Číslo: 8
22.02.1999
Článků: 53

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Poslední slovo bude mít veřejnost
Bude navrácen život do Uherskobrodska?
Pozvánka na III. Folkový fašank
Další obecní byty v Březové
Čistírna odpadních vod v Dolním Němčí
Rozpis lékáren
Obce začínají schvalovat rozpočet
Moderní škola - základ evropské úrovně
Co dál s neplatiči nájemného?
Vzpomínka na Zdeňka Galušku

Poslední slovo bude mít veřejnost
Uh. Brod, Králov (Cab) - Na veřejném posouzení záměru Biodegradace, recyklace stavebních sutí a kompostování na farmě Králov a jejich vlivu na životní prostředí, které proběhne v malém sále Domu kultury v Uh.Brodě, mohou občané proti tomuto záměru naposled vznést námitky. Jde o tři silážní žlaby, jeden na zpracování zeminy kontaminované ropnými látkami, další na zpětné využívání stavebních sutí a třetí na využívání biologicky rozlišitelného odpadu (kompostu), které by měly být postaveny v areálu farmy Králov. Je to stavba, kde se za rok zpracovává určité množství odpadu a jako taková podléhá ze zákona posouzení ještě před započetím stavebního řízení, vysvětluje vedoucí referátu životního prostředí v Uh.Brodě Ing. Petr Vozár. Předmětem posouzení je odborná studie Dr. Nováka, zpracovávající vliv tohoto systému na životní prostředí, tedy ovzduší, spodní vody, půdu nebo její hlučnost.
Orgány státní správy se k tomu vyjádřily a pokud veřejné projednání projde bez větších námitek, můžeme na základě tohoto posouzení zpracovávat projektovou dokumentaci, říká vedoucí odboru životního prostředí MěÚ Uh.Brod Petr Šimčík. Kromě města Uh.Brod jsou dotčenými orgány obec Nivnice, která se nevyjádřila, dále Okresní úřad Uh.Hradiště, OHS Uh.Hradiště, ČIŽP Olomouc a firma TRANS-EKO, s.r.o., jako oznamovatel. Ve vyjádření těchto orgánů, které bylo možné prostudovat na MěÚ v Uh. Brodě, byly vzneseny drobné připomínky např. ke třídění stavební suti, k izolaci kontaminované zeminy nebo době setrvání odpadu v areálu. Ing. Vozár nepředpokládá větší připomínky stran veřejnosti: Lidé, kteří bydlí v blízkosti farmy, se k tomu nevyjadřovali a jediný problém s hlukem je řešen ve zprávě.Bude navrácen život do Uherskobrodska?
Uh. Brod (Cab) - Podle memoranda Sdružení Uherskobrodska, které vzniklo na konci minulého roku jako nezisková a nestátní organizace, se dá očekávat, že právě jeho cílem je dosahování prospěchu tohoto regionu, jeho zviditelňování a prosazování. Ve čtvrtek 18. února se členové tohoto sdružení a také jejich sympatizanti sešli v Uh.Brodě na své řádné členské schůzi. Přítomní členové z řad starostů obcí, zástupců obchodních společností a ostatní občané byli informováni o činnosti sdružení v loňském roce a prvních dvou měsících tohoto roku a také o hospodaření sdružení za rok 98. Zpráva o činnosti sdružení za uplynulé období informovala o tom, že se záměry sdružení byly seznámeny významné osobnosti z politického spektra naší republiky, mezi nimi například místopředseda ČSSD Škromach, zastupující předseda KDU-ČSL Kasal, předseda ODS Klaus, poslanec za ČSSD Koudelka a pan Sobotka.
Řadou jednání s různými institucemi a zástupci státní správy se podařilo například podpořit zřízení oboru Obchodní akademie v Uh.Brodě, bylo zde také zřízeno zastoupení pobočky Regionální rozvojové agentury východní Moravy. Členové byli informováni o tom, že probíhá jednání o zřízení pobočky Okresního soudu v Uh. Brodě, dále sdružení svými stanovisky napomohlo k odvrácení zrušení obecních živnostenských úřadů. RNDr. Jaroslav Mikulík, ředitel DK, obeznámil přítomné se záměrem Sdružení Uherskobrodska zúčastnit se výstavy Z regionu do Evropy, která bude probíhat v polovině května ve Zlíně. Na ploše stánku o rozloze 20m2 by se region měl podle slov ing. Jiřího Rosenfelda, zmocněnce sdružení, prezentovat tím, co je pro něj charakteristické.
Starostové jednotlivých obcí byli požádáni poskytnout reklamní materiály a fotografie, které budou zakomponovány do projektu výstavy, která by měla být nabídkou toho, co je zde možné vidět a proč by k nám lidé z ostatních oblastí měli jezdit. K tomuto bodu jednání se později rozpoutala debata o tom, zda je vhodné představovat region v příliš pozitivním světle a zda by nebylo taktičtější ukázat spíše druhou stránku.
Dalším bodem jednání byla zpráva o hospodaření v loňském roce, která uváděla, že jediným příjmem se staly sponzorské dary. Členy sdružení byl přijat návrh, aby z příjmů minulého roku byly uhrazeny náklady na provedení účetní uzávěrky a zbývající část byla použita na propagační účely spojené s tvorbou brožury Uherskobrodsko. Tento materiál by měl být komplexním reprezentativním dokumentem o všech oblastech života regionu. Při projednávání článků stanov sdružení byl zástupcem České zbrojovky, a.s. Uh. Brod, podán návrh na změnu částky členského příspěvku právnických osob - obchodních společností, který byl přijat.
Diskuze se dotkla i náplně činnosti pracovních skupin, které byly vytvořeny v prosinci loňského roku za účelem mapovat, analyzovat, obhajovat a prosazovat poznatky a záměry na úrovni regionu Uherskobrodska. To znamená například pomáhat obcím s žádostmi o jednotlivé dotační tituly ze státního rozpočtu. Podle Rosenfelda je také třeba si uvědomit, že: Uherský Brod nebude silný, pokud nebude silné Uherskobrodsko, a že všechny obce tohoto regionu jsou na stejné úrovni. Na to navazují i plánovaná setkání představitelů sdružení se zástupci obcí, která by měla zastupitelům osvětlit, jaký význam pro ně má vznik tohoto sdružení, případně jejich členství v něm. Pro občana to nebude znamenat, že mu sdružení vybuduje kanalizaci nebo postaví bazén, ale pokud se do tohoto regionu přesunou orgány státní správy, vzniknou tak rovněž další potřebné instituce, které oživí tento region novými pracovními příležitostmi.
Z členské základny, ke které se přidalo ve čtvrtek dalších šest členů, tvoří starostové asi jednu třetinu, dalšími členy jsou právnické i fyzické osoby.
Posledním bodem jednání byla volba členů představenstva, kterými se po společném hlasování stali starosta Vlčnova Jan Pijáček, Antonín Zámečník, starosta obce Strání, ing. Ladislav Kryštof, starosta Uh. Brodu, Václav Vystrčil, starosta Bánova, Jaromír Čáp, starosta Pašovic, ing. Jiří Rosenfeld, generální ředitel Slováckých strojíren, generální ředitel České zbrojovky ing. Jiří Martinec a Soňa Kunčarová, vedoucí ZO ČSOP Uh.Brod. Po ukončení schůze pokračovalo jednání nově zvoleného představenstva, jehož předsedou byl zvolen ing. Rosenfeld, místopředsedy starosta Prakšic Vlk a starosta Vlčnova Pijáček, tajemníkem zůstává ing. Hendrych.Pozvánka na III. Folkový fašank
Uh. Brod (Cab) - V sobotu 27. února v 18 hodin zahájí známý moderátor Jiří Brabec Moravský další ročník folkového fašanku, který se uskuteční ve Velkém sále Domu kultury v Uh.Brodě. Hlavním cílem této akce je představení začínajících kapel vyspělému folkovému publiku, ale protože toto publikum nepůjde na neznámé kapely, vždycky zveme i populárnější muzikanty, říká ředitel DK Jaroslav Mikulík. Na tomto ročníku to bude Karel Plíhal a skupina Bokomara, dále se představí skupina Duffy z Brna, HotBrod z Uh. Brodu a Hodonína, Ivo Cicvárek a kapela Oko z Brna a Second Band složený z muzikantů z celého našeho okresu. Po předchozích dvou zkušebních ročnících, které podle slov ředitele měly pár nedostatků, by ten letošní měl být rozhodující a ukázat, jestli v jeho organizování bude DK pokračovat i v dalších letech.
Je pravda, že na Uherskobrodsku nemá folková muzika tradici, a také je to specifický druh hudby, který neoslovuje všechny, říká Mikulík a dodává: Ale právě proto se zaměřujeme alespoň na takovéto menší akce. Snad se nám podaří proniknout do povědomí folkového publika a získávat stále více příznivců. Vy všichni, kteří máte chuť, jste srdečně zváni.Další obecní byty v Březové
Březová (Cab) - Záměrem obce je udržet si mladé rodiny, které jsou jakousi zárukou, že naše obec nebude vymírat a úbytek obyvatel se dále nebude zvyšovat, říká starosta Březové František Vacula. K řešení tohoto stavu přispělo i dalších pět obecních bytů, vzniklých rekonstrukcí bývalé pošty, které byly dokončeny a předány v loňském roce. Proto obec využila další možnosti, kterou byla rekonstrukce rozestavěného nákupního střediska, a začala v roce 98 s jejím dokončováním a úpravou na obecní byty. Původní stavba byla započata před deseti lety a jelikož nebyla zakonzervována, hrozila její likvidace. V zastupitelstvu jsme se dohodli, že jedinou možností, jak získat od státní správy nějaké peníze a zachránit tak tuto stavbu, je výstavba obecních bytů. Z obecní pokladny půjde na realizaci projektu částka téměř 8 mil. Kč a státní dotace činí přes 3 mil. Kč, což je zhruba 320 tis. Kč na jeden byt. V půdní vestavbě budou k dispozici čtyři byty v kategorii 2+1, čtyři byty 1+1 a dvě garsonky.
Máme 27 žádostí a budeme nějakým velice těžkým způsobem hledat klíč k rozdělení bytů. Určitě to budou rodiny s malými dětmi, říká starosta a zamýšlí se nad tím, co je v dnešní době vůbec možné považovat za rodinu. V budoucnosti počítá obec i s využitím spodní části stavby, kde by si movitější občané mohli postavit byt sami a mít ho ve svém vlastnictví. V této obci s tisícem a jednou stovkou obyvatel to bude už 20 obecních bytů.
V této fázi je stavba zastřešena a dokončena zhruba z 80%, zbývají dodělat vnitřní úpravy bytů a podle prováděcí smlouvy by byty měly být dokončeny do 30. 6. 2000.Čistírna odpadních vod v Dolním Němčí
Dolní Němčí (Cab) - Ve středu 24. února bude před areálem firmy Baťa položen základní kámen připravované stavby ČOV. Slavnostního zahájení se kromě zástupců obce a starostů přilehlých obcí zúčastní i přednosta okresního úřadu ing. Palacký, vedoucí referátů okresního úřadu a zástupci Státního fondu životního prostředí.Rozpis lékáren

	Uh. Hradiště
	22. února - Havlíčkova
	23. a 28. února - Poliklinika
	24. února - Masarykovo nám.
	25. února - Nemocnice
	26. února - Štěpnice
	27. února - Františkánská

	Uh. Brod
	22. února - 28. února - U kašnyObce začínají schvalovat rozpočet
Region (Cab) - Ačkoliv ve většině obcí regionu prozatím čekají až na březen, několik obcí už má svůj rozpočet na letošní rok schválen. V Hradčovicích zastupitelé schválili výsledek hospodaření za loňský rok a rozpočet ve výši 1,84 mil. Kč. Ve výdajových položkách je plánována např. oprava komunikací ve výši 2,46 milionů, náklady na čištění odpadních vod a kanalizace tvoří 1,1 mil., na opravy a provoz mateřské školy dali zastupitelé 885 tis., na ZŠ 376 tis., na jídelnu 492 tis. a náklady na odstraňování komunálního odpadu jsou navrženy ve výši 195 tis. Kč, část příjmů tvoří přebytek z loňského roku a část příjmy z daní.
Také v Drslavicích už je letošní rok naplánován. Zastupitelé obce odhlasovali rozpočet ve výši 3,38 mil. Kč, největší položkou jsou daňové příjmy ve výši 1,3 mil. Kč, z loňského roku zůstal přebytek ve výši 1,2 mil. Kč a další částky očekává obec z prodeje pozemků. Na druhé straně plánuje obec výdaje na kanalizaci ve výši 900 tis. Kč, více než 600 tisíc bude vloženo do programu obnovy venkova a na chod MŠ a OÚ by měla stačit částka 300 tis. Kč.
Ve čtvrtek 18. února byl na schůzi zastupitelstva v Pašovicích schválen rozpočet obce jako vyrovnaný ve výši 2,62 mil. Kč. Obec naplánovala opravy místních komunikací ve výši 300 tis. Kč, opravu havarijního stavu el. energie v budově MŠ ve výši 250 tis. Kč a na likvidaci domovního odpadu počítá s částkou 210 tis. Kč. Z loňského roku zůstalo v příjmech 420 tis. Kč a zbývající část budou tvořit daně z příjmů.Moderní škola - základ evropské úrovně

Studenti školy u nového obráběcího centra. - Foto: AD
V současné době jsme si již všichni jistě uvědomili, že konkurence, a to hlavně ze států na západ od našich hranic je velmi dobře připravená. Tento fakt musí být naším hnacím motorem pro veškerou činnost v jakémkoliv odvětví. Naše škola si tuto skutečnost uvědomila již dávno, a to hlavně při spolupráci s ostatními evropskými školami podobného charakteru. Každoroční návštěvou při výměně našich žáků na jednoměsíčních stážích se přesvědčujeme, jak jde rychle pokrok v oblasti výpočetní a CNC techniky kupředu. Vždyť i firmy, které se nacházejí v našem regionu, se zaměřily na CNC techniku a snaží se být konkurence schopni.
Naše škola v letošním roce opět získala grant na výměnu žáků v projektu LEONARDO, jako jediná v okrese. Je potěšitelné, že naši žáci při konfrontaci vědomostí s dovedností ve školách Evropské úrovně HTBLA Ferlach, Stuhl a jiné, se dokáží prosadit a nijak za jejich žáky nezaostávají. V některých případech je to právě naopak. V letošním školním roce jsme při velkém pochopení pracovníků ŠÚ Uh. Hradiště zmodernizovali výuku maturitních oborů v oblasti strojírenství. Nákupem nejmodernější CNC techniky od americké firmy HURKO a německé firmy KOSSY jsme uzavřeli výukovou řadu nejmodernějších výukových, ale i výrobních strojů. Pro obor mechanik seřizovač CNC techniky, ale i pro obor rytec a technik - puškař máme to nejmodernější na vlastní výuku, ale i výrobu. Nákupem nového obráběcího centra (viz foto) se 24 výměnnými nástroji a nejmodernějším programováním, které se v Evropě používá, jsme schopni vyučovat žáky na evropské úrovni.
Vždyť tento stroj dokáže snímat program přímo z diskety, na které je výrobek nakreslen, a to je převratná novinka v programování CNC strojů. V současné době, mimo účely výukové, hledáme pro tento moderní stroj i dobrý výrobní program a tady mají podnikatelé v rámci našeho regionu šanci. Je skutečností, že o naše absolventy je velký zájem. O tom svědčí statistiky úřadu práce, kde naši absolventi všech oborů mají největší procento uplatnitelnosti ze všech škol na trhu práce. Pevně věříme, že moderní stroje, které jsme letos nakoupili, tuto statistiku ještě vylepší.
Rodiče, kteří máte vycházející žáky ze základní školy, přijďte se i s vašimi syny a dcerami podívat, jak má vypadat moderní škola s dobrou moderní technikou. Rádi vás u nás uvidíme.
Mgr.Milan Pechal, ředitel COPt Uherský BrodCo dál s neplatiči nájemného?
Nivnice (Cab) - Koncem loňského roku byli v místních Nivnických novinách snad poprvé v historii uveřejněni neplatiči nájemného. V té době se jednalo o 46 domácností, které do té doby nezaplatily částku nájemného za popelnice a s tím spojený odvoz a likvidaci odpadů za rok 97. V prosinci 98 se nové vedení obecního úřadu rozhodlo přistoupit k ráznějším krokům, než bylo pouhé rozesílání vyplněných složenek s dlužnými částkami. Nejdříve jsme rozeslali první výzvu k úhradě, na kterou reagovalo 18 rodin. Potom následovala druhá výzva s upozorněním, že v případě odmítnutí platby je nutno prokázat potvrzení o úhradě za likvidaci odpadů, říká nová zástupkyně starosty Jarmila Gregůrková. Po tomto kroku se počet neplatičů snížil na 9 domácností, z nichž tři rodiny slíbily úhradu do konce března tohoto roku a dvě domácnosti doloží potvrzení o úhradě. Zbývající čtyři neplatiči na výzvy prozatím nereagovali a pokud do konce března svůj postoj nezmění, obecní úřad jejich případ předá přestupkové komisi do Uh. Brodu.
Zda budou tato opatření účinná, se ukáže v letošním roce. Přestože paušální systém placení je nevýhodný zejména pro osamělé občany, kteří hradí stejnou základní částku za dům jako například pětičlenná rodina, právě s nimi problémy nejsou. Podle místostarostky tento systém není 100% spravedlivý, ale je solidární. K paušálním poplatkům obec přistoupila poté, kdy na neprůhlednosti placení ztroskotal tzv. lístkový systém. Celkový dluh těchto čtyř domácností činí okolo pěti tisíc korun. Pravdou však zůstává, že k těmto krokům přistoupilo vedení obce až po devíti měsících po stanoveném termínu úhrady, kterým je každoročně 31. březen, a také to, že dlužná částka zůstává po celou dobu stejná, tedy bez penále.Vzpomínka na Zdeňka Galušku
Uh. Ostroh (Cab) - Dne 13.února zemřel v nemocnici v Uh. Hradišti slavný lidový vypravěč, výborný ilustrátor a autor dosud nepřekonaných knih o Moravském Slovácku Slovácko sa súdí, Slovácko sa nesúdí a Stařeček Pagáč vyprávjajú. Čtením z těchto knih se se Zdeňkem Galuškou rozloučili i jeho spolubydlící z Charitního domu Sv. Andělů strážných v Nivnici, kde spolu se svou ženou prožil poslední měsíce svého života. Stejně jako v jiné společnosti i v tomto domě oplýval optimismem, zúčastňoval se všech akcí, maloval a psal, a dokonce plánoval besedy pro Klub seniorů v Uh.Brodě. Všichni, kdo ho znali, obdivovali a uznávali jako jedinečného umělce, jistě nezapomenou.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund