Číslo: 34
25.08.1997
Článků: 39

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Podolí - kulturně založená obec
Z KLENOTNICE MORAVY

Podolí - kulturně založená obec

Základní škola v Podolí.
Podolí se rozkládá v údolí - odtud název - podél silnice vedoucí z Uherského Hradiště do Uherského Brodu po levé straně řeky Olšavy.
První písemná zpráva pochází z roku 1257. První název obce - Podoly se v roce 1924 změnil v dnešní název - Podolí. Obec se někdy po roce 1362 stala součástí velehradského kláštera. Od roku 1513 bylo Podolí součástí statku Uherské Hradiště. Domy ve vesnici byly stavěny kolem silnice, takže obec měla charakter silnicový. Ve vesnici stával mlýn, který po třicetileté válce patřil hradišťskému měšťanstvu. Nad vesnicí byl dvůr a vinice.
V 17. století byla obec postižena vpády z Uher, především v roce 1663 byla celá obec vypálena.
V roce 1843 zde převládalo zemědělství, ale objevovaly se zde i různá řemesla a nádeničina.V obci pracoval mlýn, pila a olejovna.
Do katastru obce patřily pole, luka, zahrady, pastviny, nízký les, pole s ovocnými stromy a vinice. Chovali se tu koně, voli, krávy, mladý dobytek a vepři.
Obec zůstávala zemědělskou obcí. Vrchnostenský mlýn byl na začátku 20. století zmodernizován na válcový mlýn, v roce 1949 zrušen a v jeho hospodářských budovách byla umístěna strojní a traktorová stanice.
Elektrický proud byl v obci zaveden v roce 1929, místní rozhlas v roce 1948 a deset let poté také telefon. Státní silnice z Kunovic přes Podolí na Uherský Ostroh byla rozšířena a zrekonstruována.
Farou příslušela obec původně do Sadů, později do Kunovic, znovu do Sadů a po zřízení fary v Popovicích v roce 1913 do této obce. V obci je z šedesátych let 19. století také kaplička sv. Cyrila a Metoděje.
Školou patřila obec do Kunovic. Po zavedení povinné školní docházky navštěvovaly děti školu v Popovicích, samostatná škola vznikla v roce 1881, otevřena byla o rok později. Sbor dobrovolných hasičů vznikl v obci v roce 1924 se 36 členy. Z tělovýchovných spolků vznikly odbočky hradišťské FDTJ a DTJ, kunovského Sokola, hradišťského Orla. Sportovní klub vyvíjel činnost od roku 1941. Z hospodářských spolků zde byla místní organizace svazu včelařů a zahrádkářů. Osvětovou činností se zabýval spolek divadelních ochotníků.
5. prosince 1950 zde bylo schváleno JZD, v březnu roku 1952 přešlo na III. typ hospodaření. Od roku 1976 se sloučilo s JZD Mír Uherské Hradiště.
Mladá generace nacházela nové pracovní příležitosti v ZPS Uherském Brodě, Letu Kunovice, ale i v Napajedlích a ve Zlíně.
V roce 1956 byla v Podolí postavena jednopatrová prodejna Jednoty, v roce 1958 po adaptaci kulturní dům, pak následovalo budování inženýrských sítí, veřejného osvětlení a generální oprava budovy MNV. V pol. 7O. let byla postavena obřadní místnost, rozšířen vodovodní řád a byly zřízeny zelené pásy po obou stranách vozovky. Také proběhla regulace řečiště Olšavy, a tím byla obec zbavena nebezpečí záplav.
Nejnáročnější a největší akcí v rozvoji obce byla výstavba budovy mateřské školky v letech 1978 - 1982. Za obětavé pomoci byla škola otevřena u příležitosti 1OO. výročí trvání Základní školy v Podolí. Také základní škola, kde se od roku 196O učilo v 5 ročnících, byla adaptována v několika etapách.
Pošta a zdravotní obvod je v Kunovicích, matriční obvod byl do roku 198O ve Véskách.
V současné době žije v Podolí 756 obyvatel a počet čísel je 242.
Při posledních komunálních volbách bylo devítičlenné zastupitelstvo, ale vzhledem k tomu, že v minulém roce došlo k úmrtí, má obecní zastupitelstvo v současné době 8 členů a podle volebního zákona není možno tento stav doplnit. Zastoupení zde má v podstatě pouze jedna politická strana, a to KDU - ČSL. V čele této obce stojí starosta Jaroslav Níče spolu se svým místostarostou Josefem Slanečkou. Obec má velmi bohatý kulturní program, který většinou připravují sportovní složky, jako je česká obec sokolská a TJ Sokol Podolí. Během týdne bývají pro mladší generaci na hřišti pořádány diskotéky a čaje.
V průběho roku se zde konají mikulášské besídky, dětský den, besedy s důchodci, s obecním zastupitelstvem a mnoho jiných nemálo zajímavých akcí.
Také se zde každý rok třetí neděli říjnovou pořádají tradiční hody s právem, tzv. císařské.
Starosta Podolí Jaroslav Níče uvedl, že obec usiluje o to, aby hody v Podolí byly přesunuty na první neděli říjnovou, kdy se hody konají v Popovicích. Tyto dvě obce mají společnou farnost. Bohužel se to ale nepodařilo. V roce 1992 došlo k rozpuštění hasičů a obec uzavřela dohodu s dobrovolným hasičským sborem Kunovice v rámci požární okresní rady. V Podolí pracuje místní organizace svazu tělesně postižených, turistický oddíl, a myslivci, kteří patří pod myslivecké sdružení Míkovice. K základnímu vybavení obce patří kanalizace, která je ve všech místních komunikacích, ale i na hlavní komunikaci - silnici první třídy 1/50.
Plynofikace byla dokončena a zkolaudována již v minulém roce v celé délce 4 km. V roce 1995 proběhla poslední 3. etapa vodofikace v délce 2 km, takže po téhle stránce je obec plně vybavena. Přes Podolí vede dálkový kabel, který je spojen s Uh. Hradištěm a Uh. Brodem, jinak je už zhruba polovina telefonních přípojek položena v zemi, a její dokončení je kvůli nedostatku financí ze strany Telecomu odloženo. Požadavky na zřízení telefonních stanic jsou ale plně vykryty. V katastru obce je nová digitální ústředna, která je v provozu od letošního roku a pokrývá obce Podolí, Popovice a Míkovice.
Z největších firem, které se nacházejí na území obce, je firma Ruvaplast - výroba PVC láhví a stolářství Smetana.
Za zmínku také jistě stojí to, že obec Podolí uspořádala dobrovolnou finanční sbírku na pomoc Ostrožské Nové Vsi.
Petra Macalíková
(Literatura: Uherskohradišťsko)
Příště: LopeníkZ KLENOTNICE MORAVY
Dožínky

	Děkujem ti Hospodine, za úrodu na rovině,
	děkujem ti, Bože náš, za úrodu na nivách.
	Zlatý  klas pán Bůh nám požehnal zas,
	požehnal  nám  úrodu, dával dobrou pohodu.
	Zlaté klasy, zlatý klas, ve snopy vás vážem zas,
	ve snopy a mandele, do stodol vás povezem.
V minulosti byli lidé svázáni s půdou mnohem více než dnes. Byl to, vedle dobytka, jejich jediný zdroj obživy, a tak se všemožně snažili zajistit dostatek úrody a zdar ve svém hospodaření. Vedle usilovné práce podporovali úrodnost řadou pověrečných úkonů, které považovali za stejně důležité a nutné jako vlastní fyzickou práci.
Podobně jako tomu bylo v období jarním, při orání a setbě, jež provázela řada zvyků, stejně tak i žně a veškerá sklizeň byla doprovázena takovými úkony, které měly napomoci bohatému a včasnémuuklizení úrody pod střechu. Období žní patřilo k nejdůležitějšímu období v roce. Dobře sklidit bylo cílem každého rolníka a konec sklizní byl řádně oslavován dožínkami - dožatou. Výjezd pro poslední úrodu byl pro všechny velkým svátkem. Nebyla to slavnost v pravém slova smyslu, ale lidé se slavnostně chovali. Původně se jednalo o oslavu soukromého či domácího rázu. Za první republiky se často říkávalo, že skutečný hospodář nemůže být žádný hofer ani kozař, a ten se svým pomocníkům o dožínkách odměnil. V některých obcích se už za I. republiky ujímá pořádání dožínek některý ze spolků (Omladina, Agrární dorost) či strana lidová.
Někde se až ve 30. letech začaly konat slavnostní krojované dožínky celoobecní, jejímiž hlavními organizátory bývala lidovecká mládež, některý ze spolků (např. hasiči) či stárkovská mládež. Po roce 1945 slavení dožínek v řadě obcí zaniká, někde se velkolepých oslav - dožínek - ujímají vznikající zemědělská družstva. Dnes mnohdy ani nepostřehneme /výjma kolon kombajnů na silnici/, že kolem nás probíhají žně a sklízí se úroda. S obecními dožínkami se setkáme výjimečně a sem tam se tohoto svátku a oslavy ujímá vesnická folklorní skupina či folklorní soubor. A tak společně zavzpomínejme.

	Zajdi, slunko, zajdi, za keř malinový,
	už nás všechno - hlava, chrbet bolí.
	Čí je to políčko na ty štyry brázdy
	nové - pudmistra, bohatého gazdy.
	Co sme sa nažali na širokém láně,
	eště povídajů, že tam postáváme.
Podobně jako setí tak i žně vždy začínaly ve jménu Božím. První klasy byly sečeny do kříže, ženci se modlili a často pronášeli i zaříkání, aby je nebolelo v kříži. Při dožínání se nechávala na poli poslední stébla, aby se v příštím roce hodně urodilo a poli se neodebrala všechna jeho plodivá schopnost. Celá řada zvyků se vztahovala k poslednímu snopu, který vždy musel být hodně veliký a těžký. Někde se mu říkalo baba, starý, někde se zaň přestrojovaly starší ženy, které na sebe navazovaly obilí, aby symbolicky znázornily, že je sklizeno, i když se mohlo mlátit až do března. Poslední snop původně reprezentoval celou úrodu, slavnostně byl dovážen z pole k hospodáři. Zde zůstával až do příštího setí, kdy se zrní z něho míchalo do nové setby.
V poslední den sečení se všichni z rodiny hospodáře, i ti, kteří přišli na výpomoc, chovali jako ve svátek. Obvykle bývala u většího sedláka připravena i lepší snídaně - bílá káva a vdolky - a hned po ní se odcházelo séct. Pokos začínal hospodář, za ním ostatní sekáči s odběračkami. Tentokrát se s prací příliš nepospíchalo, a všichni se veselili.Po ukončení práce si sekáči ověnčili své hrabice a kosy, odběračky nazdobily kosáky-srpy polním kvítím a všemi klasy požatého obilí. Se zpěvem se odcházelo z pole.

	Už sme ten ovések dožali, abysme dožatou dostali.
	Dávejte nám ju, tetičko, z lásky, dožali sme vám poslední klásky.
	A před hospodářovým domem nejstarší sekáč popřál hospodáři a hospodyni:
	Hospodářu a hospodyně milá, vaša chasa vám žně ukončila.
	Tu vám dáváme věnec z obilních klásků, Boží úrodu, vašich polí lásku.
Dožínkový věnec zavěsili u hospodáře do komory či pod návratí, kde visel až do příštích žní. Za zpěvu všech přítomných chystala hospodyně slavnostní sytý oběd nebo večeři, to podle toho, kdy se vrátili z pole. Po jídle obvykle zůstávali všichni u hospodáře, který vystrojil ve stodole na mlatě zábavu.

	Žňa nám skončili, všecko sme skosili
	složili, svázali, šťastně dom dostali.	
	Pane náš, pane náš, veliké klasy máš
	už sme jich dožali, chystaj nám aldamáš.
Lidé si díky životním zkušenostem a moudrostem, vypozorovaným díky opakujícím se přírodním úkazům a tradujícím se z generace na generaci v souvislosti s církevním rokem vytvářeli vlastní lidový kalendář. Jemu přizpůsobovali svůj rodinný život, v závislosti na něm určovali vlastní domácí a polní práce. Podle něj prorokovali budoucnost, zdar či neúrodu svých polností a svůj osud vůbec. Lidé si byli vědomi důležitosti své práce a často říkávali:"Dyž nemá sedlák, nemá pán ani žebrák."
Jakkoli lid věřil, že bez vůle boží a jeho pomoci nebude mít úspěch, přece jen nikdy do důsledku na Pána boha nespoléhal - Přičiň se sám a Pánbu ti pomože - Jak děláš, tak ti Pánbu naděluje - Modli sa, modli sa, z práznej mise se nenajíš. Proto si všichni nesmírně vážili pracovitosti a lenoši byli vystavováni posměchu - Lenoch sa najspějš strhá - Nedbalec horší jak ožhralec - Gdo jí leža, umře běža - Ide mu to jako psovi pastva - Kerá koza moc mečí, málo mléka dává - Gdo sa moc strójí, ten sa práce bójí - Vyhýbá sa práci, jako čert křížu apd. Proto se odměňovali to, kteří se práci nebáli - Ranostaj bídy nepozná - Dělaj jak druzí a nikdy pozadky neostaneš...
Práce byla vždy směrodatná, a proto se i dnes ještě setkáváme s pojmenováním doby podle pracovního vytížení - na jarní seťá (březen, duben), na okopávky (květen), na sena (červen), na žňa a matby (červenec, srpen) na podzimní seťá (září), na nové vína (říjen), na řepy (listopad). Na Hradišťsku můžeme při rozhovoru se starými lidmi slyšet - Brali sme sa v sena (měli svatbu v červnu, kdy byla senoseč) - Naši mamička umřeli v řepy (v listopadě) - Strýček ochořeli ve žňách a v mlatby už byli na kerchově (onemocněl v červenci a srpnu umřel).
Dnes už si málokdo z nás uvědomuje, jak byl živit v minulosti těžký, kdy se i šest týdnů kosilo srpy a kosami, mlátilo se do zimy či až do nového jara, kdy hospodáři rozsévali obilí z režných plachet, kdy sázeli brambory "pod motyku", všechno vlastníma rukama. Protože každá práce byla dělána s vědomím odpovědnosti za její zdar, dbalo se, aby včas začala. například: na sv. Řehoře (12.3.) se má síti, na sv. Floriánka (4.5.) sadit fazole a na sv. Marka (25.6.) sadit zemáky. Jsou - li dny nešťastné, nemá se nic začínat - ve středu se nemají sadit brambory, neboť toho dne zradil Jidáš Krista. V pátek se nemá ani chleba péct. Kdo vozí hnůj v ostatky (o masopustu), bude mít neúrodu. Kdo na sv. Marka vozí hnůj, bude mít po tři roky neúrodu. Na Velký pátek se nemá hýbat se zemí, protože v ní Kristus Pán odpočívá...
Přestože je naše každodenní práce čím dál víc modernizovaná, nikdy bychom neměli opomínat naši závislost na přírodě a odpovědnost za vykonané dílo. Vždyť jsme se o tom všichni dávno přesvědčili:
Samo ti nenaroste, je třeba hluboko a poctivě orat, dobře hnojit, poctivě zaset a pole upravit.
Ne práci halabala ofrckat, jak činí ledabylci. Vždyť nepřiložíš li ruky, nemáš.
A se vším zacházet tak, jak činili předkové, vybírající klásky z brázd při sečení a řádně hrabat na strnisku i na pokosené lúce. Nenasečeš, nemáš. A nedáš - li krávě do škopka, nedá ti do hrotka. Proto se dobytek i drůbež a včely chovají tak, jako se chovají děti a najatí dělníci.
Dr. Romana Habartováwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund