Číslo: 38
22.09.1997
Článků: 45

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Vyškovec - kraj tvrdývh lidí...
Z KLENOTNICE MORAVY

Vyškovec - kraj tvrdývh lidí...

Vyškovec - letecký snímek - Foto: Studio Q
Název naznačuje, že jde o ves ležící vysoko, jmenuje se podle kopce Vyškovce, dnes Kykuly. Vyškovec byl nejtypičtější kopaničářskou vesnicí s chalupami roztroušenými na jižních stráních (je dlouhá 8 km) v předhůří Bílých Karpat při moravskoslovenských hranicích v nm. výšce 488 m. Pošta, matriční obvod, fara a zdravotní obvod spadají pod Starý Hrozenkov. Názvy obce Viškovice, Víškovice a Wischkowetz. Obec vznikla jako kopaničářská osada kolem roku 1730 a vytvářela se dvorcovým systémem se zcelenou plužinou, proto se vyznačovala roztroušeností domů a chalup.
Do roku 1869 bylo v obci vybudováno 87 dřevěných sroubených domů pokrytých slaměnými došky. Vedle dřevařství se živili obyvatelé podomním obchodem jako semenkáři. Mimoto odcházeli s celými rodinami sezónně do Rakous, na jižní Moravu, na Hanou a na jižní Slovensko. Teprve po roce 1935 našli mnozí práci v nových zbrojovkách v Bojkovicích a v Uherském Brodě. Půda v hornaté oblasti je nemohla uživit. Do katastru obce patřily louky, pole, zahrady, pastviny a lesy.
První silnice do obce byla budována při výstavbě magistrály Brno - Trenčín v letech 1936 až 1938. Nemocní zde často hledali pomoc u žitkovských bohyní. Hygiena a kulturnost bydlení byly na nízkém stupni, neboť tamější domky byly malé a z nepálených cihel. Farností a školou patřila obec ke Starému Hrozenkovu. Aby se na Kopanicích zlepšily poměry a aby se zvýšila úroveň obyvatelstva, byly na Vyškovci v roce 1934 postaveny dvě školy. Do té doby bylo 95% dětí negramotných. Kulturní a společenský život v obci byl nepatrný a soustřeďoval se ze všech kopaničářských obcí ve Starém Hrozenkově. V letech 1939 - 1945 sídlila v obci německá finanční stráž v nově postavených dřevěných barácích, které byly po válce upraveny na rekreační chaty. Obec byla osvobozena 1. května 1945 jednotkami Rudé armády a rumunskou jednotkou.
V obci hospodařilo v roce 1949 na 145 zemědělských závodů. Ke kolektivizaci zemědělství se přistoupilo až po roce 1968, kdy se zemědělská výroba stala součástí Státního statku v Bojkovicích. Obec byla elektrifikována v roce 1948, v roce 1956 byla vybudována silnice do Starého Hrozenkova. Následovala adaptace budovy MNV, výstavba vodovodu a zřízení dětské poradny.
V současné době má Vyškovec okolo 200 obyvatel, rozlohu má ovšem 1114 ha, je tu 155 popisných čísel. Část domů je zničena, celkem obydlených je jich nastálo 67. Zbytek tvoří rekreační chalupy. Chat je okolo 30.
Místní zastupitelstvo má 5 členů, z toho je jeden uvolněný člen - starosta Miloslav Sedlačík. Zástupcem starosty je Bohumil Hodulík. Strana není v obci zastoupena žádná. Děti navštěvují školu ve Starém Hrozenkově a z horní části jezdí do Bojkovic. V obci je jedna prodejna potravin, do Bošáček zajíždí dvakrát týdně pojízdná prodejna. Díky tomu, že Vyškovec má skoro v každém domě telefon, je možné vedoucímu prodejny zavolat a na požádání přiveze i zboží jiného sortimentu.
Spádová obec je Starý Hrozenkov, kde je kostel i hřbitov sloužící Vyškovci. Voda v obci je zajišťována převážně vlastními studnami. Budova obecního úřadu stojí hned na kraji obce, která se osamostatnila v roce 1990 odtržením od Hrozenkova. Vedle obecního úřadu stojí historicky cenná budova, postavená v roce 1888, která původně sloužila jako škola. Za budovou je umístěna malá celnice. Další zajímavá budova z roku 1934 stojí z druhé strany obecního úřadu. Krásný kamenný dům je bohužel v současné době nevyužit. Obecní úřad už má částečnou představu, co s ním bude dál.
Petra Macalíková, Jindra Váverková
Příště: BojkoviceZ KLENOTNICE MORAVY
HODY S PRÁVEM NA UHERSKOHRADIŠŤSKU

	Eště byly štyry týdny do hodů,
	už ně milá zakázala pít vodu.
	Abych prý pil červeného vínečka,
	ona chce mět veselého stárečka.
Hody s právem - obdoba českého posvícení - patří dnes na Uherskohradišťsku k hlavním posklizňovým slavnostem. Udržují se ve velké okázalosti a velkém rozsahu, aniž bychom si připouštěli jejich významnost v souvislosti s ukončením zemědělského roku, s oslavou dobře sklizené úrody. V současné době plní především významnou reprezentativní, společenskou a zábavní funkci. V průběhu let se organizování a samotný průběh hodů měnil, přizpůsoboval se potřebám a přáním obyvatel v jednotlivých obcích. Termín konání hodů nebyl, a ani nyní není, jednotný. Připadá dnes na období podzimní - od poloviny září do konce listopadu. V minulosti se konaly či slavily hodky, hody v průběhu celého roku. Jednotné císařské hody (někde dnes (také nazývané havelské) stanovil císař Josef II., syn Marie Terezie, patentem z roku 1786 na svátek svatého Havla, tj. třetí neděli říjnovou, a to z důvodu zabránit velkému hodování lidu. Jeho snažení však nebylo naplněno.
Řada opatření v 80. letech 18. století ve snaze vybudovat novodobý stát a co nejvíce kulturně a osvětově působit na venkovské obyvatelstvo nakonec vedla k velkým kulturním ztrátám. Vedle tohoto termínu pozůstaly obce i u slavení původních starých hodů.
Za první republiky slavily obce hody republikánské, později nazývané patronské, které se pojily k svátku patronů, jimž byl obvykle zasvěcen místní kostel nebo kaple (hody václavské, michalské, kateřinské...).
Hlavními organizátory hodů jsou starší stárek a starší stárka a jejich zástupci - mladší stárek a mladší stárka. V minulosti byli do této funkce voleni dávno před samotnými hody - někde na Štěpána, o fašanku. V průběhu celého roku byla jejich práce - sloužení mší za nemocné v kostele, udržování pořádku v obci, starost o výzdobu křížů, úklid na hřbitově, zajištění pohody a klidu na zábavách apod. - sledována hlavními představiteli obce - starostou, radními, panem farářem. Pokud se své funkce zhostili dobře, byla jim starostou předána výkonná a soudní pravomoc s právem uspořádat hody, tedy hody s právem.
Symbolem - atributem hodů - je právo. Původně to pravděpodobně byla menší schránka, ve které byla uložena povolovací pergamenová listina s právy a povinnostmi stárků. Dnes právo představuje symbol čistoty a svobody mladých lidí - stárka a stárky, které starší a mladší stárek dostává od svých stárek (stárkyň). V některých obcích je právo mladšího stárka odlišeno - tvoří jej pouze zelení zdobená šavle (Kunovice, St. Město). Tvar práva se v jednotlivých obcích na Uherskohradišťsku různí. Jedná se o reprezentativně upravený symbol v podobě štítu, suknice, koule apod. Základ je tvořen šavlí, za kterou stárci symbol po celou dobu nesou a ukazují jej hostům. Šavle je překryta např. pergamenovým štítem s tureckým šátkem ve tvaru čtyřúhelníku (Polešovice), kopulí s řadou bílých krajkových spodnic (Boršice u Buchlovic), koulí (Babice), bohatého věnce (Kyjovsko) a jiných tvarů, jež jsou jemně posety zelenými ratolestmi - krušpánkem, rozmarýnem, voničkami, kvítky, mašličkami, stříbrnými a zlatými portami.
Horní část práva tvoří symbolický věneček dívky a vonice mládence, jehož vrchol je zdoben panenským jablíčkem, symbolem poctivosti hlavních představitelů. V minulosti obvykle platilo pravidlo, že starší stárci do roka po hodech uzavírali manželství.
Průběh hodů není v jednotlivých vesnicích na Uherskohradišťsku shodný. V minulosti se hody konaly i několik dní v kuse, obvykle od neděle až do úterka, dnes pouze jeden den (sobota, neděle) či v průběhu víkendu. Stěžejní záležitostí celých hodů je obchůzka krojované chasy obcí, kterou slavnostně doprovází průvod celé obce s hosty, jež se v době hodů k příbuzenstvu a známým hojně sjíždějí. Podle místních zvyklostí a možností odchází obvykle v sobotu odpoledne celý slavnostní průvod v čele s chasou a za doprovodu dechové či cimbálové muziky pro hlavní představitele hodů - starší a mladší stárky a jejich podstárky (zástupce), a to buď do jejich domů se slavnostně vyzdobenými vstupy gánky (př.Kunovice) nebo do místního kulturního zařízení (např. Polešovice), kde jsou stárci společným zpěvem vyvolávají:

	Polešovští chlapci, 
	gde vy máte stárka
	leží za dědinů,
	pije vodu z járka.

	Polešovští chlapci, 
	gde máte druhého,
	leží  za dědinů, 
	zrovna vedle něho... 
Po společném občerstvení všech krojovaných a příhledících odchází průvod v čele se stárky vyžádat si svá děvčata - stárky (stárkyně).

	Tluču, tluču, otevřete,
	nechal sem klobouček u děvčete.

	Děvče spalo, ja taky spal,
	gdosi ně klobouček z hlavičky vzal.

	Nevzal, nevzal, můj stárečku,
	visí tam v komůrce na hřebíčku...
	(Polešovice)
Po dialogu hlavních aktérů hodů vydávají stárky svým stárkům slavnostně vyzdobené klobouky((Polešovice),beranice-astrigánky (Kostelany), připínají jim stárkovské vonice a předávají jim právo. Po předvedení hodového tanečního pásma, které dnes obvykle nacvičují malé děti s učiteli ve škole a hodová chasa se svým choreografem, odcházejí společně ke starostovi obce, který jim listinou povoluje konání hodů s právem a uspořádání večerní zábavy. Hodová chasa v dostatečném předstihu před samotnými hodami zhotovuje voničky, které slavnostně připínají krojovaní při zábavě, když vodí své hosty pod právo. Je to slavnostně vyzdobený kout chvojím a ozdobami z krepových papírů, na kterém ukazují své hodové symboly. Zde je také pohostí vdolečkem, zákuskem, vínem či slivovicí. Za zvuku fanfár jsou slavnostně přivítáni rodičové stárků a podstárků a po zahájení slavnostní zábavy s předtančením hodové chasy začíná volná taneční zábava.
Po půlnoci odcházejí hlavní aktéři domů a odnášejí svá práva, která musejí ochránit před možnými zloději, neboť i dnes se často stává, že se přespoláci snaží hlavní symbol hodů ukrást. Neděle je zahájena slavnostní mší v kostele, které se účastní celá hodová chasa ve vší parádě. Poté chodí v některých obcích po vesnici stárci společně s ženáči ( staršími muži v lajblech) a svobodná chasa, ukazují dům od domu své právo, vybírají do kasičky a zvou na večerní zábavu (Polešovice). Jinde se koná obchůzka celé hodové chasy i s děvčaty v polosvátečních krojích a nejen, že ukazují své právo a podprávo, ale také např. vozí berana na nazdobeném malém žebřiňáku (Kunovice) nebo také předvádějí mlácení káčera či húsera, které však zaniklo na Hradišťsku kolem 1. světové války.
Tuto obchůzku s vozením domácího zvířectva můžeme brát jako pozůstatek někdejšího utrácení zvířat , které je v lidové tradici chápáno jako obětiny za zdárně ukončený zemědělský rok, jako díkuvzdání za dobře sklizenou úrodu. Vedle toho i dnes v některých obcích nechybí maškary fotografa, hasičů a dalších. Často se týden po hodech koná další zábava - tzv. dozvuky hodů, které rovněž probíhají podle předem přichystaného scénáře, se zapojením nejen současných stárků, ale i loňských, popř. se objevuje výstup stárkovských rodičů.
Hody dnes představují jednu z nejokázalejších krojovaných slavností v roce, na které se sjíždí do jednotlivých obcí nejen příbuzní a známí hlavních představitelů, ale i vzdálení přespolní, aby byli přítomni tohoto krojového svátku. V průběhu tohoto století došlo k oslabení závazných právních hodových prvků, které spočívaly ve výsadním postavení prvního stárka jako hlavního představitele hodové chasy, ale také významu jeho práva jako odznaku jeho pravomocí. Hody tedy můžeme označit za jednu z nejvýznamnějších reprezentativních společenských příležitostí k hodování v tom pravém smyslu slova, k pobesedování či k vzájemnému setkání se v rodinném, příbuzenském a přátelském kruhu.
Romana Habartováwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund