Číslo: 51
21.12.1998
Článků: 56

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Rozhodnutí rady bylo změněno
Sdružení Uherskobrodska vytvořilo několik pracovních skupin
Vánoce letos bez nepořádku?
Porušoval bývalý místostarosta ve své funkci zákony?
Silvestr opět na hranicích
Skauti roznesou Betlémské světlo
Brodské muzeum ukončilo rok oslav
Stužkové začínají
Vánoce v mateřské škole
Koledové vzpomínání na vesnické Vánoce koncem 20.let
Za panem Rudolfem Pragerem

Rozhodnutí rady bylo změněno
Uh. Brod (BoS) - Městská rada (MR) se na svém zasedání minulou středu opět zabývala provozem rehabilitačního oddělení na poliklinice na tř. Partyzánů. Své minulé usnesení, které bylo v rozporu s usnesením městského zastupitelstva (MZ), změnila a přijala rozhodnutí, že od 1. ledna budou pracovníci rehabilitace (jejich počet bude postupně vrácen na původní stav) převedeni pod městský úřad. A to do doby vyřešení provozu rehabilitace na základě rozhodnutí MZ. Před tímto zasedáním MR také překvapivě MUDr. Čech oznámil, že nemá zájem o prodloužení smlouvy na pronájem.
V radě se objevily tři názory na to, kdo by měl provozovat tuto činnost. Jedna skupina prosazovala MUDr. Čecha, druhá provoz fyzickou osobou a třetí skupina respektování usnesení zastupitelstva, tj. provoz pod městem. Rozhodnout ale musí zastupitelstvo. Prozatím bohužel nebyly připraveny materiály, které by navrhovaly způsob začlenění rehabilitace pod město, jak bylo uloženo usnesením MZ již v září, tak musí zatím fungovat pod městským úřadem, objasňuje tento krok místostarosta Ing. Nováček, který má zdravotnictví v své kompetenci.
Nikdo se tedy nemusí obávat, že od nového roku nebude rehabilitace v provozu. Město již vyřídilo všechny náležitosti, které jsou potřebné k provozování lékařského zařízení. Získalo souhlas a doklady odborného garanta, kterým bude MUDr. Rozbroj, a odborný posudek hygienika. Dále obdrželo registraci od okresního zdravotního rady MUDr. Knota. Ten na základě žádosti VZP vypsal výběrové řízení na provozování této činnosti. Město v současnosti vyřizuje smlouvu s VZP.
Na závěr malé zamyšlení. Proč někdo vůbec navrhoval prodloužení smlouvy s MUDr. Čechem bez jeho vyjádření. Není tady zájem spíše někoho jiného o budoucí provoz celé polikliniky?Sdružení Uherskobrodska vytvořilo několik pracovních skupin

Zmocněnec sdružení Ing. Rosenfeld a starosta Uh. Brodu na jednání. - Foto: BoS
Uh. Brod (BoS) - Na svém dalším pracovním jednání se ve středu 16.12. dopoledne setkali členové Sdružení Uherskobrodska. Kromě starostů mnoha obcí regionu se akce zúčastnili i představitelé podnikatelské sféry (Česká zbrojovka, Pivovar Janáček, EGP Invest, Filex), neziskových organizací (Muzeum J.A.Komenského, Ekocentrum Chrpa, zemědělské učiliště apod.) a také několik fyzických osob. Důležitým účastníkem byl Dr. Kuča z Regionální rozvojové agentury Bílé Karpaty, se kterým sdružení úzce spolupracuje a jedná se i o budoucím sloučení.
Jednání zahájil a vedl iniciátor a zmocněnec sdružení Ing. Jiří Rosenfeld, CSc, generální ředitel Slováckých strojíren, a.s. Vzhledem k tomu, že proběhly komunální volby a na některých radnicích se vyměnili představitelé obcí, seznámil přítomné se záměry, s vymezením pojmů a cíly Sružení Uherskobrodska (DDS informovalo v říjnových číslech) i s tím, co všechno již představitelé sdružení podnikli a s jakými výsledky. V dalším bodě programu představil Ing. Rosenfeld a tajemník sdružení Ing. Hendrych vize dalšího postupu. Společně navrhli vytvoření pracovních sekcí a vyzvali přítomné, aby se do jednotlivých sekcí přihlásili. Sekce jsou zřizovány s cílem mapovat, koordinovat, analyzovat, zpracovávat, vyhodnocovat, obhajovat a prosazovat poznatky, projekty a záměry na úrovni regionu Uherskobrodska, řekl DDS po skončení jednání tajemník sdružení Ing. Hendrych.
Na středečním jednání byly ustaveny následující sekce: podpory podnikání, cestovního ruchu, školství, zdravotnictví, veřejné správy, sociálních služeb, sekce územního plánování a na základě diskuze i samostatné sekce zemědělství a životního prostředí.
Proběhla velmi bohatá diskuze, ve které si přítomní vyjasňovali některé možnosti podpory a pomoci v různých oblastech. V rámci budoucího zlínského kraje jsme si vydefinovali s předsedou představenstva Regionální rozvojové agentury jihovýchodní Moravy Ing. Schneiderem celkem šest spádových oblastí. Jedná se o Zlínsko, Kroměřížsko, Vsetínsko, Uherskohradišťsko, Uherskobrodsko a Valašskomeziříčsko. Shodli jsme se na tom, že zvláštní pozornost budou potřebovat dvě příhraniční oblasti, a to Uherskobrodsko a Valašskomeziříčsko, řekl v diskuzi mimo jiné Ing. Rosenfeld. Mluvilo se také o aktivitách směřujících ke zřízení pobočky okresního soudu, Obchodní akademie v Uh. Brodě apod. Zaznělo zde také, že budoucnost podnikatelské sféry v budoucí Evropské unii je především v malém a středním podnikání a v potřebě jeho rozvoje. V diskuzi se mluvilo také o tom, že když se zřídí nová pracoviště různých institucí v Uh. Brodě, nutně bude muset ubýt počet pracovníků v těchto sférách někde jinde.
Přeji Vám šťastný nový rok a doufám, že se setkáme v pracovních sekcích, do kterých jste se přihlásili, a že začneme pracovat na tom konkrétním, co jsme dnes nastínili, řekl na závěr Ing. Rosenfeld.
B. SmržováVánoce letos bez nepořádku?
Uh. Brod (FlaJ) - O vánočních svátcích to s čistotou města není vždy zrovna nejlepší. V domácnostech se hromadí po Štědrém dnu např. obaly od vánočních dárků, které v minulosti poletovaly po ulicích. Letos se město pokouší o nápravu. Nabízíme občanům města využít možnosti ukládání papírového odpadu do samostatných igelitových pytlů, které budou rozmístěny do jednotlivých bytových domů, řekl Petr Šimčík z odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Uh. Brod, který tuto akci organizuje. Naplněné igelitové pytle, které obyvatelé umístí před své domy, pak budou podle P. Šimčíka v pondělí 28. prosince odváženy. Záleží tedy jen na občanech, zda této možnosti využijí.Porušoval bývalý místostarosta ve své funkci zákony?
Uh. Brod - V nedávné době byla znovu nainstalována v areálu dominikánského kláštera zrestaurovaná socha sv. Vincence Serenského. Stav této sochy si jistě zasluhoval opravu, ale způsob, jakým byla financována její rekonstrukce, vyvolává značné pochyby.
Členové bývalého zastupitelstva schválili sice v únoru 1998 v rozpočtu města na opravu soch ve městě částku 150 tisíc, která byla později navýšena na 250 tisíc, ale zákon o obcích ve svém ő 14, odst. 1 říká, že Do samostatné působnosti obce patří zejména: ...b) hospodaření s majetkem města.... Jiné právní subjekty mají možnost požádat o dotaci nebo poskytnutí daru např. na opravu sochy, o jejich poskytnutí ale může rozhodnout jedině zastupitelstvo.
A právě o to jde. Když na uvedenou skutečnost poukazoval bývalý vedoucí odboru školství Mgr. Štěrba, přikázal mu bývalý místostarosta Zápeca, který měl ve své kompetenci finance města, aby rekonstrukci výše uvedené sochy objednal a nechal zaplatit fakturu za provedenou práci. Na zastupitelstvu byly peníze odsouhlasené, peníze na to byly vyčleněné. Město by se mělo starat o památky, ať jsou v majetku kohokoliv, říká i dnes Zápeca. S tím nelze než souhlasit. Avšak vzhledem k tomu, že socha není majetkem města, měl vlastník sochy (Řád dominikánů) požádat písemně zastupitelstvo o příspěvek na opravu a nejspíš by uspěl. Několik dotázaných členů bývalého zastupitelstva navíc tvrdí, že o tom, že se má opravovat socha, která není v majetku města, nic nevěděli. Pan Zápeca s největší pravděpodobností tedy překročil své pravomoci a porušil zákon o obcích, protože si přisvojil kompetence, které neměl. Nejspíš také zneužil pravomoc veřejného činitele. To by měly ale prošetřit orgány činné v trestním řízení.
Obdobně postupoval pan Zápeca i při úhradě zlatých korunek na obraze v klášterním kostele. Zástupce starosty si nechal radou schválit spoluúčast města na úhradě za zhotovení korunek, ovšem bez konkrétní částky. Když přišla faktura na cca 30 tisíc korun, řekl jsem panu Zápecovi, že takovou částku by mělo schválit zastupitelstvo. On mi ale poručil zaplatit celou částku z kapitoly kultura, říká bývalý vedoucí odboru školství a kultury Mgr. Štěrba. Připomínáme, že se opět nejednalo o majetek města, navíc rada může rozhodnout o příspěvcích do výše pouhých 5 000 korun. Členové zastupitelstva, kteří jediní mohli o tomto daru rozhodnout, neměli ani potuchy, že z kapes všech občanů města zaplatili církvi 30 tisíc na základě rozhodnutí jednoho člověka. Bývalého zástupce starosty Zápeci.
V prvním případě byl navíc nejspíš porušen také zákon o zadávání veřejných zakázek. Již při prohlídce sochy před rekonstrukcí odhadl cenu opravy restaurátor Jindřich Martiňák na více jak 100 tisíc korun. V tomto případě je podle zákona nutno vypsat výběrové řízení. Pracovníci Městského úřadu v Uh. Brodě konzultovali tuto věc s Dr. Spathovou z okresního úřadu, která jim vydala písemné vyjádření, že není nutné výběrové řízení, protože lze případ posuzovat dle 50 odst. 1 písm. b) zákona o zadávání veřejných zakázek. Podle toho se nemusí vypisovat výběrové řízení u specializovaných veřejných zakázek v případech, kdy jejich plnění může poskytnout jediný zájemce. Jistě není v naší republice jediný restaurátor, proto lze s úspěchem tento výklad zákona zpochybnit.
B. SmržováSilvestr opět na hranicích
Na česko - slovenských hranicích se na přelomu roku bude konat akce, kterou pořádá již posedmé Společnost pro trvale udržitelný život. Jak uvedl jeden z představitelů zmíněné organizace Radovan Kunc, účast přislíbil kromě mnoha občanů z České i Slovenské republiky a hostů z Německa a USA také tradiční účastník Egon Lánský, nynější místopředseda vlády.
Na programu bude ve středu 30. 12. přechod hraničního hřebene Bílých Karpat ze Starého Hrozenkova do Strání (jen pro zdatné turisty). Odchod ze Starého Hrozenkova mezi 9. a 10. hodinou, plánovaný příchod do Strání mezi 16. a 18. hodinou. Ve čtvrtek 31. 12. se uskuteční výstup na Velkou Javořinu (odchod ze Strání mezi 9. a 10. hodinou), kde se ve 13 hodin bude konat setkání u hraničního kamene bratrství Čechů a Slováků a obnovení památeční mohyly za Josefa Vavrouška, zakladatele těchto setkání a propagátora myšlenky sounáležitosti. Po návratu do Strání bude ve všech prostorách restaurace Zámeček probíhat oslava konce starého a začátku nového roku. Půlnoc přivítají účastníci setkání u vatry v blízkosti hraničního přechodu.Skauti roznesou Betlémské světlo
Region (BoS) - Do tradiční celoevropské akce, kterou založili rakouští skauti - předávání světla z Betléma - se již po několikáté zapojí i brodští skauti. Ve středu 23. prosince převezmou od svých kolegů z Nového Mesta nad Váhom na česko - slovenských hranicích světlo. Předávání se zúčastní i představitelé obou spřátelených měst, kteří si předají také novoroční gratulace.
Na zpáteční cestě se budeme zastavovat ve všech obcích, kterými budeme projíždět a na obecních úřadech předáme toto poselství dobra, pokoje a míru, řekla vedoucí Střediska uherskobrodských junáků Zdenka Miklíčková. Po příjezdu do Uh. Brodu převezmou Betlémské světlo na faře a odpoledne budou skauti a skautky roznášet světlo po domácnostech. Zájemci o toto světlo je dávají například na hroby svých příbuzných jako symbol Vánoc nebo si je nechávají na štědrovečerní stoly.
Z Uh. Brodu se Betlémské světlo poveze ještě přes Drslavice, Hradčovice až do Popovic, kde tato mise končí.Brodské muzeum ukončilo rok oslav
Uh. Brod (BoS) - Muzeum J. A. Komenského ukončilo dvěma akcemi celoroční cyklus oslav 100 let od svého vzniku. Ve čtvrtek 10. prosince jsme nejprve poděkovali všem našim sponzorům, a nebylo jich málo, za jejich přízeň a předali jsme jim pamětní medaile. Druhý den jsme si uspořádali v muzeu naši interní slavnost, kam jsme pozvali všechny bývalé i současné pracovníky. Těm bývalým jsme také předali pěkné pamětní medaile, jejichž autorem je akademický sochař Miroslav Kovařík, řekl ředitel muzea PhDr. Pavel Popelka.Stužkové začínají
Jak ten čas rychle utíká, si člověk uvědomí, když najednou studující ratolest řekne - příští týden máme stužkovou! A doma se shánějí kostýmy ke scénkám, veršotepci si brousí svůj ostrovtip, recesisté mají zelenou - vládne napětí, očekávání, těšení. Běh času se dál nezastavuje - taneční, prodloužená, kolona, zájezd na hory, jarní prázdniny, Velikonoce, maturitní písemky! Pak už se blíží konec školního roku, zkoušení, kompozice a školní výlety, tábla za výlohami obchodů a maturity uzavřou studium.
A zase jeden rok zapadne jako kapka vody do moře.
I. KonečnáVánoce v mateřské škole
Havřice - Téměř v každé mateřské škole se konají vánoční besídky. V Mateřské škole Havřice se na úspěšný průběh této akce chtěli děti, rodiče i zaměstnanci řádně připravit. Proto se ve čtvrtek 10. prosince ve škole sešli všichni, kteří chtěli pro úspěch besídky udělat něco navíc. Paní kuchařky upekly ve školní kuchyni vánoční perníčky, děti s maminkami (za laskavého přispění paní učitelek) pak toto pečivo svátečně vyzdobily. Další děti z vizovického pečiva vytvořily betlémy a jiné symboly vánočních svátků. Potom se všichni pustili do výroby vánočních svícnů, kterými si o týden později, ve čtvrtek 17. prosince, slavnostně vyzdobili svoji školu. Tato besídka byla opravdu příjemným a milým začátkem letošních Vánoc.
Za rodiče J. KrejčiříkováKoledové vzpomínání na vesnické Vánoce koncem 20.let
Každý máme ve vědomí zakódovanou nějakou představu Vánoc jako času mimořádně svátečního a významného. Z hlediska dětí i dospělých se ta představa kondenzuje do besedy okolo stromku, pod nímž jsou dárky, neboť Vánoce jsou odjakživa symbolem rodinné pohody a soudržnosti. Kdysi se k tomu rodinnému zasedání sjížděli i ti členové rodiny, které osud zavál do světa, takže vliv přímých příbuzenských kontaktů neprožívali a hleděli si to o Vánocích vynahradit. Možná se vám bude zdát tato představa už překonanou, protože současná rodinná a příbuzenská pouta se oslabila vlivem nového způsobu života s odlišnou škálou hodnot v porovnání s tradičním životem na venkově či malém městě.
Pro mě je představa Vánoc natrvalo spojena s koledováním, což neznamená jen zpívání koled u stromku v rodinném kruhu, ale obcházení vesnice dům od domu, kdy za zpěv koledy dostávali koledníci hmatatelnou odměnu navíc k pochvale, jak pěkně zpívají. Pokuste se vžít do takových vesnických Vánoc koncem 20. let, jak jsem je já, coby vesnický kluk z chudé rodiny z Vlčnova, prožíval. Zdůrazňuji hned, že mi nejde o politování té chudoby, jež vyháněla koledníky od tepla rodinného krbu do mrazivého večera v zasněžené dědině, protože mám natrvalo ve vědomí zafixovanou představu něčeho kouzelně básnivého a nezapomenutelného.
Pořád ještě vidím před očima zatemněný podvečer na dědině - nevím, jak často svítily tehdy hvězdy na nebi, ale v mé představě jsou naprosto jasné a krásně mihotavé - která zněla těch několik hodin tlumeným zpěvem koled, které zpívaly děti v různých koncích dědiny. Každá ta koleda byla jiná, nebyl to nacvičený sbor vybraných zpěváků, ale naprosto náhodný soubor hlasů a melodií, jež se překrývaly v různých hlasech a melodiích, neboť uslyšet mohl každý účastník toho rituálu jen několik koledníků v bezprostřední blízkosti, protože ti vzdálenější už byli neslyšitelní. Ale pořád ještě vnímám ten souzvuk mnoha koled, jež zněly tehdy dědinou pod hvězdným nebem, jež dávalo té scéně vznešenou atmosféru kouzelných Vánoc.
Jako nejstarší ze sedmi dětí, které živil vesnický zedník s mimořádnými potížemi - dnes nepředstavitelnými - jsem samozřejmě chodil po koledě spolu s některou ze sester, abychom byli pěvecky zajímavější a nebáli se tmy úzkých uliček.
Koled jsme uměli několik a zpívali je střídavě u každého z bohatších domů, kde už měli pro koledníky připravenu odměnu v podobě buchet - obvykle jen vodou zadělaných, protože mlékem se i v selských rodinách šetřilo - jež jsme strkali do uzlu a odnášeli domů jako vítané vylepšení jednoduché stravy, v níž brambory byly s chlebem - naše rodina hospodařila na poli od 30 arech právě jen na ty brambory a chléb. Vysypávali jsme ty naturálie do veliké díže - tehdy matka pekla pro rodinu pět velkých pecnů chleba a já ji mám zafixovanou, jak při namáhavém mísení těsta kopistí chodila okolo té díže a zpívala mariánskou píseň - se slaměným víkem a během několika návratů domů tam byla těch buchet a vdolků dost velká hromádka. Z té jsme pak vytahovali napřed to lepší - vdolky trnkové či makové, nebo tvarohové byly první na řadě - a postupně došlo i na ty obyčejné buchty, které během pár dní trochu ztvrdly, ale to nám děckám nevadilo.
Pod stromkem jsme mívali jen ořechy a jablka v podobě sušených krajánek, na nějaké zvláštní dárky rodiče neměli. Na stromku hořely svíčky, ve staniolu zabalené ořechy a malá jablíčka, aby se tam něco barevně odlišovalo od kousků vaty, jež znázorňovaly na tom stromku sníh jako symbol zimního času. Uvádím tuto svou vzpomínku jako fakt a znak tehdejší životní úrovně. My jsme později jako rodiče mohli už dětem vystrojit Vánoce mnohem bohatší, pokud jde o výzdobu stromku i dárků pod ním. A vnoučata už mají Vánoce zas daleko bohatší, protože životní úroveň stoupá a s ní i nároky na dárky a pohoštění. Ale koledy už posloucháme ze záznamů a jen tak ze zvyku nějakou pod stromkem zazpíváme sami jako vzpomínku na staré časy. Mám dojem, že jsme jako děcka prožívali tehdy dávno ty Vánoce intenzivněji, opravdověji, třebaže byly chudobné.
Josef BenešZa panem Rudolfem Pragerem
Brodskou veřejnost překvapila smutná zpráva, že nás 13. prosince navždy opustil pan Rudolf Prager.
Snad proto, že v nebeském svátečním chóru chybí výborný tenor, kterým se pan Prager mohl pochlubit.
Jak bychom mohli zapomenout na operety, ve kterých hrál a zpíval (Polská krev, Vinobraní, Volný vítr aj.), na účinkování v pěveckém sboru Dvořák, na zpěvní sóla v kostele, kdy se jeho hlas odrážel od chrámové klenby, na zpěv v obřadní síni, na koncertní vystoupení v Luhačovicích, v Uh. Brodě, v Ostrožské Nové Vsi, na Slovensku a jinde. Jeho hlas byl silný a pěkný, vždyť dostal nabídku k účinkování na profesionální scéně! Ale pan Prager byl Broďanem tělem i duší, jeho umění patřilo Uherskému Brodu. Zajímalo ho také do posledních chvil veškeré dění v jeho milovaném městě.
Tak jako je ve světě známé hvězdné tenorové trio Pavarotti, Carreras, Domingo, tak teď je za nebeskou bránou kompletní tenorové kvarteto brodských zpěváků: pánové Janáček, Zimolka, Kolísek a pan Prager.
Všichni, kdo jsme Rudolfa Pragera znali a obdivovali jeho hlas, budeme vzpomínat!
I. Konečnáwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund