Číslo: 30
02.08.1999
Článků: 55

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Nabídka volných pracovních míst Úřadu práce v Uh. Hradišti
Bydlím, bydlíš, bydlíme,
Úsměv rozzáří obličej a učiní člověka krásným

Nabídka volných pracovních míst Úřadu práce v Uh. Hradišti
Nástrojář
Jednosměnný provoz, plný úvazek, práce u soustruhu, obsluha jednovř. automatů. Mzda - 45-60 Kč/hod. Josef Žufánek, Boršice u Blatnice č. p. 299, tel: 0632/582 753

Obsluha strojů a zařízení na výrobu a dokončování obuvi
Jednosměnný provoz, plný úvazek, šička ke kroužkovacímu stroji na výrobu obuvi, mzda úkolová. PAM, spol. s.r.o. - 002, Tovární č.p. 110, Bojkovice, Pavlacký, tel: 0633/642 472

Obsluha strojů a zařízení výroby textilních, kožešinových a kožených výr.
Jednosměnný provoz, plný úvazek, šička - obšívání volantů, (objekt Lidové tvorby), úkolová mzda.

Odborník zabývající se výpočetní technikou
(SOŠ s matur.) - jednosměnný provoz, plný úvazek, správce informační sítě, velmi dobrá znalost operačního systému LINUX, znalost HW i SW.HiTechMedia Systems, s.r.o., Zelný trh č. p. 1249, Uherské Hradiště Mléčka, tel: 0632/554 542

Operátor výpočetní techniky
(SOŠ s matur.) - jednosměnný provoz, plný úvazek i VŠ, programování CNC, AUTOCAD, znalost anglického jazyka. Mzda - 50 Kč/hod. + 25% prémií, Josef Vojtek, U Hlavní č. p. 804, Strání, Střílka Ing.,tel:0633/695 331

Pekař
Vyučen - jednosměnný provoz, plný úvazek, pracovní doba 20.00 - 03.00 - noční směny. Mzda - 50 Kč/hod., Antonín Janča, Školní č. p. 425, Dolní Němčí, tel: 0633/648 894

Plastikář - strojník laminátových plastů
Základní vzděl., jednosměnný provoz, plný úvazek (modelářské práce). Mzda - 40 Kč/hod., Josef Brostík - 001, Žítková, Starý Hrozenkov, tel: 0633/696 288

Řidič vysokozdvižných vozíků
Vyučen - třísměnný provoz, plný úvazek, oprávnění na vysokozdvižný vozík, pomocné práce ve skladě, vhodné pro zájemce z blízkého okolí - trojsměnný provoz, Tekoo, spol. s.r.o., U Korečnice, Uherský Brod, Gotwald, tel: 0633/633 751

Soustružník kovů - obsluha poloautomatického, automatického stroje
Dvousměnný provoz, plný úvazek, seřizovač programátor soustruhu CNC, místo vhodné pro muže, bydliště nejlépe blízké okolí Hluk, Dolní Němčí, Josef Hrabal, Boršice u Blatnice č. p. 92, Boršice u Blatnice, Hrabal, tel: 0632/582 759

Soustružník kovů - obsluha poloautomatického, automatického stroje
Vyučen - třísměnný provoz, plný úvazek, seřizovač kovoobráběcích strojů CNC, praxe 2 roky. Mzda - 40 - 80 Kč/hod., Vlastimil Koníček, Popovice č. p. 155, Kunovice, Koníček, tel: 0632/574 726

Stavební inženýr
Vzděl. vysokoškolské - jednosměnný provoz, plný úvazek, VŠ i ÚSO, projektant - obor pozemní stavby, znalost AUTOCAD, práce PC, praxe vítána,EGP INVEST, spol. s. r. o., Ant. Dvořáka č. p. 1707, Uherský Brod 1, Mošťková Věra, tel: 0633/633721 kl.
Bydlím, bydlíš, bydlíme,
aneb rady pro nynější i budoucí vlastníky nemovitostí a bytů
Vážení čtenáři, setkáváme se opět nad rubrikou Bydlím, bydlíš, bydlíme, uveřejňovanou v˙týdeníku Dobrý den, Slovácko, jež by Vám měla být nápomocna při řešení problémů a dotazů týkajících se˙nemovitostí a bytů. Tuto odpovědní poradnu pro Vás připravila a zpracovává realitní kancelář společnosti REALITAS, s.r.o., se sídlem v˙Uherském Hradišti, Vodní 121.
V˙dnešním díle naší rubriky se budeme opět zabývat oceňováním nemovitostí. Problematiku oceňování Vám osvětlí znalkyně jmenovaná krajským soudem ing. Monika Marková.

Ocenění nemovitostí - vyhotovení Znaleckého posudku provádí znalec (soudní znalec), kterého do funkce jmenuje ministr spravedlnosti nebo předseda krajského soudu podle místa bydliště znalce, nebo Znalecký ústav. Výkon znalecké činnosti je zákonem a vyhláškou přesně upraven. Povinností znalce je řádný výkon jeho činnosti, a to ve stanovené lhůtě. Znalec je povinen svoji činnost vykonávat osobně. Výjimkou jsou některé práce přípravné, které nemusí znalec vykonávat osobně.
Znalci jsou zapsáni v seznamech znalců. Tyto seznamy jsou veřejně přístupné, vede je krajský soud a centrálně i ministerstvo spravedlnosti.Seznamy jsou členěny podle oborů a odvětví, u každého znalce je uvedeno kromě jména a příjmení i jeho bydliště, zaměstnání, telefonní spojení.
Znalecká činnost je upravena především zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících a prováděcí vyhláškou č. 37/1967 Sb., ve znění vyhl.č. 11/1985 Sb., č. 184/1990 Sb., a č. 77/1993 Sb. Znaleckou činností ve smyslu zákona se rozumí znalecká činnost před státními orgány a orgány, na které přešly úkoly státních orgánů, jakož i činnost prováděná v˙souvislosti s˙právními úkony občanů nebo organizací. Je-li znalec požádán o vypracování znaleckého posudku organizací nebo občanem, musí se jednat o posuzování v˙souvislosti s˙právním úkonem. Právní úkon může být zamýšlený, na základě závěrů posudku se pak může nebo nemusí uskutečnit. Do okruhu znalecké činnosti bude podle zákona náležet například : odhad ceny rodinného domku, který je předmětem jednání o koupi apod.
Právní úkony občanů nebo organizací mohou být například: prodej a koupě, darování, převod vlastnictví, dědictví, dělení společného jmění manželů (zejména po rozvodu), dělení nebo vypořádání podílového spoluvlastnictví, úvěry, hypotéky, zástavy, reklamace, pokus o smír atd.
Jak již bylo uvedeno, za nemovitost považujeme pozemky a stavby spojené se zemí pevným základem. Specifikem nemovitostí oproti jiným věcem je skutečnost, že jsou pevně vázány na určité místo. Tím je dána komplikovanost jejich oceňování, zejména pokud se týká obecné (obvyklé, tržní) ceny. Není problém vypočítat náklady na pořízení stavby (reprodukční cena, pořizovací cena). Problémem je však stanovení obvyklé ceny pozemku, obzvlášť když se v˙daném místě prodeje podobných pozemků nerealizovaly, takže není s˙čím srovnávat.
Zjištění ceny nemovitostí podle cenového předpisu:
V˙současné době předpisem pro ocenění nemovitostí je vyhláška ministerstva financí č. 279/1997 Sb, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění vyhlášky č. 127/1999 Sb. (platné od 1.7.1999).
Tato vyhláška stanoví ceny, koeficienty, přirážky a srážky k˙cenám a postupy při uplatnění způsobů oceňování věcí, práv, jiných majetkových hodnot a služeb. Vyhláška se použije jen v˙případech, kdy některý předpis odkazuje na ocenění podle tohoto předpisu, nebo když se strany na ocenění podle předpisu dohodnou.
Vyhláška dává u staveb přednost ocenění nákladovému, výnosové a jeho prostý aritmetický průměr s˙nákladovým je pouze u domů s˙nájemními byty či u staveb (budov, hal, rod. domků, chat, chalup a bytů), u nichž je ke dni ocenění pronajato nejméně 80% podlahových ploch jejich místností.
Základní jednotkové ceny jsou stanoveny v˙přílohách vyhlášky podle typů staveb, tyto se upravují koeficienty podle konstrukčního provedení, zastavěné plochy a výšky podlaží, vybavení v˙porovnání se standardním, polohy obce, inflace a prodejnosti. Opotřebení se vypočte lineární metodou, ve vybraných případech metodou analytickou.
U stavebních pozemků je dána přednost cenové mapě, pokud je v˙obci schválena. Není-li, jsou dány základní jednotkové ceny podle obce. Tato cena se dále upraví podle polohy v˙obci, podle vybavení pozemku (výnosnosti stavby na něm postavené), koeficienty inflace a prodejnosti. Zemědělské pozemky se ocení podle BPEJ (tzv. bonita půdy) s˙úpravami, lesní pozemky podle STL (soubory lesních typů) s˙úpravami.
Těším se na shledanou v˙dalším pokračování příště.
Zpracovala: ing. Monika Marková, znalec v˙oboru ekonomika - ceny a odhady nemovitostí, a dále stavebnictví - stavby obytné a průmyslové. Tupesy č.p. 416, tel.: (0632) 597 202, mobil: 0603 - 34 99 75.

Dnes jsme nastínili oceňování a důvody, proč nemovitosti oceňujeme. Příště budeme pokračovat. V˙případě, že Vás zajímají další informace k˙tomuto tématu, zašlete je na adresu naší společnosti REALITAS, s.r.o.
Jiří Kozumplík, ředitel společnosti REALITAS, s.r.o.Úsměv rozzáří obličej a učiní člověka krásným
Rozesmáté obličeje jsme mohli pozorovat při společném pátečním grilování 16. července na zahradě Charitního domu v Nivnici, které jsme připravili pro jeho obyvatele. Podíváte - li se do tváře starého člověka, můžete z ní vyčíst jaké city a pocity v jeho životě převládaly. Starosti, nenávist a závist se ve tváři znatelně podepíší. Negativní pocity vytvářejí na obličeji hluboké vrásky. Ale láska a pozitivní způsob myšlení dávají obličeji krásu a celé osobnosti charisma. Dobro z člověka přímo vyzařuje. Stačí jenom úsměv, který rozzáří obličej člověka a činí jej krásným. Láska, úsměv a dobrá nálada nejen, že uzdravují, ale i stáří dávají krásu. Chtěla bych vyzvat všechny nás mladší, a to nejen proto, že je tento rok "rokem seniorů" - obklopme se láskou, laskavým jednáním, pomocí lidem kteří to potřebují. Dávejme si záležet na tom, abychom nikomu neubližovali a aby lidé na nás mysleli jenom v dobrém - neboť i myšlenky jsou energií a ta nám může dávat růst nebo nás ubíjet.
vedoucí sestra Věra Bartkováwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund