Číslo: 36
13.09.1999
Článků: 77

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Je nezvladatelnost opravdu nezvládnutelná?
Tai Chi přicházi do Uherského Hradiště
Možno brát anketu vážně?
Nová pobočka družstevní záložny
Petice za útulek
Horolezci, horolezčata
Pojďte s námi na Javořinu
Rozpis lékárenských služeb
Akce vyvolává reakci
Škola na sídlišti Východ zahájila

Je nezvladatelnost opravdu nezvládnutelná?
(Pokračování z minulého čísla)
Pokud jde o vážnější poruchy chování ve školním věku, nelze je ani přeceňovat, ale ani podceňovat. Ukazuje se, že polovina těchto dětí vykazuje v˙dospělosti antisociální jednání. Prosociální chování je dlouhodobý proces, ovlivněný mnoha dědičnými i sociálními vlivy. Naštěstí se jedinci s˙tzv. "morální tupostí", rezistentní vůči jakýmkoliv výchovným vlivům, vyskytují jen ojediněle (jeden jedinec z˙několika tisíc).
Nic však není definitivní. Při výchově záleží na tom, jak rodiče své dítě "nasměrují". Měli by zavčasu zavést rozumný řád se srozumitelnými pravidly. Postoj rodiče musí být souladný doma i na veřejnosti. Nevyplácí se díky pocitům marnosti či únavy výchovu vzdávat, třeba jedním rodičem. Takové dítě je prostě jiné než ostatní, neplatí na něj to, co na ostatní, a právě to individuální musí zkoušet hledat."

Jak získat jistotu, že se z˙mého dítěte nestane výchovně nezvladatelné?

"Když si dítě nějak nevhodně počíná, nemá smysl, aby mu rodič domlouval, je však na místě, aby nevhodné jednání zastavil. Např. chytil jej za ruku a pevným hlasem řekl "Dost!". (Rodičům doporučujeme, aby si zejména u dětí předškolního věku navykli používat slova Dost, neboť je vhodnější než často užívané "nedělej to, nebo dostaneš".) Problémové děti však bývají silně emocionální, a proto rozběhlý afekt bude pokračovat. Rodič musí dát klidným, ale rozhodným chováním najevo, že neustoupí. Emoce jistou dobu doznívají a tady rodiče často chybují: zakazují tyto emoce slovy "nebreč!", protože je to rozčiluje. Ale dítě má právo prožít si zmařené očekávání s˙nelibostí. Navíc pláč sníží napětí a o to snadněji lze odvést pozornost dítěte na něco jiného.

Kterých rizikových činitelů bychom se měli vyvarovat?

Současná doba přináší trendy maminek zkrátit mateřskou dovolenou na nejkratší možnou dobu. V˙prvním roce života však především matka uspokojuje dvě základní potřeby dítěte: pocit bezpečí a pocit jistoty. Není-li přítomna, dítě si o ní vytváří představu, kterou později rozšiřuje na druhé lidi, chybí mu základní důvěra k˙dospělým a neuspokojenou potřebu vazby na matku zdůrazňuje buď nepřiměřenou závislostí, nebo ji naopak potlačuje a stylizuje se do role nezávislého jedince, odmítajícího všeobecně sdílené normy.
Rizikovými bývají rodiny, kde chybí onen řád, rozumná pravidla, nebo kde dochází k˙jejich častým změnám - podle toho, jak se to rodičům právě hodí. Rizikové jsou rovněž rodiny, kde vládne nesmyslný dril a buzerace bez pochopení a odpuštění. Následkem je, že děti jsou na jakékoli normy alergické, vzdorovité a později nerespektují jakýkoli řád. Dalšími riziky jsou např. rodič alkoholik, fyzické střety rodičů při řešení konfliktů, vyvazování se jednoho rodiče buď z˙rodičovské, nebo partnerské role, neinformovanost rodičů o tom, kde, s˙kým a jak tráví jejich dítě volný čas. Rizikem je i dnešní nedostatek času rodičů na výchovu dětí.

Jana Hlavačková
Tai Chi přicházi do Uherského Hradiště
Taoistické Tai Chi je velmi staré čínské cvičení inspirované přírodou a pohybem zvířat. Vychází z˙čínské filozofie taoismu. Snad každý viděl někdy v˙televizi nebo filmu záběry z˙čínských měst, kde v˙parcích skupiny lidí všech věkových kategorií provádí zvláštní, pomalé, ladné pohyby v˙naprosté harmonii. To bylo Tai Chi. Mnohaletým používáním je prověřena vhodnost cvičení na zlepšení zdravotního stavu. Pomalým pohybem a dotahováním dochází k˙uvolňování svalstva, rytmickým pomalým stlačováním kloubních pouzder se zvětšuje kloubní pohyblivost a zmenšuje se již vzniklá ztuhlost. Pomalý otáčivý pohyb a protahování páteře výrazně zlepšuje její pružnost. Pravidelné rytmické dýchání působí na zlepšení funkce srdce, krevního oběhu i prokrvení vnitřních orgánů. Tyto příznivé okolnosti působí u všech tělovýchovných aktivit.
Dnes máme možnost cvičit Tai Chi i u nás v˙Uh. Hradišti. Pravidelná cvičení budou probíhat po ukázkových cvičeních, která jsme naplánovali na 13. a 20. Září, každé pondělí v˙době od 18:00 do 19:30 hodin v˙tělocvičně staré budovy Gymnázia. Všechny zájemce o toto zajímavé cvičení pro zdraví zveme. Přijďte se podívat a trochu si zacvičit ať sami na sobě poznáte blahodárné účinky těchto pohybů. Tyto pohyby, které jako cvičení leží někde uprostřed mezi jógou a aerobikem, nesporně představují zajímavý přínos východní kultury pro naši kulturu těla i ducha.
ADMožno brát anketu vážně?
V minulém čísle týdeníku DDS jsme se seznámili s děním v obci Traplice, kde zastupující starosta se zmínil také o pořádání hodů v obci. Tyto byly tradičně až na Martina, ale protože pro krojovanou mládež bylo již zima, rozhodlo minulé zastupitelstvo o posunutí termínu pořádání hodů na 2. a 3. října. Tuto změnu již s ohledem na ty nejmladší krojované účastníky hodů a také na ty starší milovníky a obdivovatele této tradice, provedlo několik obcí. Také v Huštěnovicích se mnozí občané již několik let snažili o tuto změnu. Dosud bývaly vždy hody až na sv. Kateřinu, tj. 25. listopadu. Proti změně jsou však někteří členové obecního zastupitelstva, kteří trvají na dosavadním termínu konání hodů. Proto byla vypsána obecním zastupitelstvem anketa k vyjádření se všech občanů k termínu konání hodů. S ohledem na pořádání hodů v okolních obcích byl vybrán pro změnu nejvhodnější termín na třetí neděli v měsíci září k svátku sv. Ludmily.
Výsledek ankety: z celkového počtu 847 vydaných anketních lístků bylo odevzdáno 537 anketních lístků. Pro dosavadní termín (sv. Kateřiny) bylo odevzdáno 213 platných lístků, tj. 39,6 %, pro změnu termínu ke sv. Ludmile hlasovalo 316 občanů, tj. 58,85 %. Obecní úřad v minulém roce podpořil z rozpočtu obce pořadatele hodů částkou 10.000,- Kč. Tuto částku přislíbil i na rok 1999. V srpnu letošního roku vydal starosta s obecním zastupitelstvem obecní noviny "Huštěnovské rozhledy", ve kterých mimo jiné uvedl i výsledek ankety i s dovětkem: Do termínu "Ludmila" není daleko! Podle zastánců dosavadního termínu na sv. Kateřinu je na mládeži, kdy si hody udělají.
Anketu však vypsalo obecní zastupitelstvo a to ke všem občanům a ne jen k pořadatelům hodů. Za realizaci výsledku ankety jsou svým voličům odpovědní členové obecního zastupitelstva a starosta, kterým dali voliči svou důvěru při volbách a věří, že nebudou zklamáni. Snad se nebudeme vracet zpět, kdy nebyla respektována vůle většiny a rozhodovala menšina, která nedovedla být přizpůsobivá a tolerantní. Musíme věřit a doufat, že obecní úřad a obecní zastupitelstvo udělají vše pro prospěch, rozkvět a blaho občanů.
NelNová pobočka družstevní záložny
Družstevní záložna TRIA otevřela svoji pobočku v Uherském Hradišti v Otakarově ulici 1073 v budově podniku výpočetní techniky. Úřední hodiny jsou vždy každou středu od 9.00 do 17.00 hodin.Petice za útulek
Jakožto iniciátorky petice za útulek pro opuštěná zvířata nám nedá, abychom nereagovaly na váš článek o této problematice z 23. srpna t. r. Velmi nás potěšil názor ředitele Okresní veterinární správy MVDr. Vládka, že je pro náš okres ostudou, že takovéto zařízení nemá. Ovšem z naší diskuse na radnici se zástupci odboru životního prostředí a panem místostarostou Tichavským jsme mnoho pozoruhodných myšlenek, podobných té, která byla citována v závěru článku. A sice "...nemuselo by docházet k budování útulků s nemalými finančními náklady, kdyby každý občan, který vlastní psa či jiné zvíře, zodpovědně přistupoval k těmto živým tvorům už při jejich pořizování." (místostarosta Tichavský).
Myšlenka je to přímo geniální, snad by se s ní dalo kandidovat i do parlamentu, protože ve stejně souvislosti je možné hlásat: Kdyby všichni občané byli poctiví, nebylo by potřeba nápravných zařízení apod. To by pak byly teprve úspory. Ale bohužel tomu tak není, a proto máme státní zřízení, aby tyto negativní stránky společnosti řešilo. Závěrem bychom chtěly čtenářům říci, že ve všech sousedních okresech útulky jsou a jen ten náš pokulhává za trendem a opuštěným zvířatům nevěnuje dostatečnou pozornost.
Alena Unzeitigová a Petra ŠenkýřováHorolezci, horolezčata
Horolezecký oddíl TJ Sokol v Uherském Brodě uspořádá pro brodskou veřejnost své horolezecké umění v tělocvičně Sokolovny v pátek dne 17. září 1999 v 18.00 hodin. V tělocvičně je zabudovaná horolezecká cvičná zeď. Na ní nám předvedou způsoby zdolávání výšek, sestupy, slaňování, jištění apod. Naši horolezci se mohou pochlubit výsledky - letos v červenci trojice z nich obsolvovala výstup na Mont Blanc, bří P. Šalanda, Jar. Fojták a J. Miko. Přijďte se podívat, bude to stát zato!
Ivona KonečnáPojďte s námi na Javořinu
Česká obec Sokolská pořádá v rámci XIII. Všesokolského sletu, který se bude konat příští rok - rok 2000 - v Praze, 13. sletových vrcholů. Naše župa Komenského vystoupí dne 25. září t. r. na horu Javořinu, jako druhý sletový vrchol. TJ Sokol v Uherském Brodě, jako pořadatel této akce, srdečně zve nejen Sokoly, ale i všechny příznivce turistiky na tuto akci. Přijďte, budete vítáni! Těší se na vás
Tělocvičná jednota Sokol Uherský BrodRozpis lékárenských služeb

	Uherské Hradiště
	13. září - Havlíčkova
	14. září - Poliklinika
	15. září - Masarykovo nám.
	16. září - Nemocnice
	17. září - Štěpnice
	18. září - Poliklinika
	19. září - Havlíčkova
	20. září - Františkánská

	Uherský Brod
	13. - 14. září - Sídliště
	15. - 20. září - U kašny

	Pohotovostní služby stomatologie
	13. září - MUDr. Kremrová, Jalubí, tel.: 721 28 
	14. září - MUDr. Kusáková, Ostr. Nová Ves, tel.: 59 83 16 
	15. září - MUDr. Lopatová, Ostr. Lhota, tel.: 59 87 36
	16. září - MUDr. Mahdalíková, Ostr. Nová Ves, tel.: 59 81 75
	17. září - MUDr. Masaříková, Uh. Ostroh, tel.: 59 12 21
	18. září - MUDr. Karásková, Jarošov, tel.: 54 50 56
	19. září - MUDr. Dobiášová, Uh. Hradiště, tel.: 54 08 81
	20. září - MUDr. Měrková, Uh. Ostroh, tel.: 59 14 56
Stomatologické pohotovostní služby jsou poskytovány ve všední dny od 15.00 do 17.00 hodin, soboty, neděle a svátky potom od 8.30 do 13.00 hodinAkce vyvolává reakci
Mana č. 2 v Uh. Hradišti podruhé
V jednom z výtisků týdeníku Dobrý den, Slovácko byl uveřejněn článek od pisatele A. Jeřábka, který poukazuje na nedostatky při otevření nové prodejny v bývalé prodejně Centrum. Pan Jeřábek píše, že prodejna nenabízí žádné slevy a že kupující ani nevěděli, že se jedná o prodejnu MANA. Od dnešního dne se nedivím některým politikům, jak reagují na články v novinách. Místo toho, aby lidé komunikovali mezi sebou je pro některé zajímavější komunikace prostřednictvím tisku. Přitom by stačilo, aby pisatel pohovořil s vedením prodejny, které by mu určitě dalo informace o záměrech a budoucnosti této prodejny.
Prodejnu jsme převzali v pondělí 16. 8. 1999, přitom ještě v pátek 13. 8. 1999 nebylo zřejmé, zda tuto prodejnu převezme MANA nebo jiný obchodní řetězec. I malému dítěti musí být jasné, že za 4 dny není možné vyřídit veškeré povolení k přebudování prodejny (stavební, hygienické, požární a mnohé další), nebo dokonce tyto stavební práce realizovat. Za 4 dny byly provedeny vysokým úsilím všech prodavaček základní úkony jako je přecenění zboží, likvidace prodejních stojanů a nakontaktování všech přímých dodavatelů.
Prodejna opravdu nevypadá jako MANA a její název je NON MANA. Během velmi krátké doby bude vypracována projektová dokumentace a brzy proběhne celková rekonstrukce prodejny. Pravděpodobně ještě do konce roku bude stát prodejna, která se určitě plně vyrovná ostatním srovnatelným řetězcům.Škola na sídlišti Východ zahájila
Dne 1. září 1999 proběhlo v jedné z největších škol okresu slavnostní zahájení nového školního roku. Pro svátečně naladěné prvňáčky a jejich rodiče byl vstup do školy na sídlišti Východ jedinečnou událostí. Oficiální atmosféra prvního setkání s novým prostředím a seznámení s vedením školy, třídními učitelkami a vychovatelkami nedokázala v dětech nadlouho utlumit zvědavost. Poslední skryté obavy z toho, co všechno je zde čeká a co zde během dlouhých devíti let zažijí, byly záhy vystřídány přirozeným nadšením. Školní jídelna se na dvacet minut proměnila v hudební a taneční scénu, na níž žáci školy předvedli svým nejmladším spolužákům zlomek z toho, co se ve škole ve svém volném čase naučili.
Pásmo písniček a tanců nejmladších dětí z národopisného kroužku připravilo prostor pro neméně úspěšná vystoupení starších žáků z kytarového a tanečního kroužku. Tyto a řada dalších zájmových útvarů pracují na škole v rámci školního klubu, který dětem nabízí možnost trávit volný čas aktivně a efektivně v souladu s jejich zájmy. Vedle hudby, tance nebo základů dramatické průpravy je značný zájem i o sport a informatiku. Všechny kroužky klubu jsou pro žáky školy bezplatné a výsledky své práce děti prezentují v programech určených nejen spolužákům, ale i rodičům a širší veřejnosti. Z loňského školního roku lze připomenout například úspěšnou školní akademii. Podobné akce dokumentují, že na sídlišti Východ se v rámci realizace projektu Národní škola neomezují pouze na klasické pojetí vzdělávání jako na předávání vědomostí.
Škola se neuzavírá netradičním metodám výchovy a výuky, široká nabídka volitelný předmětů a mimoškolních aktivit z ní dělá místo, kam děti nejen povinně docházejí, ale také přirozeně a nenásilně žijí, tvoří a pracují. Učebny, tělocvičny, klubovna, počítačová pracovna a další školní prostory jsou pro ně k dispozici nejen v době vyučování, ale i v odpoledních hodinách. Do praxe je zde úspěšně uváděno nové pojetí vzdělávací instituce jako přirozeného kulturně společenského centra obce otevřeného širokému okolí. Škola se spolupodílí na řadě aktivit realizovaných ve sportovním areálu sídliště, ve spolupráci s HC ITS se navíc připravují podmínky pro zavedení tříd s rozšířenou výukou TV.
Novinkou letošního školního roku je otevření hudební školy Yamaha, která bude za značného zájmu dětí i dospělých fungovat v prostorách speciálně upravené školní učebny hudební výchovy. O tom, zda takové pojetí dokáže ve spolupráci s rodinou naplnit cíl výchovy svobodného, samostatného a zodpovědného člověka, se už děti a jejich rodiče budou přesvědčovat sami, během postupného objevování pestré škály možností, které jim základní škola na sídlišti Východ nabízí.
Ing. Durďák, ředitel školywww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund