Číslo: 31
09.08.1999
Článků: 60

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Výstavbě benzinové čerpací stanice zřejmě nikdo nezabrání
Nezákonná těžba dřeva v regionu nadále pokračuje
Počasí využívají pro zvelebování obce
Zřízení útulku pro psy se setkalo s nepochopením
V letní škole ochutnávali domácí likér
Brodská hvězdárna zve na zatmění
V kapličce řádil vandal
Třetí odpoledne pro zdraví a krásu aneb proč děti nesportují
Obecní úřady navštívil zloděj
Hranice znovu zaplňují běženci

Výstavbě benzinové čerpací stanice zřejmě nikdo nezabrání

Takto vypadá provoz na ulici Stolářská okolo šesté hodiny večerní - Foto: J. Cabáková
Uh. Brod (cab) - Po zveřejnění rozhodnutí městské rady o pronájmu přístupové cesty do areálu bývalé Fruty firmě KIMO, s.r.o., byl na radu adresován dopis od Sdružení zdravé město. Obyvatelé přilehlých ulic v něm upozorňují na to, že velký provoz díky velkoobchodu firmy Rojal v ulici Stolářská znemožňuje používání komunikace i přístup do zadních ulic této lokality. Podle nich se situace po vybudování benzinky ještě zhorší. Člen rady Josef Kolek se však domnívá, že provoz v těchto ulicích se díky tomu příliš nezvýší a že stavební úřad má v této věci stále ještě poslední slovo, kterým může situaci zvrátit. Stavební úřad však posuzuje situaci na základě vyjádření dotčených orgánů a nesouhlasné stanovisko by snad mohl vydat pouze v případě, pokud by při stavbě nebyly dodrženy některé z podmínek těchto orgánů.
V této době už by město mělo mít k dispozici stanoviska institucí, která jsou nutná k územnímu rozhodnutí. "Lokalita je na hranici ohrožení zaplavení, a pokud nebudou splněny mé podmínky, stavební úřad by neměl vydat územní rozhodnutí," říká ing. Milan Večeřa, vedoucí provozního oddělení Povodí Moravy Uh. Hradiště. Podle jeho slov musí investor především zabezpečit, aby nedošlo k ohrožení zatopení okolních budov a současně musí být dodrženy podmínky referátu životního prostředí, který požaduje dodržení předpisů, týkajících se ochrany vod. Okresní hygienická stanice vydala také kladné stanovisko. "Podle vypracované odborné analýzy nepřekračuje předpokládaná frekvence hluku a výfukových plynů denní limity v době od 6 do 22 hodin. Nevyhovuje pouze nočním hodinám" upřesnila vedoucí OHS Skulová. V této studii už byl zahrnut i velkoobchod Rojal. "Protože se občané vyjádřili, že je jim jedno, co budu mít vevnitř, nechali jsme předělat celý projekt. Plánujeme tedy čtyřproduktový stojan na benzin a jeden na výdej motorové nafty, které budou umístěny v areálu," upřesnil pro DDS majitel firmy Juřeník. To je pro obyvatele ulic sice pozitivní zpráva, ale zdaleka neřeší hlavní problém s velkým provozem na komunikacích, kterým například chybí chodníky. "My podporujeme občany, protože si myslíme, že mají pravdu. Podpora podnikatelských aktivit, které do města přinesou peníze a další pracovní příležitosti, je v pořádku, ale neměly by být na úkor dalších občanů," uvedl za Klub nezávislí za rozvoj města zástupce starosty Nováček. Podle něj se město po dohodě s firmami bude muset dopravní situací i pro chodce později zabývat. Městská rada by se nad dopisem občanů měla sejít na svém zasedání 25. srpna.Nezákonná těžba dřeva v regionu nadále pokračuje
Komňa (cab) - Podle informací pracovníků referátu životního prostředí Okresního úřadu v Uh. Hradišti se za poslední dva roky prudce zvýšil počet případů neoprávněného vykácení lesa v našem regionu. Jedním z nich je i nedávno provedená těžba téměř dvou hektarů smrkového lesa v hodnotě asi 2,5 milionu korun z katastru obce Komňa. Nezákonnou těžbu prováděla soukromá firma z Pardubic. "Tato firma však měla od majitele souhlas k těžbě, ale příslušné povolení od okresního úřadu si nevyžádala. V tom případě můžeme podle lesního zákona trestat pouze majitele pozemku a firmu jen v případě poškození lesa," říká František Bezděk z referátu životního prostředí. Dalším šetřením bylo zjištěno, že tímto majitelem je muž romské národnosti z Pardubic, který se trvalým nepřijímáním písemností vyhýbá rozhodnutí úřadu o udělení pokuty ve výši půl milionu korun. Také se nedostavil na nedávné jednání s Českou inspekcí ochrany životního prostředí, která se případem začala zabývat. Podle Bezděka je v této době největším nebezpečím možnost množení kůrovce v zanedbaném vykáceném porostu, kterému by mohla zabránit nařízená likvidace klestu. "Prozatím by tuto činnost platil stát. Svou povinnost vůči státu by však vlastník musel vyrovnat a také podle zákona pozemek do dvou let znovu zalesnit," upozorňuje Bezděk.
Firma bude muset opravit poškozenou lesní cestu, což je investice ve výši několika tisíc korun, která při několikamilionovém zisku z prodeje dřeva firmu zřejmě nijak nezatíží. Podobných případů s odkoupením lesa od důvěřivých majitelů za několik set tisíc korun a následným milionovým prodejem neoprávněně získaného dřeva není zrovna málo. Pracovníci referátu nemají podle zákona mnoho prostředků, kterými by viníky mohli potrestat, a policie těžbě, pokud je prováděna se souhlasem majitele, nemůže zabránit. "Nám by pomohlo, kdybychom mohli pokutovat přímo osoby nebo pracovníky, které v lese nachytáme," tvrdí Bezděk. Tento případ řeší Policie ČR jako ohrožení životního prostředí, za které hrozí pachateli až tři roky vězení.Počasí využívají pro zvelebování obce
Region (cab) - Řada obcí v brodském regionu začala díky příznivému počasí pracovat na úpravě veřejného prostranství a obecních komunikací. Ve většině případů se jedná o rekonstrukce chodníků a vozovek, které si po různých zemních pracích vyžádaly kompletní opravu. V Pašovicích se například k tomuto kroku dostali až po dokončení velkých investičních akcí, kterými bylo zavedení plynovodu, vodovodu a také stavba místní kaple. V této době už je dokončen nový chodník před obecním úřadem spolu s úpravou prostranství před touto budovou a do konce roku by podle starosty Jaromíra Čápa mohly být opraveny všechny chodníky v obci. Veškeré náklady na tuto akci ve výši okolo 600 až 700 tisíc korun půjdou z obecní pokladny. Před týdnem byly dokončeny také poslední povrchové úpravy v Hradčovicích, v části Sůhrady, dlouhé 450m. Součástí rekonstrukce bylo potažení vozovky asfaltovým kobercem, oboustranné položení obrubníků a po celé délce provedení chodníku ze zámkové dlažby. Stejným způsobem, kromě chodníků byla upravena i silnice v části Dolní konec a to po obou stranách místního potoka. Obec za obě akce uhradí dodavatelským firmám celkem 2,1 milionu korun, z nichž 300 tisíc se podařilo získat jako státní dotaci. Naopak bez pomoci státu musí v Korytné opravit poslední část místních komunikací v části Fléčky a Kadlůbek, což starosta Stojaspal považuje za prioritní úkol svého úřadu. Investici v celkové výši okolo 1,4 milionu korun však bude muset obec rozdělit na dvě etapy a ulice rekonstruovat postupně.Zřízení útulku pro psy se setkalo s nepochopením
Bojkovice (cab) - K vybudování útulku pro opuštěná a týraná zvířata se Michal Valíček ze Záhorovic rozhodl po vlastní nepříjemné zkušenosti s nalezeným pasteveckým psem, kterého pro nedostatek místa nepřijal ani jeden z nejbližších útulků. Při hledání vhodného místa narazil na několik let nepoužívaný bývalý kravín v oblasti Hradská Niva, jehož vlastníkem je Zemědělské družstvo Bojkovice. "Představenstvo družstva na mou žádost o bezplatný pronájem budov odpovědělo kladně a s předsedou jsme se ústně domluvili, že smlouvu sepíšeme až po zaregistrování našeho sdružení pro opuštěná zvířata," říká Valíček. Protože se ve své žádosti zavázal k udržování a opravě budov, a od města se mu nepodařilo žádný příspěvek získat, ještě před sepsáním smlouvy začal na své náklady provádět drobnější práce. Po několika dnech však byl z tohoto území vykázán a poté obdržel od družstva písemné zamítnutí ústního i písemného jednání a odstoupení od bezplatného pronájmu. "Informovala se u mě policie, protože se doslechli, že Valíček chce v tomto objektu pořádat benefiční koncerty, a žádali mě, abychom si to rozmysleli," uvedl předseda představenstva ing. Radek Lahuta. Podle jeho vyjádření byla už v té době členská schůze rozhodnuta zamítnout pronájem s odůvodněním možnosti získání dotačního titulu na opravu budovy a využití k pastevnímu odchovu hovězího dobytka. Lahuta ovšem také potvrdil, že není jasné, kdy by dotaci mohli dostat, a jestli vůbec, a v tom případě by nemovitost nabídli k odprodeji. Budova je už teď v dost špatném stavu, a pokud nebude mít družstvo přislíbenu pomoc od státu, do oprav se nepustí. To by mohlo trvat i další roky a těžko se pak najde zájemce o zdevastovaný objekt, který už mohl být dávno využitý k tolik potřebnému psímu útulku. "Bylo výborné, že v tomto místě byla zavedena voda i elektřina, stačilo několik stavebních úprav, které jsme s kamarády byli schopni provést velice levně. Rozhodně bychom tady nepořádali koncerty, to je nesmysl," vysvětluje Valíček. Od ZD se zřejmě nedočká žádné náhrady za provedené úpravy na objektu ani s tím spojených financí, protože nebyla sepsána smlouva o pronájmu. Přesto i po tomto neúspěšném pokusu hodlá najít jinou vhodnou lokalitu v našem regionu. "Tato činnost je sice nevýdělečná, ale je potřebná." Na vhodnost útulku poukazuje i velitel Městské policie v Bojkovicích Mikulášek, který sice tvrdí, že ročně stanice odchytí pouze okolo šesti psů, pro které ale nemá žádné místo. Ve většině případů se podle něj podaří vrátit psa majiteli nebo zajistit náhradního pána, stejně jako v Uh. Brodě, kde zaevidovali od začátku roku 39 zatoulaných psů. Nejvhodnější by snad bylo, kdyby útulek mohlo zřídit samotné město, snad i za podpory státu, ale z hlediska financí by to zřejmě byla příliš velká investice. I samotné umístění v útulku ve Zlíně nebo Kroměříži stojí okolo 100 Kč/den, což spolu s cestou není zrovna levná záležitost. Jestli se této činnosti v našem regionu nakonec někdo ujme, je velice nejisté, podle našich informací se však v Uh. Brodě chystá alespoň hotel pro zvířata.V letní škole ochutnávali domácí likér
Lopeník (cab) - Na 14. ročník letní školy Rezekvítku do obce Lopeník přijelo uplynulý týden asi 35 mladých učitelů z celé republiky s hlubším zájmem o ekologii. Zaměřením letošního týdenního pobytu byla ekopedagogika, v rámci které probíhaly i přednášky odborných lektorů z domu ekologické výchovy Lipka v Brně, pracovníků Rezekvítku a ČSOP Veronica. Kromě teoretické části měli účastníci možnost navštívit také oblast Valašskokloboucka a pěšky se vydali přes Mikulčin vrch do Vápenic a Starého Hrozenkova. Na závěr pobytu vypracovávali jakousi zprávu o této oblasti, která má své kvality v přírodním bohatství, ale pochopitelně i nedostatky v zajištění služeb pro místní obyvatele. Kromě jiných "příjemností" mohli učitelé také ochutnat domácí likér Lopeník, který paní Baránková z Nezdenic vyrábí z bylinek sesbíraných i v oblasti Lopeníka.Brodská hvězdárna zve na zatmění
Částečné zatmění bude v našem regionu začínat v 11.26 hod. a končit ve 14.10 hod., maximální zákryt 95% slunečního disku by měl být viděn ve 12.48 hod.
Hvězdárna bude otevřena od 10.30 hod. a před začátkem pozorování budou návštěvníkům podány informace o slunečním zatmění i zásadách jeho pozorování. K pozorování budou připraveny speciálně upravené dalekohledy na promítání Slunce na matnice na několika stanovištích v areálu hvězdárny. Slunce bude promítáno pomocí celeostatu ze sluneční věže přes objektiv s ohniskovou vzdáleností 9m do astronomického sálu na tabuli, kde bude mít velikost 60 cm. K vidění bude také průběh úplného zatmění přenášený přes satelit. V žádném případě se nedoporučuje pozorování slunečního disku bez speciálních pomůcek.V kapličce řádil vandal
Vlčnov (pol) - V neděli 1.8. v nočních hodinách se do kapličky "Ve vinohradech" vloupal neznámý pachatel. Ten potrhal výzdobu oltáře, rozbil sošky svatých, obrazy, okna, vázy, svícny a věci pod oltářem zapálil. Tím došlo k poškození vnitřní malby dýmem. Celková škoda, která vznikla farnímu úřadu, je předběžně odhadnuta na 5 tisíc korun.Třetí odpoledne pro zdraví a krásu aneb proč děti nesportují
Naše třetí odpoledne pro zdraví a krásu se uskutečnilo v červnu a bylo zaměřeno na pohybovou aktivitu. Pravidelně přichází do naší školy na tuto akci paní cvičitelka Hana Mahdalová, která je odbornicí na různé druhy zájmového tělesného cvičení žen a dívek. Odpoledne bylo opět rozděleno do několika částí a bylo přehledem toho, co se v současné době cvičí, aby si každá dívka mohla najít ten druh pohybu, který jí nejvíce vyhovuje. Velký přínos akce vidím i v tom, že paní cvičitelka v průběhu odpoledne trpělivě vysvětlovala děvčatům nejen estetický, ale hlavně zdravotní význam jednotlivých cviků a odpovídala na otázky. Cvičení začalo a končilo testem osobní kondice, takže každá z děvčat mohla hned na sobě poznat význam pohybu. Zatímco na odpoledne s kosmetičkou a kadeřnicí se dostavily dívky v hojném počtu, o "týrání těla" mělo zájem jen několik dívek 9. ročníku. O nutnosti pravidelného cvičení a o fyzické zdatnosti mladé "televizní a počítačové" generace není třeba dlouho se rozepisovat. Vedle dětí, které pravidelně sportují a účastní se všech školních sportovních akcí, je velká skupina dětí, které nesportují vůbec. Některé z nich třeba jen nevědí, jak na to a právě pro ně takové akce připravuji. Proto mě dost mrzely odpovědi některých z děvčat, když jsem se jich ptala, proč si nepřišly zacvičit: "Mně sa nechtělo," nebo "Já bych neviděla další díl seriálu v televizi..."
Nedávno jsem četla v novinách rozhovor s herečkou Zorou Jandovou, která připravovala pořad o tom, proč děti nesportují. O svém vlastním průzkumu na školách říká: "S hrůzou jsem zjistila, že v nejlepší fyzické kondici jsem byla já ve svých osmatřiceti letech..."
Každý rodič či vychovatel ví, jak je těžké - náctileté přesvědčit o něčem, co už dospělí na základě zkušeností pochopili. Musí se proto postupovat nenásilně, zábavnou formou, ale hlavně odmalička. V naší škole se velmi snažíme ukázat dětem tu správnou volbu na cestě životem, vést ji ke zdravému způsobu života, ale to nejdůležitější bylo, je a vždy zůstane vlastní příklad rodičů.
Mgr. V. Veselá, ZŠ Na Výsluní Uh. BrodObecní úřady navštívil zloděj
Starý Hrozenkov, Pitín (pol) - Před týdnem odcizil dosud neznámý pachatel finanční hotovost z trezoru a videokameru z obecního úřadu v obci Starý Hrozenkov, čímž způsobil škodu ve výši téměř 300 tisíc korun. Téže noci byl vyloupen také OÚ v Pitíně, odkud byl ukraden fotoaparát, holicí strojek a finanční hotovost v celkové hodnotě 18 tisíc korun.Hranice znovu zaplňují běženci
Strání (pol) - Před týdnem zadrželi příslušníci pohraniční policie v katastru obce Strání skupinu pěti Iráčanů, kteří kupodivu směřovali na Slovensko. Koncem července tito muži utekli z uprchlického tábora ve Vyšných Lhotách, kam byli po vyšetření vráceni. Spolu s nimi byl zadržen také slovenský převáděč, který byl vzat do vazby a hrozí mu až tříleté vězení. O několik dní později zadržela pohraniční hlídka z této obce skupinu dvanácti osob filipinské národnosti bez platných dokladů, kterým policie udělila zákaz pobytu do roku 2002.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund