Číslo: 45
10.11.1997
Článků: 45

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Podnikatelé - pozor na nové zákony!
Tajemství bez zázraků
Módní přehlídka
Mercedes - Benz představil vozy
AKCE x REAKCE
Z redakční pošty
Historická proměna Kunovic
POLICEJNÍ TÝDENÍK

Podnikatelé - pozor na nové zákony!
Uh. Hradiště - Pozor na nový zákon o technických požadavcích na výrobky (22/1997) a prováděcí nařízení vlády, jež vstoupily v platnost v září tohoto roku. Stanovují náročné povinnosti výrobcům, dovozcům i prodejcům (všem v ditribučním řetezci) k zajištění nezávadnosti výrobků ( a prokázání shody parametrů s českými normami), což se týká požadavků na: elektrická zařízení nízkého napětí, hračky, strojní zařízení, spotřebiče plynných paliv, osobní ochranné prostředky, elektromagnetickou kompatibilitu, jednoduché tlakové nádoby, zařízení a ochranné systémy ve výbušném prostředí, stavební výrobky, střelné zbraně a střelivo a jiné vybrané výrobky (např. kosmetika, prací prostředky, pneumatiky, předměty běžného užívání, které přicházejí do styku s potravinami, pyrotechnické předměty, erotické zboží aj.). Je plně v kompetenci a odpovědnosti výrobce (dovozce) aby si zajistil a prokázal všechny náležitosti (ne při dovozu, výrobě apod.,ale při prodeji!!).
Dohled nad plněním uvedených opatření má ČSI, jež může uplatnit nezvykle tvrdé (až likvidační) sankce, např.pokuty do výše 20 mil. Kč! Výrobci (dovozci) musí nejpozději ke dni, kdy byl výrobek uveden po 1.9.1997 na trh (bez ohledu na to, zda daný typ výrobku byl uváděn na trh i před tímto datem) vydat prohlášení o shodě, jehož obsah je stanoven vždy příslušným nařízením vlády.
Zkušenosti ukazují, že v této souvislosti je nezbytné odpovědně zvážit zejména : jak prohlášení, na jaké výrobky, s jakým obsahem a dalšími náležitostmi vydat? Na jakém základě - kdy lze samostatně, kdy je třeba doložit výsledky zkoušek na příslušný certifikát zkušebny? Jak je to s uznáváním cizokrajných certifikátů? Jaké časové, materiální a zejména finanční nároky celá záležitost přestavuje? Co je třeba udělat ihned, co v současném období hájení a co lze očekávat v novém roce? Kde a za jakých podmínek lze zajistit zkoušky výrobků? Jakou dokumentaci mít k dispozici, co požadovat od dodavatelů, co zapracovat do stávající průvodní dokumentace? Jak a v kterých případech výrobek může a kdy musí být označen značkou shody (CCZ)? Jak jsou připraveni dodavatelé? Jaký je systém kontroly (ze strany ČOI) a možné sankce? Jakými opatřeními se lze chránit proti případným rizikům a škodám? Kde lze získat informace? Kam se lze obrátit o pomoc?
Z obsahu tohoto článku je zřejmé, že k dostatečnému seznámení se s problematikou posuzování shody je nezbytné důkladné prostudování jednotlivých nařízení vlády ( v kontextu se zákonem). Celá záležitost má nejen technické, ale i finanční a obchodní souvislosti, neměla by se podceňovat a příslušné zákonné opatření by měl u firmy znát široký okruh osob (nejen vybraní techničtí pracovníci). Ztráty mohou vzniknout nejen z placení vysokých pokut, ale i ze složitosti a náročnosti požadovaných zkoušek, neschválení vyrobených nebo dovezených výrobků, zákazu prodeje ... Navíc začne od ledna 1998 platit nový zákon o odpovědnosti za škody způsobené vadností výrobků, který ještě přitvrdí tlak na výrobce (dovozce). Samotný zákon a nařízení vlády jsou publikovány ve Sbírce zákonů. Seznam harmonizovaných českých technických norem a autorizovaných osob (zkušeben) je uveřejněn ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
Vzhledem ke složitosti a rozsahu celé problematiky doporučujeme všem, kteří se zabývají výrobou, dovozem i prodejem výrobků aj. zájemcům účast na komplexním semináři, který na uvedené téma organizuje Okresní hospodářská komora dne 14. listopadu od 8 hodin v Uherském Hradišti, v zasedacím sále Školského úřadu (Na Morávce 1037). Přihlásit se a bližší informace lze získat na úřadě OHK, tel.0632/555482, 557849.
Ing. Jiří Zezulák ředitel OHKTajemství bez zázraků
Dovoluji si představit Vám Ing. Jozefa Lengyela, lektora kurzů ovládání vědomí společnosti CV-Relax. Tyto kurzy již mají na Moravě svou tradici a setkávají se s velkým ohlasem.

Vysvětlete prosím, v čem spočívá Vaše metoda?
Je známým faktem, že člověk trestuhodně využívá velmi malou část svého zázračného mozku. Lidé se většinou orientují na využívání levé mozkové hemisféry, na rozvoj logického myšlení. Vědci, umělci a úspěšní lidé, jak bylo zjištěno, vděčí za svůj úspěch většímu zapojení pravé mozkové hemisféry do práce. Pravá mozková hemisféra, to jsou intuice, tušení, mimosmyslové vnímání a neustálé spojení s jakousi záhadnou sférou inteligence. Morfogenetické pole, jak je pole inteligence nazýváno, je nám neustále k dispozici, jen najít metodu, která umožňuje z něho čerpat. A právě techniky - jednoduché techniky, které se učíme na kurzech PSYPOS, představují účinný prostředek na spojení s polem inteligence.

Vím, že používáte techniku, při níž postačí sklenice vody...
Je to jedna z technik, které vyučujeme i na našem kurzu a používáme ji k získávání informací. Tato technika je založena na záhadných vlastnostech vody. Zjistilo se, že voda má paměť. Speciálním postupem naprogramujeme vodu a uložíme do ní své myšlenky. Když tuto vodu pijeme, mísí se s vodou v těle a informace se přenese do celé bytosti. Přes pravou mozkovou hemisféru se naváže kontakt se sférou inteligence, odkud získáme informaci, kterou hledáme. Je to velmi mystický problém. Programování vody používají naši absolventi také k léčení různých zdravotních problému.

Jste toho názoru, že naše myšlenky ovlivňují náš osud?
Nejpodstatnějším momentem je zdůraznění významu našich myšlenek a emocí. Každá myšlenka, kterou pomyslíte - a uvědomte si, kolik jich je, je ve skutečnosti energie, kterou vysíláte a má sílu a tendenci se uskutečnit. Uvědomte si, jakými myšlenkami se obklopujete a pochopíte, proč se Váš život ubírá určitým směrem. Naše myšlenky přímo determinují náš osud. Co myslíme, to jsme.

Děkuji Vám za rozhovor, Uršula Mazurová.Módní přehlídka
Uh. Hradiště (red) - Zveme vás na další premiérový program KLUBU MÓDY, který se uskuteční v sobotu 15. listopadu ve velkém sále Klubu Kultury. Vedle výrobců dámské a pánské konfekce Vás seznámíme s tvorbou oděvní výtvarnice Dagmar Krajsové, s nabídou módního salonu Aleny Nhlbauerové a s tvůrčím profilem módní návrhářky Táni Havlíčkové z Ostravy. Přehlídka bude doplněna prezentací nového parfému Hugo Boss Women, nabídkou výrobce punčoch zn. LINDA a uvedením nového vozu SEAT Arosa. Zajímavé budou také rady Ing. Karly Janků, jak aranžovat a nosit módní doplňky.Mercedes - Benz představil vozy
Kunovice (JiV) - V sobotu l. 11. se mohli zájemci svézt v Mercedesu třídy A. Kunovický prodejce vozidel Mercedes - Benz v tento den předváděl uvedené vozy třídy VITO a třída E v provedení Classic A 140 v nadstandartní výbavě. Dále byly předváděny vozy třídy Vito a třída E v provedení Avantgarde. Největší zájem byl samozřejmě o vozidla nové třídy A a zmíněná Vita, která jsou naprostým šlágrem sezóny. Předností vozidel VITO je jejich všestranná použitelnost a zejména soukromí podnikatelé si je nemohou vynachválit. Tento vůz od základní skříňové verze KAWA až po rodinný mikrobus KBII je nepřekonatelným pomocníkem, jak bylo i mnohými uživateli na předváděcí akci potvrzeno. Všechny předváděné modely VITO je možno zakoupit na leasing a u vozidel KAWA a polokombi KBI je možnost odpisu DPH v roce pořízení. Sobotní předváděcí akce využilo téměř 90 návštěvníků a něco okolo dvaceti vážných zájemců se i s předváděnými modely svezlo.
K celé akci se vyjádřil vedoucí prodejního střediska Jaroslav Hanel: Tato akce svůj účel splnila, protože zákazníkům jsme tentokrát umožnili jízdu v tom nejlepším, co se na trhu s automobily předvádí a není nad fyzický kontakt s vozidlem.AKCE x REAKCE
Další vražda psa - Jací jsme?
Protože jsem majitelem neprávem zastřeleného psa a též iniciátorem zprávy o této události v těchto novinách ze dne 27.10., jsem nucen ještě jednou podat veřejnosti zprávu o tom, jací opravdu někteří jsme. Upřímně se přiznám, že pokud jsem nějakou reakci na můj článek očekával, tak hlavně ve smyslu uznání chyby ze strany myslivecké jednoty v Ořechově, což by byla jistě ta nejlepší a též nejkratší cesta k nějakému smíru. Místo toho jsem se v těchto novinách dočetl, že MJ v Ořechově sděluje, že fakta, která jsem uvedl, jsou v celé své podstatě lživá. Přitom nebyl ani jeden můj argument seriózně vyvrácen, ale byla zveřejněna nová a teď opravdu lživě vymyšlená verze události. Protože tímto se celá tato událost dostává do polohy nechutnosti, nemíním se po dnešní rekapitulaci již k případu dále vyjadřovat.
Nebudu již znovu popisovat událost do okamžiku výstřelu a těsně po něm. Ráno následujícího dne, tj. 15.10., jsem si zjistil, kdo z místních myslivců byli v prostoru události na čekané. Byl to - J. Staňa - hospodář místní jednoty, R.Plevák a J. Stupnáněk. Původně s nimi měl být ještě M.Miklík, který se podle jeho vyjádření v ktirickou dobu údajně nacházel na jiném místě. Na psa nebylo vystřeleno, jak udávajíí pisatelé zmíněného článku, (14.10.) ve 21 hodin, ale kolem 20.15 hodin letního času. Nemohu vědět, jestli mě zpozorovali nebo poznali, když jsem procházel se psem kolem jejich stanoviště, proto jsem uvedl, že to není vyloučeno. To ví jen oni sami. O to by byl jejich čin zákeřnější. Dále v jejich článku dochází k záměrnému matení čtenáře v tom, že uvádějí, že pes byl zneškodněn v revíru Kopce. Jsem místní rodák a vím, že Kopce se říká lesu na konci obecní hranice, který navíc MJ v Ořechově dnes nepatří, čili jakákoliv střelba v této části by byla na území MJ Domanín.
Jestliže bylo zaznamenáno v minulosti napadení vysoké zvěře ve zmíněném lese a byl můj pes v podezření, proč mě nikdy nikdo z MJ na tuto skutečnost neupozornil? Kdo bydlí v mém okolí, dobře ví, že můj pes byl dobře živený, měl dostatečný výběh a jeho povaha ani váha by mu v žádném případě líčený lov nedovolovala, a že nikdy nebyl venku sám bez dozoru. Navíc, jak jsem uvedl také ve Slováckých novinách, byl z mého dosahu, jak odhaduji, určitě ne více jak dvě minuty. To je asi tolik, kolik potřeboval na seběhnutí k silnici, jestli tam nejsou opět vyházeny v příkopě vnitřnosti, ve svém článku bez povšimnutí. Ale co vím jistě, když jsem se ptal hospodáře MJ Staně kolem poledne 15. 10. 1997, jestli se neptal svých společníků, že se o těchto věcech mezi sebou nebaví.
Zkrátka Staňu nezajímalo, že byl střelen pes, německý ovčák, který nevykazoval znaky toulavého psa, že byl střelen uprostřed okresní silnice ve směru Ořechov - Těmice a že byl odtažen do křoví, kde byl na myslivce hrůzným způsobem doslova zatepla zašlapán. A také mi řekl, že zmýlit si psa s nějakým jiným lovným zvířetem, že to se stává. Ani slovo o pytlačení psa. To si vzpomněli až během dalších dnů. A teď na závěr. Až v pondělí 20.10.1997 mě navštívil v mém bytě Plevák, který mně sdělil, že mého psa zastřelil on. Protože jsem měl pochybnosti, jestli pouze nevzal vinu na sebe za někoho jiného, chtěl jsem, aby mně celou událost popsal. Přesto, že nejevil k tomu mnoho ochoty, postupně přiznal, že pes nijakou zvěř neštval, že se objevil před ním na silnici a na zapískání nevšímal. Přiznal, že poznal, že jde o německého ovčáka. Co ho vedlo k tomu, aby bezohledně vystřelil na takto i k němu důvěřivé a viditelně neagresivní zvíře, ví jen on sám.
Chtěl bych podotknout, že z toho důvodu, že Plevák měnil během týdne mezi 15.-19.10. 1997 několikrát odpovědi na mé otázky, a to i jejich tón, nahrál jsem si celý rozhovor na magnetofon a při dalším zájmu MJ LESANA v Ořechově jsem připraven jej zveřejnit. Jak je vidět z jejich článku, udělal jsem dobře. Ze záznamu jasně vyplývá, že pes nelovil, neštval a byl bezdůvodně střelen na veřejném prostranství. Na mou otázku, zda pytlačil můj pes v minulosti mně Plevák sdělil do záznamu, že mu to bylo doporučeno ze strany ostatních členů MJ Ořechov na jejich obhajobu s tím, že mu tuto věc dosvědčí. Připomínám, že mohu také výpovědi hospodáře Staně i ostatní výpovědi taktéž ze zvukového záznamu doložit.
Ladislav PokorákZ redakční pošty
Až nás trefí šlak...
V rámci popovodňové situace na stanici neurologického oddělení v Uherském Hradišti jsme pracovně navštívili sousední neurologickou JIP ve Zlíně. Je možno charakterizovat ji jedinou větou. Je to jednotka intenzivní péče na klinické úrovni. Polohovací lůžka s vozíky obsahujícími hygienické pomůcky k péči o kůži pacientů, která je náchylná k proleženinám, rozvod kyslíku do moderních masek u každého lůžka, monitory k permanentnímu sledování krevního tlaku, centrálního venozního tlaku, pulsu, dýchání a saturace kyslíku v krvi. Tyto údaje jsou životně důležité a jejich změny a rychlost reakce zdravotníků často život výrazně ovlivňují. K dalším přednostem patřilo kufříkové a skladné EKG, které dokáže, dle přání lékaře, vytvořit krátký, či delší záznam činnosti srdce, doplněný analýzou, a moderní defibrilátor, který je nejdůležitější v momentě, kdy selže orgán nejcennější - srdce. Stav pacientů s mozkovým onemocněním se často mění po hodinách, a tyto změny jsou naprosto nevyzpytatelné.
Stává se, že zemře pacient, kterého bychom označili za schopného, a gratulujeme k uzdravení tomu, kterému jsme nedávali velkou šanci. A i proto, že tyto skutečnosti známe, je bezpodmínečně nutné dostat tyto pacienty pod permanentní dohled. To však není bez základní monitorovací techniky možné. A bohužel, a asi to zní neskutečně, neurologická jednotka intenzivní péče v okresu Uherské Hradiště, ač se svou lékařskou a ošetřovatelskou péčí okresu Zlín rozhodně vyrovná, žádnou takovou nedisponuje.Dvěma polohovacím postelím sekundují čtyři obyčejné, dva monitory, které mají své nejlepší časy za sebou. Zachycují sice slabě křivku EKG, ale kromě toho, že je to jejich jediná funkce, jim taky chybí alarm, takže jsou prakticky nepoužitelné. Defibrilátor i EKG jsou monstra, která jsou snad k vidění už jen ve velmi starých filmech, slouží možná na dobré slovo a asi tomu tak nebude dlouho. A jak jsem již zdůrazňovala a opět to připomínám, jsou hodnoty výlučně životně důležité.
Saturační kolíky například ukazují, zda je člověk schopen dýchat sám nebo mu v tom musí pomoci přístroj. Mozek může bez přísunu kyslíku kvalitně pracovat jen pět minut. Pak dochází k nezvratným změnám a osobnost člověka se navždy mění. A saturace je, stejně jako další hodnoty, hodnotou vizuálně nekontrolovatelnou. Jsou zkrátka věci, na které lidská síla a schopnosti nestačí, kde je technika na prvním místě. A pak jsou taky hodnoty, které jsou rozhodující v řešení zdravotního stavu postižených CMP. Peníze. Ano, to je tvrdá realita a důvod, proč neurologická JIP připomíná skutečnou jednotku intenzivní péče jen svým vznešeným názvem. K velké neradosti svých obětavých lékařů a sester, kteří by svým pacientům v těžkém stavu a často i v komatu, kdy monitory jsou jedinými spojenci mezi námi a nemocným, strašně rádi dopřáli péči na úrovni a byli si jisti, že svým klientům dali maximum.
Vězme totiž, že se jedná o jednu z nejčastějších příčin smrti. Může potkat mě, Vás, i vaše blízké a je jen otázkou kvality péče, jak se s následky choroby vyrovnáme. A proto se tímto obracím na všechny, kterým není lhostejný neutěšený obrázek českého, potažmo uherskohradišťského zdravotnictví. Možná znáte možnost, jak tuto situaci řešit, možná máte nápad nebo návrh. Možná vás tenhle problém jen zaujal a podnítil k přemýšlení, možná to taky někoho rozčílilo. Ale to je taky v pořádku. Možná se podaří něco změnit a spojit vysoce kvalitní lidskou práci s kvalitní technickou pomocí. Možná. Ve jménu lepšího života v nesnázích. A nemoc k nim opravdu patří.
-EW-Historická proměna Kunovic
Kunovice (Mac) - Pondělí 3. listopadu bylo pro Kunovice velkým dnem. Právě v tento den převzal starosta Jiří Deml v Praze statut města od předsedy poslanecké sněmovny Miloše Zemana. Po návratu čekali před obecním úřadem občané, kteří si vyslechli krátký proslov. Poté následoval slavnostní přípitek členů zastupitelstva. V osm hodin propukl ohňostroj. Po celou dobu hrála na náměstí dechová hudba Kunovjanka. Jak nám sdělil starosta Kunovic, byla to spíše historická proměna. Všechno zůstává podle rozpočtových pravidel a zákonů stejné, zvýhodněný bude jen odhad nemovitostí, upřesnil Jiří Deml.POLICEJNÍ TÝDENÍK
Odjel bavorákem
Během 30 minut dne 29.10. v nočních hodinách odcizil neznámý pachatel osobní automobil značky BMV 520i, které měl majitel zaparkováno v Uh. Hradišti v ulici Na Morávce před barem Samohýl, včetně kožené bundy a elektronického diáře. Způsobená škoda majiteli činí 365.000,-Kč.

Vybral výlohu
V odpoledních hodinách dne 31.10. odcizil neznámý pachatel v Uh. Brodě z prodejny zlatnictví z nezajištěné výlohy pánské náramkové hodinky z bílého kovu značky Seiko v hodnotě 19.800,- Kč ku škodě majitele prodejny.

Vloupání do zbrojnice
V době od 31.10. do 1.11. se vloupal neznámý pachatel v obci Babice do objektu hasičské zbrojnice, odkud násilím vnikl do prodejny textilu a z této odcizil různé oblečení, zábavní pyrotechniku, drogistické zboží a radiobudík, čímž majitelce způsobil škodu ve výši 27.488,-Kč.

Vykradl kanceláře
V době od 31.10. do 1.11. se vloupal neznámý pachatel v obci St. Město do kanceláří majitele z Modré, odkud odcizil fax, telefon se záznamníkem, ruční brusku, příklepovou vrtačku, kotoučovou pilu - ruční a různé alkoholické nápoje, čímž způsobil majiteli škodu ve výši 55.950,-Kč.

Odcizil cigarety
V době od 1.11. do 2.11. se vloupal neznámý pachatel v obci Prakšice do restaurace Gavo na hřišti TJ Sokol, odkud odcizil různé druhy cigaret a cukrovinek v hodnotě 15.000,-Kč.

Smrt kachny
Dne 2.11. ve 12.20 hodin došlo na silnici I. třídy u obce Buchlovice k dopravní nehodě, kterou způsobila letící divoká kachna při přelétání vozovky, kdy narazila do čelního skla projíždějícího osobního automobilu značky Fiat 125 P. Došlo k rozbití čelního skla v hodnotě 3.000,-Kč a k úmrtí kachny. Ke zranění řidiče nedošlo.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund