Číslo: 31
09.08.1999
Článků: 60

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Jak také může vypadat koupaliště
Huštěnovská pouť
Jsou vaše potraviny nezávadné?
Maturitou život nekončí, ale začíná

Jak také může vypadat koupaliště
Volejbalistky Slovácké Slavie, které byly na začátku července letošního roku ve Francii, byly ubytovány ve vlastních stanech v campu Plein Air des Chanes v Clapiers.
Kromě nezbytného zařízení, které umožňovalo příjemný pobyt, bylo součástí campu i veřejné koupaliště. Jako hosté v campu mohli všichni účastníci naší výpravy plně využívat jeho služby. Koupaliště je vybaveno řadou velice příjemných zařízení. V první řadě je to vodní masážní zařízení, které pěti chrliči masíruje každého, kdo o to má zájem. O kousek dál je vířivý bazén s intezivní sprchou, i zde je velice příjemné pobýt. Po podplutí dřevěného mostku vidíme bazén se čtyřmi skluzavkami a středně velký tobogán, který je neustále obležen zájemci všeho věku. Další postup vodními cestami nás přivedl do poměrně prudkého protiproudu a to je zase něco pro plavecké siláky.
O kousek dál je zase bazén se skokanským prknem cca 1,5 m nad hladinou. Ovšem atrakcí je to, že návštěvníci mohou sledovat skokany okny pod vodou. To byl jeden z velkých zážitků právě děvčat Slovácké Slavie. O tom, že celé prostranství bylo perfektně čisté, není třeba pochybovat. Však větší množství zaměstnanců campu, plavčíků, bylo neustále ve službě.
Zaujal nás také prostor pro rekreační sporty. Viděli jsme hrát basketbal, fotbal, tenis a volejbal - ten hrály i hráčky Slovácké. Hřiště je obehnáno dřevěnými mantinely do výše 1,5 m na kovových konstrukcích, které jsou vybaveny i sedačkami pro diváky. O pořádek na sportovišti se staral jeden zaměstnanec campu viditelně označený, který nejen organizoval sportuchtivé skupiny, ale působil též jako rozhodčí. Bezproblémově tam sportovali kluci i holky, staří i mladí, a tak plynul příjemně den v tomto zařízení. Nechceme nikoho poučovat, ale domníváme se, že o každém nápadu je dobré pouvažovat a v mezích možností i využít.
František TejnilHuštěnovská pouť
V neděli 25. července 1999 oslavili huštěnovičtí farníci tradiční pouť sv. Anny, na kterou zavítal opat starobrněnského kláštera O. Martinec, který pronesl kázání a sloužil pontifikální mši. Za farníky jej přivítala družička s kyticí květů a dva chlapci ve slováckém kroji. Při mši zpíval pěvecký sbor z Babic pod vedením pana Omelky.
Bernard ZichJsou vaše potraviny nezávadné?
Chcete zjistit, zda jsou vaše potraviny, voda, nápoje i prostředí, ve kterém se pohybujete, čisté a nezávadné? Pak se s důvěrou obraťte na Chemickou a mikrobiologickou laboratoř, spol. s. r. o., Chemila Hodonín. Ta se zabývá chemickými a mikrobiologickými rozbory vody a potravin (zeleniny, ovoce, zákusků, pekárenských výrobků, zmrzliny, cukrovinek, masa a masných výrobků, lahůdek, vína). Dále senzorickým hodnocením potravin, chemickými rozbory půd a krmiv, kontrolou účinnosti dezinfekce a sanitace a poradenství a servisem v zajištění bakteriologické nezávadnosti pracovního prostředí. "Chemická a mikrobiologická laboratoř byla založena v roce 1996 třemi společníky za účelem poskytování odborných laboratorních služeb soukromníkům a organizacím. Náplní práce jsou chemické, mikrobiologické, biologické a senzorické rozbory poživatin všeho druhu, vod pitných i odpadních, dále pak kontrola účinnosti horkovzdušných a parních sterilizátorů, kontrola účinnosti dezinfekce a sanitace otiskovou a stěrovou metodou," upřesnila ředitelka společnosti Zuzana Matušková. Státním ústavem pro kontrolu léčiv bylo laboratoři uděleno povolení provádět fyzikálně-chemický a mikrobiologický rozbor dle požadavků Evropského lékopisu. Kromě toho pracovníci laboratoře poskytují konzultační a poradenskou činnosti, a zprostředkovávají nákup a prodej čisticích a dezinfekčních prostředků a laboratorních roztoků. V současné době je zaváděna metodika pro zjišťování Legionel ve vodách. "Laboratoř pracuje zásadně v souladu s požadavky ISO u EN norem, účastní se mezilaboratorních porovnávacích zkoušek pořádaných Státním zdravotním ústavem. Od Státního zdravotního ústavu získala "Osvědčení o správné činnosti laboratoře" a chystá se k akreditaci u ČIA," dodala ředitelka společnosti. Kontakt: tel. a fax: 0628/34 09 19, 0602/79 57 59, 0602/73 33 88Maturitou život nekončí, ale začíná
Učíme se pro život, ne pro školu
"Lidský rod existuje déle než 50 000 let. Historická doba lidské civilizace, počínaje městy starověké Mezopotámie a konče věkem počítačů, je ve srovnání s tím krátká a trvá pouhých 7 000 let. Ale i tento časový úsek nám zanechal dost informací a svědectví o schopnostech člověka a tužbách celých generací, síle lidského ducha a realizaci jeho snah, o poselstvích vyspělých civilizací z hlubin dávnověku věkům budoucím. Tato poselství už většinou dokážeme dešifrovat, ale umíme se z nich vždy poučit?
V kolébce světových dějin, v Mezopotámii, v úrodné nížině mezi řekami Eufrat a Tigris, se vystřídala řada národů, vykvetlo několik jedinečných kultur. Starověký Egypt, rozprostírající se v délce 2 000 km v povodí Nilu, ještě dnes ukrývá některá svá tajemství z doby vlády 30 dynastií faraonů. Obestřena tajemným půvabem zůstává i Kréta v Egejském moři s řadou dalších ostrovů spolu s pobřežní oblastí Peloponésu a Malá Asie. Z těchto oblastí vyšlehly pak vstřícné podněty kulturám následujícím, zaskvěly se jako démanty bohaté poznatky ducha, fragmenty umění a krásy, symboly vyspělé civilizace, památky lidské tvorby, účelná architektura, krása uměleckých řemesel. Ještě dnes tato území vydávají svědectví o bohatství a síle civilizace, která tímto územím prošla a zúrodnila je. Jsou to země, z nichž pak čerpala podněty a životadárnou sílu kultura celé starověké Evropy. Je třeba si uvědomit, že v době, kdy v Egyptě, Mezopotámii, Číně a v Řecku rozkvétaly nebo už dokonce dohasínaly starověké kultury, v našem zeměpisném prostředí byl ještě pravěk. Právě proto, my Středoevropané, bychom měli s určitou pokorou a úctou vstupovat na území starověkých civilizací", začala jsem vzletně první hodinu výuky předmětu "Dějiny kultury" na Soukromé střední škole obchodu, služeb a provozu hotelů v Uh. Hradišti.
Třídu naplnilo očekávání. Umění starověkého Egypta, první mezinárodní diplomatické smlouvy, dějiny Mezopotámie, Epos o Gilgamešovi, setkání s uměním egejské oblasti, antické báje studenty velice zaujalo. Mými ústy promluvili k nim i nejvýznamnější filosofové starého Řecka: Sokrates /469-399 před n. l./, Platon /427-347 před n.l./ a Aristoteles /384-322 před n.l./. "Bez znalosti řeckých bohů neporozumíte antickým bájím a bez znalosti některých skutečností v životě imperátorů neporozumíte suchu antického Říma ani životní filosofii a reakcím Římanů, jejich smyslu pro právo a řízení věcí veřejných a nakonec ani dějinám samotné Itálie. Je třeba pochopit vývoj evropské vzdělanosti a důležitost kontinuity kultury v historickém rámci Evropy. Caesar nebyl jen schopným vojevůdcem a milencem Kleopatry, ale především schopným organizátorem, státníkem a diplomatem, který si získával sympatie také svou prozíravou moudrostí, rozhodností a osobní statečností. Je třeba zdůraznit, že prazáklad kultury a vzdělanosti, římským smyslem pro právo a organizaci a na konci antiky humanismem v křesťanském pojetí.
Každá doba má své mluvčí, obdivovatele, přívržence, vítěze i oběti. Má své symboly. I své mučedníky. Mlhavé okamžiky ze života světců jsou zachyceny na obrazech slavných mistrů v chrámech a bazilikách celé Evropy, bohaté sbírky jsou v obrazové galerii Vatikánu, na obrazech známých i neznámých mistrů v kostelích u nás a také po celém světě. Máte zde k dispozici knihovnu s řadou odborných knih a zajímavých obrazových publikací z dějin umění. K dispozici tam máte také klasickou světovou literaturu, historii, životopisy umělců, cestopisy, filosofické studie, dějiny náboženství atd. Dějiny kultury a celé lidské civilizace můžete tedy začít studovat okamžitě. Začněte třeba "Antickou knihovnou", radila jsem. " A proč nezačít rovnou Vergiliem v originále?" smáli se studenti.
Výuka předmětu "Dějiny kultury" navazovala na literární výuku a na znalosti dějepisu. Vývoj architektury, sochařství, malířství a uměleckých řemesel, vzhled staveb a vývoj měst v období románském, gotickém, renesančním, v době baroka u nás i ve světě žáci studovali především ze středoškolské učebnice od Aleny Odehnalové "Vybrané kapitoly z dějin kultury" a z publikace Bohumíra Mráze "Dějiny výtvarného umění" I. a II. díl. Výuka byla průběžně obohacována promítáním videokazet s názvem "Cesty za uměním" a "Deset století architektury" a také prohlížením řady obrazových publikací.
Při zpracování itinerářů pro pasivní cestovní ruch /výjezdy našich občanů do zahraničí/ studenti pracovali také s knižními průvodci a své zeměpisné znalosti obohacovali ještě o historii dané země, seznamovali se s výtvarným uměním v dané zemi, s její literaturou, hudbou i s úrovní diplomatických styků mezi ČR a cílovou zemí.. "Předmět je velice zajímavý, ale nedokážeme takové množství informací zvládnout a pak o všem souvisle vyprávět", stěžovali si studenti. "Když se rozum zaujme věcí, slova už přijdou sama", odpověděla jsem jim starořímským příslovím a doporučila jim dělat si poznámky a učit se srovnáváním. O nových poznatcích, které je zaujaly, pak vyprávět ve škole i doma: sourozencům, rodičům, přátelům. Jejich itineráře si pak získaly uznání v ČR i v zahraničí.
Konec 19. století byl pak věnován impresionistům a přelom 19. a 20. století mistrům secese. Začátek 20. století pak mistrům dekorativního umění, surrealistům, modernímu sochařství a funkcionalismu v architektuře. Dále byla pozornost věnována nejslavnějším našim a světovým galeriím.
Na videokazetách se studenti seznamovali se světovými památkami UNESCO a s některými národními kulturními památkami v ČR. Pozornost byla věnovaná také lidovému umění a kulturním akcím na Slovácku, architektuře vybraných staveb historického centra Uh. Hradiště, sbírkám Slováckého muzea a Obrazové galerii Slováckého muzea v Uh. Hradišti a turisticky zajímavým místům na Uherskohradišťsku. Studenti byli seznámeni s činností Českých center v zahraničí v oblasti propagace cestovního ruchu a české kultury. Studenti byli ve stálém kontaktu s Městským - okresním informačním centrem v Uh. Hradišti. Aktuální informace z kulturního života a cestovního ruchu v regionu studentům také přinášel týdeník "Dobrý den, Slovácko" a "Slovácké noviny". Řadu zajímavých informací z vlastivědy a národopisu Slovácka studenti získali také četbou časopisu "Malovaný kraj".
Vlastní zkušenosti a zajímavé poznatky získali studenti při průvodcovské činnosti na hradě Buchlově a při práci v cestovních kancelářích v Uh. Hradišti. Očarovalo je kouzlo historie a romantika dálek. Studenti zaslali propagační materiály Uherskohradišťska kulturním attaché na Velvyslanectví České republiky do Rakouska, Švýcarska, SRN, Francie a do Velké Británie. K propagačnímu materiálu byly připojeny také některé itineráře Lukáše Adámka, Martiny Bernatíkové, Jany Džúrové, Davida Janíka, Aleše Korvase, Aleny Kovaříkové, Petry Petříčkové a Tomáše Přikryla. Článek Davida Janíka s názvem "Uherskohradišťsko - historie a současnost" a program zájezdu Hany Kočišové s názvem "Za poznáním Slovácka" pozdravil krajany na 5 kontinentech světa. Své články propagující zajímavosti Uherskohradišťska studenti zaslali k uveřejnění redakcím v ČR a také krajanským redakcím do zahraničí.
Ohlasy na činnost studentů Soukromé střední školy obchodu, služeb a provozu hotelu v Uh. Hradišti přicházely z ČR i ze světa velice povzbudivé. Ministerstvo zahraničních věcí ČR pochválilo v květnu 1999 tuto aktivitu studentů milým dopisem. Mimo jiné uvedlo: "Vážíme si tohoto přístupu, kterým napomáháte k propagování přírodních krás a zajímavostí původní vlasti krajanů. Přejeme Vám hodně úspěchů při této činorodé práci sloužící k rozvíjení české identity, vzdělanosti a kultury".
Studium dějin kultury v myslích studentů už zakódovalo určitý kulturní nadhled. V jejich činech má už i své pozitivní výsledky.
Ing. Alena Kulheimováwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund