Číslo: 38
21.09.1998
Článků: 58

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Na programu zastupitelstva bude hodně zajímavostí
Setkání důchodců z celého okresu se vskutku vydařilo
Pacienti rehabilitace si stěžují
Z 82. zasedání městské rady v Uherském Brodě
Poděkování
Volby v Uh. Brodě (seriál - 1. část)
Oprava
MěDDM Uh. Brod, Ekocentrum Chrpa informuje
Hudba v Uherském Brodě a profesor Emil Hába
Comenius ve Slovinsku - poprázdninové ohlédnutí
Púťový slovácký večer se blíží

Na programu zastupitelstva bude hodně zajímavostí
Uh. Brod (BoS) - Jedno z posledních zasedání městského zastupitelstva se uskuteční ve středu 23. září 1998 ve 14 hodin v Domě kultury. Program je jako vždy velmi nabitý. Zastupitelé budou mimo jiné rozhodovat o návrhu na vymáhání částky přes 3 miliony po bývalém místostarostovi Ing. Kuncovi. Na pořadu zasedání budou také rozpočtová opatření, změny územního plánu a mnoho majetkových záležitostí. Zastupitelé budou přijímat i obecně závaznou vyhlášku o parkování na místních komunikacích, název nové ulice a založení galerie města. Na programu je také bod, který se zabývá převodem polikliniky na ulici Partyzánů na město.
Členové městského zastupitelstva budou rozhodovat o návrhu městské rady na bezplatné poskytnutí řeziva z městských lesů v hodnotě 24 tisíc dominikánskému řádu. Rada dále navrhuje odložení splátek bezúročné půjčky ve výši 500 tisíc, kterou poskytlo město Římskokatolické farnosti začátkem tohoto roku a která měla být městu splacena po dvou splátkách po 250 000 do konce letošního a příštího roku, o rok na každou ze splátek. Zastupitelé budou jednat i o návrhu bezúplatného převodu nábytku a zařízení z nové polikliniky Oblastní charitě Uh. Brod, která si požádala o jejich odkoupení.
Zasedání městského zastupitelstva je přístupné široké veřejnosti, jíž se tentokrát očekává více než obvykle.Setkání důchodců z celého okresu se vskutku vydařilo

Skupinka důchodců beseduje v jednom z pokojů a vzpomíná mimo jiné i na loňské povodně. - Foto: FlaJ
Uh. Brod - Vzájemná komunikace mezi lidmi patřila odjakživa k nejdůležitějším potřebám lidstva. S přibývajícím věkem se seniorům sice dostává více volného času, avšak možností k vzájemnému poznávání a příjemnému posezení spíše ubývá. Je to dáno i tím, že starší člověk již nemá tolik sil, mnohdy se mu již nechce cestovat, a tak zejména obyvatelé domovů důchodců a penzionů pro seniory se občas cítí být izolovaní. Proto vznikla před pár lety myšlenka setkávání těchto lidí vždy v jednom z některých zařízení, která provozuje Okresní ústav sociálních služeb v Uh. Hradišti.
Letošní Setkání obyvatel domovů důchodců a penzionů se uskutečnilo ve středu 16. září v překrásném prostředí Penzionu v Uherském Brodě. Sjeli se sem obyvatelé obdobných zařízení z Buchlovic, Bojkovic, Žítkové, Uh. Hradiště, Uh. Ostrohu, Nezdenic a také obyvatelé malého penzionu pro seniory v Uh. Brodě, aby nejenom poznali, jak se žije Brodským v penzionu, ale aby se také pobavili a strávili zde pěkný a příjemný den.
Navzdory nepříznivému počasí vyhrávala před zahájením před penzionem dechová hudba Broďanka, jejíž vystoupení ocenili přítomní důchodci na závěr slovy: Byla dobrá. Někteří z nich si nejen s chutí zazpívali, ale i v zádveří zatancovali. Prostory brodského penzionu se od rána plnily milými babičkami a dědečky, kteří mezi sebou rozebírali své problémy, ale i radosti a životní vzpomínky.
Celá akce v bezchybné režii vedoucí brodského penzionu Ing. Marie Vaškovicové byla velmi dobře připravena a zorganizována. Mezi pozvanými hosty byli kromě vedoucích jednotlivých zařízení také vedoucí referátu sociálních věcí okresního úřadu Mgr. Pavel Šmíd, ředitel Okresního ústavu sociálních služeb v Uh. Hradišti Mgr. Antonín Ondráš a okresní zdravotní rada MUDr. Jaroslav Knot. Město zastupoval jeho místostarosta PaedDr. Jan Kočař a tajemník městského úřadu Ing. Hynek Sušil.
Ing. Vaškovicová v úvodním projevu přivítala všechny hosty a seznámila přítomné s celodenním programem. O chvilku poezie se postarala paní Marie Koldová, obyvatelka brodského penzionu, která přednesla svoji vlastní báseň, v níž pozdravila všechny přítomné. Mgr. Ondráš ve svém slavnostním projevu kromě pochvalných slov uvedl také, že v těchto zařízeních někdy vyvolává nevoli jejich obyvatel zvyšování poplatků za pobyt. Tyto poplatky ale neurčují ani vedoucí jednotlivých zařízení, ani my, ale jsou stanovovány podle ministerské vyhlášky a zvyšovány v návaznosti na to, jak se zvyšují náklady na provoz. Připomněl nedávné zdražení energií, které se dotklo každé domácnosti a samozřejmě se muselo promítnout také v poplatcích za pobyt v domovech. Na závěr svého projevu popřál všem přítomným krásný pobyt v Uherském Brodě. Za město pronesl krátkou řeč Dr. Kočař.
Milým překvapením pro obyvatele penzionů byly gratulace nejstarším obyvatelům jednotlivých zařízení. Kytičku, blahopřání a drobný dárek si odnesli 96-letá Štěpánka Pavlínková z Uh. Ostrohu, Marie Mléčková (92) z Bojkovic, Šebestián Kašík (91) z Buchlovic, Olga Brázdilová (91) z Uh. Hradiště, domácí obyvatelka Marie Pálková (89), Anna Juračková (88) ze Žítkové a Marie Svitáková (87) z Nezdenic. Oficiální zahájení zakončil svým velmi krásným projevem obyvatel Domova důchodců v Buchlovicích, 73-letý Antonín Kříž. Zdůraznil v něm, mimo jiné, že vyšší věk a život v obdobných zařízeních s sebou přináší mnoho nesnází, ale že záleží především na samotných obyvatelích domovů důchodců a penzionů, jaké prostředí a atmosféru si zde vytvoří.
Kulturní vložku dopoledního slavnostního zahájení obstaral folklórní soubor Gymnázia J. A. Komenského JAKUB pod vedením prof. Romana Vrby (taneční složka) a Petra Pomajbíka (cimbálová muzika). Dobře připravené vystoupení studentů a studentek sklidilo zasloužený potlesk.
Poté následovala prohlídka penzionu. Za doprovodu vedoucí penzionu Vaškovicové si hosté mohli prohlédnout jednotlivé garsonky a byty a obyvatelé brodského penzionu byli ochotni ukázat, v jakém prostředí zde žijí. V našem penzionu máme 70 bytů pro obyvatele, z toho 6 je vícepokojových a 8 bezbariérových. V současné době je u nás ubytováno 81 obyvatel, informovala zájemce o prohlídku penzionu Ing. Vaškovicová. V té době již probíhalo navštěvování domácích důchodci z jiných zařízení. V jednom z pokojů spolu besedovalo několik důchodců, kteří vzpomínali, jak zde našlo azyl několik obyvatel hradišťského Domova důchodců vloni v době záplav.
Odpolední program zpříjemnilo hudební vystoupení manželů Bartošových a vystoupení dětského souboru Rozmarýnek. Milovníci zlatavého moku si mohli pochutnat na pivu z Pivovaru Janáček, které se čepovalo ve vestibulu. Také o občerstvení po celý den bylo postaráno v místním bufetu. Na přípravě i průběhu celé akce se nemalou mírou podílelo všech 9 pracovníků brodského penzionu a vydatně pomáhaly i sestry z pečovatelské služby, které zde mají své sídlo. Pro účastníky setkání byla již tradičně připravena bohatá tombola se 120 lákavými cenami, které věnovala jednotlivá zařízení a podnikatelé, převážně z Brodska. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na této akci nějakým způsobem podíleli, i všem sponzorům, řekla DDS vedoucí penzionu Ing. Vaškovicová. Až do 17 hodin, kdy se rozjížděly autobusy s účastníky setkání zpátky do svých domovů, se všichni dobře bavili, zpívali a tančili. Nadšení a spokojení účastníci letošního setkání se loučili se slovy: Dá-li Bůh, za rok se sejdeme znovu.
J. FlasarováPacienti rehabilitace si stěžují
Uh. Brod (red) - Jak jsme psali již v minulém čísle, narůstá čím dál víc nespokojenost pacientů rehabilitačního oddělení brodské polikliniky, kterou město pronajalo před několika měsíci MUDr. Vladimíru Čechovi z Uh. Hradiště. Pacienti zde v poslední době musí neúměrně dlouho čekat na předepsané procedury. Jedné z nich již došla trpělivost a poslala oficiální stížnost řediteli okresní pojišťovny VZP Ing. Ladislavu Čechovi (pouhá shoda jmen).
V této stížnosti se mimo jiné píše: Od konce srpna, kdy byly údajně propuštěny 2 rehabilitační sestry, se neúměrně prodloužila čekací doba na tomto oddělení. Kromě několika konkrétních případů dlouhého čekání nebo opuštění oddělení bez potřebného cvičení zde stěžovatelka, paní Prečová, uvádí, že pokud jedna sestra obsluhuje např. vodoléčbu i elektroléčbu, tak pacienti, kteří mají předepsány obě procedury, musí mezi nimi čekat velmi dlouhou dobu. Někdy se také podle této stížnosti stává, že někteří dojíždějící pacienti museli po dlouhém čekání kvůli dopravním spojům z oddělení odejít bez domluvené procedury.
Do doby propuštění sester jsem byla, stejně jako mnozí další pacienti, velmi spokojena s péčí, které se mi dostávalo, píše ve své stížnosti pacientka, která na toto oddělení dochází již 8 měsíců, a dodává: I nyní zbylé sestry vykonávají svou práci zodpovědně, ale určitě není v jejich silách obsáhnout práci i za propuštěné pracovnice. Bohužel se v nervózní atmosféře obrací hněv nespokojených pacientů na sestry, které ale podle mého názoru dělají všechno, co je v jejich silách.
Tuto stížnost, ke které se připojilo ještě několik pacientů, dostal na vědomí také okresní zdravotní rada MUDr. Knot z okresního úřadu a také členové městského zastupitelstva se žádostí, aby tato záležitost byla projednána na zasedání zastupitelstva tuto středu.Z 82. zasedání městské rady v Uherském Brodě
Uh. Brod (BoS) - Městská rada na svém zasedání 8. září kromě některých doporučení městskému zastupitelstvu (píšeme na jiném místě) odsouhlasila několik záměrů na pronájmy městského majetku, např. místnosti registrace na nové poliklinice L. Beníčkové z Nivnice za účelem zřízení prodejny zdravotnických potřeb, nájemné 570 Kč/m2/rok + služby, části uhelny v kotelně K0 firmě Montáž a opravy - L. Máčalík za účelem parkování 2 firemních vozidel, nájemné 500 Kč/m2/rok. Rada schválila pronájem nakladače UNC-053 firmě VOD Vlčnov za cenu 3 660 Kč/m2/rok s platností od 1. 6. 1998 do realizace prodeje. Radní schválili provedení stavebních úprav nevyužitých prostor na zimním stadioně v souvislosti s vybudováním restaurace a klubovny, prodejny sportovního zboží, většího počtu kabin a soc. zařízení. Současně schválila pronájem prostor restaurace a klubovny sdružení podnikatelů (P. Kouřil, L. Beníček a D. Kubiš) a prodejny L. Lukešovi s tím, že město bude účastníkem podnájemních smluv.
Městští radní také schválili prodloužení smlouvy mezi městem a MUDr. Karáskovou na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců s tím, že nájemné z nebytových prostor bude stanoveno následovně: ordinace, evidence a vyšetřovny 250 Kč/m2/rok, sklady, archivy a denní místnosti 165 Kč/m2/rok, chodby a pomocné prostory 90 Kč/m2/rok, služby 500 Kč/m2/rok.
Rada projednala několik bytových záležitostí (přidělení bytových jednotek, vymáhání obecního bytu v čp. 1553, vyklizení bytu v čp. 1293, prodloužení nájemní smlouvy, souhlas se směnou bytů, přechod nájmu a prodloužení nájemní smlouvy s podmínkou úhrady dlužné částky do konce roku 1998). Schválila stánkový prodej v době poutě v ul. Přemysla Otakara II., Kounicově a na Mariánském náměstí (poplatky: 200 Kč v sobotu, 400 Kč v neděli a 50 Kč pro prodejce perníku a lidové umělecké výroby).
Rada schválila umístění japonské zahrady v atriu Muzea J. A. Komenského a poskytnutí příspěvku ve výši 5 000 Kč Sdružení výtvarníků moravsko-slovenského pomezí.Poděkování
Když jsme nedávno v Brodském listu těchto novin zveřejňovali informaci, že na poliklinice na sídlišti v Uherském Brodě je prodloužen provoz chirurgického oddělení ve všední dny až do 20 hodin, netušila jsem, jak brzy této pohotovostní služby využiji.
V pondělí 14. září si můj syn způsobil pádem z kola vážnější zranění nohy, které vyžadovalo odborné ošetření a zašití. Přestože bylo těsně po 20. hodině, byli ochotni jak službu konající MUDr. Václav Zlatuška, tak zdravotní sestra Libuše Struhárová po telefonické prosbě vyčkat na oddělení do našeho příjezdu a syna ošetřit. Prodloužili si tak velmi ochotně pracovní dobu o několik desítek minut a synovi poskytli perfektní ošetření na úkor svého volného času a svých rodin. Oceňuji i jejich příjemný a lidský přístup v inkriminovaný večer i při následné péči o synovo zranění. Velice jim za to děkuji, už proto, že cesta na ošetření do Uherského Hradiště by pro nás byla obtížná, protože nevlastníme automobil. Děkuji také svému sousedovi Ing. Miroslavu Sekaninovi, který nám v obdobných situacích již několikrát nezištně pomohl při odvozu některého z našich dětí na akutní lékařské ošetření.
B. SmržováVolby v Uh. Brodě (seriál - 1. část)
Uh. Brod (BoS) - Místní volební komise, kterou tvoří delegovaní zástupci volebních stran, se sešla v pátek 18. 9. na své první schůzce. Losem byl určen předsedou komise Petr Janíček (za ODS) a místopředsedkyní Alice Orsavová (za DEU + nezávislí kandidáti). Komise hlasováním rozhodla o tom, že mohou být kandidátní listiny zveřejněny a tiskovou mluvčí místní volební komise byla zvolena Ing. Bohdana Smržová (za Nezávislí za rozvoj města) - kontakt: tel. číslo 0633/638281. Důležitým bodem jednání komise bylo projednávání jednotlivých kandidátních listin, kdy zapisovatel volební komise Ing. Kamil Válek - kontakt: tel. 0633/615218, fax 0633/632192, e-mail: Volby98.UherskyBrod.cz - seznámil s chybami, které se vyskytovaly na kandidátních listinách, a způsobu jejich oprav.
V Uh. Brodě podalo v termínu své kandidátky 7 volebních stran s těmito kandidáty:
Nezávislí za rozvoj města - Ing. P. Vrána (42 let), Ing. arch. E. Friedrich (47), RNDr. J. Mlčková (47), Ing. L. Kunc (46), Ing. M. Sekanina (42), Mgr. Z. Moštěk (36), H. Mahdalová (46), Ing. P. Šenkeřík (33), MUDr. M. Černý (38), PaedDr. D. Bistrá (30), MUDr. R. Matuš (62), L. Bartošík (58), MUDr. P. Krejčiřík (35), R. Kastner (39), J. Kubínová (41), J. Kovařík (56), Ing. R. Rajchl (45), Mgr. P. Vrága (43), Ing. P. Šimek (40), J. Stejskal (46), M. Jurásková (49), J. Zahrádka (65), Ing. I. Štěpánek (37), J. Tešlík (51), Ing. J. Sýkora (40), Mgr. P. Hrabal (39), R. Smrž (46).
ČSSD - Ing. L. Kryštof (40), Ing. J. Peška (55), PhDr. A. Kočař (49), PaedDr. J. Kočař (46), MUDr. L. Zloch (34), PaedDr. R. Šmíd (36), V. Boráň (49), Ing. J. Kučera (41), MUDr. D. Konečná (44), Mgr. R. Jankula (33), O. Glonek (54), Mgr. M. Pechal (48), Ing. J. Polanský (35), V. Zemčík (35), R. Janiga (25), R. Nasázalová (35), MUDr. B. Žák (68), I. Matějková (31), Ing. V. Smutný (55), Ing. P. Krajča (38), Ing. R. Slinták (37), Ing. P. Vacula (33), J. Golešová (49), Ing. P. Kosztyu (40), Ing. J. Bartoš (45), L. Kothe (63), S. Zemek (66).
Sdružení DEU a nezávislých kandidátů - F. Červenka (50), Ing. J. Volařík (65), Ing. V. Vaculík (32), Ing. P. Mudrák (36), J. Krucký (37), M. Soviš (40), JUDr. Vilímková (34), MUDr. R. Sviták (34), MVDr. A. Dančík (37), J. Kreislová (50), S. Lukáš (52), M. Pavlacký (45), L. Friedl (63), Ing. J. Mácha (52), C. Vráblík (67), J. Kůra (36), Ing. K. Osuský (31), L. Valentová (48), P. Slouka (54), B. Mahdal (67), J. Bartoš (33), V. Bradáč (58), V. Dostálek (50), J. Kubiš (65), D. Doláková (58), V. Polák (72), J. Mitošinka (49).
ODS - Ing. P. Josefík (43), MUDr. A. Karásek (43), Ing. J. Kolek (57), Ing. J. Koníček (49), P. Janíček (48), Ing. A. Mikulec (38), Ing. Z. Daněk (38), S. Šmíd (49), L. Souček (28), J. Kolek (29), J. Mikulec (55), J. Kolář (76), M. Rytina (40), M. Řezníčková (36), Lenka Mlčková (22), M. Jahodová (51), Ing. Z. Vaculík (26), L. Beníček (52), Ing. M. Macháčková (35), G. Římovský (43), P. Hůf (28), S. Chernelová (41), O. Budíková (43), K. Thomayer (55), MUDr. Z. Karásková (43), Mgr. D. Daňková (37), Ing. V. Řihák.
KDU-ČSL - S. Zápeca (55), RNDr. S. Novák (40), M. Zemánková (59), P. Turza (58), J. Tomancová (43), Ing. Š. Janík (30), A. Freml (62), A. Kunčarová (53), J. Koller (53), P. Bartek (44), M. Rapantová (43), J. Sukup (43), J. Bělánek (66), Ing. Zdenek Hanzelka, CSc. (63), Ing. K. Harabiš (65), J. Surý (42), F. Koníček (52), J. Hradecký (59), J. Orálek (60), F. Mahdal (54), A. Šišlák (54), L. Jurásek (58), J. Kobsinek (54), M. Durďák (59), F. Šimoníková (48), Anna Honová (72), F. Lekeš (45).
KSČM - Ing. M. Katolický (60), D. Surý (45), Mgr. F. Krpal (47), Ing. K. Marek (64), J. Rachůnek (55), V. Blahůšková (59), MUDr. J. Houfek (71), Z. Maršík (36), Ing. L. Vítek (50), M. Jokschová (58), B. Charvátová (65), J. Hrubeš (63), B. Křivda (58), Z. Gála (57), V. Ledašil (51), J. Rachůnková (61), A. Škubník (43), J. Zábojník (48), T. Takácz (58), P. Vrága (47), V. Šobáň (62), J. Mudrák (63), J. Svoboda (44), Z. Hlůšek (48), J. Holotík (55?), D. Novotná (44), F. Fojtách (67).
Strana zelených - Ing. L. Nováček (48), Ing. S. Pražák (34), Ing. F. Kopeček (47), H. Jurigová (43), E. Štěrbová (31), M. Koudelík (25), Ing. V. Běhunčík (49), Ing. M. Ležatka (26), J. Bařina (58), J. Bradáčová (53), V. Habrovanský (36), Ing. R. Láska (40), Ing. P. Lukeš (34), Ing. P. Vajdíková (33), R. Bartošová (33), J. Solařík (33), PaedDr. J. Rydlo (35), H. Ševčíková (55), Mgr. A. Podloucká (54), V. Mlčková (22), J. Slavíček (52).
V příštím čísle DDS zveřejníme další informace o kandidátech jednotlivých stran (povolání, dosavadní zkušenosti kandidátů v komunální politice, věkové průměry jednotlivých kandidátek, apod.).Oprava
V minulém čísle DDS byla v článku Dotuje město zisk hradišťského podnikatele? uvedena chybná poslední věta. Správně měla tato věta znít: Na posledním zasedání městské rady byla údajně tato věc, kterou chtěl podle našich informací jeden z radních znovu otevřít, smetena se stolu. Čtenářům i členům zastupitelstva se za tuto chybu omlouvám.
B. SmržováMěDDM Uh. Brod, Ekocentrum Chrpa informuje
Uh. Brod (red) - Zahajovací schůzky jednotlivých kroužků oddělení přírodovědy a ekologie: DAFF (Dílna amatérské fotografie a filmu) - pátek 2. 10. od 15 hod., ČAJ - čtvrtek 1. a pátek 2. 10. od 17 hod., BONSAI - středa 30. 9. od 15 hod., MUZIKA - středa 23. 9. od 16 hod., ALTERNATIVNÍ VÝTVARKA - pátek 25. 9. od 15 hod., BROUČCI - středa 23. 9. od 15 hod., CHOVATELSKÝ KROUŽEK - úterý 6. 10. od 15 hod., ORCHIS - pátek 25. 9. od 15 hod., RYBÁŘSKÝ KROUŽEK - čtvrtek 8. 10. od 16 hod., KOUZELNÍK - úterý 22. 9. od 15 hod., GENIUS - středa 23. 9. od 15 hod., SKALÁCI - 18. 9. od 16 hod. na MěDDM, HŘÍBATA - pátek 18. 9. od 16 hod., ROSENKA - pondělí 28. 9. od 15 hod., ALKOR - pátek 25. 9. od 16 hod., DRÁČATA - úterý 22. 9. od 16 hod., NĚMČINA PRO NEJMENŠÍ - úterý 29. 9. od 16 hod., JÓGA PRO DĚTI - pondělí 28. 9. od 17 hod., OÁZA - čtvrtek 1. 10. od 9 hod., KLUBÍČKO - čtvrtek 1. 10. od 15 hod. Zápis do kroužků probíhá do konce září.
Informace a přihlášky si můžete vyzvednout v pondělí až pátek od 13 do 18 hodin v Ekocentru Chrpa, nám. 1. máje 2056, tel. 638041.Hudba v Uherském Brodě a profesor Emil Hába
Emil Hába, talentovaný hudebník, přišel do Uh. Brodu na podzim 1922 a hned se zapojil do hudebního života ve městě a brzy tu podstatně ovlivnil hudební dění. Narodil se 21.5.1900 ve Vizovicích jako syn soukeníka. Byl bratrancem vynikajících hudebníků, bratří Aloise Háby, světově proslulého tvůrce čtvrttónové soustavy a Karla Háby, významného skladatele. Měl štěstí, že jeho hudebně nadaná matka u něho probudila zájem o hudbu, který podchytil vizovický katecheta, nadšený hudebník s absolutním sluchem, vynikající varhaník P. Karel Vlk. S hudební teorií Hábu, již jako školáka, seznámili učitelka Frgálová a učitel J. Sehnal. Jako žák měšťanské školy ovládl už hru na varhany do té míry, že hrával na varhany při bohoslužbách v klášteře sester a stal se i členem vizovického orchestru, kde hrával na klavír a harmonium.
Tyto příznivé okolnosti ho přivedly v roce 1916 na proslulou varhanickou školu Leoše Janáčka v Brně. U Janáčka studoval hudební teorii, harmonii, intonaci a improvizaci, klavír u Jana Syrůčka, housle u Ladislava Malého, varhany a zpěv u E. Terglera. Hru na varhany dále studoval u E. Terglera a zpěv u A. Hromádky. V r. 1931 získal Vysvědčení o učitelské způsobilosti ze sborového zpěvu, v r. 1945 Osvědčení pro vedení hudebního ústavu s právem veřejnosti, v r. 1948 Vysvědčení učitelské způsobilosti pro hru na varhany a klavír. Po ukončení varhanické školy přijal místo klavíristy a regenschoriho u hraběte Dubského v Lysicích. V letech 1920 - 1922 vykonával vojenskou prezenční službu u 45. pěšího pluku v Sevluši jako instrumentalista a hráč na klavír, lesní roh, trubku a housle.
V roce 1922 zvítězil v konkurzu a získal místo regenschoriho ve farním kostele v Uh. Brodě. Tehdy tu byl farářem děkan Msgre Jaroslav Hlobil, vysoce vzdělaný a hudebně založený kněz, který ve varhaníkovi viděl činitele, který má v kostele nezastupitelnou liturgickou funkci a význačné umělecké a kulturní poslání. Mladý Hába se snažil poskytnout více než to, co jsou schopny přinést profánní hudební prostředky. Co Hábu nesmírně tížilo, byl havarijní stav varhan, které po 200 letech svého trvání již dokonávaly a byly neopravitelné. Přesvědčil Msgre Hlobila o nutnosti nových varhan.
V r. 1933 došlo ke stavbě nových varhan, které podle Hábových návrhů a dispozic postavil největší varhanářský závod v ČSR Bratři Riegerové v Krnově. Byly to překrásné třímanuálové varhany o 29 rejstřících, o nichž profesor brněnské konzervatoře Wiedermann řekl, že je to opravdu mistrovský kus a profesor varhanní hry na téže škole, proslulý znalec varhan Trengler prohlásil, že je to skutečně královský nástroj. Bohužel nepřežil půl století. Zato ale byly ve farním kostele vedle varhan na kůru postaveny vedle hlavního oltáře další, prý oratorní varhany bez opodstatněné liturgické či jiné funkce, akusticky nevyvážené, jen zbytečně hyzdící klasický interiér kostela. Hába se toho naštěstí nedožil.
Firma Rieger poznala v Hábovi znamenitého organologa a získala ho pro externí spolupráci. Zastával názor, že do kostela patří jen skutečné píšťalové varhany. Elektronické, byť dokonalé, digitální varhany pokládal jen za východisko z nouze. Jako organolog byl i dlouholetým kolaudátorem varhan pro firmu Rieger a posléze i pro diecézi brněnskou a olomouckou. Celkem zkolaudoval 160 varhan. Tato Hábova varhanická působnost byla sice rozsáhlá, ale spíše okrajová. Hlavní obor jeho činnosti byla práce pedagogická, sborový zpěv, a především práce skladatelská.
Po příchodu do Uh. Brodu v r.1922 nastoupil Hába na místo učitele zpěvu na gymnáziu a v této funkci setrval do zrušení hudební výchovy v r.1951, tedy 29 let. A tu se mu podařilo objevit řadu hudebních talentů, které vychoval ve zdatné hudebníky, především zpěváky (Květa Rošická-Assmannová, Marie Velebová-Barlogová, Rudolf Prager, Jan Veselý, Josef Němeček, kanovník Josef Veselý, Vlad. Veselý aj.). Některé ze svých žáků přivedl na akademickou dráhu, Františku Krysovou na DAMU v Praze, Jiřího Bártu na konzervatoř v Brně, Františka Jančíka na konzervatoř v Praze, jiní se stali učiteli na hudebních školách. I Rudolf Firkušný mu za mnohé vděčil. Hába byl nadšen zpěvností místních lidí, která se projevovala zejména v kostele, a dokládal to i tím, že za 29 let vyučování na gymnáziu se setkal jen se třemi hudebně nezaloženými studenty a s dvěma bez hudebního sluchu (J. Huška - matur.roč.1926 a prof.A.Lochman). Za to ale objevil talentovaného Antonína Settariho, matur. roč. 1932, s absolutním hudebním sluchem.
Hába se po příchodu do Brodu soustředil na vybudování dobrého chrámového sboru. Byla to práce skoro sisyfovská. Dobrých zpěváků tu našel dost, ale jen málokdo z nich měl aspoň základy hudebního vzdělání, mnozí neznali ani noty. Dobrým přístupem ke zpěvákům a vlídným slovem se mu podařilo překonat i tyto nedostatky. Nikdy se nesnížil k hrubostem a zesměšňování, ale vtipným a trpělivým vysvětlováním odstraňoval chyby. Dovedl ve sboru zavést a udržet družné přátelské ovzduší. Záhy se jeho chrámový sbor vypracoval v jeden z nejlepších chrámových sborů u nás. Pořádal s ním řadu úspěšných koncertů. Být členem Hábova chrámového sboru bylo ctí a vyznamenáním.
Radostný byl Hábův vztah k varhanám. Když před bohoslužbami přišel na kůr, láskyplně pohledem pohladil píšťaly varhan v barokní skříni, sedl za varhany, otevřel hrací stůl, pohladil všechny tři manuály, otřel je jelenicí a nastavil rejstříky. Byl to obřad. Ve varhanách neviděl jen mechanický, byť královský nástroj, ale bytostný orgán, který lze uctivým a citlivým přístupem oživit, a to Hába dovedl dokonale. Vidět Hábu za varhanami a slyšet jeho dokonalou hru, to potěšilo srdce a povzneslo duši. Jako nikdo jiný dovedl sladit zbožnou intimitu kostela s jeho akustikou a s liturgickou funkcí obřadu. Sbormistr Dvořáka František Veselka mi jednou řekl: Hába za varhanami je někdo, je to virtuos, jaký nikdy v Brodě za varhanami neseděl a už nikdy sedět nebude. A František Veselka byl znalec, který jinak chválou neplýtval.
Těžko říci, která z Hábových činností byla nejvýznačnější, ale zřejmě nejdůležitější byla jeho činnost skladatelská. Již jen pouhý výčet jeho děl by vyžadoval hodně stránek, vždyť co do počtu jde o 209 skladeb, z nichž rozsáhlejší byly provedeny Státním filharmonickým orchestrem ve Zlíně, Moravskou filharmonií v Olomouci, Státní filharmonií v Brně, městskými orchestry v Jihlavě, Litoměřicích, Teplicích a jinde.
Bylo by pošetilé chtít v pouhém novinářském článku podchytit význam Hábovy tvůrčí osobnosti. Jistě nejlépe a pouhými třemi slovy to vystihl PhDr. Jaroslav Hruban, ve světě proslulý filosof, estetik a hudební kritik, když v mylném domnění, že bych chtěl Hábu odvést od duchovní hudby k muzice profánní, mně vytkl: Hába není žádný přisluhovač módním výstřelkům, Hába je Musicus Dei Gratia. Ano, Hába byl muzikus z milosti Boží.
Vybráno ze stati JUDr. Vojtěcha Hruboše Hudba v Uh. Brodě a Emil HábaComenius ve Slovinsku - poprázdninové ohlédnutí
Dětský pěvecký sbor Comenius absolvoval v létě koncertní turné po Slovinsku, které provázel také bohatý doprovodný program připravený hostitely z DPS Juventus ze Zagorje, který navštívil Uh. Brod letos v květnu. Děti byly ubytovány v rodinách svých slovinských kamarádů. Nezapomenutelným zážitkem pro naše děti byl vyhlídkový let letadlem nad Zagorskou dolinou, kterou mohly shlédnout z ptačí perspektivy. Pro většinu z nich to byl dosud nepoznaný zážitek.
Zajímavý byl i výlet do oblasti archeologických nálezů na západ od Zagorje. Střediskem této oblasti je osada Vače s velkým kostelem, ve kterém sbor zazpíval několik písní. Součástí kostela je kaple, jejíž okna i stěny jsou zdobeny mozaikami z barevných sklíček. Zajímavostí je, že se jedná o práce řemeslníků z Ostravska. Další zastávkou po pamětihodnostech Slovinska byl hrad Bogenšpert, kde po roce 1945 zůstalo z původního zařízení pouze vybavení knihovny, která v současné době slouží jako obřadní síň. Nyní je zde také geologická sbírka, muzeum druhé světové války, lovecká sbírka a geodetické muzeum.
Hostitelé zavezli děti také do Medijských Toplic, kde je čekalo vytoužené koupání v termálním koupališti s tobogánem. Po tomto vítaném občerstvení čekal večer děti koncert v zaplněném sále kulturního domu v Zagorje. V tomto městě má sborový zpěv velké zázemí, protože zde působí několik pěveckých sborů. Comenius nezklamal očekávání posluchačů, což se projevilo dlouhotrvajícími potlesky po každé skladbě. Atmosféra v sále se zásluhou hudby naplnila přátelským a srdečným souzněním. Závěrem již tradičně zazněla Beethovenova Óda na radost v podání obou sborů, v mateřském jazyce hostitelů. V ohlasech na koncert hodnotilo obecenstvo vysokou náročnost provedeného repertoáru.
Dalším cílem poznávání bylo hlavní město Ljubljana. Všichni si prohlédli ljubljanský kulturní dům Cankarjev dom. Je to moderní stavba vybudovaná v podzemí, o rozloze asi 40.000 m2. Je zde několik sálů. V největším sále jsou obrovské varhany, které mají 4 manuály a 10.000 píšťal. Po návratu čekalo hosty pozvání do nejlepší pizzerie Ašič, kde strávili příjemný podvečer.
Další den se brodské děti rozloučily se slovinskými kamarády a jejich rodiči. Čekala je cesta k moři do města Koper, kde měli strávit další dva dny. Kromě koupání na ně čekala i plavba lodí Mimosa kolem pobřeží Slovinska v délce asi 50 km. Během cesty zvládli členové DPS Comenius i menší pěvecké vystoupení. Zpívaly jak děti pro kapitána, tak i kapitán se svými společníky pro děti.
Zpáteční cesta vedla přes Rakousko, kde absolvovala výprava poslední zastávku v městě Graz (Štýrský Hradec), které je proslulé svými stavbami italské renesance a její korunou je Landhaus. V této působivé stavbě ze 16. století s nádhernými arkádami se v současné době pořádají časté koncerty.
Město Graz byl poslední zastávkou. Všichni se už těšili domů, ale zároveň byli spokojeni s vydařeným zájezdem, který byl dalším kamínkem do mozaiky poznání.Púťový slovácký večer se blíží
Uh. Brod (red) - Folklórní soubor OLŠAVA a Dům kultury Uh. Brod zve všechny příznivce folklóru na 111. Slovácký večer - púťový, který se uskuteční v sobotu 3. října od 19.30 hodin v Domě kultury Uh. Brod. Tento večer bude spojený se křtem vydaného kompaktního disku Olšavy a dalších folklórních skupin regionu Kytice z Uherskobrodska. Kmotry budou Dr. Zuzana Malcová z Ministerstva kultury, folklorista a hudební skladatel Jaromír Nečas a starostové obcí, jejichž hudební folklór je zachycen na novém CD, které si můžete v průběhu večera zakoupit.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund