Číslo: 42
19.10.1998
Článků: 60

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Zahrada vybudovaná za pomoci japonských odborníků z družebního města zdobí Brod
Proti vylidňování Uherskobrodska musíme bojovat!
Chirurgické oddělení ve městě v novém
Vytváří naše noviny špatný obraz Uherského Brodu?
Volby v Uh. Brodě (seriál - 5. část)
Nezaměstnanost na Brodsku stoupá
V Prakšicích se zdá být rozhodnuto

Zahrada vybudovaná za pomoci japonských odborníků z družebního města zdobí Brod

Pohled na dokončenou japonskou zahradu. - Foto: BoS
Uh. Brod (BoS) - Šest hostů z japonského města Tsukiyono, mezi nimiž byl kromě zahradníků a majitelů zahradnictví i jeden zástupce tsukiyonské radnice, strávilo minulý týden 3 pracovní dny v Uherském Brodě. Ve spolupráci s firmou Silamo a za přispění pracovníků odboru životního prostředí brodské radnice budovali v areálu Muzea J. A. Komenského tradiční japonskou zahradu. Tato měla být umístěna v atriu brodské radnice, ale po protestech několika zastupitelů vybrala rada na návrh pracovníků radnice Petra Šimčíka a Ing. Táni Štěpančíkové daleko lepší umístění za bývalým kinem Svět.
Na posledním zasedání zastupitelstva schválili jeho členové v rámci rozpočtových změn částku 400 tisíc na vybudování této zahradní úpravy, řekl o plánovaných nákladech města vedoucí odboru Ing. Vozár. Město zajistilo materiál (kameny z Bučníku a z Bzové, rostlinný materiál ze zahradnictví paní Šimoníkové apod.), japonští hosté kromě svého umění přivezli např. bambus na dotvoření některých prvků a oplocení. Při práci na zahradě se projevilo příslovečné nasazení. Pracovali všichni včetně zástupce radnice, a to 3 dny prakticky od rána do večera (i za velmi nepříznivého počasí) tak, aby v úterý navečer mohli odevzdat své dílo, které se stane určitě chloubou města i příjemným překvapením nejen pro návštěvníky muzea. Jsem ráda, že se podařilo překrásně upravit další část města, řekla nad výsledkem práce Ing. Štěpančíková, která dodala, že paní Šimoníková věnovala na tuto zahradu jeden rododendron zdarma městu. Odhaduji, že z městského rozpočtu nebude ani třeba celé naplánové částky, dodala na závěr.Proti vylidňování Uherskobrodska musíme bojovat!
říká představitel Sdružení Uherskobrodska Ing. Jiří Rosenfeld, CSc.

Z grafu vidím, že k vylidňování Uherskobrodska, zejména jeho příhraničních obcí neúprosně dochází. Mohl by ste to komentovat blíže?
Situace je skutečně tragická, obzvláště pokud se jedná o obce, které jsou chápány jako příhraniční. Myslíme tímto obce, které leží východně za pomyslnou čarou protínající Uh. Brod a současně souběžnou se státní hranicí. Z obrázku lze vyčíst, kterak se tyto obce vylidňují v závislosti na čase, a dokonce v závislosti na celospolečenských okolnostech. Je možné tvrdit, že tento příhraniční region je velmi citlivý na zásadní společensko-sociální změny. Z grafu je totiž jednoznačně viditelné, že první ranou pro tento region bylo období II. světové války, z čehož se ale příhraničí vylízalo v dalších desetiletích. Morovou ránu zasadil ale stát teprve administrativní likvidací bývalého okresu Uh. Brod v roce 1960 a s tím mj. spojenou systematickou likvidací drobných kovozemědělců. Aby dílo zkázy bylo dokonáno, stalo se toto území nejen hranicí mezi dvěma suverénními státy, ale současně také mezi zeměmi, které mají rozdílný termín integrace do EU a NATO. Myslím si, že argumenty tohoto charakteru a poučení z historie nejenom regionu Brodska, ale např. i z naší západní hranice nás musí utvrdit v tom, že situace, do které jsme se dostali, je vážná a musíme s ní tvrdě bojovat.

To znamená konkrétně co?
Podívejte se, v tomto případě nejde vidět pouze křivky na papíře, pořízené z dat poskytnutých Českým statistickým úřadem v Brně. V této souvislosti je nutno chápat i tzv. druhotné vylidňování, což znamená, že lidé v regionu sice bydlí, ale pravidelně odjíždějí za prací jinam. Aniž bych toto chtěl jakkoliv komentovat, ale i toto má vliv na takové aspekty regionální demografické politiky, jako je např. snížení porodnosti v regionu. Dokladem toho je graf, na němž jsme schopni doložit, že příhraniční obce mají porodnost cca. o 6% nižší, než je celorepublikový průměr, který je i sám o sobě velmi negativní. A v situacích, kdy si ostatní regiony hlídají každou desetinku procenta, aby mohly efektivně reagovat na takovéto signály, jsou naše jednotky procent alarmující. Porodnost se dále promítá do demografické struktury obyvatelstva. Na grafu dokumentujícím věkové složení obyvatel regionu vidíme, že struktura mladých lidí ve věku do 15 let je krajně nepříznivá. To je problém sám o sobě. Dále vidíme celkový úbytek o byvatelstva. To je další problém. Co se nám může zdát pozitivní, je posílení složky ekonomicky aktivního obyvatelstva. Je to ale dokumentace toho, jak se vylepšují mnohé bilance. Nesmíme totiž zapomenout na to, že v roce 1995 došlo k posunu hranice věku odchodu do důchodu. To nám totiž ihned udělá v grafu to, že máme méně seniorů a více práceschopného obyvatelstva. Ve skutečnosti je to ale tak, že staří lidé zůstanou stále starými a mladé nemáme.

Jestli jsem to tedy dobře pochopila, jedná se o soubor problémů, který začíná tím, že zde nezůstávají mladí lidé, pokračuje odchodem stávajícího práceschopného obyvatelstva a v regionu zůstávají již jenom lidé značně usedlí a staří?
Je to přesně tak. Tato kvantita se nutně potom pochopitelně promítá do hospodářské úrovně regionu, do sféry úrovně a rozsahu poskytování služeb, do sféry, do sféry dopravní obslužnosti atd., atd. Dle mého názoru je řešení této situace pouze souborem systémových opatření. Těmi bych se ale zabýval až v příštích pokračováních.

Děkuji za rozhovor. B. Smržová


Pozn. redakce:
Příhraničními obcemi Brodska jsou míněny obce:
Bystřice pod Lop., Bánov, Horní Němčí, Žitková, Korytná, Březová, Suchá Loz, Hostětín, Lopeník, Rudice, Vyškovec, Vápenice, Komňa, Starý Hrozenkov, Slavkov, Pitín, Strání a Záhorovice.
Ostatními, nepříhraničními obcemi jsou míněny:
Uh. Brod, Vlčnov, Nezdenice, Hradčovice, Nivnice, Veletiny, Šumice, Prakšice, Drslavice, Bojkovice, Pašovice a Dolní Němčí.Chirurgické oddělení ve městě v novém
Uh. Brod - Na brodské poliklinice na Bří Lužů zrekonstruoval v nedávné době MUDr. Miroslav Černý chirurgické oddělení, které jako poslední bylo donedávna ve stavu, v jakém ho zanechalo tzv. socialistické zdravotnictví. Tuto rekonstrukci a úpravu se rozhodl Dr. Černý provést poté, kdy se vyjasnily jeho strategické úvahy a co se MUDr. Kameníček odstěhoval na polikliniku na sídliště, a tak se uvolnily další prostory.
Přibližně v té době jsem se rozhodl zůstat na poliklinice ve městě a v té chvíli již mělo smysl investovat do zastaralého vybavení a do rekonstrukce, říká Dr. Černý, který má nyní k dispozici celou pravou část 1. poschodí polikliniky. Kdo sem nyní zavítá, tak je překvapen proměnou nejen čekárny a sociálního zařízení, ale hlavně nově zřízenou registrací, chirurgickou ordinací a zejména nově vybudovaným zákrokovým sálkem. Tady nyní dělám drobné operační zákroky v kvalitním prostředí, navíc zde mohou provádět drobné operace i mí kolegové, zejména oční lékař MUDr. Krejčiřík, gynekolog MUDr. Zloch a je k dispozici i dalším kolegům. Sálek má samostatný vchod, takže jejich práce nijak nenaruší chod mojí ordinace, dodává Dr. Černý, který má k tomuto sálku k dispozici také kompletní sterilizaci.
Nejen pro pacienty, na které myslel MUDr. Černý při rekonstrukci především, ale také pro veškerý personál se podmínky nesmírně zlepšily. Na chirurgii je nyní denní místnost pro sestry, sociální zařízení na úrovni a dostatek prostoru pro veškeré zázemí.
B. SmržováVytváří naše noviny špatný obraz Uherského Brodu?
Komentář
Doneslo se mi, že prý já ve svých článcích špiním Uherský Brod. Na tomto městě mi velice záleží, nejen proto, že zde žiji od narození, což už je dosti dlouhá řádka let, ale i proto, že ho mám i s většinou jeho obyvatel ráda. Myslím si, že obraz města vytváří zaprvé jeho vzhled a obyvatelé, jejich jednání a chování. Největší mírou však určitě ti, kteří o jeho osudu i pověsti rozhodují. A to jsou zejména členové zastupitelstva a městské rady. Tyto naše zástupce jsme si sami zvolili, tím ale naše osobní zodpovědnost jako řadových občanů neskončila. Měli bychom se zajímat, zda jsou rozhodnutí členů zastupitelstva a městské rady v souladu s potřebami města a jeho obyvatel. Každý samozřejmě nemůže běhat a shánět informace, od toho jsou média.
Posláním novináře je shromažďovat co nejvíc informací a zprostředkovávat je občanům, a to co nejobjektivněji. Je ověřené, že čtenáře příliš nezajímají oslavné články, ale spíše věci kontroverzní a tzv. investigativní. Novináři sbírají a uveřejňují informace, které se jim podaří získat a vyhodnotit. Seriózní novináři si v každém případě před napsáním článku informace ověřují. A právě se sháněním a ověřováním informací mám já, která mám v našich novinách na starosti informace o Uh. Brodě, velké problémy na zdejší radnici. Dokonce na posledním zasedání zastupitelstva oznámil starosta Veselý, že si bude vybírat, komu poskytne informace. Jakoby se nejednalo o veřejnosprávní instituci, ale o čísi soukromou firmu. On i jeho zástupce Zápeca argumentovali tím, že já vytvářím špatný obraz města. Nepřipomíná vám to tak trochu nářky bývalé slovenské vládní garnitury, že nepřátelská média vytvářejí špatný obraz o Slovensku?
Jsem si vědoma, že některé mé články nevyznívají pro současné vedení města příliš lichotivě. Jsem ale přesvědčena, že občané města mají právo vědět, jak se hospodaří s jejich prostředky a jaká jsou přijímána rozhodnutí. Zda ve prospěch většiny občanů, ve prospěch určitých skupin lidí nebo dokonce pouze v zájmu jednotlivců. Jsem přesvědčena, že jestli někdo vytváří obraz města, tak to není novinář, který o kontroverzních rozhodnutích píše, ale spíše ten, kdo je dělá. Navíc si čtenáři přece sami udělají názor, která rozhodnutí jsou ve prospěch a která v neprospěch města. Docela výstižné je přirovnání: Když nějaké fotbalové mužstvo podává špatné výkony a sportovní novinář o tom informuje, bude peskován za to, že vytváří špatný obraz tohoto mančaftu?
Musím se vrátit k brodské radnici. Zdá se, jako by se zde mělo stále něco tajit. Úředníkům je zakazováno poskytovat informace a tiskový mluvčí nebyl pro jistotu stanoven. Někdy mám pocit, jako by ani nešlo o to, zda mnou uveřejněné informace jsou pravdivé, ale spíš o to, jak se ke mně dostaly. Tak mi to alespoň naznačil např. místostarosta Kočař, který mi navíc řekl, že klidně mohu zveřejnit jeho stanovisko, že se se mnou nebude bavit proto, že jsem v novinách o něm napsala špínu ohledně jeho dcery. Informaci o tom, že pan místostarosta města Kočař byl na sociálním odboru brodské radnice žadonit o sociální příspěvek pro svou dospělou dceru a její nepřítomnost zdůvodňoval pobytem na dovolené na Korsice, jsem si ověřila. Navíc existuje písemná žádost podepsaná Kočařem i protokol o převzetí peněz podepsaný taktéž tímto politikem. Vím, že jsem uveřejnila pravdu. V žádném případě bych tyto informace nezveřejnila o řadovém občanovi města.
Politik si ale musí být vědom, že vstupem na politickou scénu budou jeho činy i jeho soukromí daleko více pod dohledem veřejnosti. Pan Kočař si bohužel stále neuvědomuje, že je to jeho ostuda, když on jako jeden z nejvyšších představitelů města šel žádat o pomoc státu v případě, kde je schopen pomoci sám. A nemůže přece počítat s tím, že se o tom veřejnost nedozví.
Pro ty, kdož jsou přesvědčeni, že špiním město a nepíši pravdu, mám jednu radu. Existuje tzv. tiskový zákon, kterým se musí řídit všechny sdělovací prostředky. Jak organizace, tak jednotlivec, který je přesvědčen, že o něm byly zveřejněny nepravdivé informace, které ho poškozují, se může podle tohoto zákona domáhat v tisku nápravy, popř. podat soudní žalobu.
B. SmržováVolby v Uh. Brodě (seriál - 5. část)
Nezávislí za rozvoj města - sdružení Strany pro otevřenou společnost a nezávislých kandidátů
1. Ing. Petr Vrána (42 let), středoškolský profesor - zástupce ředitele gymnázia, NK, 2. Ing. arch. Eduard Friedrich (47), svobodné povolání (architekt), NK, 3. RNDr. Jana Mlčková (47), lékárník, NK, 4. Ing. Lubor Kunc (46), stavební technik, navržen SOS, 5. Ing. Miroslav Sekanina (42), projektant, NK, 6. Mgr. Zdeněk Moštěk (36), učitel - ředitel ZŠ, NK, 7. Hana Mahdalová (46), učitelka - ředitelka ZUŠ, NK, 8. Ing. Pavel Šenkeřík (33), ekonom, NK, 9. MUDr. Miroslav Černý (38), lékař, NK, 10. PaedDr. Dagmar Bistrá (30), učitelka, NK, 11. MUDr. Radomír Matuš (62), lékař, NK, 12. Lubomír Bartošík (58), předseda Lidové tvorby, NK, 13. MUDr. Petr Krejčiřík (35), lékař, NK, 14. René Kastner (39), soukromý podnikatel (fotograf), NK, 15. Jana Kubínová (41), soukromá podnikatelka (textilní výtvarnice), NK, 16. Josef Kovařík (56), invalidní důchodce, NK, 17. Ing. Rostislav Rajchl (45), vedoucí hvězdárny, NK, 18. Mgr. Petr Vrága (43), učitel - ředitel ZŠ, NK, 19. Ing. Pavel Šimek (40), zahradní architekt, NK, 20. J iří Stejskal (46), soukromý podnikatel (obchodní činnost), NK, 21. Marie Jurásková (49), rehabilitační sestra, NK, 22. Jaroslav Zahrádka (65), důchodce, člen ČSNS, 23. Ing. Ivo Štěpánek (37), ekonom - místopředseda Lidové tvorby, NK, 24. Josef Tešlík (51), výpravčí, NK, 25. Ing. Jaromír Sýkora (40), podnikatel, NK, 26. Mgr. Petr Hrabal (39), středoškolský profesor, NK, 27. Rostislav Smrž (46), učitel - ředitel ZŠ, NK.

Česká strana sociálně demokratická
1. Ing. Ladislav Kryštof (40), technik CZ UB, člen ČSSD, 2. Ing. Jiří Peška (55), ekonom, člen ČSSD, 3. PhDr. Antonín Kočař (49), podnikatel (Roko), člen ČSSD, 4. PaedDr. Jan Kočař (46), středoškolský profesor (v současné době zástupce starosty), 5. MUDr. Lubomír Zloch (34), lékař, 6. PaedDr. Rostislav Šmíd (36), ředitel ISŠ UB, 7. Vojtěch Boráň (49), stavební technik, 8. Ing. Josef Kučera (41), podnikatel (Tempex), 9. MUDr. Dagmar Konečná (44), lékařka, 10. Mgr. Rastislav Jankula (33), učitel ZŠ, 11. Ondřej Glonek (54), technik CZ UB, člen ČSSD, 12. Mgr. Milan Pechal (48), ředitel COPt UB, 13. Ing. Jiří Polanský (35), učitel SOUZ UB, 14. Vladislav Zemčík (35), technik ČSAD UH, 15. René Janiga (25), technik CZ UB, 16. Renáta Nesázalová (35), ředitelka MŠ, 17. MUDr. Branislav Žák (68), lékař, člen ČSSD, 18. Irena Matějková (31), podnikatelka (obchodní činnost), 19. Ing. Václav Smutný (55), technik Aerotech. Kunovice, člen ČSSD, 20. Ing. Petr Krajča (38), technik SUB, 21. Ing. Rostislav Slinták (37), techn ik SBD Panorama UB, 22. Ing. Petr Vacula (33), podnikatel (stavebnictví), člen ČSSD, 23. Jarmila Golešová (49), technik Rumpold UB, 24. Ing. Peter Kosztyu (40), podnikatel (výrobní a obchodní činnost), 25. Ing. Josef Bartoš (45), ekonom.-person. ředitel SAS UH, 26. Ladislav Kothe (63), důchodce, člen ČSSD, 27. Stanislav Zemek (66), důchodce, člen ČSSD.Nezaměstnanost na Brodsku stoupá
Uh. Brod (BoS) - Podle vedoucího pobočky Úřadu práce v Uherském Brodě Dr. Kohouta se nezaměstnanost na Brodsku nyní pohybuje na úrovni 5,3 %. Kromě Zevety Bojkovice propouští své zaměstnance také Česká zbrojovka, a.s. Teď mám na stole 70 nových výpovědí z České zbrojovky, uvedl Kohout, který zatím nepotvrdil, že by měl oficiální zprávy o dalším propouštění z tohoto největšího podniku regionu. Budeme se snažit ve spolupráci se Slováckými strojírnami některé propuštěné převést do tohoto strojírenského podniku. Věřím, že se to částečně podaří. Již jsem o této možnosti předběžně jednal s generálním ředitelem Ing. Jiřím Rosenfeldem, jehož podnik zaměstnává dost zahraničních dělníků, řekl vedoucí brodské pobočky úřadu práce a dodal, že další možnosti vidí v uplatnění v rozvíjejícím se Letu a v podniku Evektor v Kunovicích.
Situace není ale vůbec růžová pro tzv. THP pracovníky. Pro některé z nich se připravují rekvalifikační kurzy např. pro zmíněný Let Kunovice, pracovníci pár let před důchodem ale těžko v dnešní době hledají zaměstnání.V Prakšicích se zdá být rozhodnuto
Region (FlaJ) - V Prakšicích se budou ve volbách ucházet o přízeň voličů pouze dvě strany, a to Sdružení nezávislých a KDU-ČSL, řekl DDS prakšický starosta Vladimír Vlk. Za Sdružení nezávislých kandiduje devět Prakšičanů, což je plný počet, neboť místní zastupitelstvo má právě devět členů. Na kandidátce další volební strany, KDU-ČSL, jsou pouze čtyři osoby. Ze současných zastupitelů kandiduje sedm lidí.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund