Číslo: 23
09.06.1997
Článků: 41

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Vlčnov - kulturně založená obec
Z KLENOTNICE MORAVY





Vlčnov - kulturně založená obec

Přestavba fary a kostela byla financována z velké části ze sbírek věřících.
Název obce je odvozen od množství vlků, nebo od osobního jména Vlčen. Obec se rozkládá na posledních výběžcích Bílých Karpat. Sama vesnice leží uprostřed kotliny sklánějící se ze všech stran k údolí Vlčnovského potoka, který ústí do Olšavy.
V prostoru obce jsou ojedinělé nálezy ze starší a mladší doby kamenné. V písemných pramenech se Vlčnov poprvé připomíná v roce 1264, kdy náležel Boršovi z Rýzmburka, který tu vlastnil tvrz.
Ve 14. a počátkem 15. století se podstatně rozšířil katastr zánikem Topolova a Smíchova. V roce 1611 bylo uherskobrodské panství odprodáno Kounicům a Vlčnov byl v držení tohoto rodu až do nejnovější doby.
Obec byla postižena nejen nájezdy válečných hord Matyáše Korvína v druhé polovině 15. století, ale mnohem více zkoušel na počátku 17. století při vpádech Bočkajovců. Další nájezdy 17. století těžce ochromily život vesnice, kdy bylo vypáleno přes 15 domů, mlýn na konci vesnice i vrchnostenský dvůr a bylo zabito 56 osob. Ani v dalších letech se obec nevyhnula válečným výpadům ať už to byly pruská nebo francouzská vojska. Stejně tak ničily vesnici požáry a epidemie cholery, které Vlčnov postihly v 19. století.
Období první světové války je charakterizováno nedostatkem pracovních příležitostí v obci. Proto vzrostlo vystěhovalectví do USA, Kanady a Jižní Ameriky.
V obci převládalo zemědělství, hlavně chov koní a vinařství.
Elektrifikace vesnice se uskutečnila v roce 1931, o několik let později kanalizace a od roku 1947 funguje místní rozhlas.
Škola existovala už v době předhusitské, později byla několikrát přestavována a v roce 1953 splynula chlapecká a dívčí národní škola a střední škola v osmiletou školu, dnes je to ZŠ pro 1. - 8. ročník. Mateřská školka je umístěna v moderní budově se saunou. Osvobození od okupantů se Vlčnov dočkal v noci na 27. dubna po ostřelování obce dělostřelectvem. Ráno vyšli rumunským vojákům vstříc dva občané vesnice. Do 4. května byla ve Vlčnově umístěna rumunská polní nemocnice, pak zde byly ubytovány motorizované a tankové jednotky Rudé armády. Na místním hřbitově bylo pochováno 34 rumunských vojáků.
Obecní pečeť s révovým hroznem a vinařským nožem pochází z roku 1704, opis P. OBECNI DGEDI WILCNOW.
Vlčnov má momentálně 3041 obyvatel a 1240 popisných čísel.
Z posledních komunálních voleb vzešlo patnáctičlenné obecní zastupitelstvo: starosta ing. Šimon Knotek (zvolen za KDU - ČSL) má zástupce v Janu Pijáčkovi (ODS). Pětičlenná obecní rada je zastoupena třemi radními z ODS a dvěma zástupci KDU - ČSL. Z posledních komunálních voleb vzešlo patnáctičlenné obecní zastupitelstvo. Lidová strana získala ve volbách celkem šest míst v zastupitelstvu, ODS pět, komunisté a LSNS po dvou.
Obec je kompletně plynofikována. Vybudován byl i vodovod a kanalizace. V posledních třech letech se provádí rekonstrukce místních komunikací, která by měla být ukončena v příštích dvou letech. Ve spolupráci s SPT Telecom pokračuje pokládání telefonních kabelů, jehož dokončení je naplánováno na konec příštího roku. Podle veřejného průzkumu mezi obyvateli obce, byla zamítnuta varianta možnosti připojení na kabelovou televizi, zřejmě i proto, že ve Vlčnově je poměrně dobrý příjem TV signálu. Možnost sportovního vyžití je v obci relativně bohatá. Existuje zde fotbalový klub, hrající I.B třídu, šachový kroužek, nohejbalový oddíl a aktivně se tu také hraje házená. Za zmínku stojí zdejší hasičský sbor, který, ač složen z dobrovolníků, dosahuje téměř profesionálních výsledků.
Mezi společenskými a kulturními akcemi jasně dominuje Jízda králů, konající se poslední květnovou neděli. Jak nám prozradil starosta ing. Knotek, jedná se o tradici, která je udržována více než sto let a vznikla podle legendy, kdy uherský král Matyáš Korvín po prohrané bitvě s Jiřím z Poděbrad prchal z bojiště v přestrojení za ženu, jelikož byl ještě chlapec. Proto Vlčnovský král podle této pověsti je také hoch ve věku asi 11 až 12 let, přestrojený do ženského kroje.
Hlavním organizátorem akce je Klub sportu a kultury, což je rozpočtová organizace Obecního úřadu. Tento klub se stará o veškeré kulturní dění v obci a sdružuje různé lidové soubory, zájmové kroužky. Některé kulturní a společenské akce se odehrávají v objektu U Krála. Původně to byl jeden celek. V současnosti je rozdělen na dvě části, sportovní halu a druhá část, jejíž majitel Jednota ji odprodala do soukromého vlastnictví, je rozdělena do jednotlivých obchodních sekcí, které v poslední době, podle starosty ing. Knotka, nejsou plně využity. Zajímavostí obce určitě je komplex fary a kostela, který prošel v roce 1992 rekonstrukcí a menšími stavebními úpravami. Celá akce byla financována z velké většiny ze sbírek věřících. Z větších firem sídlících v obci stojí za zmínku Araver a. s., zabývající se servisem a prodejem automobilů Škoda, Volkswagen, Audi a Seat. Dále se zde nachází Výrobně obchodní družstvo a Vesna, která se věnuje zpracování dřeva, lépe řečeno dřevovýrobou.
Evžen Slavík
(Literatura: Uherskohradišťsko)







Z KLENOTNICE MORAVY
Z červnového kalendáře.
Lid dodnes uctívá svaté a světice, o jejichž životě víme z apokryfních zpráv, legend a písemných dokladů z nichž jen malá část je autentická. Řadu patronů si katolický lid ustanovil především v 17. a 18. století, kdy #do českých zemí se s legendami dostala i náboženská důvěra. Svatí jsou obdařeni patronstvím, z nichž mnozí měli i několikeré. Vysvětlováno bylo jako dar od Boha, udělený na základě životních okolností, jako byla mučednická smrt, jejich vlastnosti, ctnosti, zaměstnání, pohlaví a věk.
13. června se slaví svátek sv. Antonína Paduánského. Dodnes je velmi živě vzýván jako patron ztracených věcí nejen hmotných, ale i duchovních. K sv. Antonínovi se utíkají mladí lidé s prosbou o životního partnera, milého, milou. Orodovat se za ně chodilo na pouť ke sv. Antonínku od Blatnice. Zde se prý děvčata modlila:

	Aj, ty svatý Antonínku, daj ně muža v tú hodinku,
	nech by píl, aj ně bíl, enom kdyby byl.
	Daj ně Juru nebo Jana, enom abych nespávala sama,
	Jak ně ho nedáš, druhý rok ně tu zas máš.
24. června, v den slunovratu, se slaví narození Jana Křtitele. Tím se také s jeho jménem spojila řada zvyků, obyčejů a magických praktik. Síla slunka do půl noci, než nastoupilo novou cestu, byla životodárná, proto vznikala řada pověr, magických praktik, které měly zajistit zdárný průběh růstu a zrání, dostatek vláhy a tepla. Zvláštní sílu měly některé druhy květin, zelin a bylin, sbírané v tento den, které se pak používaly v domácím léčení. Běžně je známé zapalování ohňů v tento večer, jež jistě těsně souvisel s již zaniklými oslavami o letním slunovratu. Skákání přes oheň nebo u starých lidí překračování ohně (např. v Šumicích) je známé již ze 16. století. Oheň měl chránit úrodu i dobytek před čarodějnicemi. Ty měly o svatojánské noci obzvlášť velkou moc. V Kuželově jezdily bosorky na ohřeblech a zúčastňovaly se shromáždění na Radhošti. Na luhačovickém Zálesí zabraňovaly bosorkám vstupu do stavení tak, že zastrkávaly večer před sv. Janem do oken, pod střechu a do chlévů různé druhy halúzek do kříže.
Krevní kniha městečka Bojkovic mluví o tom, že zvláštní čarodějnou mocí byla obdařena i voda, nasbíraná před východem slunce o Janu Křtiteli. Voda nepotřebovala žádného dalšího svěcení. Sbírala se do loktuše a vyždímala do hrotku na mléko. Sesbíraná voda potom způsobila škodu těm, z jejichž pole byla sesbíraná. Ze stejného pramene je i vyznání útrpné Kateřiny Shánělky z Luhačovic, kde #zelinu kázala nahýmu děvčeti trhat mezi svatými Jany, proto aby štěstí v domě bylo. A tou zelinou dům kropil a za krokvou, aby chována byla, že hrom na dům neudeří a že jest dobrá od ouroku.
Posledním lidovým svatým, jehož svátek se slavil 26. června, je dnes již zapomenutý sv. Jan Burian. Z pramenů Tomáše Štítného se dovídáme, že jméno Jana Buriana bylo rozšířeno již v 16. století v místech, #kde se krup báli, tedy na venkově. Z Jana Buriana nebo také #Světlého se stal patron proti bouřce. Pohanské zvyky, jimiž uctívali lidé v době červnových bouří své bůžky, aby je ochránili před krupobitím, se přenesly na svátek tohoto světce. Podle zpráv z 18. století lidé v tento den nepracovali, pořádal se prosebný průvod do polí a lidé prosili světce o ochranu před bouřemi. V 19. století se v den sv. Jana Buriana sloužila mše, světily se svíce, které si ještě v tento den lidé zapalovali.
Ludmila Tarcalová







www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund