Číslo: 45
15.11.1999
Článků: 70

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Náplň a hlavní cíle činnosti Společenstva podnikatelů
Burza středních škol okresu Uherské Hradiště
NO TO SE POVEDLO !
Kvalita ve stavebnictví
Kvalitní SW jsou i na našich školách
Rozpis lékárenských služeb

Náplň a hlavní cíle činnosti Společenstva podnikatelů
v pohostinství a ubytování okresu Uherské Hradiště
(dokončení)
Jednotlivec má jen malou šanci, avšak společenstvo jednotlivců se společným problémem snadněji dosáhne úspěchu. Toto platilo vždy v minulosti a bude platit i v budoucnosti. Nepomůžeme-li si sami, nepomůže nám nikdo, a ani nemůžeme očekávat, že nám bude někdo z vlastní iniciativy pomáhat.
Společenstvo podnikatelů v pohostinství a ubytování okresu hodlá své zájmy obhajovat nejenom v místních podmínkách, ale i v celostátním měřítku. Vždyť každého z nás se týkají současné problémy v podnikání jako takové, počínaje daňovými zákony (daň z příjmů, daň z přidané hodnoty), v současnosti velmi diskutovaný problém povinného zavedení kontrolních registračních pokladen, poplatků Intergramu a Ochrannému svazu autorů a tak podobně.
Přirozeně, že tady váha našeho Společenstva nestačí, proto se zapojíme do činnosti profesních sdružení s celostátní působností, jako je například Národní federace hotelů a restaurací České republiky, Sdružení podnikatelů v pohostinství a cestovním ruchu České republiky, Moravsko-slezská unie podnikatelů v pohostinství a cestovním ruchu, Regionálním sdružením pro rozvoj cestovního ruchu Slovácko. Potěšitelný je zájem samosprávných orgánů, nejdéle spolupracujeme s Městským úřadem v Uherském Hradišti, úspěšná spolupráce byla navázána rovněž s Městskými úřady v Uherském Brodě a Hluku.
V rámci činnosti chceme členům zabezpečit i určitý servis formou vydávání informačního zpravodaje, prostřednictvím kterého můžeme poskytnou informace o změnách v daňové legislativě, hygienických zákonech, právního poradenství, o činnosti Společenstva, odborné problematice, výměnu poznatků, informací o dodavatelích a společném působení na ně atd.
Na druhé straně je třeba si uvědomit, že činnost Společenstva není možná bez nadšení pro naši činnost a svým způsobem spojená i s určitou osobní obětí, jelikož není nijak honorována. Roční poplatek 500 Kč s přihlédnutím k počtu členů je poplatkem symbolickým, zejména velmi drahým je čas aktivně pracujících podnikatelů, kteří jej obětují na úkor vlastního podnikání.
Proto všem členům představenstva dík a veřejné poděkování za čas, energii i provozní prostředky, které investovali do zabezpečení dosavadní činnosti Společenstva.
Uvítáme jakoukoliv formu zapojení dalších podnikatelů, kteří rozšíří řady členské základny Společenstva a zapojí se jak do práce statutárních orgánů, tak i do práce na organizaci dílčích akcí a úkonů, které na Společenstvo v budoucnu čekají.
Od ustavení Společenstva uplynulo jen pár měsíců, kterým předcházelo přípravné období, kdy se formoval profil Společenstva jak z hlediska stanovení cílů, tak i po stránce personální, byly navazovány kontakty s budoucím partnery, hledaly se cesty pro konkrétní naplňování přijatých záměrů, aby nezůstalo u planých slov. Výsledky tohoto krátkého období mne opravňují vyslovit přesvědčení, že Společenstvo podnikatelů v pohostinství a ubytování působící na teritoriu okresu Uherské Hradiště bude důstojným reprezentantem výše uvedených oborů, jeho činnost bude tvůrčí a smysluplná a bude schopna poskytovat profesně odborné zázemí svým členům.
Radek Komárek, tajemník představenstvaBurza středních škol okresu Uherské Hradiště
Vybrat si vhodné povolání, zvolit správnou střední školu je problém, který musí každoročně řešit všichni žáci 9. tříd základních škol. Jak ukazují zkušenosti z minulých let, Burza středních škol může jim i jejich rodičům toto rozhodování usnadnit. Letošní ročník Burzy proběhne ve dnech 18. a 19. listopadu 1999 ve velkém a malém sále Klubu kultury v Uherském Hradišti, pro veřejnost bude otevřena ve čtvrtek od 10 do 18 hodin, v pátek od 8 do 18 hodin.
Na Burze se budou prezentovat všechny střední školy, tj. gymnázia, střední odborné školy, střední odborná učiliště, vyšší odborné školy našeho okresu i některé přihlášené školy z jiných okresů. Rodičům, žákům základních a středních škol a výchovným poradcům budou k dispozici nejen letáky a brožury o školách, videozáznamy, ukázky výsledků praktické výuky, ale zástupci jednotlivých škol také zodpoví jejich případné dotazy týkající se studia. Akci připravuje Školský úřad v Uherském Hradišti ve spolupráci s úřadem práce.
Bohuslav Jandásek, ředitel školského úřaduNO TO SE POVEDLO !
Důležité informace pro obyvatelstvo
Vážení spoluobčané, Obecní úřad si Vás dovoluje upozornit na možné problémy přechodu roku 1999-2000.
Z tohoto důvodu doporučujeme:
1. Mít k dispozici:
- rozumnou finanční částku
- rozumnou zásobu čerstvých potravin a o něco větší zásobu trvalých potravin
- zásobu balené pitné vody
- nabité baterie pro rádia a baterky, svíčky, zapalovač a zápalky
- dostatek PHM /benzín, nafta, plyn/ ve svých vozidlech
- plné propan-butanové láhve
- připravené užívané léky a doklady
- v případě možnosti prověřený kotel na pevná paliva se zásobou pevných paliv (dřevo, uhlí)
2. Doporučujeme omezit telefonování z pevných i mobilních stanic z důvodů možnosti přetížení sítě a nemožnosti se dovolat potřebným v období 31.12.1999 a 1.1.2000.Kvalita ve stavebnictví
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, oblastní kancelář Zlín, zve na seminář "Kvalita ve stavebnictví" - autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby. Práva a povinnosti autorizovaných inženýrů a techniků působících ve stavebnictví.
Seminář se bude konat v Kinosálu PSG, a. s. Zlín, Zarámí 4077, Zlín dne 16. listopadu, začátek v 9.00 hodin, prezence od 8.30 hod. Účastnický poplatek činí 490 Kč. Podrobné informace, tel.: 067/ 31 318, 84 84 60.Kvalitní SW jsou i na našich školách
Moderní doba si vyžaduje i žáky připravené na nejmodernější zařízení se kterým se mohou setkat nejenom ve velkých podnicích ale i u drobných podnikatelů. Trend v oblasti výpočetní techniky jde velmi rychle kupředu. O tom se přesvědčujeme na každém kroku v oblasti podnikání. Zahraniční školy ale i jejich nadřízené organizace si toto velmi rychle uvědomily a své školy vybavují nejmodernější technikou.
Škola COP technické v Uh. Brodě se o tom přesvědčila při návštěvě školy v Ferlachu. Tato vyšší technická škola je vybavena na vysoké úrovni, je to i pochopitelné vždyť učí puškařské obory pro 60 zemí západního světa. Je potěšující, že udržuje velmi přátelské kontakty s Uherskobrodskou školou COPt, která má v této škole vzor a snaží se je ve všech oblastech dohnat.
Několik malých příkladů snahy COPt: škola ve Ferlachu zakoupila moderní SW PRO/EINGENEER pro výuku CAD-CAM. Vedení školy v Uh. Brodě se tak dlouho snažilo o získání tohoto finančně náročného programu až ho díky pochopení ČZ a.s. dostalo do užívání a jejich žáci se na tomto nejmodernějším programu již učí. Moderní strojírenská výroba se v dnešní době neobejde bez kvalitních CNC strojů. Drobní podnikatelé, kteří již tyto stroje vlastní jsou velmi vděčni COPt za to, že žáky připravuje na nejmodernějších strojích typu HURCO, EBOSA a EMCO, které splňují ty největší nároky na výuku v programování.
Vždyť v letošním roce nezůstal ani jeden absolvent této školy bez práce. Když jsme se zeptali ředitele Mgr. Milana Pechalana další cíle této moderní školy odpověděl nám. Děláme všechno pro to abychom školu ve Ferlachu dohnali a abychom se stali takovou školou jak oni, pro východní Evropu. První krůčky se nám již podařily, zmodernizovali jsme školu a učíme i pro Slovensko. V současné době máme u nás 10 žáků z Ferlachu na 3 týdenní stáži a tito jsou nejenom u nás, ale i v Uh. Brodě velmi spokojeni. Takto referovali i pana starostu města Uh. Brod Ing. Kryštofa, který je velmi srdečně přijal a jako odborník z ČZ a.s. velmi zasvědceně s nimi diskutaval. Potěšilo ho i dobré hodnocení skutečností, že se naši žáci v konfrontaci s žáky jiných zemí nemusí za to co umí stydět, říká Mgr. Milan Pechal ředitel školy a zároveň vedoucí projektu MŠ MT ČR pro česko-rakouskou spolupráci.
Rodiče žáků 9 tříd se mohou přijít na tuto školu podívat při dnu otevřených dveří, který se uskuteční 26. a 27.11.1999.
TBRozpis lékárenských služeb

Uherské Hradiště
15. listopadu - Štěpnice
16. listopadu - Poliklinika
17. listopadu - Masarykovo nám.
18. listopadu - Vodní
19. listopadu - Havlíčkova
20. listopadu - Nemocnice
21. listopadu - Havlíčkova
22. listopadu - Františkánská

Uherský Brod
15. - 21. listopadu - Sídliště
22. listopadu - U kašny

Pohotovostní služby stomatologie
15. listopadu - MUDr. Chytrá, Babice, tel.: 58 57 53 
16. listopadu - MUDr. Měrková, Uh. Ostroh, tel.: 59 14 56
17. listopadu - MUDr. Chrástková, Uh. Hradiště, tel.: 55 34 00
18. listopadu - MUDr. Jurásek, St. Město, tel.: 54 32 21
19. listopadu - MUDr. Jeřábek, Uh. Hradiště, tel.: 55 36 54
20. listopadu - MUDr. Pačka, Kunovice, tel.: 51 23 92
21. listopadu - MUDr. Pokorná, Uh. Hradiště, tel.: 56 44 75
22. listopadu - MUDr. Jurásek, St. Město, tel.: 54 32 21
Stomatologická pohotovost je poskytována ve všední dny vždy od 15.30 do 17.30 hodin. Ve dnech volna pak od 8.30 do 13.00 hodin. V případě nutnosti se obraťte na nemocnici v Kyjově, tel.: 0629/60 11 11.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund