Číslo: 16
17.04.2000
Článků: 105

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Dotek regionálního dědictví
Zahleďme se do uměleckého sdělení
Výstava vín v Boršicích
Náhlovský je nemocen, přijede až v září
Staré Město v˙proměnách staletí
S úsměvem idiota
Sdružení Q nyní na Špilberku, v říjnu u nás
Předvádění výroby zvykoslovných předmětů
Modelingový konkurz
Upletení rukavice trvá až patnáct hodin
Jubilejní desátý ročník Miss Slovácko
Příjemné tóny zněly v sále kláštera
Výsledky oblastních kol soutěží ZUŠ
Zazpívej slavíčku
Monty Pythons králem Mírových slavností
Novinky
Visací zámek: Naše heslo je No Future!
Kudlovická legenda zvaná Halogen stále žije, zkouší a brzy zase vyjede!
Jethro Tull opět ve Zlíně
Výstavy
Přednášky
Oznámení
Kina
Zábavné pořady
Koncerty
Zveme vás Zveme vás
Folklór
Kluby
Zábava
Diskotéky

Dotek regionálního dědictví

Příjemnou atmosféru dotvářely lidové písničky - Foto: P. Paška
Kostelany n. Mor (twin) - Předvelikonoční atmosféru v prostorách obecního úřadu pomáhá vykouzlit výstava krojových šátků a velikonočních symbolů. Impulsem pro realizaci akce tohoto typu byla loňská úspěšná přehlídka slováckých krojů.
Exempláře pro tuto výstavu zapůjčil František Čagánek z Nového Hrozenkova. "Když jsem byl malinký, vázala naše stařenka až patnáct druhů šátků a každé vázání bylo opředeno velkým tajemstvím. Neuvědomil jsem si, že je škoda, aby tato symbolická část oděvu byla pozapomenuta. Odtud vedla nit navíjející se na sběratelské vřetýnko," uvedl Čagánek.
Morava byla ve 14. a 15. století obrovskou velmocí ve výrobě plátna. Materiál vyrobený na tomto území se vyvážel do Evropy a cenil se zlatem. Už i v tehdejší době nosily žena na Moravě tzv. roušky, pleny nebo plachty z kopřivového nebo lněného plátýnka. Pokrývka hlavy měla v tehdejší době ochranný charakter. Chránila ženy před sluncem, větrem a deštěm. Každý šátek má svou stylizaci úvazu a osobitý název. Na Hradišťsku existují např. tzv. hrachové, s dubovou cestou či s kopretinkami. Mezi nejobřadnější šátky patřily tzv. smrťové, které měly ve svém středu místo ornamentů volný prostor.
Slavnostní zahájení bylo obohaceno vystoupením dětského národopisného souboru Kunovjan pod vedením Romany Habartové, která se v letech 1985-88 problematikou tureckých šátků zabývala při své národopisné práci ve Slováckém muzeu. Téma dětského vystoupení korespondovalo s tématem expozice - Perem, perem šátky, na ty naše svátky.
"Chtěl bych, aby lidé znovu získali možnost dostat se do praktického kontaktu s cennými relikviemi našeho subregionu. Proto se chystám v příštím roce uspořádat kurz vázání šátků, prozradil závěrem Čagánek. Výstava je otevřena denně od 14 do 16 hodin.Zahleďme se do uměleckého sdělení
"Zahleďme se do uměleckého sdělení, vnímejme napětí, které tu je - na jedné straně mrtvý člověk a na druhé straně hluboké sdělení," vyslovil se Daněk. Celou podstatu umění, jež se představovalo na výstavě, spatřuje v symbolice kříže a Ježíše. Po úvodním slovu se představili herci brněnského Divadla Husa na provázku s ukázkami z pašijových her. Konkrétně šlo o dílo, přepracované po 35 letech, Komedie o umučení a slavném vzkříšení Pána a Spasitele našeho Ježíše Krista, jež mělo premiéru 1. dubna v již zmiňovaném divadle. V titulní roli se představili rodáci z Uherského Brodu, a to v roli Krista Michal Bumbálek a Jana hrál Josef Koller. Po krátké ukázce, která se konala na zahradě Galerie K, následovala výstava děl. V prostorách Galerie můžete zhlédnout díla takových umělců, jako je např. František Peňáz, Milan Majer, R. Hoffmann či Myslbek. Je potěšující, jak se dá naskládat tolik krásy do tak malého prostoru.Výstava vín v Boršicích
Boršice (pas) - Včerejší degustace v kulturním domě předcházela výstavě vín, která se zde uskuteční v neděli 23. dubna v 10.00. Celkem 970 vzorků vín, z toho 225 červených, hodnotilo dvacet odborných degustačních komisí. "Šampionem výstavy se stává Shardonay, ročník 1990 pěstitele Jaroslava Vlachynského z Mařatic, která dosáhla 19.4 bodů," prozradil nám místopředseda vinařské organizace Vladimír Gottwald, který má na uspořádání akce největší podíl.Náhlovský je nemocen, přijede až v září
Uh. Brod (pas) - Dům kultury oznamuje, že z důvodu onemocnění se ruší pořad J.A. Náhlovského a J. Mladého, který se měl uskutečnit v úterý 18. dubna. Zábavná show byla přeložena na září.Staré Město v˙proměnách staletí
V˙posledních několika letech vznikla v˙našem regionu řada drobných i rozsáhlejších publikací, mapujících společenský vývoj měst a obcí. Mezi nimi stojí na předním místě především monografie. V˙polovině 90. let byla připravována a v˙roce 1996 vyšla monografie "Kunovice v˙proměnách času". Již v˙roce 1997 byla zahájena příprava další monografie, zachycující vývoj Starého Města. Povodeň v˙témže roce a zejména její vážné důsledky však zbrzdily její dokončení, takže mohla být vydána teprve letos.
Na přípravě se podílel autorský kolektiv, složený z˙renomovaných odborníků jednotlivých vědních oborů, pod vedením zkušeného ředitele Státního okresního archivu v˙Uherském Hradišti PhDr. Jiřího Čoupka. Již jména autorů jsou zárukou kvality, jejich zaujetí a také citový vztah, který mají ke Starému Městu, přispěl k˙tomu, že vznikla práce velmi odborně fundovaná a přitom poutavě a zajímavě napsaná.
Monografie je rozdělena do 8 základních kapitol, dále vnitřně členěných. První kapitola je věnována přírodním poměrům. Její autor Pavel Bezděčka se v˙ní zabývá geografií a geologií, podnebím, vodstvem, florou a faunou, pozornost věnuje také historii přírodovědného výzkumu regionu.
Druhá kapitola z˙pera PhDr. Luďka Galušky, CSc. je věnována nejstarším dějinám Starého Města. Kdo jiný by se měl tímto obdobím zabývat než právě vedoucí zdejších archeologických výzkumů! Jeho bohaté odborné znalosti, ale také barvitý sloh přispěl k˙tomu, že celou kapitolu přečte čtenář téměř jedním dechem. V˙úvodu je rozebrána historie archeologických výzkumů na území Starého Města a po zásluze jsou zde vzpomenuti všichni, kteří se o rozvoj poznání na tomto poli zasloužili. A pak již následuje zachycení dějinného vývoje od pravěku ( "Když kámen rozbil led a v˙Pomoraví žili mamuti") až po Velkou Moravu ("Když Mojmír, Rostislav, Svatopluk a Metoděj točili kolem dějin") a období 10. - 13. století.
Další kapitola "Proměna Veligradu ve Staré Město" pochází z˙pera prof. PhDr. Miloslava Pojsla, CSc. Věnuje v˙ní pozornost historickým počátkům, vlivu velehradského kláštera na rozvoj obce, i jeho vztahům s˙nově založeným královským městem (Uherské Hradiště) a cyrilometodějské a velkomoravské tradici. Svou kapitolu uzavírá obdobím husitství a česko-uherských válek.
Následující čtyři kapitoly zpracoval PhDr. Jiří Čoupek a zachycuje v˙nich velmi rozsáhlé časové údobí 15. - 20. století. Svého nelehkého úkolu se zhostil více než dobře. Velmi precizně pojednává otázky hospodářského i politického a společenského vývoje obce v˙daném období, doplňuje je množstvím přehledně uspořádaných faktografických údajů.
Závěrečnou kapitolu o lidové kultuře napsala PhDr. Ludmila Tarcalová, jejíž znalost lidového prostředí vychází i z˙osobních zkušeností, neboť je místní rodačkou. Monografie je doplněna množstvím kvalitních černobílých i barevných fotografií, francouzským, anglickým a německým resumé. Zdařilá grafická úprava i použití křídového papíru podtrhuje celkový sličný vzhled knihy. Kniha Staré Město v˙proměnách staletí by neměla chybět v˙knihovně každého, kdo se zajímá o historii a vývoj našeho regionu.
PhDr. Blanka RašticováS úsměvem idiota

Uh. Hradiště - Tak nazvala dvojice Jan Vodňanský a Petr Skoumal svůj zábavný pořad plný písniček a humoru pro náročné, vzdělané publikum. Na moderní kabaret umocněný autorským podáním toho nejvýraznějšího z tvorby dvojice za posledních třicet let můžete zajít v pátek 28. dubna do kina Hvězda. Předprodej byl zahájen na všech obvyklých místech.
Foto: P. PaškaSdružení Q nyní na Špilberku, v říjnu u nás
Uh. Hradiště (mf) - V˙úterý 11. dubna 2000 byla v˙Muzeu města Brna v˙nově opravených výstavních prostorách hradu Špilberku slavnostně zahájena výstava členů a hostů Sdružení Q.
Ve třech menších sálech a prostorné chodbě se prezentuje malířská, sochařská, grafická, fotografická, knihvazačská a architektonická tvorba výtvarné sekce sdružení a jeho hostů (36 členů a dva hosté). Už z˙tohoto výčtu zastoupených výtvarných oborů, počtu zúčastněných vystavujících umělců a ze skutečnosti, že si umělci nestanovují žádný společný program (kromě vysoké kvality práce), je zřejmé že se opět jedná o výstavu salónového typu. Kurátorka výstavy PhDr. M. Macharáčková využila možností výstavních prostor k˙nenásilnému rozčlenění výstavního souboru z˙hlediska jednotlivých výtvarných disciplín (chodba - fotografie, architektonické návrhy), přičemž zvláštní pozornost je věnována dvěma významným jubilantům, zakládajícím členům Sdružení Q - Janu Rajlichovi st. a Ludvíku Kunderovi, který zde prezentuje i své výtvarné pokusy. Mezi členy "kvéčka" patří rovněž někteří hradišťští umělci - sochaři Jiří Vlach a Zdeněk Tománek, malíř Miroslav Malina, jejichž díla jsou součástí výstavní kolekce (bohužel keramička Ida Vaculková, která je také jubilující členkou, zde nevystavuje). K˙výstavě byl vydán poměrně výpravný katalog a Almanach, přinášející podrobné informace o činnosti všech sekcí spolku (výtvarné, literární, hudební, divadelní a architektonické).
Na podzim se připravuje výstava Sdružení Q v Galerii Slováckého muzea v˙Uherském Hradišti (poslední výstava "kvéčka se zde uskutečnila v˙roce 1992 a provázely ji další doprovodné akce - např. divadelní představení Český Betlém v˙režii E. Tálské na nádvoří galerie). Máme se na co těšit.Předvádění výroby zvykoslovných předmětů
(muzejní klub Smetanovy sady 9.00-12.00 a 12.30-16.00)
pondělí 17. Dubna
Petra Žitňanská - kraslice zdobené slámou
Hermína Otépková - kraslice zdobené jezerní sítinou
Slobodanka Kolajová - batikované kraslice
Antonie Panáčková - figurky z kukuřičného šustí

úterý 18. Dubna
Jana Mikulcová - kraslice batikované a dírkované
Jarmila Lagová - kraslice ostrožské batikované
Anna Bartáková - velikonoční předměty ze slámy

středa 19. Dubna
Vlasta Bruclíková - obřadní velikonoční pečivo
Pavel Kolařík - pletení žil
Hana Špalková - pletení ošatek a košíkůModelingový konkurz
Uh. Hradiště (pas) - Agentura MISS Moravia model pořádá konkurz pro modelky a fotomodelky. Pozvání však platí i pro sebevědomé muže.
Základními požadavky pro uchazeče je věková hranice (dívky 13 - 22 let, muži 16 -25 let), minimální výška manekýnek či manekýnů 180 cm, u fotomodelek není omezena. Na konkurz, který se uskuteční 29. dubna v 10.00 v prostorech Orlovny na Mariánském náměstí, si s sebou vezměte plavky, lodičky, společenský oděv, současnou fotografii obličeje.
Bližší informace získáte na tel.:
0632/55 50 67, 0604/75 09 30 nebo na e-mailu: agentura.uh.@atlas.czUpletení rukavice trvá až patnáct hodin
Uh. Hradiště - Každý, kdo se zúčastnil čtvrteční přednášky ve Slováckém muzeu, nazvané stejně jako probíhající výstava Len na košule, konopje na gatě, mohl si vyzkoušet tkaní na stavu nebo se podívat, jak se pletou ponožky či čepice na modle. Staří lidé vzpomínali na mládí, ti mladší se dotazovali a nechávali se zasvětit. "Jsem hrozně ráda, že se vždycky najde někdo, koho naše přednášky zajímají," prohlásila etnografka Romana Habartová. Na snímku stojí vedle autorky výstavy a besedy Blanky Petrákové (vlevo).
Foto: P. PaškaJubilejní desátý ročník Miss Slovácko
Strážnice (pas) - Kulturní dům Strážničan vyhlašuje jubilejní X. ročník soutěže o slováckou dívku se všemi nej... a originální pár.
Zábavná soutěž Miss Slovácko aneb Show i pro dva je příležitostí pro všechny vtipné, zajímavé a sympatické dívky Slovácka ve věku nad 16 let. Ty, které projdou výběrovým kolem, se stanou finalistkami a zvolí si k sobě vhodného soutěžního partnera. Vlastní soutěž o hodnotné ceny - včetně zahraničních zájezdů - proběhne formou slavnostního finálového večera za účasti zajímavých hostů a vynikajícího herce Jana Čenského, který bude pořadem provázet.
Milé dívky, chcete-li zpestřit svůj život a poznat své netušené já, přihlaste se nejpozději do 15. května na této adrese:
Kulturní dům Strážničan, Veselská 1321, 696 62 Strážnice, tel.:0631/33 47 62,33 49 05
Neveřejné výběrové kolo proběhne v KD Strážničan 21. května v 9.00Příjemné tóny zněly v sále kláštera
Uh. Brod (vra) - V úterý 11. dubna se v sále dominikánského kláštera konala přehlídka soutěže "Muzikant 2000". Krásné tóny se linuly a oslovily nejednoho posluchače.
Sešli se zde totiž nejnadanější žáci ZUŠ, kteří zvítězili v soutěži Muzikant 2000. Aby si všichni přítomní mohli náležitě vychutnat skladby od takových velikánů jako např. J. B. Loielleta, L. Janáčka, R. Schumana či L. v. Beethovena, byla uspořádána tato "sešlost". Celý program začala velmi živou hrou na cimbál mladičká Marta Hamadová, která získala také druhé místo v oblastním kole v Břeclavi. Poté jsme se mohli zaposlouchat do líbezného zvuku zobcové flétny, na kterou převedla svůj um Lenka Urbánková. Do pozoruhodných tajů zvuku klavíru nás přivedla Lucie Mudráková. Zanedlouho vystoupil na pódiu Martin Kupec, který zahrál na baryton, oceněn byl také v oblastním kole v Prostějově, kde dosáhl třetího místa. V pozdním odpoledni zazněla též Serenáda G dur, kterou s bravurou sobě vlastní na housle přednesla Barbora Valečková. Druhé místo si oprávněně z Břeclavi přivezla Zuzana Bušíková, poněvadž její hra na cimbál byla ohromující. Duo Petr Krsička, jenž ovládl cimbál, a Tomáš Buják, který zahrál na akordeon, bylo velmi pěkně sehrané a toho si všimla zajisté i porota v Břeclavi, protože klukům přidělila krásné první místo. Stejná pozice náležela i Ladislavu Bělánkovi, který svůj zvučný nástroj - baryton, zvládl skvěle. Celou přehlídku zakončil Martin Čech klavírním vystoupením. Není nutno dodávat, že o těchto talentech ještě v budoucnu uslyšíme. Odpoledne bylo pro posluchače zpříjemněním a odcházeli s kouzelným prožitkem. Je příjemnou informací pro všechny milovníky hudby, že se budou konat pravidelné hudební úterky, takže pokud jste její příznivci, tak určitě přijďte. Třeba už v úterý 18. 4. kdy se zde bude konat absolventský koncert.Výsledky oblastních kol soutěží ZUŠ
Uh. Hradiště (red) - I letos vypsalo Ministerstvo školství soutěže pro základní umělecké školy, tentokráte však pro hudební a taneční obory najednou.

Hudební obor
Soubory lidových nástrojů
Mikulov - 16. Března
Cimbálová muzika ZUŠ
ZUŠ Uh. Ostroh - uč. František Říha - 1. místo - 1. kategorie

Cimbálová muzika Husličky
ZŠ Uh. Brod - uč. Anna Přikrylová - 1. místo s postupem - 2. kategorie

Cimbálová muzika ZUŠ
ZUŠ Uh. Hradiště - uč. Pavel Štulír - 1. místo s postupem - 3. kategorie

Zpěv
Brno - 16. března
Alena Pecnová
ZUŠ Uh. Hradiště - uč. Ivana Zámečníková - 1. místo - 2. kategorie

Zobcová flétna
Kroměříž - 17. března
Tereza Habartová
ZUŠ Uh. Hradiště - uč. Andrea Pavlušová
1. místo - 1. kategorie

Saxofon
Brno - 24. března
Jiří Mottl
ZUŠ Uh. Hradiště - uč. Evžen Uher - 1. místo s postupem - 7. kategorie

Baryton
Prostějov - 30. března
Ladislav Běhánek
ZUŠ Uh. Brod - uč. Josef Uher - 1. místo - 6. kategorie

Cimbál
Břeclav - 22. března
Lubomír Mareček
ZUŠ Dol. Němčí - uč. Horymír Sušil - 1. místo s postupem - 3.ročník II. stupně

Komorní hra s cimbálem
Břeclav - 22. března
Petr Krsička (cimbál) a Tomáš Buják (akordeon)
ZUŠ Uh. Brod - uč. Jiří Chovanec - 1. místo s postupem - 2. kategorie


Taneční obor
Kyjov - 24. března
ZUŠ Uh. Hradiště - uč. Ladislava Košíková
Rozmarýna - 1. cena s postupem + cena za nejlepší choreografii
Ptačí koncert - 1. cena s postupemZazpívej slavíčku

Uh. Hradiště - Včera se v Klubu kultury za doprovodu cimbálové muzika Babica z Hluku konal 26. ročník okresní dětské soutěže v interpretaci lidových písní Zazpívej slavíčku. "Mrzí nás, že kromě Hradiště a Brodu, nejbližšího okolí a Strání se z menších obcí děti vůbec nehlásí," posteskla si jedna z pořadatelek Lea Slováčková. Z finačních důvodů letos nevyjde ani CD s vítěznými písničkami. Na snímku Lucinka Kadlecová z Uherského Hradiště, která soutěžila v nulté kategorii (mateřské školy), přebírá diplom z rukou starší soutěžící Terezky Habartové. V době naší uzávěrky výsledky soutěže nebyly známy. Foto: P.PaškaMonty Pythons králem Mírových slavností
Uh. Hradiště (pazne) - Letos již pošesté pohltí nitra budov na náměstí Míru svátek filmu, divadla, výstav a koncertů, nazvaný Mírové slavnosti.
Od středy 19. dubna, po dobu pěti dnů a možná ještě déle zahltí všechny formy umění kino Hvězda, kino či klub Mír i schodiště a foyer uprumky.
Nahlédněte spolu s námi do jejich kuchyně.

Montypythoniáda a Zelený Raoul
Středa 19. Dubna
19.00 - kino Hvězda
VÝSTAVA: Vernisáž výstavy Zelený Raoul a Dlouhý nos + Štěpán Mareš - po roce opětovné setkání, tentokrát však ve dvojici s˙aktualitami Dlouhého nosu, známého ze stránek Lidových novin.
20.00 - kino Hvězda
FILM: Montypythoniáda I - Monty Pythons a Svatý grál - premiérově uváděný snímek slavné anglické skupiny jako zahájení minipřehlídky jejich filmů.
22.00 - kino Mír
FILM: Montypythoniáda II - Monty Pythons v˙Hollywoodu - nezávislí Angličané ve světě amerického filmového průmyslu!

Východní kultura
čtvrtek 20. dubna
17.30 - kino Mír
VIDEO: Čečensko / Jiný svět - videosetkání na téma lidská práva, média a současný svět obohatí účast lidí z˙festivalu Jeden svět a Nadace Člověk v˙tísni, kteří pobývali přímo na místě.
VÝSTAVA: Vernisáž výstavy Čečensko
20.00 - kino Mír
FILM: Agni - snímek o pobytu v indickém Radžastánu.
"V šálku bílého čaje se nám rozpustily všechny myšlenky. Večer, když se rozezněly zvony vesnických chrámů, doprovázen křikem dětí a divokým rytmem bubnů, sestupoval bůh ohně Agni, aby vše pročistil ohněm radosti," vyznávají se autoři Vojtěch a Irena Havlovi.
21.00 - koncert schodiště a foyer UMPRUM - Polštářky s sebou!
KONCERT: Vojtěch a Irena Havlovi - východní kultura v podání dvou výrazných hudebníků.

David Lynch a rockový večer
pátek 21. dubna
17.30 - kino Hvězda
FILM: Příběh Alvina Straighta - nový snímek Davida Lynche o staříkovi, co na sekačce trávy přejel Ameriku. 20.59 - klub Mír
VÝSTAVA: Vernisáž fotografií Klub Mír a rock ve fotografii
21.00 - klub Mír
KONCERT: -123 min + Aphrodité + Dust - letošní objev roku (Gramy 1999) s˙naprosto nenapodobitelným výrazem a energií konečně na Míru! Jako předskokané se představí dva zástupci brněnské scény, folk-rocková Aphrodité a funkový Dust.

Trojbarevná sobota
sobota 22. dubna
15.30 - kino Hvězda
FILM: Montypythoniáda III - Smysl života - další vlna potrhlého černého humoru!
17.30 - klub Mír
DIVADLO: VIZITA - Nekonečný svět Jaroslava Duška - uchvacující nekonečný divadelní experiment Jaroslava Duška (známého i z˙filmu - Pelíšky, Musíme si pomáhat) a jeho kolegy Pierra "Pjér" Lašéze
21.00 - klub Mír
KONCERT: Stan Volarz & Bohemian Blues Band (GB-ČR) + Houpací koně + Swordfishtrombones - bluesově - rockový hudební večírek

Den země - den poté
neděle 23. dubna
15.00 - klub Mír
EKOVIDEO: Trpí nejen lidé - války a atomová energie neničí nejenom lidskou společnost, ale i celou Zemi - snímky: Od Čečenska k˙Černobylu, Osudová lež a Sarvamangalam
17.00 - klub Mír
KONCERT PRO ZEMI: Sbor sv. Pluka - slavný domácí vokálový sbor pod vedením Otce Pluku Honzy Gajdošíka 19.00 - klub Mír
KONCERT: Jazzový dýchánek - Růžičkův moravský jazz - překvapení v˙podobě čerstvého sdružení v obsazení Alžběta Kobzová - vocal, Pavel Procházka - piano, Aleš Bajgart - bass a Jaroslav Růžička - drums

Ozvěny
Mírových slavností
úterý 25. dubna
20.00 - kino Mír
FILM: Sloní muž - slavný snímek Davida Lynche z˙počátků jeho filmařské dráhy
úterý 2. května
20.00 - kino Mír
FILM: Brazil - legendární vizionářské dílko člena Monty Pythons, Terry Gilliama, dodnes fascinuje výtvarnou propracovaností a kafkovským pohledem na společnost budoucnostiNovinky
Knihkupectví U Sovy OLIČ J. - Neznámý Váchal - Životopisný profil originálního umělce.
SCARRE Ch. - Sedmdesát divů světa - Poutavý průvodce po gigantických stavbách starověku s˙plánky a foto.
DURRELL G. - Růženka je z˙příbuzenstva - Téměř pravdivé příhody slonice a opatrovatele Hadriána.
BENZONI J. - Velké dámy, malé ctnosti - Devět příběhů intrikánek francouzského královského dvora.
BARTOŠEK K. - Zpráva o putování v˙komunistických archivech - Autor odtajňuje dosud neznámá fakta z˙let 1948 - 68.
OMASTA, RAVIK - Velká kniha karetních herVisací zámek: Naše heslo je No Future!
Uh. Hradiště (pas) - Po dvou letech dorazila do klubu Mír punková legenda Visací zámek. Vysokootáčkový večírek hudebních rebelů odstartoval dokumentem.
Vnitřně nespokojená mládež s nepřehlédnutelně barevnou vizáží a s visacím zámkem kolem krku zasedla na chatě k promítání televizního dokumentu o skupině, nazvaném Visací zámek 1982-2007. Ve veselém i vážném tónu bylo kapele nastaveno zrcadlo doby. Jejich vývoj od plenek - první setkání, první koncert, pletky s StB, dobová inspirace, veselé zážitky a řada úryvků z koncertů.
Jakmile se osazenstvo přesunulo na sál a první volty spolu s hudebníky vklouzly na pódium, začala skočná punková veselice. Zámek se obrátil proti větru a od cíle, nejnovějších skladeb, couval k nesmrtelně nesmazatelným hitům - Dopravní značky, Traktor, Cigára. Na přání energicky působícího davu pogujícího v těsné blízkosti VZ1 - VZ5 přidávali. Explozivní a duchaplná hudba neztratila ani po letech svoji tvář a význam - za co a proti komu! Rozloučení s Desperádem na traktoru a Limonádová tečka sál nevyčistila.
"Vzpomínám, jak jsem ve čtrnácti Zámky poslouchal," vyznal se nám po setkaní s VZ Erik, baskytarista Hádramašmátrá. V pátek se s nimi setkal u jednoho stolu při pivu a zelném čaji. "Povídali jsme si o problematice klubových koncertů, undergroundu 80. let a taky o Praze," prozradil Erik. "Působili velmi gut."
Veselské sdružení hudebníků zvané Hádramašmátrá (po našem - uklizečka) pokračovalo v místy ještě živelnějším tempu. Na dráhu osobité punkové mašinérie jako vždy vyběhli v budovatelských kostýmech. Jejich recesí nenásilně pokračoval výborný večer a mladá zapálená krev pumpovala do obecenstva dávky energie stále rychleji. Kostýmový mág John Hádrama a souputnice Lenka otevřeli koncert Stromem na útěku. Následovala řada skladeb z loňského alba Uštván a l”ty, ale i Plastická chirurgie či óda na SSM - Svaz svahilské mládeže. Křestem prošla další autorská věc. Kytaristy vyplozená a Lenkou otextovaná skladba Běsniceves.Kudlovická legenda zvaná Halogen stále žije, zkouší a brzy zase vyjede!
Kudlovice (pas) - Spousta fanoušků přívítala loňské probuzení kapely Halogen z tříletého spánku a oslavila spolu s hudebníky 15. narozeniny. Po několika letních čajích s kapelami Reflexy, Gong a Van Haleny se Halogen zazimoval.
Od ledna se každý čtvrtek z podpalubí obecního úřadu nepatrně ozývají známé tóny ještě známější místní kapely. Kluci z Halogenů zde z posledních sil shromáždil vybavení, které ještě nestačili prodat, a díky starostovi a zpěvákovi, který ještě donedávna seděl v obecní radě, našli i prostory na zkoušení.
Pozvání do zkušebny jsme využili a položili hudebníkům pár otázek. Jak hned po vstupu vidíme, žádné změny v sestavě nenastaly, jen kytarista Dalibor Vondráček je pracovně zaneprázdněn, tedy chybí.

Vidím, že jste se zase sešli u svých nástrojů. Co vás k tomu vedlo?
František: Hudba je pro nás drogou.
Jan: Dlouhá léta muziky a pořád to táhnem. Je to pro nás odreagování od všeho, co se kolem děje. Hlavně od každodenní práce a starostí.

Proč měl Halogen tříletou pauzu?
Jan: V kapele vládly problémy a neshody. Když jsem já odcházel, měl jsme toho dost. Pak odešel i František. Přešlo to přes všechny.
Jan: Najednou jsme zjistili, že hraje skupina Halogen, ale zůstal v něm jen Korčak.
Korčak: Spousta nových lidí a pořád stejný repertoár.

Byla oslava 15. narozenin Halogenu jedinou příčinou znovuzrození?
Robert: Došel za mnou Jenda, že bychom mohli zase začít hrát, a tak jsme hledali důvod, jak se vrátit po třech letech před lidi.
S tím, co kluci hráli v Proximě, předchůdkyni Halogenu, to dohromady mohlo být 15 let. Bohužel, je to tak dávno, že si to nikdo nepamatuje.

Podle loňské intenzity hraní usuzuji, že bude hrát jen příležitostně. Když ale pravidelně cvičíte, budete i pravidelně hrát?
Korčak: Léto bude pravidelnější.
Robert: Cvičíme hodně proto, abychom se zase dostali do muzikantské rutiny. Jak tři roky nehraješ, ztvrdnou ti ruce, ztratíš částečně sluch. Častost hraní bude záviset na pořadatelích, jak a kde nás budou chtít. Nezahrajeme celý večer, protože nemáme tak veliký repertoár. Chceme hrát jako vloni s Reflexy, Gongem a obnovíme spolupráci i s Van Haleny. Pravidelné vystupování zatím nehrozí.

Obohatili jste něčím novým svůj stávající repertoár?
Robert: Písničky nejsou nové. Byly nahrány před dvaceti lety a jsou klasické pro bigbít. Věci se nám líbí a rádi jsme je poslouchali. Například dvě skladby od Deep Purple, coververze Metaliky a udělali jsme i Offsprings.
František: V těch nových písničkách bychom chtěli pokračovat dál, ale zjistili jsme, že ze starších jsme toho moc pozapomínali. Máme-li je reprodukovat před lidmi, musíme cvičit.

Plně autorským skladbám se v Halogenu moc nedařilo, spíše vůbec. Změní se to?
Robert: Halogen nikdy neměl vlastní tvorbu až na přetvořený kankán a vlastní skladbu Výčep je náš, kterou Radim Kadlec tak úspěšně prodává.
Jan: Chtěli jsme spíše najít takový klid, naučit se v něm písničky a udělat je do detailů. Aby Deep Purple byli Deep Purple.

Proslýchá se, že si vaše písničky brzy můžeme pouštět v přehrávačích?
Robert: Dospěli jsme k tomu, že uděláme úplně novou navrávku. První Diktátorův zákon vyšla jen na kazetách. Trochu jsme ji zremastrovali na CD a budeme ji mít v archívu. Jedině na výslovné objednávky ji dodáme. (Robert Jarský: 0632/58 58 53). Druhá nahrávka ze Slováckého divadla je dosti kvalitní, ale nemáme datku. Rozhodli jsme se proto, že něco natočíme u mého kamaráda v nejmenovaném studiu kousek od Hradiště. Co z toho vyjde, kolik tam bude věcí, nebo kdy to bude, ještě nevím.

Kdy vás letos poprvé uvidíme na pódiu?
Robert: Vypadá to, že když nenastanou žádné komplikace, tak v pátek 12. května pokřtíme v Traplicích debutní album skupiny Domina In.Jethro Tull opět ve Zlíně
Zlín (pas) - Legendární britská skupina Jethro Tull v čele se zpěvákem Ianem Andersonem vystoupí opět ve Zlíně! Po třech letech se díky agenturám Interkoncerts a Velryba Promotion uskuteční v pondělí 8. května další koncert Jethro Tull ve Zlíně, tentokráte ve sportovní hale Novesta. Kapela obohacená o album J-tull Dot Com představí i sólový počin Iana Andersona The Secret Language of Birds.Výstavy

Uherské Hradiště
Galerie Slováckého muzea
Umění jihovýchodní Moravy; 
František Janák - sklo, Michael Rittstein: Ošklivé kačátko - obrazy, 
Portrét a figura v grafice 18. - 19. století ze sbírek Galerie Slováckého muzea
Slovácké muzeum
Slovácko; Vzácný pane hospodářu - obřadní symboly a znaky;
Len na košule, konopje na gatě
Foyer Klubu kultury a Foyer Slováckého divadla
Výtvarný obor ZUŠ v UH
Galerie U Sovy
Libor Jaroš - obrazy


Uherský Brod
Muzeum J. A. Komenského
100 let Muzea J. A. Komenského; 
J. A. Komenský lidstvu; 
Schola ludus - interaktivní

Galerie DK - Panský dům
Pamětní síň JUDr. Václava hraběte z Kounic; Alois Sikora - obrazy
Galerie "K"
Ježíš a Kříž
Foyer kino Máj
Komenský očima mladých výtvarníků - plakáty


Buchlovice
Galerie Š - Hrad Buchlov
Hlína je o životě i smrti, o vzniku i zániku
(vernisáž: so 22.4.v 15.00)


Veselí nad Moravou
Městské muzeum
František Pavlica - výroba došků
Městské galerie v zámeckém parku
Bohuslava Olešová - obrazy a objekty
Galerie Ve Dvoře
Julie Svobodová dětem - olejomalby a grafika 60. LetPřednášky

Slovácké muzeum UH
úterý 18. dubna v 17.00
Přednáškový cyklus Cesty: Slovensko 
- o životě Rómů v osadách na Slovensku přednáší Arne Mann

Slovácké muzeum UH
středa 19. dubna v 17.00
Podvečery s Přírodovědným klubem: Zajíčkova dobrodružství 
- Roman Zajíček volně navážena na předcházející přednášky z Latinské Ameriky

Františkánský klášter Uh. Hradiště
středa 19. dubna v 18.00
Rodina - laboratoř života 
aneb Návod na to, jak žít šťastněji s partnerem, sám se sebou a s dětmi. 
Přednáší Olga Kovářová Compora

Klub kultury Uh. Hradiště
čtvrtek 20. dubna v 16.00
Prevence pro zdraví - Nejčastější nádorová onemocnění v ČR a jejich prevence 
- situace v okresu UH 
- jak předcházet rakovině prsu 
- výživa a prevence nádorových onemocněníOznámení

Rocková skupina Wayn hledá baskytaristu. Informace: 0632/55 54 68

Hledáme soutěžící na pivní štafetu v sobotu 29. dubna v Clubu Atlantic Bílovice. 
Informace na tel.: 0603 71 20 33Kina

Hvězda Uherské Hradiště
Král sokolů
po 17. a út 18.4. v 15.30
+ st 19.4. v 17.30
Pláž  po 17. a út 18.4. v 17.30 a 20.00
Jen počkej, zajíci - bijásek
st 19. a ne 23.4. v 15.00
Monthy Pythons a Svatý grál - ART
st 19.4. ve 20.00
Zelená míle
čt 20. a ne 23.4. v 17.30 a 20.00
+ pá 21. a so 22.4. v 17.30
Příběh Alvina Straighta
pá 21. v 17.30 a so 22.4. ve 20.00
Monthypythoniáda III - Smysl života
so 22.4. v 15.00


Mír Uherské Hradiště
Pláž              st 19.4. ve 20.00
Monthy Pythons v Hollywoodu - ART
st 19.4. ve 22.00


Lípa Kunovice
Byl jednou jeden polda III
st 19.4. v 17.00 a 19.30
Mina Tannebaum   ne 23.4. v 19.30


Městské kino Hluk
Svéráz národního lovu  st 19.4. ve 20.00
Klub rváčů  pá 21. až ne 23.4. ve 20.00


Panorama Polešovice
Mumie               ne 23.4. ve 20.00


Máj Uherský Brod
Jen počkej, zajíci - bijásek
út 18.4. v 16.00
Stigmata     út 18. a st 19.4. ve 20.00
Evangelium sv. Matouše
čt 20. a pá 21.4. ve 20.00
Náhodné setkání
so 22. a ne 23.4. ve 20.00


Morava Veselí nad Moravou
Jeden svět nestačí
út 18. a st 19.4. v 19.30
Jen počkej, zajíci - bijásek
čt 20.4. v 16.00
Farinelli - ART       čt 20.4. v 19.30
Toy Story 2: Příběh hraček
pá 21. a so 22.4. v 17.00
+ ne 23.4. v 15.00 a 17.00
South Park: Peklo nazemi
pá 21. až ne 23.4. v 19.30


Kinokavárna Osvětimany
Kanárek           pá 21.4. v 19.30Zábavné pořady

Discoland Olymp Dubňany
pátek 21. dubna od 20.30
MISS Moravsko-slovenského pomezí - finálový večer

Zimní stadion Kroměříž
pátek 21. dubna v 17.30      (160,-)
Velká Dance Party rádia Kiss Publikum se skupinou Lunetic 
- předprodej Record Music Uh. Hradiště

Klub kultury Uh. Hradiště
sobota 6. května v 15.00      (150,-)
Finále MISS Poupě Slovácko 2000 - pro dívenky od 6 do 9 let 
- host programu: skupina Lunetic
Předprodej: 
OK studio, areál hotelu Morava tel.: 0632/ 55 4824 
a CK Moravia tour 0632/ 55 17 24Koncerty

Kulturní dům Veselí n. Mor.
pátek 21. dubna ve 20.00
Jako motýl v tvé dlani 
- Koncert pro piano a violoncello Ireny a Vojtěcha Havlových

U Čerta Dolní Němčí
pátek 21. dubna v 19.00        (50,-)
Čertův kotel V aneb Velikonoční nářez 
- Descruath (Nivnice), Decide (Brumov), From Beyond (Prostějov), 
Tartaros (Krnov) a Ritual (Nový Jičín)

Klub kultury Uh. Hradiště
sobota 22. dubna v 19.30       (60,-)
Retrorock 2000 - hrají Gong, Reflexy originál a Monstrum. 
Host: Elvis Presley Revival Band

Kulturní dům Horní Němčí
sobota 22. dubna ve 20.30
Rocková show se skupinou Design (Horní Němčí), Dagnes (Dolní Němčí) 
a Tunel (Uh. Hradiště)

Na rybníčku Veselí n. Mor
neděle 23. dubna v 18.00
Velikonoční zastavení se skupinou SurielZveme vás Zveme vás

Kulturní dům Veselí n. Mor.
pondělí 17. dubna v 19.30
Věrní abonenti - komedie Antonína Procházky 
s Václavem Vydrou, Janou Bouškovou a Kateřinou Hrachovcovou v hlavních rolích

Františkánský klášter Uh. Hradiště
úterý 18. dubna v 19.00
Koncert učitelů ZUŠ Uh. Hradiště

Kulturní zařízení Míkovice
neděle 23. dubna ve 20.00      (30,-)
Tradiční velikonoční zábava s country kapelou Kanonýři. 
O předtančení se postará Country skupina Mladých z Popovic

Kulturní dům Vážany
neděle 23. dubna ve 20.00      (60,-)
Tradiční velikonoční zábava s dechovou hudbou StříbrňankaFolklór

Sportovní hala Břestek
sobota 22. dubna
26. výstava vín v Břestku 
- od 15.00 hudební doprovod: cimbálová muzika Kunovjan. 
V 17.00 navštíví výstavu Leopold hrabě Berchtold s chotí, 
aby předal ocenění úspěšným vinařům a spolkům

U Krála Vlčnov
sobota 22. dubna ve 20.00
Velikonoční beseda u cimbálu - hrají Burčáci ml.

Kulturní dům Veselí n. Mor.
neděle 23. dubna v 19.30
Šlahačková beseda u cimbálu 
- k tanci a poslechu hraje CM Radošov s primášem Alešem Smutným

KD Strážničan Strážnice
neděle 23. dubna v 18.00
Písničky z malířovy palety 
- velikonoční pořad CM Danaj k 60. výročí úmrtí Joži Úprky 
za účasti hostů + beseda u cimbálu


Velikonoční výstavy vín
neděle 23. dubna
Polešovice - sokolovna (09.00)
Boršice - kulturní dům (09.30)
Ostr. Lhota - sportovní hala (10.00)
Traplice - tělocvična ZŠ (10.00)
Vlčnov - sokolovna (13.00)Kluby

Mír Uherské Hradiště
(tel.: 0602/57 61 47)
viz. Mírové slavnosti

Golem Gambrinus Zlín
(tel.:067/846212,www.golem.zlin.cz)
středa 19. dubna ve 20.00 (10,-)
VIDEOPROJEKCE: David Bowie
čtvrtek 20. dubna ve 20.00 (150,-)
PÁNSKÁ STRIP SHOW: Předvelikonoční dámská jízda 
- výherkyně slosovatelných vstupenek stráví hodinu s profesionáoními gigoly!
pátek 21. dubna v 21.00 (50,-)
KONCERT: Rocková liga - Bílá vrána, H.U.P., Samuel Crux, Želvy nežerem
sobota 22. dubna v 21.00 (70,-)
KONCERT: -123min a AphroditeZábava

ARTEMIS
so - Kobylí
ne - Valašská Polanka

BOBR & MOTÝL
čt - Uh. Hradiště - Corso
pá - Bohuslavice u Zlína + Top Gal
so - Zlín - Pivnice U Jelena
ne - Vlčnov - Disco Magic

CREDO
ne - Nová Lhota

ČMELÁCI
ne - Uherský Ostroh - Hotel Morava

GONG
so - Uh. Hradiště - Klub kultury
ne - Uherský Ostroh

SCARLET ROSE
so - Lubná
ne - Prakšice

WAYN
so - Březolupy
ne - Nivnice


Sportovní hala Nivnice
neděle 23. dubna ve 20.00
Slovenská rocková hvězda Tublatanka s Maťem Durindou a domácí WaynDiskotéky

Atlantic Bílovice
so - Oldies Party - Dj Tarock
Disco Club U Tygra Stříbrnice
so a ne - Pomlázková Disko Show - video disco Dj Suky + míchané nápoje 
- VOLNÉ VSTUPENKY pro prvních pět volajících k nám do redakce! 
Pozor - Striptýz DUO!

Flamingo Kostelany n. Mor.
pá - Michael Jackson (vystoupí skvělý imitátor) Dj Jitka Pospíšilová + GoGo tanečnice
so - Dj Květon + GoGo tanečnice - vstup zdarma
ne - Velikoční Super Party - Dj Harry - vstup zdarma

Kulturní dům Jalubí
ne - Velikonoční - Dj Chabičovští

Euroclub Hluk
pá - Velikonoční komedie - Dědictví ane Kurvahošigutentag + Dj Gono
so - Tequila Sierra Party
ne - Dětská Junior diskotéka od 15.30 a od 20.30 Velikonoční NonStop party 
- soutěž o nejdelší tatar - Dj Blizzard + Dj Gono

Harlej Music Club Uh. Ostroh
st a čt - otevřej strip club od 18.00
pá - Rockotéka, so - Diskotéka
ne - Velikonoční strip show + diskotéka

DC Morava Uh. Ostroh
pá - Dance Party - slosovatelné vstupné - Dj George
so - Sobotní Party - Dj GPC + GoGowww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund