Číslo: 6
09.02.1998
Článků: 55

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Podnikání
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Z jednání městské rady
Uherskobrodská pošta ve staronovém
Sportování v hale ohroženo?
První pasáž ve městě
Kouření, alkohol a drogy očima mládeže
Zajímavá čísla z matriky
Hasiči se nenudili
Jaká idyla!

Z jednání městské rady
Městská rada v Uherském Brodě jmenovala do funkce vedoucího odboru životního prostředí a zemědělství Ing. Petra Vozára a na funkci předsedy komise pro projednávání přestupků JUDr. Rudolfa Kuriála.
Vzhledem k tomu, že se do konce roku nepodařilo zcela zprivatizovat Podnik bytového hospodářství, s.p. (vinou státních orgánů), navrhla městská rada, aby PBH, s.p. zanikl formou likvidace.
Rada jednala o dalším osudu kina Máj, které se nachází ve špatném stavu. Po projednání variant - dlouhodobý pronájem s tím, že nový nájemce bude investovat své finanční prostředky, pronájmy více zájemcům s tím, že do nezbytných oprav bude investovat město, prodej na základě výběrového řízení - navrhla městskému zastupitelstvu schválení prodeje této nemovitosti na sídlišti Pod Vinohrady.
Na svém posledním zasedání projednávala rada především majetkové záležitosti města.

Rozpočet navržen jako vyrovnaný
Nejbližší zasedání městského zastupitelstva v Uherském Brodě bude mít na programu jako jeden z nejdůležitějších bodů schvalování rozpočtu města na tento rok. Městská rada již tento materiál na svém 68. zasedání projednala a po zapracování připomínek jej doporučila zastupitelstvu ke schválení.
Rozpočet je navržen jako vyrovnaný ve výši 164,2 mil. korun, což je oproti loňskému rozpočtu o 6,6% vyšší částka. K největším navrženým investicím bude patřit vybudování kanalizace v Havřicích (navrženo 3,5 mil. Kč) a v Těšově (3 mil. Kč). Další investicí je dostavba školní družiny a jídelny v Havřicích za 3,65 mil. Kč a na rekonstrukci polikliniky na ul. Partyzánů je navrženo vynaložit 4 miliony korun.
Poslední slovo budou mít členové zastupitelstva, kteří mohou navržený rozpočet ještě pozměnit.
BoSUherskobrodská pošta ve staronovém

Po téměř přesně dvou letech, kdy probíhala rekonstrukce a přístavba bývalé budovy pošty na ulici Bří Lužů, se tato instituce přestěhovala zpět do původních míst. Po dobu stavebních prací našla pošta útočiště v Domově sestřiček Řádu neposkvrněného početí na Mariánském náměstí. Nyní se již mohou jak pracovníci pošty, tak také občané, kteří jejích služeb využívají, těšit z nových krásných prostor. Budova patří SPT Telecom a Česká pošta a.s. je zde v dlouhodobém nájmu. První část stavby, ve které má sídlo Telecom, byla uvedena do provozu v březnu loňského roku. Autorem projektu celého komplexu budov je brodský rodák Ing. arch. Luděk Cahel z Luhačovic a generálním dodavatelem stavebních prací byla firma Ing. Hanáček.
Interiér velmi příjemně působící odbavovací haly pošty v přízemí provedla firma Art dílo Zlín.
Pracoviště jsou vybavena novou počítačovou technikou s programem APOS. Věřím, že modernizace provozu této pošty přispěje ke zkvalitnění našich služeb a tím také ke spokojenosti zákazníků, sdělil náměstek České pošty a.s. Uh. Hradiště Ing. Bršlica. Také zabezpečení pošty proti případnému vloupání odpovídá podle náměstka všem bezpečnostním předpisům.
Maličkou vadou na kráse je zatím pouze fakt, že na budově SPT Telecom dosud chybí výrazné označení, že zde sídlí i Česká pošta. Tento nedostatek však bude podle Ing. Bršlici brzy vyřešen.
Otevírací doba na poště zůstává nezměněná. V pracovní dny je zde otevřeno od 8.00 do 17.00 s polední přestávkou od 12.00 do 13.00 a v sobotu má pošta otevřeno od 8.30 do 10.30 hodin.
BoSSportování v hale ohroženo?
S nedostatkem peněz se potýká téměř každá tělovýchovná organizace. Také mnoha sportovcům Spartaku Uherský Brod hrozí, že nebudou mít kde zdravě využívat svůj volný čas. Stát sice přispíval v minulosti na dotacích téměř milionem korun, ale loňské dva balíčky ekonomických opatření způsobily, že se Spartak ocitl v situaci téměř kritické a provoz haly je ohrožen. Hledání sponzorů je v dnešní době dosti náročné. Mnozí podnikatelé neměli zrovna dobrý rok, navíc se na ně obrací stále více organizací se žádostmi o přispění nejen na sport, ale také na kulturu a další potřebné aktivity, pro které se nedostává dostatek peněz. Situace již došla tak daleko, že Spartak nemá na zaplacení dluhu za vodu, a tak se hala octla na suchu. Podařilo se nám alespoň zajistit vodu na sobotní sportovní utkání a zprovoznit záchody, ale osprchovat se sportovci nemohli a dosud nemohou, říká tajemník Spartaku Karel Man.
Podle jeho slov halu využívá z největší části mládež, a to žáci Zemědělského učiliště a Střední odborné školy a také žáci ze sportovních tříd Základní školy Pod Vinohrady. V odpoledních a večerních hodinách je hala vytížena zejména basketbalovým oddílem, sportují zde ale také volejbalistky a další hodiny zde má vyhrazeny Asociace sportu pro všechny.
Hledá se tedy řešení. Proběhla jednání na radnici, kde byla předběžně přislíbena pomoc, rozhodnutí padne na jednání rady.
V úterý 3. února výbor Spartaku rozhodl o částkách, které budou muset přispívat jednotlivé oddíly a školy na provoz haly a dopravu. Za jednu hodinu v hale bude Spartak účtovat 85,75 Kč, v tělocvičně Sokolovny 18,80 Kč. Za jeden den v posilovně zaplatí kulturisté 79,80 a šachisté budou přispívat částkou 35,70 Kč za den pronájmu místnosti.
Tyto částky představují podle slov Karla Mana úhradu za spotřebované energie. Oddíly, které využívají při cestách na utkání autobus Spartaku, budou platit spotřebovanou naftu.
Vypadá to, že řešení se nachází, jde jen o to, zda si budou moci všichni rodiče dovolit hradit zvýšené náklady na sportování svých dětí. Jistě by nebylo účelné, aby se děti z sociálně slabších rodin ocitly místo na sportovišti na ulici.
B. SmržováPrvní pasáž ve městě

V Uherském Brodě byla na Moravské ulici v novém rodinném domě otevřena prodejní pasáž s několika malými obchůdky. Jedná se o architektonický prvek, který je v mnoha městech obvyklý, ale v Brodě je první vlaštovkou.
Již venkovní pohled ukazuje, že tato novostavba velmi dobře ladí se sousední historickou budovou radnice a zachovává ráz ulice.
Ve vnitřním prostoru přízemí zde najdeme prodejnu Gramo, trafiku, vkusný obchůdek s dárkovým zbožím, sportovní potřeby, fotopřístroje a fotodoplňky a prodejnu dámské módy. Na konci pasáže bude brzy otevřena nezvykle řešená květinová síň.
Projekt domu vypracoval Ing. Sekanina, architektonický vzhled má na svědomí Ing. arch. Friedrich a stavbu v poměrně rychlém termínu provedla firma PaPP Uh. Hradiště. Rychlé provedení stavebních prací vyžadoval fakt, že Moravská ulice je velmi frekventovaná a navíc poměrně úzká dopravní tepna ve městě.
Na tomto pozitivním příkladu je patrné, jak je důležité, aby stavebníci, zejména v centru města, ale nejenom tam, hleděli nejen na své zájmy a potřeby, ale také aby přispívali k pěknému vzhledu a potřebám města. Proto je nutná dobrá spolupráce s Útvarem městského architekta.
BoSKouření, alkohol a drogy očima mládeže
Zajímavé výsledky nejen pro pedagogy, ale také pro rodiče, přinesl anonymní dotazník, který vyplňovali žáci 9. tříd Základní školy Na Výsluní. Dotazník zjišťoval názory žáků na kouření, užívání alkoholu a drog. Vyplynulo z něho, že kouření považuje za škodlivé 76% dotázaných a 21% za nebezpečné. Pití alkoholu považuje 50% dětí za škodlivé a 36% za nebezpečné. 60% dotázaných považuje drogy za smrtelně nebezpečné, 14% za škodlivé, ale na druhou stranu celých 21% žáků je přesvědčeno, že drogy jsou jen někdy nebezpečné.
Kouřit nikdy nezkusilo 28% deváťáků, 47% zkusilo, ale nekouří, 16% kouří příležitostně, 9% kouří do 5 cigaret denně a 2% více jak 5 cigaret denně.
Alkohol vůbec nepije 43% dotázaných, 53% příležitostně a 3% jednou až dvakrát týdně. Varující je skutečnost, že 14% z těch, co alkohol požívají, pije tvrdý alkohol, 21% pivo a 36% víno.
Celkem 34% dotázaným nabídl někdo drogu. Většinou šlo o marihuanu, ale vyskytly se i ojedinělé případy nabídky tvrdých drog (pervitin, heroin). Většinou je děti podle svých odpovědí odmítly, některé z nich je ale vyzkoušely. Vztah k drogám vyjádřili dotazovaní žáci následovně: 83% nemá o ně zájem, 10% je vyzkoušelo, ale tím jejich zájem skončil, 7% přiznalo, že čas od času si nějakou vezme.
Výsledky této ankety odpovídají průzkumům a anketám, které probíhají i na jiných školách. Je z nich patrné, že žáci jsou celkem dobře informováni o různých druzích a účincích alkoholových i nealkoholových drogách. Školy se těmto problémům čím dál více věnují, hlavní tíha odpovědnosti ale leží na rodině. Rodiče by měli o tomto problému s dětmi více mluvit, ale také se zajímat, jak a s kým tráví jejich ratolesti volný čas. Nejlepší prevencí je určitě organizovaný volný čas dětí a mládeže. Zde hraje významnou roli nabídka různé zájmové činnosti. Např. ve sportovních oddílech, zejména kolektivních sportů, najde uplatnění velký počet dětí a mládeže. Mnoho možností využití volného času dětí nabízí zdejší Městský dům dětí a mládeže. Je velmi důležité, aby mimoškolní aktivity byly dosažitelné pro co největší počet dětí, a tak záleží na podpoře těchto aktivit kromě jiného i ze strany města.
BoSZajímavá čísla z matriky
V roce 1997 se v Uherském Brodě narodilo celkem 154 nových občánků, což je o 25 méně než v roce předchozím a potvrdila se tím klesající porodnost, kterou vykazují již několik let celostátní statistiky. Světlo světa spatřilo celkem 81 děvčátek a 73 chlapců. Nejvíce chlapců (11) dostalo jméno Tomáš, dále následují Ondřej a Martin. Z dívčích jmen přibylo nejvíce jméno Veronika, tak pojmenovali rodiče svoji dceru celkem 7 krát, hned za ní následuje Kristýna (Kristýnka) - 6 krát a dalším oblíbeným jménem je Kateřina (4).
Nejvíce dětí se narodilo v červenci, a to celkem 22, z toho 13 chlapců a 9 děvčat, nejméně - pouze 7 - spatřilo světlo světa v lednu.
V minulém roce vstoupilo do svazku manželského celkem 234 občanů města, z toho 120 Broďanek a 114 Broďanů. Zajímavé určitě je, že se uskutečnilo 59 svateb, kdy oba snoubenci pocházeli z Uherského Brodu. Stejně jako vloni si nejvíce párů (38) vybralo za svůj svatební den měsíc září, kdy se někdo z tohoto města vdával či ženil. Dosti frekventované byly také tradičně měsíce duben a červen, kdy vstoupilo do svazku manželského 28 párů.
V roce 1997 zemřelo celkem 146 občanů města (o 17 méně než v roce 1996), z toho 79 mužů a 67 žen. Největší počet úmrtí zaznamenala brodská matrika hned na začátku roku, kdy zemřelo v měsících lednu a únoru shodně 20 občanů. Průměrný věk zemřelých činil 70,1 let, a zatímco u žen stoupl průměrný věk na 73,7 let (o 1,3 víc než předloni), brodští muži se dožili v průměru 67,1 let, což je o 1,1 roku méně než v roce 1996.
BoSHasiči se nenudili
Profesionální požární jednotka v Uherském Brodě zasahovala vloni jedenáctkrát ve městě u požárů. Již prvního ledna 1997 musela výjezdová skupina zasahovat v Havřicích, kde hořela chata. Hned další den vznikl požár rodinného domu na Horních Valech, při kterém uhořela majitelka. V lednu jednotka zasahovala ještě při požáru osobního auta Favorit. Na další požár si profesionální hasiči “počkali“ až do června, kdy opět hořelo na Horních Valech, v červenci hořel osobní automobil Mazda, v srpnu rodinný dům na Dolních Valech a kotelna v Lidové tvorbě. V září se vzňalo uhlí ve skladu na Vazové a v říjnu vznikl požár elektrického sloupu na Černé hoře. V listopadu pomáhali hasiči likvidovat požár lesa na Králově a v prosinci zasahovali při požáru rodinného domu na ulici Ječná.Jaká idyla!
Mám krásného a geniálního vnoučka (který dědek nemá!). Úplně normálního - jak všechna děcka z Kuřátek, kam dochází. Akorát někdy se mu dívám za záda, když promluví, jestli za ním někdo nestojí. Už od samého mala používá totiž slov jako „nebudeme o tom diškutovat“, „dědo, to jsou tvoje propriety?“, „tipoval bych, že půjdem do obchodu...“, „nemusím, musím* akorát umřít“ apod.
Loňského Silvestra jsme prožili spolu. Odpoledne po obědě jsme šli s kolobkou a nůžkami do lesa. Ustřihnout nějaké šáší do vázy, poslechnout si, jak mraveniště dýchá.
Dýchalo, všude byl klid, nikde ani veverka. O půlnoci jsme měli od Ondráška přikázáno bezpodmínečně vzbudit, aby se podíval na hvězdičky. O půlnoci ho moje žena opatrně vzbudila, zabalila do kombinézy, čepice a šál a já jsem ho držel v náručí na balkóně. Hvězdičky kolem svištěly, ječely, vulkány, fontány a jiné přízemní efekty vybuchovaly, rakety na padáčcích padaly, ozařujíc město ponořené do smradlavé mlžiny, petardy otřásaly sklem. Po minutce si Ondrášek začal zacpávat uši, museli jsme za záclonu. Po další minutce ho to přestalo bavit. Žena šla do peřin s ním.
Chtěl jsem zůstat chvíli na balkóně, ale od města se táhla tak smradlavá mlžina, že jsem raději honem zalezl do baráku. Orion svítil jak z čokolády.
Ještě o půl druhé kterýsi opilý pyrotechnik zkoušel dělbuchy, jestli jsou zralé. Nemohl jsem do tří usnout.
Ostatně Silvestr - toto veselí jako na povel - jsem nikdy nemiloval. Odfajfknutí dalšího roku, čas, který se nikam neukládá?, spíš balanc na ose Má dáti Dal, smutek vykrmený octem pomíjení?...
Ráno, abych dostal vnoučka od televize, jsem navnadil: půjdeme k lesu sbírat padlé hvězdy - staré rachejtle. Ten nápad se mu líbil, vzali jsme kolobku a šli. Pár kousků jsme nasbírali už po pár metrech. Té radosti! A taky jsme potkali několik veverek! Smrad a randál z noci je ze zimního spánku probudil. Šmejdily v listí na okraji lesa, který se podobá spíš popelnici obrácené naruby než “biomase“ z pohlednic. Šmejdily tím šmejdem a byly zřejmě hladné. Jak nevhod probuzené herečky.
Jako náhodou jsem v podšívce pod děravou kapsou nahmatal pár ořechů, takže Ondrášek ty oříšky veveruškám hodil. A šli jsme domů, protože se schylovalo k obědu. Kousek od našeho v panelákovém křoví jsem objevil ještě jednu rocket parachute made in dongguan, china a - dívaje se levým okem do pravé kapsy - cosi jsem zahlédl a řekl Ondráškovi, aby podal tu krabičku sirek, co se tam válí.
Ondrášek se ani nepodíval a řekl: Dědo, ty špatně vidíš, to nejsou sirky, ale prezervativy. Ty můžeme ještě použít!
Ano, Ondrášku, hlavně ty a já, pomyslel jsem si a vzal chlapečka, co stál za Ondráškem a šel k obědu. Měli jsme kvasnicovou polévku a pečené kolínko se zelím a představte si: moje žena vůbec nic, ale vůbec nic - jaká idyla - nepoznala.
Lepšího Silvestra 1998 přeje
Jaroslav Kovanda
* když nemá náladu, platí pro cokoliwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund