Číslo: 44
02.11.1998
Článků: 58

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Z jednání městské rady
Broďané oslavili státní svátek
Kdy a jak napraví město pochybení městské rady
Sliboval pan místostarosta něco nesplnitelného?
O přestávkách se stávají z dětí ve škole horolezci
To chválím, když je někdo přímo vodněkud
Co psaly Zprávy města Uh. Brodu před 60 lety

Z jednání městské rady
Uh. Brod (red) - Členové městské rady se sešli 14. října na svém 85. zasedání a projednali několik bodů programu. Doporučili zastupitelstvu schválit změnu územního plánu u sportovního hřiště v Těšově s několika regulativy a změnu územního plánu v Újezdci - východně od základní školy, taktéž podmíněnou několika regulativy.
Rada mimo jiné doporučila zastupitelstvu schválit výkup domu čp. 628 se stavební plochou č. 832 za smluvní cenu 750 000 Kč. Radní schválili v budově čp. 2056 snížení záloh na služby o zálohu na společné osvětlení prostor Ekocentru Chrpa. V souladu s usnesením zastupitelstva ze dne 15. a 22. 4. schválila rada prodej hydraulické plošiny družstvu vlastníků z Dolního Němčí, zastoupenému p. Bobčíkem, za cenu 152 500 Kč a univerzálního nakladače VOD Vlčnov za nabídnutou cenu 120 OOO Kč. Naopak neschválila prodej skříňového automobilu Ford Transit zájemci s nejvyšší nabídkou, poněvadž nabídnutá cena byla nižší než cena stanovená znaleckým posudkem.Broďané oslavili státní svátek

Ani nepříznivé počasí neodradilo občany Uh. Brodu od účasti na slavnosti 80. výročí vzniku Československé republiky. - Foto: JaS
Uh. Brod (BoS,ik) - Přes nepřízeň počasí se sešlo na slavnosti k 80. výročí vzniku Československé republiky na 150 občanů před památníkem na náměstí Svobody. Přítomni byli jak představitelé města, tak členové různých spolků, jako Sokol, Orel, Junák, Svaz bojovníků za svobodu, zástupci několika politických stran, gymnázia a také samozřejmě prostí občané.
Slavnost byla zahájena státní hymnou a poté zástupci výše uvedených institucí položili k pomníku kytice, představitelé města krásný věnec jako dar všech občanů, i těch, kteří z jakýchkoliv důvodů nepřišli. Starosta města Ing. Jiří Veselý poté pronesl slavnostní projev, ve kterém připomenul obtížnou cestu k vytvoření samostatného státu a vyslovil také rozhořčení nad povalením busty T. G. Masaryka před sokolovnou, ke kterému došlo před několika dny.
Po svém projevu pozval starosta všechny přítomné do Domu kultury na slavnostní koncert pěveckých sborů, který před zaplněným hledištěm průvodním slovem provázel Alfréd Strejček.Kdy a jak napraví město pochybení městské rady
Uh. Brod (BoS) - V minulém čísle DDS jsme zveřejnili informaci o pozastavení výkonu usnesení brodské městské rady ohledně poskytování informací členům městského zastupitelstva. Dnes dáváme slovo zainteresovaným osobám. Jedním ze zastupitelů, kteří podali podnět přednostovi k pozastavení zmíněného usnesení, byl člen zastupitelstva Ing. Petr Vrána: Důvodem naší žádosti byla bezprecedentní a v demokratických společnostech naprosto nepřípustná snaha stávající městské rady (MR) zamezit členům městského zastupitelstva svobodný přístup k informacím z jednání MR, které se týkají samostatné působnosti obce (nikoliv výkonu státní správy) nebo jinak souvisejí s výkonem jejich funkce. Dalším důvodem, který nás vedl k předložení této žádosti, je právě ta okolnost, že městská rada je jen výkonným orgánem města, který při své činnosti odpovídá právě městskému zastupitelstvu (MZ), které jej do této funkce zvolilo.
Proto se domníváme, že členové MZ mají při své činnosti, do níž mimo jiné spadá i kontrola činnosti MR, právo nahlížet do všech dokumentů, které si ze svých jednání pořídí. Tento náš názor byl také konzultován a potvrzen vedoucím katedry správního práva Masarykovy univerzity v Brně Doc. Dr. Průchou, CSc.
Jestliže je nám toto naprosto přirozené právo takovýmto usnesením MR odepíráno, nezbývá než se domnívat, že MR před ostatními členy MZ něco tají či skrývá.
Samozřejmě jsme v prvé řadě usilovali o to, aby nápravu v této věci zjednalo svým usnesením samotné město, a to hned na svém 23. zasedání městského zastupitelstva dne 1.7.1998. Díky pevně semknuté již rok a půl trvající koalici KSČM, ODS a KDU-ČSL se však tento bod nedostal ani na pořad jednání. Mohu se jenom domnívat, že členům této koalice tato cenzura informací ze strany MR buď vůbec nevadí, nebo jsou přesvědčeni, že se k tomu, co je zajímá, dostanou jinou, neoficiální cestou, objasnil svůj postup Ing. Vrána.
Nechali jsme vyjádřit se k této věci představitele města: O tomto bude jednat rada ve středu 4. listopadu, já se osobně domnívám, že by toto usnesení mělo být zrušeno, sdělil DDS starosta Ing. Veselý. Já jsem nikdy nechápal toto usnesení tak, jakože by rada chtěla něco zatajovat. Teď si myslím, že by se zmíněné usnesení mělo zrušit, řekl své stanovisko zástupce starosty Dr. Kočař. Druhý zástupce Zápeca se odmítl vyjádřit s tím, že o tom bude teprve rozhodovat rada, svůj osobní názor nesdělil.
Městská rada nemá prakticky nad čím diskutovat, neboť z rozhodnutí přednosty okresního úřadu jednoznačně vyplývá povinnost města v přiměřené lhůtě (max. 30 dnů) zjednat v této věci nápravu. Jinak se tím bude muset na návrh okresního úřadu zabývat Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky. Městská rada nebo městské zastupitelstvo by pochybení rady měly navíc napravit neprodleně, ještě do dne konání voleb, aby nově zvolení zástupci občanů města nemuseli napravovat to, co sami nezavinili.Sliboval pan místostarosta něco nesplnitelného?
Uh. Brod - V zářijovém čísle Brodského zpravodaje, který vydává město Uherský Brod, se objevil na 3. straně článek nazvaný velmi sugestivně Pravda o MHD v Uh. Brodě. V tomto článku se popisuje situace kolem udělování licence na městskou hromadnou dopravu. Reaguje na kritické články v našich novinách ohledně tlaku a kroků zástupce starosty Zápeci na udělení licence firmě Housacar, se kterou dokonce ještě před rozhodnutím o udělení či neudělení licence podepsal smlouvu na dotaci, kterou mělo tomuto dopravci poskytnout město. Jak je psáno v tomto článku, ostatně my jsme v tomto smyslu psali ještě dříve, rozhodnutí o udělení či neudělení licencí je věcí státní správy a město jako takové není účastníkem jednání. Přesto pan Zápeca slibuje ve zmíněném článku, že v případě neudělení licencí a po nabytí právní moci rozhodnutí Dopravního úřadu, podnikne město všechny možné zákonné kroky ke změně tohoto rozhodnutí.
Podle našich informací rozhodnutí o neudělení licencí již nabylo právní moci, tak jsme se zeptali pana Zápeci, zda a jaké učinil ony zákonné kroky a zda dosáhl kýžené změny. Samozřejmě. Ty kroky spočívaly v tom, že v případě, že se některý z nich odvolá (myšleno Housacar či ČSAD - pozn. red.), to znamená, že by to bylo postoupeno Úřadu pro hospodářskou soutěž. Protože se nikdo neodvolal a město nebylo účastníkem, tak nebyl důvod podávat tuto stížnost, popřel svůj původní slib občanům města místostarosta Zápeca.
Je třeba si uvědomit, že je úplně jedno, zda se někdo odvolal či neodvolal. Jak se vyjádřila vedoucí referátu dopravy Ing. Míšková z Okresního úřadu v Uh. Hradišti, na brodské radnici možná někdo nepochopil smysl odvolání. Jaké by mohl dát vyjádření k intervenci města Úřad pro hospodářskou soutěž, si nedovedu představit. Kdyby se někdo odvolal, záležitost by musela být řešena v odvolacím řízení a zřejmě by dopadla stejně, pokud nebyl porušen zákon, což v tomto případě nejspíš nebyl. Opravdu nevím, čím by se tento úřad potom mohl zabývat, podivila se Ing. Míšková. A my se divíme nad slovy pana Zápeci taktéž. Sliboval něco, co vlastně vůbec nemá žádnou váhu.
B. SmržováO přestávkách se stávají z dětí ve škole horolezci
Uh. Brod - Žáci Základní školy Na Výsluní mohou od září tohoto roku využívat horizontálních horolezeckých stěn, které byly namontovány do tělocvičny, ale také na tři chodby - v každém patře školy je umístěna jedna taková stěna. Kluci i holky se o přestávkách seřadí do ukázněného zástupu u horolezecké stěny a postupně jeden po druhém ji zdolávají od začátku až do konce. Aniž by si to děti uvědomovaly, posilují svaly rukou i nohou, a přitom se baví. Musí ale také přemýšlet a kontrolovat každý svůj pohyb. Stěny se mně moc líbí. Jsou ze začátku jednoduché, pak už jsou trochu těžší. O přestávkách mezi sebou soutěžíme a kdo přeleze až na konec, tak se zapíše do sešitu, pochvaloval si horolezeckou stěnu na jedné z chodeb desetiletý Kuba Navrátil.
S nápadem zřídit horolezecké stěny v ZŠ Na Výsluní přišla učitelka tělocviku Andrea Brogowská. Na setkání učitelů, které se každoročně pořádá v rámci Uherskobrodských dnů Komenského, se s tímto zajímavým nápadem, jak využít volný čas dětí o přestávkách, poprvé seznámila. Byla jsem na semináři, kde jsem se setkala s odbornou asistentkou z pedagogické fakulty z Brna, která se zabývá zdravotní tělesnou výchovou. Součástí tohoto semináře bylo předvádění horolezeckých stěn od brněnské firmy Branč Sport, vzpomíná učitelka Brogowská. Podobným zařízením se v naší republice může pochlubit kromě brodské školy pouze škola pro nevidomé v Brně a sportovní škola v Praze. Stěna je naprosto bezpečná, protože děti nelezou do výšek. K jejímu zdolávání není potřeba žádné lano, žádný úvazek nebo karabiny. Děti lezou po zdi jako pavouci a přitom se pohybují nad zemí.
Ani montáž není nijak náročná, navíc chyty jsou variabilní a dají se různě předělávat. Může se upravit výška jednotlivých chytů podle věku dětí, jejich vzrůstu a zdatnosti. Změnami chytů se docílí změny cesty a už pouhým pootočením chytu se změní celá dráha i její náročnost, objasňuje paní učitelka.
Nápadu zřídit horolezecké stěny ve škole stála v cestě především finanční otázka. Protože provoz škol financuje město a jeho pokladna nemá dostatek financí na takováto zařízení, vypracovala A. Brogowská projekt, který zaslala začátkem loňského školního roku na Školský úřad v Uh. Hradišti. Tento projekt byl úspěšný a otázka financí se tedy vyřešila díky ministerstvu školství, které projekt financovalo. Cena horolezeckých stěn byla 70 tisíc korun, ostatní pomůcky stály 37 tisíc Kč. Celý projekt tedy vyšel na 107 000,- Kč. Jak je vidět, záleží pouze na aktivitě kantorů, aby se plán mohl uskutečnit.
Celý projekt zahrnuje kromě již zmíněných horolezeckých stěn také další pomůcky, jako například gymnastické míče, překážkové dráhy, koše, kladinky a lana nebo stavebnice pro prváky. Takovéto pomůcky by neměly chybět v žádné škole. Myslím si, že uplatnění by např. horolezecké stěny našly i v ústavech pro postižené. Pomineme-li fyzickou zdatnost, kterou si tak děti mohou zlepšovat, dokáže toto zařízení děti zklidnit, napomáhá udržení pozornosti a soustředění. Tyto pomůcky jsou prospěšné také pro děti trpící mozkovými dysfunkcemi. V naší škole jsou například prvňáčci velice spokojení se stavebnicemi. Děti se nejenom zdokonalují díky stavebnicím v matematice a geometrii, ale staví si různé domečky a výborně se odreagují. Tyto pomůcky tak slouží ke vzdělávání, ale i k posilování kolektivního cítění dětí, řekla iniciátorka projektu.
Nainstalování horolezeckých stěn na chodby nijak nenarušuje estetickou stránku školy. Stěny mají uklidňující zelenou barvu a bezvadně zapadají do prostředí školy. Ideální by bylo nainstalovat horolezecké stěny a umístit pomůcky do všech tříd, aby se děti zaujaly i o přestávkách, vyslovila na závěr své přání A. Brogowská.
J. FlasarováTo chválím, když je někdo přímo vodněkud
Občané, kteří žijí v určité obci či městě, se nazývají dle jména svého bydliště. My, co bydlíme v Uh. Brodě, se nazýváme Broďané. Někomu je to lhostejné, jiný si toho nevšímá, ale naprostá většina obyvatel našeho města je hrdá na svůj název Broďan, Havřičan, Těšovjan, Úježďan. A naprostá většina chce, aby město, v němž žije, bylo hezké, čisté, upravené, se spoustou zeleně, parkovišť, se službami, prostě se vším, co je nutné ke spokojenému životu. Proto se většinou víc kritizuje než chválí, protože to, co funguje, se bere víc jako samozřejmé, a za špatnosti a problémy může vždy někdo jiný. Ale je tomu vždy tak, jak si to představujeme my, občané? Podívejme se do zrcadla a nastavme sami sobě tvář!
Nadáváme všichni svorně na nepořádek na ulicích, hlavně v centru města. Ale postůjme chvíli na náměstí a pozorujme: Tam ten pán dokouřil cigaretu a hořící zbytek hodil na chodník. Vedle jdoucí dítko odhodilo obal z oplatků na zem. Oba stojí kousek od koše na odpadky. Maminka dojedla zbytek jablka po děťátku v kočárku a ten zbyteček zahodí do záhonku mezi keře. Od trhovců, větrem ponášeny, létají silonové sáčky po celém náměstí. Ze špatně uloženého nákladu na vlečce traktoru padají kamínky, větve, krabice. Dřívečky z různých nanuků a lízátek si můžete postavit vysoký model rozhledny a z obalů od žvýkaček založit pěknou a rozsáhlou sbírku.
Tam zase řidič nadává, že nemůže projet křižovatkou, která je přeplněna parkujícími auty (i když tam nemají co parkovat), ale sám okamžitě zastaví na místě, které se uvolnilo a už mu nevadí, že nyní on sám překáží jiným. A koneckonců, proč by parkoval na prázdném parkovišti u starého hřbitova, když se může postavit na silnici v zatáčce proti parku? Ušetří 50 metrů chůze a ztěžuje provoz druhým. Ale už parkuje, tak co!
A copak to dělá ten tatínek i se svým synkem a za nimi skupina školaček? Že chodí napříč přes záhony? Přece nemohou jít po chodníku! To je asi o dva metry delší cesta. Jestlipak, tatínku a vy, školačky, chodíte i doma na zahradě přes záhonky?
Je krásné dát někomu z lásky kytici. O to pěknější, je-li hochovi snad sedmnáct a jí o něco méně. Možná je to její první kytka v životě. Dívejte se, jak je šťastná. Má to však ale jednu vadu - kvítka jsou kradená na městských záhonech. Může takový dárek vůbec potěšit? A aby nebyl život tak fádní a jednostranný, pojďme se trefovat kameny do lamp veřejného osvětlení, v odpadkových koších zapalovat papíry a pozorovat, jak to hoří, převrátit odpadkový koš, ať se ví, co v něm je, převrátit popelnici (samozřejmě cizí), zlámat laťky na lavičkách, ohnout dopravní značku...
Jak vidět, všelicos je možné pro ukrácení dlouhé chvíle či z nevychovanosti provádět. To, co by si nikdo nedovolil doma, klidně provádí ve městě. Snad v koutku duše si odůvodňujíc, někdo to uklidí, spraví, koupí nové. On to skutečně někdo možná, snad, uklidí, opraví, zakoupí, ale za naše peníze. Za peníze, z nichž by se daly pořídit věci či služby, které budou ku prospěchu nás všech, občanů města, Broďanů, Havřičanů, Těšovjanů, Úježďanů. A já myslím, že každý z nás, ať je kdekoliv, odpoví na otázku odkud je slovy: Přímo z Brodu. A potom může dotazující říci slovy mého přítele Švejka: To chválím, když je někdo přímo vodněkud. A já mohu jen dodat: A nemusí se za to stydět, protože naše město je čisté, upravené, příjemné...
Jiří PeškaCo psaly Zprávy města Uh. Brodu před 60 lety
K dvacetiletí republiky
Letošní 28. říjen nebude míti slavnostní ráz. Budeme jej prožívati tak, jak dnešní doba přikazuje. Nezapomeneme však a budeme vzpomínat oněch dnů před dvaceti lety, kdy se zrodila Československá republika, onoho nadšení všeho našeho lidu, se kterým samostatnost naši pozdravil a onoho odhodlání vybudovati stát tak, aby byl spravedlivým ku všem občanům. A budeme-li věcně probírati běh událostí v našem státě, přiznáme, že jsme žili životem spravedlivých, radujíce se z věcí dobrých a trpělivě snášejíce věci zlé, v důvěře, že také jiné státy se starají o své věci a že nezatouží po cizím a že se nezpronevěří myšlenkám, za něž se mísila jejich krev s naší.
Po velké vichřici světové války vznikli jsme ve jménu ideje sebeurčení národů. Hranice Československé republiky byly stanoveny tak, aby nový stát byl života schopen. Republika zabírala země, v nichž po tisíciletí se náš národ rozvíjel a smísil se s příslušníky jiných národností v jednotný nedělitelný hospodářský celek. Zabrali jsme proto i území obývané jinými národnostmi. Bylo to spravedlivé, neboť cizí živel v našich zemích nebyl usedlý, ale přistěhovalý.
Nyní, pod záštitou téže ideje, ze které vznikl náš stát, museli jsme odstoupiti našim sousedům část státního území. Skutečnost, že byla porušena celistvost republiky, že byly zabrány kraje úplně české a s převážnou většinou československou, a že místo sebeurčení rozhodovala při zabrání území hlediska, jež sledovala ochromení našeho hospodářského života, působí na naše občanstvo dojmem skličujícím. Dojmem, jenž vyvolává myšlenkový chaos, který se na jedné straně vybíjí v radikálních akcích, podle vzoru cizích, dočasně úspěšných režimů, v obviňování určitých tříd, politických stran, jejich činovníků, občanů jiných národností a vyznání z příčin neúspěchu, a na druhé straně prohlašováním všeho, co bylo, za špatné. Jest zapotřebí setřásti ze sebe tyto důsledky prvních dojmů. Jsou bezcenné, škodlivé a nepřinesly by novému státu Čechů, Slováků a Podkarpatorusů žádného užitku. Vybíjet se v podobném rozpětí bylo by mrhání silami, jež musíme vynaložiti na budování.
Duševní síla a vůbec veškerá síla nesmí se vybíjeti jiným směrem než tím, který vede ku prospěchu státu, k jeho přestavbě politické i hospodářské. Jest pohodlné, ale bezcenné svalovati vinu na to, co bylo, a na ty, co byli. Právě tak jest nesmyslné trhati pouta s minulostí a dokonce s oněmi ideami, ze kterých vznikl, a za kterých po dvacet let žil náš stát. Žili jsme pod vůdcovstvím prezidenta Osvoboditele a prezidenta Dr. Beneše životem spravedlivým ku všem občanům našeho státu. A právě to, že jsme byli nejvýš spravedliví, jest naším největším kladem před svědomím naším i svědomím celého světa a jest oním uspokojením, ze kterého musí vyvěrati nezdolná síla k životu činorodému, který bude tvořiti nové hodnoty mravní i hospodářské.
Musíme býti spravedliví i nadále, neboť to jest nejpádnějším argumentem před celým světem pro nás. Nezkalme si čistý štít a buďme pamětlivi, že jsme vždy vítězili silou ducha, silou mravní, než-li početností a silou fyzickou.
I dnes a zítra zvítězíme a překonáme všechno protivenství, zůstaneme-li věrni ideám, ze kterých vznikl náš stát a nezradíme-li odkazu prezidenta Osvoboditele. Budeme žíti a musíme žíti životem svým, jako jsme dosud žili.
V tom se upevněme a sjednoťme letošního 28. října.
Hj
Zprávy města Uh. Brodu, říjen 1938www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund