Číslo: 16
17.04.2000
Článků: 105

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Rozpočet Okresního úřadu v Uh. Hradišti pro rok 2000
Přijímací zkoušky do školy
Provoz zahájen!
Změna vysílacího času

Rozpočet Okresního úřadu v Uh. Hradišti pro rok 2000
Ve zprávě finančního referátu předloženou okresnímu shromáždění se uvádí: Srovnáním rozpočtu okresního úřadu roku 1999 a 2000 dochází sice k nominálnímu růstu o 9 milionů korun, tj. o + 2,3%, avšak po zohlednění navrhovaného příspěvku NsP a vytvoření rezervy, které v roce 1999 rozpočtovány nebyly, je rozpočet roku 2000 navrhován nižší a s přihlédnutím k inflaci je v podstatě restriktivní jak v běžných, tak i investičních výdajích.

Čísla v závorkách znázorňují schválené finanční prostředky v loňském roce: 

Skupina 1 - ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
celkem (75 000) 125 000,-
- pozemkový úřad - výdaje budou kryty ze státního rozpočtu v průběhu roku
- veterinární opatření, zdolávání nákaz u zvířat	100 000,-
- myslivost, přehlídky trofejí, myslivecké zkoušky	25 000,-


Skupina 2 - PRůMYSL A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ
celkem (45 067 000) 42 760 000,-
Obchod:	710 000,-
- účast na veletrzích a výstavách	230 000,-
- propagační materiály o okresu	480 000,-
Provoz veřejné silniční správy:	41 680 000,-
- příspěvek na zajištění dopravní obslužnosti autobus. dopr.	30 460 000,-
- příspěvek na zajištění obnovy 5 kusů autobusů pro ČSAD UH, a. s. 11 220 000,-
Akce pořádané BESIPem:	150 000,-
Hydrogeologické posudky:	20 000,-
Posudky ČOV a pásem hyg. ochrany vodních zdrojů:	40 000,-
Posudky protipovodňových opatření okresu:	160 000,-


Skupina 3 - SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO
celkem	(100 702 000) 106 734 000,-
z toho KULTURA celkem (64 767 000)	61 905 000,-
Příspěvkové organizace: (50 500 000)	47 105 000,-
- Slovácké divadlo - příspěvek na provoz	14 340 000,-
- Slovácké muzeum - příspěvek na provoz	10 780 000,-
- Knihovna BBB - příspěvek na provoz	13 585 000,-
   investiční přísp. na dokončení půdní vestavby
   (technicko-ekonomické zázemí knihovny) a výtah	2 900 000,-
- Památková správa Buchlovice - přísp. na provoz	5 500 000,-
Záležitosti kultury - stavebně historický průzkum:	60 000,-
Obnova památek:	14 740 000,-
z toho ZDRAVOTNICTVÍ celkem	(30 975 000) 40 469 000,-
Příspěvkové organizace:	39 018 000,-
- NsP Uh. Hradiště	(0) 10 000 000,-
- Okresní hygienická stanice - přísp. na provoz	14 900 000,-
- Okr. stanice zdrav. záchranné služby - přísp. na provoz	14 118 000,-
Čerpání u okresního úřadu:	1 261 000,-
- lékařská služba první pomoci	115 000,-
- psych. léčebna Kroměříž - náklady spojené 
    se záchytem osob ve výši 1400,- Kč/ osoba za den	130 000,-
- lékárenské pohotovostní služby - 
   dotace na zajištění provozu LSP paušálem 1000,- Kč za den	764 000,-
paušální příspěvek na zajištění provozu 
    alkoholickotoxikamanické poradny ve 3 psych. ordinacích	108 000,-
- odborná literatura a tisk	34 000,-
- odvoz a likvidace nepoužitých léků od občanů	100 000,-
- odměna za provedenou činnost inspektorovi pro kontrolu omamných látek	10 000,-
Protidrogová prevence:	190 000,-
- náklady na primární prevenci	20 000,-
- sekundární prevence 
 zřízení kontaktních center v Uh. Hradišti a Uh. Brodě 150 000,-
 příspěvek OHS na anonymní vyšetření na HIV a hepatitidu	20 000,-
 z toho ÚZEMNÍ PLÁNY a ÚZEMNÍ ROZVOJ	3 400 000,-
 z toho OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ	960 000,-


Skupina 4 - SOCIÁLNÍ VĚCI
celkem	124 800 000,-
Účelové prostředky poskytnuté ze stát. rozpočtu:
- dávky soc. pomoci	1 450 000,-
- ostatní dávky soc. zabezpečení	20 000,-
- dávky pro zdrav. postižené	19 630 000,-
Sociální hospitalizace	300 000,-
Pomoc dětem a mládeži	50 000,-
Zdravotní prohlídky pro domovy důchodců	10 000,-
Pomoc v nouzi nepřizpůsobivým občanům, 
    psychiatrické léčení, pomoc osobám v hmotné nouzi	60 000,-
Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi - půjčky obyvatelstvu	600 000,-
Pomoc osobám propuštěným z výkonu trestu, vazby	180 000,-
Příspěvky na provoz centrům sociální pomoci 
(Charity UH a UB, diakonie ČCE, sdružení zdravotně postižených 
a telefonní linky krizové intervence	2 000 000,-
Příspěvek na provoz Ústavu soc. služeb Uh. Hradiště	100 500 000,-
z toho - ÚSP dospělí	22 184 000,-
     - ÚSP mládež	30 090 000,-
     - domovy důchodců	29 448 700,-
     - ostatní zařízení OÚSS	18 777 300,-


Skupina 5 - BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA 
celkem	(33 587 000,-) 33 652 000,-
Záležitosti ochrany zabezpečení odvodového zařízení	670 000,-
Civilní ochrana	1 632 000,-
Příspěvek Hasičskému záchrannému sboru okresu	31 100 000,-
Činnost orgánů státní správy a IZS	250 000,-


Skupina 6 - VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY
celkem	83 329 000,-
z toho SPRÁVA (limit stanovený MV ČR činí 76 872 000,-) celkem	73 422 000,-
- platy zaměstnanců a ostatní výdaje	36 912 000,-
- pojistné na soc. a zdrav. pojištění	12 920 000,-
- nákup kanc. materiálu, tisk, publikace atd.	2 900 000,-
- nákup vody, plynu pro budovu obrany a ochrany, pohonné hmoty	1 950 000,-
- služby - poštovné, telefon. popl., Internet, pojištění majetku, poplatky atd.	7 697 000,-
- opravy a údržba objektů, opravy vozidel...	5 730 000,-
- soudní výlohy, věcné dary	50 000,-
- příděl do FKSP	738 000,-
- platby daní a poplatků	5 000,-
- programové vybavení nad 60 000,-	470 000,-
- pořízení investičního majetku MAN-UH 1. etapa vybudování metropolitní sítě,
    náhrada zastaralých počítačů...	4 050 000,-
z toho ARCHIVNÍ ČINNOST (limit stanovený MV ČR činí 5 007 000,-)	5 007 000,-
- platy zaměstnanců a ostatní osobní výdaje	1 093 000,-
- soc. a zdrav. pojištění	384 000,-
- nákup kancelářských potřeb, knihy, prac. oděvy...	210 000,-
- voda, plyn, el. energie	340 000,-
- poštovné, telefony, úklid. práce, stravenky...	191 000,-
- opravy a udržování celkem	2 659 000,-
- příděl do FKSP, příspěvky a náhrady	30 000,-
- pořízení hmotného investičního majetku	100 000,-
z toho OSTATNÍ ČINNOST - REZERVA	4 900 000,-
Rezerva v rozpočtu okresního úřadu je ponechána na převod agend z Policie ČR do působnosti okresních úřadů, na řešení havarijních, kalamitních situací v okrese, případně na obnovu požární techniky hasičského záchranného sboru okresu.Přijímací zkoušky do školy
Ředitelství ZŠ ve Starém Městě oznamuje, že ve šk. roce 2000/2001 otevírá opět pro žáky 6. ročníku třídu s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.
Přijímací řízení se skládá z písemné zkoušky z matematiky a psychotestů. Bližší informace získáte od ředitelů kmenových škol, případně na tel. 54 12 98. Přihlášky přijímáme nejpozději do 16. 5. 2000.
Žáci se vzdělávají podle učebního plánu ZŠ, matematika, fyzika a chemie jsou posíleny vyšším počtem hodin. Protože se jedná o výběrovou třídu, získávají žáci širší rozhled, který pak mohou uplatnit při studiu na vyšším typu školy, případně v olympiádách a soutěžích.
Podrobnosti o naší škole a úspěších žáků můžete najít na adrese www.zsstmesto.uhedu.cz.Provoz zahájen!
Od 17. dubna je zahájen provoz solárií (vertikální a horizontální) v Eurostylu v Nádražní ulici č. 30 v Uherském Hradišti. Provozní doba je pondělí až pátek od 9.00 do 21.00 hodin, v sobotu pak od 10.00 do 18.00 hodin. Informace poskytneme na tel. 0632/ 55 21 55.Změna vysílacího času
Od pondělí 17. 4. dochází ke změně vysílacího času hlavní regionální zpravodajské relace, kterou vysílá zlínská televize Emurfilm na TV Prima. Desetiminutové aktuální regionální zpravodajství, které dosud diváci byli zvyklí sledovat každý pracovní den v půl šesté večer, bude od 17. dubna vysíláno v 17.50 hodin ihned po regionální soutěži Rexeso. Vysílací časy krátkého zpravodajského Expresu (18.50) a ranní reprízy hlavní relace (7.50 hodin) zůstávají beze změny.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund