Číslo: 40
06.10.1997
Článků: 43

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Topolná - obec na rozhraní okresů?
Z KLENOTNICE MORAVY

Topolná - obec na rozhraní okresů?
Původně Topolany (jméno podle množství topolů) se rozkládá na úpatí posledních výběžků Vizovických vrchů, 11 km severovýchodně od Uherského Hradiště. Pošta v místě, fara, matriční obvod, zdravotní obvod Bílovice. Názvy obce Topolna, Topolany po dnešní Topolná.
Obec se připomíná na konci 13. století, kdy v roce 1294 držel Topolnou v Lucké provincii Oldřich z Hradce a po něm Jan z Hradce. Od roku 1381 patřila Topolná k biskupským statkům, ale byla zastavována nebo dávána v léno. Po roce 1412 příslušela k stolnímu spytihněvskému statku.
V roce 1518 biskup Stanislav Pavlovský odprodal stolní statek spytihněvský a Topolnou za 80.000 zlatých moravských Zdeňkovi z Vartenburku jako součást napajedelského panství. Od té doby Topolná patřila k Napajedlům.
Válečné hrůzy 17. a počátku 18. století obec neušetřily. Těžké chvíle prožila za vpádu Bočkovjanů v roce 1605, roku 1663 byli někteří poddaní odvlečeni nebo vyvražděni. Topolná byla v polovině 17. století vesnicí střední velikosti, téměř jedna třetina domů byla pustých. Do katastru obce patřila orná půda, zahrady, pustiny, pastviny a louky. V roce 1843 žilo ve vesnici celkem 985 osob bydlících ve 175 domech a 226 bytech. Z nich se zabývalo zemědělstvím 81 rodin, řemesly 4, obojím 2 a 139 rodin se živilo nádeničinou. V obci byla škola, myslivna, hospoda, dvůr a oficírský kvartýr. Větší sedláci mívali 2 pacholky a 1 děvečku. Chovali se zde koně, krávy, mladý dobytek a vepři. Přes vesnici vedla silnice z Napajedel do Bílovic. Obec byla zemědělská. Z řemesel bylo v provozu v roce 1880 kovářství, krejčovství a obuvnictví. V důsledku intenzivního ovocnářství byla v roce 1910 vybudována pálenice, která je dnes součástí Slováckých konzerváren.
Elektrifikace byla v obci provedena v roce 1931. Škola triviální v obci existovala v roce 1791. Později byla vybudována obecná škola, měšťanská byla v obci založena po roce 1945. Mateřská škola pochází z roku 1946 a Základní devítiletá škola z roku 1961. V obci působil čtenářský spolek, zanikl v roce 1921, hasičský spolek působil od roku 1886,v roce 1922 byla založena Družina katolických zemědělců, Domovina v roce 1923, tělovýchovnou činností se zabývala DTJ z roku 1920, za rok změněna na FDTJ. Dále v obci působil sportovní klub, včelařský spolek, který v roce 1958 splynul se spolkem v Bílovicích a spolek divadelních ochotníků.
Po válce probíhal v Topolné ostrý boj o prosazení parcelace místního dvora. V roce 1949 zde hospodařilo 411 zemědělských závodů. JZD bylo schváleno 19. dubna 1950, v roce 1958 se stalo většinovým a roku 1975 došlo ke sloučení s JZD Bílovice. Lesy patří pod polesí Karlovice jako součást lesního závodu Lukov. Záložna - Kampelička byla v roce 1953 změněna na Státní spořitelnu. Telefon a místní rozhlas byly v obci zavedeny v roce 1946. Před rokem 1960 byla vystavěna nová budova MNV, pak obchodní dům a v letech 1966-1971 nové koupaliště. Generálně byla opravena elektrická síť a celá obec byla napojena na vodovodní a kanalizační síť. V obci byla zřízena prádelna, holičství, dětská poradna a rekonstruováno kulturní zařízení. V letech 1945-1949 docházeli žáci do měšťanské školy v Bílovicích a Březolupech. Dnes je v Topolné základní škola pro 1.-4. ročník, vyšší třídy navštěvují žáci v nové škole v Bílovicích. Poštovní úřad byl do roku 1961 v Bílovicích, pak v místě.
Státní kino zahájilo provoz v obci v roce 1948. Na topolanském katastru byla v roce 1953 postavena vysílací stanice Československo. Místní hudební tradice je i nadále rozvíjena lidovou dechovou hudbou Topolanka, známou již z minulého století.
Topolná má 15členné zastupitelstvo, obecní rada je 5ti členná. Starostou je František Samsounek a zástupcem František Viceník.
Politické strany jsou zde zastoupeny dvě - KDU-ČSL a KSČM. Ze spolků je nejčinnější myslivecký svaz Bukovina, tělovýchovná jednota, zahrádkářský svaz má k dispozici opravenou budovu a provozují také pálenici. Ze zájmových kroužků je nejznámější dechová hudba Topolanka a cimbálová muzika Včelaran. Ten má také od muzea pronajatou historicky cennou budovu č. 90, kde provozuje svou činnost. Přestože názvem patří do Včelar, většina členů pochází právě z Topolné. Sbor dobrovolných hasičů měl v letošním roce oslavit 110. výročí působení, ale kvůli povodni, která zasáhla 70 domů v obci, se oslavy nekonaly.
Děti z obce chodí do základní pětitřídné školy, starší školáci pak dojíždějí do Bílovic. V zájmu obce ale je znovu otevřít druhý stupeň přímo v obci, protože dětí se rodí každý rok okolo 20 a bylo by možné třídy naplnit. Mateřská škola je tu také. Samotná budova bude v letošním roce doznávat určitých stavebních úprav. Mělo by dojít k nádstavbě a vznikne 8 nových bytových jednotek pro potřeby obce. V obci je okolo 1500 obyvatel a čísel popisných 505. Vylidňování obce už ustalo a stav se stabilizoval. Obec se snaží zabránit vylidňování také tím, že vyjde vstříc občanům, kteří hodlají stavět a buduje pro ně inženýrské sítě. Největší firmy v obci jsou Top agra, Ivex Zlín, Unispol, Jaspon. Většina obyvatel dojíždí do zaměstnání do Napajedel a Uh. Hradiště.
V obci je několik obchodů a tři hospody. Kanalizace a plynofikace je vybudovaná, v r. 1994 se začala budovat čistička odpadních vod, která je právě ve zkušebním provozu. Povodeň zasáhla část obce a také čističku. Demoliční výměry zatím nebyly vydány. Byly ale značně poničeny komunikace. To je také momentálně největší problém v obci, naštěstí obec dostala dotaci na opravu. Důležitou dominantou Topolné jsou dva vysílače ve správě radiokomunikací Brno. Topolná má také velké prameniště pitné vody.
Petra Macalíková, Jindra Váverková
(literatura: Uherskohradišťsko)
příště BřezováZ KLENOTNICE MORAVY
Z říjnového kalendáře
Podzimní měsíc říjen má v liturgickém kalendáři zařazeny některé svaté, kteří jsou stále v lidových vrstvách uctiváni. 4.října slaví svůj svátek Františkové a říká se, že Svatý František, zahání lidi do chýšek. Právě v tento den v r. l226 zemřel v kostelíčku Porcinkule sv. František z Assisi. Narodil se v Itálii, v rodině bohatého kupce, sám se celého svého jmění však vzdal a stal se mnichem. Svým požadavkem maximální chudoby a přísného života spojeného s láskou a službou chudým, výrazně zasáhl do tehdejšího církevního života a představ o působení řeholí. Založil řád Menších bratří, který byl papežem Honoriusem III. v roce l223 potvrzen a sv. František vysvěcen za jáhna. Se sv. Klárou založil i další řád Klarisek.
Už v roce l223 postavil sv. František první betlém. V lese u vesničky Greccio v italské Umbrii postavil jednoduché jesle, ke kterým dal dvě živá zvířátka, volka a oslíčka. Při jeslích se sloužila slavnostní půlnoční mše, které se zůčastnilo prostí lidé z okolí se světlami v rukou. Právě zvyk stavět o Vánocích jesličky, časem obohacené o svatou rodinu a další postavičky se do Evropy rozšířil právě prostřednictvím františkánů. K nám se stavění betlému dostalo ke konci l3.století. Sv. František jako řeholník zavedl pobožnost křížové cesty. František z Assisi (nazýván také serafínský pro svou velkou lásku ke Kristu) byl nepřebernou inspirací umělců. Bývá zobrazován v řeholním šatě, s tonsurou, někdy s kapucí na hlavě, popřípadě se znatelnými stigmaty na rukou. Svátek sv. Havla (l6.října) není mezi lidem nijak slaven. Tento den byl přesto velmi důležitý ve společenském a hospodářském životě lidu.
Sv.Havel byl znám jako horlivý hlasatel víry, který žil podle řehole sv. Kolumbiána a později sv. Benedikta. Na místě prostého obydlí byl v roce 7l9 postaven proslulý svatohavelský klášter. Podle legendy pomáhal světci nosit dříví na stavbu i na oheň medvěd, kterému světec vytáhl trn z nohy a odměnil ho chlebem. Nejčastějším atributem sv. Havla je tedy medvěd se dřevem nebo chlebem.
Ke dni sv. Havla, obvykle třetí neděli v říjnu, se na mnoha vesnicích Uherskohradišťska slaví hody. Hody, které se v minulosti konaly v každé obci v jiném termínu, vedly císaře Josefa II. k omezení hodových zábav. Stanovil jednotné datum konání hodů a to vždy v neděli po svátku sv. Havla. Tyto císařské hody, jak se jim všeobecně říkalo, nebyly tehdy příliš respektovány, a proto se slavily ještě další hody v původním termínu.
Také v době roboty byli sedláci povinni robotovat od svátku sv. Jiří až do sv. Havla. Museli konat polní práce s párem volů nebo koní celý týden, mimo neděli. V období od sv. Havla do sv.Jiří, tedy v období zimy a na jaře, také s párem volů nebo jedním koněm, ale jen podle potřeby. Kolem sv.Havla se konávaly v l9.století i valné hromady, kde vedení obce dávalo ve známost, jak hospodaří s obecním majetkem. Po svatém Havlu se již nevyháněl dobytek na pastvu.
Sv. Lukáš, evangelista patří do skupiny patronů vzdělanců a uměleckých povolání. Svátek slavíme l8.října a jeho jméno v překladu znamená svítící. Narodil se v Antiochii a povoláním byl lékař. Asi v roce 5l se stal křesťanem a doprovázel sv. Pavla - apoštola národů na všech jeho cestách v Palestině, Malé Asii, Macedonii, Řecku či Itálii. Sv. Lukáš sepsal svoje evangelium a také Skutky apoštolské. V roce 80. byl pro svou apoštolskou činnost oběšen na olivě.
Přesto, že byl Lukáš povoláním lékař existuje doměnka, že byl také malířem. Vznikla totiž z toho, že Lukáš ve svém evangeliu vylíčil podobu Panny Marie nejkrásnějšími slovy. František Sušil zaznamenal o sv. Lukáši tuto píseň:

	Svatý Lukáš maléř Boží,
	on maloval obraz Boží.
	Nemohl ho vymalovat,
	chtělo sa mu velice spat.
	Matka Boží přistúpila,
	obraz svatý malovala.
	Svoje líčka přiložila,
	hned obrázek ozdobila.
	Staň, Lukáši, staň ze spaní,
	už jr obraz malovaný.
	Zapřahajte šest pár volů
	vezte obraz k Čenstochovu.
	Budú lidé putovati,
	zdraví tamto nabývati.
20. října slaví svátek sv. Vendelín, v překladu čistý, slavný, který byl skotským korunním princem. O svatém Vendelínovi nám nejvíce materiálu poskytují legendy. Prameny se shodují v tom, že se narodil okolo roku 550. Někteří badatelé uvádějí jako rodiště Skotsko, jiní Irsko. Jeho jméno je odvozováno z waleského Owendyl, co je podobné i se způsobem psaní tohoto jména Wendelyn. Ve svých dvaceti letech se Vendelín rozhodl putovat do Říma a odsud odejít do Trevíru, kde se usadil jako poustevník a u šlechtice přijal službu pastýře. Vendelín pásl vepře, později ovce a přitom se oddával rozjímání a modlitbám.
Legenda tvrdí, že i když pásl své stádo sebedál, vždy se navrátil na statek ve stanovenou hodinu. Stal se opatem kláštera v Tholey, kde také v roce 6l7 zemřel. Na jeho hrobě byla vystavěna kaplička, která byla později nahrazena kostelem, v jehož blízkosti vzniklo i město St.Wendel, které se stalo poutním místem. Sv. Vendelín je patronem Sárska, kraje kolem Mosely. Je pokládán za patrona vesničanů, rolníků, ochránce pastýřů, domácího zvířectva a hlavně stád ovcí.
Na moravských Kopanicích se často nechávala sloužit mše svatá ke sv. Vendelínovi za ochranu dobytka. Obyvatelé Bílých Karpat byli odkázáni na chov dobytka, který byl jejich nejcennějším majetkem. Projevovalo se to četnými prosbami - otčenášky ke sv.Vendelínovi, které četl kněz každou neděli v kostele z kazatelny. Podle starohrozenkovského faráře Josefa Hofera prosili Kopaničáři takto:
Prosím ich, velebný panáčinku, něsem ím na omšu sviatú za kravu nebo za našu sviňu nebo za naše prasce. A když je kněz upozornil, že není možno sloužit mši za zvířata, honem se opravili. Chcela sem povedzec k sviatému Vendelínku za ochranu našej kravy, aby nám niejako něochorela. Čo bysme si, Bože mój, počali, keby ochorela a vzala zkazu?
Ke sv. Vendelínkovi byly skládány i modlitby, které můžeme najít ve starých písňových špalíčcích. Ani svátek sv. Šimona a Judy (28.října) není nijak tradicí zafixován. K těmto svatým se pojí řada průpovídek a předpovědí, jež se váží k blížící se zimě.

	Šimona a Judy, 
	zima je všudy.
	Šimona a Judy, 
	tvrdnou na poli hrudy.
	Šimona,Judy, 
	zima leze z půdy
	a nemá-li moci, 
	příjde na Vše svaté v noci.
	Šimona a Judy, 
	vytáhni hlédača z búdy.
dr.Ludmila Tarcalováwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund