Číslo: 30
28.07.1997
Článků: 42

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Informace pro občany ze záplavami postižených oblastí
1. Dávky sociálního zabezpečení
2. Informace pro zaměstnané občany
3. Informace pro nezaměstnané občany
4. Ostatní informace
Informace pro zaměstnavatele postižené povodněmi
Odvoz odpadů v Uherském Hadišti
Informace pro občany postižené živelní pohromou
Základní pokyny k ošetření zatopených staveb
Infoservis Okresní hospodářské komory

Informace pro občany ze záplavami postižených oblastí
Přehled základních práv a nároků, přicházejících v úvahu nastalé situaci zpracovalo ministerstvo práce a sociálních věcí1. Dávky sociálního zabezpečení
Peněžitá dávka poskytovaná občanům, kteří se ocitli přechodně v mimořádně obtížných poměrech z důvodu živelné pohromy
Účelem této dávky je poskytnutí rychlé pomoci k zabezpečení základních životních potřeb postižených občanů a jejich rodin, např. na zakoupení osobních věcí, potravin apod., do doby, než je bude možno zajistit jiným způsobem.
Dávka není nároková. O přiznání a výši dávky rozhoduje pověřený obecní úřad příslušný podle místa trvalého pobytu žadatele, a to na základě žádosti občana nebo z vlastního podnětu. Výše dávky, která může činit až 30.000 Kč se určí se zřetelem na rozsah potřeb, rozsah škod, majetkové poměry rodiny a počet jejich členů. Za rodinu se považují zejména rodiče, děti a prarodiče. Rodině se poskytne příspěvek jednou. Majetkové poměry se ověřují jednak prohlášením žadatele, jednak, podle okolnosti případu, místním šetřením.2. Informace pro zaměstnané občany
Osobní pomoc při povodni
Poskytuje-li zaměstnanec osobní pomoc při povodni, jde o překážku v práci z důvodu výkonu občanské povinnosti, při které přísluší od zaměstnavatele pracovní volno s náhradou mzdy (platu) ve výši průměrného výdělku. Překážku v práci a její trvání musí zaměstnanec zaměstnavateli prokázat potvrzením od toho, pro něhož zaměstnanec koná občanskou povinnost (např. od obecního úřadu, policie, hasičského sboru).

Převedení na jinou práci k odvrácení povodně, nebo ke zmírnění jejích bezprostředních následků
V takovém případě přísluší zaměstnanci po dobu převedení mzda (plat) za výkon práce, nejméně však ve výši průměrného výdělku, kterého dosahoval před převedením.

Přerušení provozu nebo zpoždění hromadných dopravních prostředků v souvislosti s povodněmi
Nedostavil-li se zaměstnanec z uvedeného důvodu do zaměstnání, má nárok na pracovní volno bez náhrady mzdy na nezbytně volnou dobu, pokud mu nárok na náhradu mzdy nezakládá kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis (připadá v úvahu pouze u zaměstnavatelů provozujících podnikatelskou činnost).
Nárok na náhradu mzdy má podle platné právní úpravy pouze zaměstnanec těžce postižený na zdraví, který cestuje nehromadným dopravním prostředkem, a kterému byla znemožněna cesta do zaměstnání z povětrnostních důvodů.

Přerušení práce z důvodů způsobených nepříznivými povětrnostními vlivy nebo z důvodu prostoje
V takovém případě jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele, při které přísluší zaměstnanci náhrada mzdy pouze v případě, že tak stanoví kolektivní smlouva. Pokud kolektivní smlouva takový nárok nezakládá, nárok na náhradu mzdy nevzniká. Prostojem se rozumí nemožnost konat práci pro přechodnou závadu způsobenou poruchou na strojním zařízení, v dodávce surovin nebo pohonné síly, chybnými pracovními podklady nebo jinými podobnými provozními příčinami.

Přerušení práce pro jiné překážky na straně zaměstnavatele
Jestliže zaměstnanec nemohl konat práci pro jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele, než pro prostoj nebo přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy , přísluší zaměstnanci náhrada mzdy (platu) ve výši průměrného výdělku.

Pracovní volno k zařízení důležitých osobních, rodinných nebo majetkových záležitostí
Zaměstnanec může požádat zaměstnavatele o poskytnutí pracovního volna z výše uvedených důvodů. V takovém případě mu zaměstnavatel může (ale nemusí) poskytnout pracovní volno bez náhrady mzdy (platu), případně se s ním dohodnout na napracování zameškané doby. Nárok na pracovní volno s náhradou mzdy vznikne pouze v případě, že tak stanoví kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis. Pro zaměstnavatele, kteří neprovozují podnikatelskou činnost, lze takto stanovit pouze nároky na pracovní volno bez náhrady mzdy. Zaměstnavatel může rovněž zaměstnanci poskytnout dovolenou.

Hromadné určení dovolené
Jestliže je to z provozních důvodů nutné, může zaměstnavatel v dohodě s příslušným odborovým orgánem určit Hromadné čerpání dovolené. hromadné čerpání dovolené však nesmí činit déle jak 2 týdny a u uměleckých souborů z povolání 4 týdny.

Úhrada zdravotního pojištění v době pracovního volna bez náhrady mzdy
V případech, kdy zaměstnanec nepracuje pro překážku v práci, při které mu nenáleží náhrada mzdy, nebo mu bylo poskytnuto pracovní volno bez náhrady mzdy, odvádí za něho zdravotní pojištění jeho zaměstnavatel. Vedle části pojistného, které je povinen hradit za své zaměstnance, zaměstnavatel současně odvádí i část pojistného, které je povinen hradit zaměstnanec. Tato úhrada se provádí srážkou ze mzdy nebo platu, a to i bez souhlasu zaměstnance.
Případné bližší informace podá Úřad práce v Uh. Hradišti, tel. č. 520 250 JUDr. Zlatuše Cilečková.3. Informace pro nezaměstnané občany
Ztráta zaměstnání v důsledku povodní
Požádá-li příslušný úřad práce o zprostředkování zaměstnání občan, který v důsledku povodně fakticky ztratil zaměstnání, aniž by mu zaměstnavatel vydal potvrzení o skončení zaměstnání, může být zařazen do evidence uchazečů o zaměstnání na základě čestného prohlášení.

Umístění uchazeče na veřejně prospěšné práci a na společensky účelném pracovním místě
Uchazečům o zaměstnání bude po nezbytně nutnou dobu přednostně zprostředkováno zaměstnání formou umístění na veřejně prospěšných pracech nebo na společensky účelných pracovních místech zřízených k odstranění nebo zmírnění následků povodní. Tato místa jsou vytvářena nejen v obci, v níž má uchazeč své bydliště, ale i v blízkém okolí.
Případné bližší informace podá Úřad práce v Uh. Hradišti, tel. č. 520 260, 520 230, Ing. F. Dostálek, O. Zpěváková.4. Ostatní informace
Změna pobytu občana
Změní-li v důsledku záplav místo svého pobytu občan, kterému jsou pravidelně poskytovány státem různé sociální dávky (včetně důchodů, dávek státní sociální podpory), prostřednictvím pošty, je v zájmu občana, aby změnu svého pobytu příslušné dodávací poště včas oznámil. obdobně by měl postupovat uchazeč o zaměstnání vůči příslušnému úřadu práce, a to bez ohledu, zda je mu hmotné zabezpečení poskytováno, či nikoliv.Informace pro zaměstnavatele postižené povodněmi
1. Povinnosti zaměstnavatele při nepřítomnosti zaměstnance v práci z důvodu plnění občanské povinnosti v souvislosti s povodněmi
Zaměstnavatel je v případě, že zaměstnanec pomáhá při živelných událostech právnické nebo fyzické osobě, povinnen poskytovat zaměstnanci pracovní volno s náhradou mzdy ve výši průměrného výdělku, protože jde o překážku v práci z důvodu výkonu občanské povinnosti. Zaměstnavateli v těchto případech přísluší refundace od toho, pro něhož byl zaměstnanec činný, pokud se nedohodnou jinak. Při překážkách v práci na straně zaměstnance platí obecné ustanovení, podle něhož překážku v práci a její trvání prokazuje zaměstnanec zaměstnavateli.

2. Oprávnění zaměstnavatele převést zaměstnance v souvislosti s povodněmi na jinou práci
Zaměstnavatel může převést zaměstnance i bez jeho souhlasu na dobu nezbytné potřeby na jinou práci, než byla sjednána, je - li to třeba k odvrácení živelní události nebo jiné hrozící nehody nebo ke zmírnění jejich bezprostředních následků (ő 37 odst.4 písm.b) zákoníku práce). Po dobu tohoto převedení je zaměstnavatel povinen poskytovat zaměstnanci mzdu podle vykonávané práce, nejméně však ve výši průměrného výdělku.

3. Povinnost zaměstnavatele omluvit nepřítomnost zaměstnance v práci v souvislosti s přerušením provozu nebo zpožděním hromadných dopravních prostředků
V uvedených případech je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci pracovní volno bez náhrady mzdy na nezbytně nutnou dobu, nemohl-li zaměstnanec dosáhnout místa pracoviště jiným přiměřeným způsobem. U zaměstnavatelů provozujících podnikatelskou činnost lze v kolektivních smlouvách nebo ve vnitřních předpisech stanovit nárok na náhradu mzdy.
Nárok na náhradu mzdy má podle platné právní úpravy pouze zaměstnanec těžce postižený na zdraví, který cestuje nehromadným dopravním prostředkem, a kterému byla znemožněna cesta do zaměstnání z povětrnostních důvodů.

4. Povinnosti zaměstnavatele při přerušení práce z důvodů způsobených nepříznivými povětrnostními vlivy nebo z důvodů prostoje
Pokud zaměstnavatel nepřidělil zaměstnanci práci z důvodů způsobených nepříznivými povětrnostnímu vlivy, nebo z důvodu prostoje, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele. Konkrétní výši mzdy v těchto případech zákoník práce ani mzdové předpisy, na které zákoník práce odkazuje, neuvádí. Umožňuje však podle našeho názoru sjednat výši mzdy u zaměstnavatelů provozujících podnikatelskou činnost v kolektivních smlouvách.
Přerušení práce z důvodů nepříznivých povětrnostních vlivů však má zřejmě ve svých kolektivních smlouvách řešeno jen minimum podniků, a to převážně z těch odvětví, kde povětrnostnímu vlivy v minulosti výrazně ovlivňovaly pracovní činnost (zemědělství, doprava, lesnictví, stavebnictví). Vzhledem k tomu, že kolektivní smlouvy nelze uzavírat se zpětnou platností, nebude u většiny zaměstnavatelů náhradu mzdy podle kolektivní smlouvy přicházet v úvahu, pokud nebyl uzavřen dodatek ke kolektivní smlouvě.
Prostojem se rozumí nemožnost konat práci pro přechodnou závadu způsobenou poruchou na strojním zařízení, v dodávce surovin nebo pohonné síly, chybnými pracovními podklady nebo jinými podobnými provozními příčinami.

5. Povinnost zaměstnavatele při přerušení práce pro jiné překážky v práci na jeho straně (ő 130 odst. 1 zákoníku práce)
Jestliže zaměstnanec nemohl konat práci pro jiné překážky v práci než pro prostoj (ő 129 zákoníku práce) nebo pro přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy (ő 130 odst.2 zákoníku práce), je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci náhradu mzdu ve výši průměrného výdělku.

6. Oprávnění zaměstnavatele určit hromadné čerpání dovolené
Jestliže je to z provozních důvodů nutné, může zaměstnavatel v dohodě s příslušným odborovým orgánem určit hromadné čerpání dovolené na zotavenou. Hromadné čerpání dovolené však nesmí činit více než 2 týdny a u uměleckých souborů z povolání 4 týdny.

7. Možnost zaměstnavatele poskytnout zaměstnanci pracovní volno k zařízení důležitých záležitostí
Zaměstnavatel může poskytnout zaměstnanci pracovní volno bez náhrady mzdy (tzv. neplacené volno) k zařízení důležitých osobních, rodinných nebo majetkových záležitostí. Zaměstnavatel se v těchto případech může se zaměstnancem dohodnout na napracování zameškané doby. Nárok na pracovní volno s náhradou mzdy vznikne zaměstnanci pouze tehdy, pokud tak stanoví kolektivní smlouva nebo vnitřní předpis. pro zaměstnavatele, kteří neprovozují podnikatelskou činnost, lze takto stanovit pouze nároky na pracovní volno bez náhrady mzdy.Odvoz odpadů v Uherském Hadišti
Upozorňuji občany města, že hromadný sběr domovních odpadů byl ukončen v neděli 27.7.1997. V dalším období bude odvoz odpadů (mimo běžný svoz domovních odpadků, který probíhá průběžně i v tomto období) řešen individuálně na základě objednávek, které můžete nahlásit na telefonních číslech: 551 728 nebo 0602/720 966. Současně vyzývám občany, aby osobně byli nápomocni při nakládání odpadu z veřejných ploch do přistavených vozidel. Jedná se o Váš domovní odpad!
Ing. Radim Šupka, pověřen vedením odb. životního prostředí MěÚInformace pro občany postižené živelní pohromou
Nové osobní doklady (obč. průkazy, řidičské průkazy a cestovní pasy) vyřizují příslušné orgány Policie ČR bezplatně, tj. bez úhrady stanoveného správního poplatku.
Nový občanský průkaz je podmínkou pro vydání ostatních dokladů a pro vyřizování dalších záležitostí.
Matriční úřady a živnostenské úřady vydají rovněž bezplatně rodné nebo oddací listy a živnostenské listy.

Čtvrtek 24.7.1997 v 11.30 hod. evakuace v okrese Uh. Hradiště zrušena!
Po zhodnocení hygienické situace je možno konstatovat, že ve městě Uh.Hradiště jsou vytvořeny podmínky pro návrat obyvatel do svých domovů. Důvody mimořádného ohrožení zdraví obyvatel, které nastaly při záplavách, pominuly.
Po návratu do domovů je nutno, pokud tak již nebylo učiněno, řídit se následujícími pokyny:
- odstraňování nečistot, úklid a dezinfekci je nutno provádět v ochranných pomůckách, tj. rukavice, vhodná obuv a oblek,
- při jakémkoliv i drobném poranění provést dezinfekci rány a zajistit, aby poraněné místo nepřišlo dále s nečistotami do styku, při zarudnutí kůže nebo při zvýšené teplotě ihned vyhledat lékařskou pomoc.
MUDr. Zdenka S k u l o v á, okresní hygienik

Pitná voda se nemusí převařovat!
Okresní hygienik OÚ v Uh. Hradišti rozhodl, že
1) Voda z veřejných vodovodů, které jsou ve správě SVK Uh. Hradiště se může používat jako pitná bez předchozího převaření s platností ode dne 28.07.1997
2) V místech, kde by případně došlo k přerušování plynulé dodávky vody, je nutno i nadále vodu k přímému konzumu převařovat 10 minut.
3) Nutnost převařovat vodu před vlastní konzumací platí i pro obce (místa), které jsou doposud zásobovány vodou z cisteren do odvolání!
O d ů v o d n ě n í
Vzhledem k tomu, že pominul stav ohrožení zdraví obyvatel a opakovaná laboratorní vyšetření vzorků vody z veřejné sítě prokázala jejich mikrobiologickou i chemickou nezávadnost, bylo rozhodnuto jak shora uvedeno.
MUDr. Zdenka S k u l o v á, okresní hygienik

Instrukce pro asanaci i preventivní ochranu proti plísním v bytových i nebytových prostorách
V prostorách, které byly zaplaveny nebo podmáčeny je riziko nárůstu plísní jak na podlahách, tak zejména na vlhkých stěnách. Plísně v obytných prostorách znamenají vysoké zdravotní riziko pro možnost vzniku alergických onemocnění, onemocnění dýchacích cest apod. Jako asanační prostředek i preventivní ochranu proti plísním je možno použít tyto dezinfekční prostředky proti plísním schválené hlavním hygienikem.

SAVO PRIM proti plísním - balení v ručním postřikovači
Používá se neředěný k likvidaci plísňových porostů na stěnách, dřevu, obkládačkách apod. Aplikuje se postřikem ze vzdálenosti asi 5 cm a nechá se působit do zaschnutí. Plíseň se před postřikem neodstraňuje, aby se nerozptýlily nebezpečné výtrusy. Přípravek lze v případě potřeby aplikovat opakovaně. Možno zakoupit v prodejnách drogerie. Dodavatel: Bochemie s. r. o. Lidická 326, 735 95 Bohumín, tel: 069/6091111

SCHIM ALGIN - kapalina
Používá se neředěný, aplikuje se postřikem. Při silném napadení postup opakovat, plíseň před postřikem neodstraňovat. Dodavatel: Dual s.r.o., V Holešovičkách 1400/7, 180 00 Praha 8, tel: 02 841169.

SCHIMMEL STOP - kapalina
Způsob aplikace a použití stejný jako u předchozích přípravků. Dodavatel: jako u přípravku SCHIM ALGIN.

SCHIMMELSTOP - kapalina
Způsob aplikace stejný jako u předchozích přípravků.

Dodavatel: BIOSAN, Dlouhá 43, 741 01 Nový Jičín
Všechny tyto přípravky obsahují chlornan sodný, mají silné bělící účinky, může dojít k zesvětlení materiálů, na které byly tyto přípravky aplikovány. Při práci používat osobní ochranné pomůcky, dodržovat zásady bezpečnosti práce. Řídit se pokyny dle návodu výrobce na etiketě.
Dále je možno použít ekologické nástupce řady Lastanox, a to přípravek Pregnolit, Pregnolit Uni. Jedná se o preventivní i asanační prostředky pro dlouhodobou ochranu před výskytem plísní, případně hub a dřevokazného hmyzu. Používá se zejména na stěny, omítky a dřevěné obklady, typické je jeho použití v malířských hlinkách. Může se používat na zdivo do stavebních hmot, vodou ředitelných nátěrů, na dřevěné konstrukce a předměty. Je možno zakoupit v drogerii a při použití se řídit návodem výrobce.
Informace o možnosti využití přípravku proti plísním a bakteriím pod obchodním názvem BIOSTAT možno získat u fy KOOSTAV Blučina, kontakt na telefonu 05/907 116,0506/437 241,0455/622 127,063 475 312.
Mokrou zeď je možno seškrabat (pokud byla napadena plísněmi až po ošetření protiplísňovými přípravky) a aplikovat prodyšnou omítku, do které lze přidat fungicidní prostředky. Bližší informace na telef. čísle 0632/579 671 nebo 548 500 ing. Kazík
Mudr. Zdenka Skulová, okresní hygienik

Stav ohrožení zrušen
Krizový štáb a Okresní povodňová komise v Uh. Hradišti, na základě údajů o stavu a vývoji na řece Moravě 24.7.1997 v 6.00 hod., ruší III. stupeň povodňové aktivity - stav ohrožení.
Nadále zůstává II. stupeň povodňové aktivity - pohotovost.
Ing. Jaroslav H r a b e c, místopředseda OPKZákladní pokyny k ošetření zatopených staveb
Statika staveb
Viditelné narušení v důsledku zaplavení nosných zdí, stropů, pilířů a překladů nutno před zahájením jakýchkoliv úklidových prací posoudit kvalifikovaným stavebním statikem. Při městském úřadě pracuje operativní skupina statiků, která takto narušené objekty monitoruje a rozhoduje o způsobu jejich dalšího užívání (kontakt. tel. 0602/763076, 525241). Za zvlášť nebezpečné považujeme stavby nebo jejich části, které jsou postaveny z nepálených hliněných cihel (kotovice, vepřovice), jejichž masivní podmáčení vyžaduje většinou úplnou demolici.

Stěny
Nutno co nejdříve vymýt dezinfekčním a protiplísňovým roztokem (např. Savo prim), spláchnout nečistoty a zabezpečit účinné větrání. Obtížně větratelné a nevytápěné sklepní prostory vystříkat i opakovaně protiplísňovým přípravkem (např. Lastanox), a to v celé ploše i nezatopené části. Tam kde jsou omítky opatřeny větší vrstvou starších nátěrů je nezbytné tyto vrchní vrstvy maleb oškrabat. Zaplavené tapety, dřevěné nebo korkové obklady stěn je nutno odstranit. Zejména starší omítky popraskané, narušené, opadávající je nutno odstranit oklepáním na zdivo alespoň 30 cm nad úroveň zatopení. Zásadní narušení omítek se projeví po úplném vyschnutí zdiva. Teprve potom lze definitivně rozhodnout o úplném odstranění vrstvy omítky či o jejich nátěru.

Podlahy
Podlahy na terénu eventuálně v patře, které byly zaplaveny jsou natolik nasycené kontaminovanou vodou s množstvím bakterií, virů a zárodků plísní k že k jejich ošetření je třeba poměrně radikální zásah:
- podlahoviny z PVC, gumy, korku apod. strhnout
- podlahy dřevěné z parket, desek, palubek, dřevotřísky strhnout
- podlahy dlážděné vyčistit a dezinfikovat (zásadnější narušení se může projevit teprve později během i po vysušení)
- podkladní betonové mazaniny nebo potěry důkladně vymýt dezinfekčním a protiplísňovým roztokem, zejména prostory obtížně větratelné vystříkat protiplísňovým přípravkem.

Instalace
U elektroinstalace jež byla zaplavena (je nutno před uvedením do provozu provést revizi kvalifikovaným elektrikářem.
Lze očekávat, že vzhledem k výrazné agresivitě záplavové vody dochází ke značné korozi kontaktů a bude nutné jejich základní ošetření. K největšímu narušení instalačních rozvodů došlo u staveb se staršími hliníkovými kabelovými rozvody, a právě revize ukáže, zda je možné takovou síť dále provozovat. Všechna zaplavená elektrozařízení, telefonní zařízení (rozvaděče, přípojkové skříně) je nutno odborně vyčistit.

Vysušení stavby
Zaplavené a podmáčené konstrukce staveb budou vysychat jen velmi pomalu, sklepy obtížně větratelné snad i několik let. Obytné části staveb nelze využívat dříve než po úplném vyschnutí t.j. přirozeným větráním nejdříve za 2-3 měsíce. Vysušení stavby lze urychlit nejlépe temperováním pomocí ústředního i lokálního topení, případně pomocí ventilátorů Pouze po dohodě s elektrikářem a po provedení revize sítě elektro lze použít přímotopných elektroagregátů.

Doporučení hygienika
K dezinfekci použít roztoku chlorových preparátů (Chloramin, Savo, Chlornan sodný) v koncentraci 4-5 % roztoku t.j. 40 dkg Chloraminu apod na 10 l vody. Při práci s kontaminovanými předměty a materiálem je nutno pracovat v gumových rukavicích a v gumové obuvi. Jakékoliv i drobné poranění musí být neprodleně dezinfikováno. Bližší informace poskytne Okresní hygienická stanice. (kontakt. tel.: 540876, 551227)

Město Uherské Hradiště Okresní hygienická stanice UHInfoservis Okresní hospodářské komory
Solidární pomoc podnikatelské sféry
Vlivem povodně se dostala řada firem do vážných finančních, výrobních , kooperačních nebo i existenčních problémů. Hospodářská komora ČR nabídla pomoc při jejich eliminaci. Na podporu malých podnikatelů, kteří byli poškozeni v důsledku záplav, zřídila Hospodářská komora ČR celostátní povodňové konto u ČOB 4028-60000 6633/0300, var. symbol 112002. Tento fond je určen k pomoci při překlenutí prvotních potíží, které by mohly ohrozit existenci firem malých podnikatelů. Počátkem srpna bude fond rozdělen podle potřeb cestou příslušných okresních hospodářských komor. Okresní HK poskytne pomoc při zajištění náhradních výrobních možností, vyhledání kooperačích partnerů, apod. Společenstvo techniků a zdravotníků, CECH ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY zřídilo krizovou linku pro zdravotnická zařízení a pro firmy poskytující služby v oboru zdravotnické techniky v oblastech postižených povodněmi - za účelem pomoci zdravotnickým zařízením k zajištění oprav zdr. techniky a servisním firmám technickou event. finanční pomoc. Kontaktní spojení: Mediaservis 02/24915067 linka 421 SDT servis 02/24915067 linka 487, fax: 02/768191, Mero 0603/445769. OHK rovněž zpracovává nezbytné údaje o rozsahu přímých i následných škod, které byly způsobeny v důsledku povodní firmám na našem okrese. Jsou nezbytné nejen pro zpracování přehledu o aktuální situaci, ale i pro zajištění konkrétní pomoci. Firmy, které neobdržely nezbytný dotazník, mohou poskytnout údaje o škodách a svých potřebách přímo na OHK. Obraťte se na úřad OHK, Dvořákova 1210, Uherské Hradiště, tel/fax: 0632/555 482, 557849.

Fond k obnově okresu
Odstranění následků povodně bude dlouhodobá a nákladná záležitost. Na pomoc postiženým oblastem, včetně naší, je zřízena celá řada celostátních kont, jsou vyčleněny státní prostředky, které pomohou odstranit akutní a nejvážnější případy. Je zřejmé, že bude třeba využít místních zdrojů, materiální a finanční pomoci našich firem. Proto zřídila Okresní hospodářská komora #Fond obnovy okresu, jehož prostřednictvím můžete i vy přispět na veřejně prospěšné účely. Účet je zřízen u Investiční a poštovní banky a. s., č.ú. 2446268/5100, var. symbol 333. OHK se bezprostředně obrátila i na Min. průmyslu a obchodu s návrhy na vytvoření adekvátních podmínek k širšímu zapojení místní podnikatelské sféry (urychlené zrušení celních depozit vázajících dnes již nesmyslně fin. prostředky řady firem, obnovení a rozšíření programů podpory ČMZRB, aplikaci programu Kredit i na postižené okresy, aj.).

Informační linka pro postižené
OHK poskytuje všem zájemcům (firmám, organizacím i občanské veřejnosti) informace týkající se možnosti zajištění materiálů, výrobků, služeb, poradenství, aj. potřeb, které jsou žádoucí při řešení následků předchozí pohromy a souvisejících problémů. Vyzýváme rovněž firmy, zjm. drobné podnikatele, živnostníky (řemeslníky), ale i fyzické osoby, kteří mají možnosti, volné kapacity, zájem pomoci, mohou nabídnout výhodné podmínky aj., nechť se obrátí na OHK (tel/fax: 0632/555 482, 557 849) a naší cestou zveřejní svoji nabídku.
Tyto a další informace budou rovněž permanentně dosažitelné na internetu:
http://www/pvtnet.cz/www/komora.uhwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund