odsouhlasili prodej pozemku za výše uvedených podmínek. Věří, že tento případ bude výstrahou pro všechny, kteří by chtěli svévolně stavit na cizích pozemcích.Pohledávky za pronájem majetku města přesahují půl miliónu korun
Uh. Brod (BoS) - Na základě žádosti dostali členového městského zastupitelstva v Uherském Brodě k dispozici přehled pasiv plynoucích z pronájmu majetku města a nezaplacených poplatků. Z něho vyplývá, že největším dlužníkem města je firma KAPR, která dluží na nájemném za období 1. 9. 1994 do 1. 8. 1995 celkem 342 511 korun. Tuto částku město vymáhá soudně. Druhým největším dlužníkem města je Zdenka Rachůnková, která dluží na nájemném v budově čp. 136 celkem 71 951 korun. V tomto případě probíhá v současné době řízení mezi městem a podnikatelkou o vyrovnání dlužné částky. Třetím největším dlužníkem je restauratér Eduard Roch, který odmítl do městské pokladny zaplatit poplatky za prodej alkoholických nápojů a tabákových výrobků za rok 1995 ve výši 48 464 Kč. I v tomto případě město vymáhá svou pohledávku pomocí soudu.
K vymáhání soudní cestou přistupuje město až po neúspěšném jednání s dlužníkem. Některá tato jednání končí dohodnutým splátkovým kalendářem, podle kterého postupně dlužník splácí svou pohledávku vůči městu. Podle finančního odboru jsou tímto způsobem spláceny dluhy v současné době třemi podnikateli, kteří městu dluží celkem 64 159 Kč. Soudně jsou vymáhány pohledávky města v celkové výši 442 054 Kč, dalších 87 316 korun pohledávek se řeší.
Celková výše pohledávek města činila na počátku července 593 529 korun, mezi dlužníky jsou jak podnikatelé z Uh. Brodu, tak i z jiných měst.Firma ze Zlína zaslouží pochvalu
Uh. Brod (BoS) - Již několik týdnů museli občané i návštěvníci Uherského Brodu absolvovat chůzi překážkovou dráhou. Každou chvíli totiž narazili na rozkopaný chodník nebo silnici. Probíhalo tu hloubení výkopů a pokládání dálkových optických kabelů, které pro Telecom prováděla firma Michlovský, s.r.o. ze Zlína.
Vzhledem k rozsahu prací i tomu, že práce probíhaly v centru města a za plného provozu vrcholící turistické sezony, se tato firma zhostila svého úkolu velmi dobře, zhodnotil rychlost, s jakou pracovníci zmíněné firmy pokládali kabely a uváděli komunikace do původního stavu Jaroslav Šimčík z městského úřadu, který má úsek dopravy ve svém referátu. A obyvatelé mu dávají za pravdu. Na nejcitlivějších místech pracovala firma i v noci. Například večer rozkopali pracovníci firmy silnici, přes noc položili kabely a do rána výkop zasypali, takže provoz mohl pokračovat.
Dnes dopoledne proběhne přebírání komunikací a začne běžet půlroční záruční lhůta.Kaštany opět napadla klíněnka jírovcová
Uh. Brod (FlaJ) - Pozorným návštěvníkům Tyršových sadů jistě neuniklo, že zdejší kaštany nejsou úplně v pořádku. Už minulý rok přibližně v tuto dobu jsme si mohli všimnout nápadného poškození listů kaštanů v parku, ul. Sv. Čecha a Na Dlouhých. Jak jsme se dozvěděli na odboru životního prostředí MěÚ Uh. Brod, jírovec maďal (kaštan koňský - Aesculus hippocastanum) je napaden klíněnkou jírovcovou (Cameraria ohridella), jejíž výskyt byl v naší republice zaznamenán v roce 1993. V loňském roce napadla klíněnka kaštany na většině území České republiky a během července a srpna se na některých porostech projevilo odumírání listů a jejich opadání. Klíněnka jírovcová je drobný motýlek, který v rozpětí měří cca 7 mm. Poškození listů, tzv. miny, způsobují larvy tohoto škůdce. Zajímavé je, že horní a spodní vrstva listu zůstává nepoškozena. Larvy klíněnky jírovcové jsou jakoby uvnitř listu.
Podíváte-li se na poškozený list proti světlu, zjistíte, že miny jsou průsvitné. Nepotřebujete lupu ani mikroskop, larvy a zrníčka trusu uvnitř listu jsou vidět pouhým okem. Ve středu těchto min vznikají velké hnědé skvrny. Listy napadeného kaštanu mají v konečném stadiu červenohnědou barvu, usychají a od okrajů se svinují. Při opakovaném poškození stromu tímto škůdcem starší části stromu odumírají. V loňském roce nebyly s likvidací klíněnky jírovcové téměř žádné zkušenosti. Vědělo se, že klíněnka přezimuje v opadaném listí. Napadení se tedy pouze regulovalo tím, že poškozené listí se shrabalo a spálilo. Dnes již je způsob ochrany jírovců před klíněnkou o něco dokonalejší a mohou se používat účinné postřiky. Jejich používání ve městech však není povoleno. Mezi odborníky převládá názor, že by se s chemickým ošetřením poškozených stromů mělo počkat. Zjistilo se totiž, že se k nám rozšiřuje predátor klíněnky a není vyloučeno, že by po použití postřiku došlo k zahubení i tohoto predátora.
Proto i v Uh. Brodě bude podle slov Ing. Štěpančíkové z odboru životního prostředí poškozené a opadané listí opět pečlivě shrabáno a spáleno.Brodské koupaliště praská v těchto dnech ve švech
Uh. Brod - Po privatizaci Technických služeb Uh. Brod, které do loňska provozovaly místní koupaliště, pronajala radnice kromě zimního stadionu i koupaliště společnosti Hokej Uh. Brod. Po nezbytné rekonstrukci sociálního zařízení, kterou financovalo město, mohla začít letošní sezóna. Zpočátku léta se zdálo, že koupaliště bude ještě víc prodělečné než v minulých letech, protože počasí nepřálo, Medard se pevně ujal své vlády a teplota vzduchu ani vody neumožňovala využít toto jediné veřejné koupaliště ve městě.
Až teprve minulý týden k nám dorazila teplá fronta, rtuť teploměru se vyšplhala nad třicet stupňů, k tomu se přidala celozávodní dovolená v České zbrojovce a koupelky začaly praskat ve švech. Návštěvnost dosahovala až 1500 lidí za den, což je asi maximum, které může toto maličké koupaliště pojmout. Na příjemné plavání už to v žádném případě nebylo (velké množství lidí ve vodě, kteří plavou různými směry, občas vám někdo skočí na záda, nebo se vám vynoří přímo pod břichem), ale na osvěžení v tropickém teple to stačilo. V úterý večer plavalo po hladině množství opalovacích krémů spolu s nečistotami, navátými velkým větrem, které čistička během dne ani nestačila likvidovat. O to víc se musela snažit přes noc, aby druhý den ráno v 9 hodin přivítal návštěvníky bazen s čistou vodou. Nezávadnost vody je pravidelně kontrolována hygieniky, ubezpečil zaměstnanec koupaliště Tomáš Misař, který nás informoval, že teplota vody v těch dnech dosahovala až 25 stupňů.
I dobře zásobené stánky s občerstvením docela zvládaly to velké množství lidí a majitelé si mohli začít mnout ruce nad tržbami, které po špatném začátku sezóny strmě stouply.
Vzhledem k tomu, že před několika roky bylo na koupališti vykáceno několik stromů, které poskytovaly ochranu před slunečním zářením, doplnil před sezónou provozovatel zásoby slunečníků, které si mnoho návštěvníků rádo za poplatek pouhých 10 korun (záloha 20 Kč) půjčí. A kdo nechce nebo nemůže vystavovat své tělo neodbytným a mnohdy nebezpečným slunečním paprskům a chce si přesto zaplavat, může využít večerní koupání, které probíhá v úterý, čtvrtek a sobotu od 18.30 do 20 hodin.
Vstupné na koupaliště je letos 20 Kč pro dospělé, 10 Kč pro mládež do 16 let a důchodce, 5 Kč pro děti do 6 let. Za večerní koupání zaplatí dospělý 10 Kč, dítě 5 Kč.
Každý návštěvník si v těchto dnech uvědomí, jak je toto koupaliště nedostačující pro tak velké město. Doufejme, že se v brzké době najde v městské pokladně dostatek financí na vybudování většího zařízení, které bude bezesporu velmi prospěšné pro širokou veřejnost.
Přišlo k nám léto. Budiž pochváleno...
Bohdana SmržováVšem! Všem! Všem!
Byly kdysi dny, kdy každý z nás se nastrojil do svátečních šatů (pro ty mladší, kteří to neznají: šaty pouze na neděli a svátek) a šlo se vychutnávat sváteční či nedělní nákup do města, kostela, na procházku, návštěvu známých..., nikdo se neodvážil klepnout kladivem, zarachotit lopatou či, nedej Bůh, zapnout cirkulárku. Neděle nebo svátek, ať již státní nebo církevní, byl dnem, kdy se dodržoval klid, odpočívalo se, věnovalo přátelům, kinu, divadlu. Prostě ticho a pohoda. I když nebyly volné soboty a poslední pracovní den v týdnu se pracovalo osm, později šest hodin, bylo sobotní odpoledne přípravou na neděli. Stihlo se všechno a den sváteční byl dnem, kdy se nepracovalo, ale světilo či slavilo.
A jak je tomu dnes? V době volných sobot a kratší pracovní doby? Svátek nesvátek, neděle jako sobota - z bytů je slyšet hrkot praček, do daleka se ozývá bzučení cirkulárky, okolím se nese bouchání kladiv. Korunu všemu nasazuje ječení sekaček na trávu. Že je sváteční den a třeba já nebo kdokoliv jiný chce v klidu oslavit svátek nebo odpočívat? Nemáme právo, protože naši spoluobčané neděle a svátky neuznávají. Ty jsou pro ně dny pracovními. Vždyť kam by to vedlo, kdyby se třeba 8. květen či 6. červenec věnoval tomu, čemu jsou tyto dny určeny?
Já ten svátek neuznávám, tak nevím, proč bych neměl něco dělat na baráku, když je volno, sděloval mi známý, který se snaží, k radosti svých sousedů, využít každé chvíle v neděli a svátku k rušné práci. Nedávno si mi stěžoval na souseda, který si dovolil, když on slavil své padesátiny, celý den řezat dřevo. Utěšil jsem ho jeho argumentem, že soused asi jeho narozeniny neuznává.
Známí ze zahraničí se vždy diví, co jsme za lidi, když dny určené k odpočinku věnujeme práci. Asi se přes týden v zaměstnání moc nenaděláte. Mají pravdu? A tak jsme my, co světíme neděle a svátky, nuceni v tyto dny poslouchat jekot sekačky na trávu, protože sousedi neměli čas přes týden. Na státní svátky slyšíme hrkot odváženého štěrku, který se týden válí na ulici... Mohl bych ještě pokračovat. Já si však kladu otázku: Proč tomu tak je? Proč někteří lidé kazí naprosté většině svých bližních radost z volného dne, klidu a oslavování? Ze sobectví? Z radosti? Ze zásady? Jsou země, kde je ze zákona zakázáno používat ve sváteční dny např. sekačky na trávu z důvodu jejich vysoké hlučnosti. To však jsou země, kde tak jako kdysi u nás, neděle je nedělí, svátek je svátkem a na práci je všední den. A tak si myslím a říkám všem: nešlo by to i u nás?
Jiří PeškaO možném nebezpečí vyřčeného slova
Staré české přísloví říká: Vyřčené slovo ani párem koní nevrátíš. Je to pravda, to každý z nás poznal sám na sobě - jak rád by někdo svá slova vzal zpět, ale už to nejde. I na začátku všeho na světě, jak praví Bible, bylo slovo. Slovo má velikou moc, spojuje lidi, národy, svět. Jak často pěkné slovo dovede druhému pomoci, potěšit a povzbudit. Slovo pronešené před veřejností má ještě větší moc, a to nejen z divadelních prken, ale i ze školních stupínků, z kazatelen, od řečnických pultů, z vyvýšených podstavců. Dovede nadchnout a zapálit! Který z řečníků dovede správně volit slova, ten dostane lidi tam, kam chce. V dobrém, a bohužel, i v tom špatném. Všechno se dá zneužít a slovo, ať řečené či psané, je jako zbraň. Slovo dovede zfanatizovat, dovede zastřít mozek i cit. I to jsme zažili a prožili.
O novém způsobu zneužití slova se dovídáme díky působení různých tzv. hlasatelů a kazatelů, kteří doslova ohlupují davy, většinou náboženskou tematikou. Například v Brně byl americký reverend R. W. Schwambach, který svým slovem prý způsobil mnohá uzdravení, například dorostení nohou a rukou a různých tělesných orgánů postiženým lidem. Tak na takové falešné proroky bychom si měli opravdu dát pozor, protože slovo v takových ústech páchá opak toho, co mluví.
Ivona Konečnáwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund