Číslo: 5
02.02.1998
Článků: 43

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Uherský Brod - město čerstvého povětří
Z klenotnice moravy

Uherský Brod - město čerstvého povětří

Uherský Brod má v současnosti necelých osmnáct tisíc obyvatel. K samotnému Brodu přináleží ještě Maršov, Újezdec, Těšov a Havřice. Zastupitelstvo má dvacet sedm členů, rada je devítičlenná. Starostou města je už druhé volební ing. Jiří Veselý, zástupci starosty jsou Stanislav Zápeca a PhDr.Jan Kočař. Posledních voleb se zúčastnili tyto strany:
Kulturu v Uherském Brodě má na starosti Dům kultury, pod kterým je vedena většina souborů a zájmových kroužků. Čest a slávu města šíří po léta úspěšně po celém světě pěvecký sbor Dvořák, smíšený dětský pěvecký sbor Komenius, lidový soubor Olšava v čele s Lubošem Málkem a Olšavěnky, Šabla, gymnazisté mají založený soubor Jakub, ochotnický divadelní soubor a další zájmové kroužky. Sokol i Orel mají už dlouholetou tradici, TJ Spartak je znám příznivcům fotbalu i hokeje. Milovníci tenisu, volejbalu, basketbalu si také mohou přijít na své. Dům dětí a mládeže i základní umělecká škola se ve svých kroužcích starají o volný čas dětí. Základních škol je v aglomeraci pět. Ze středních škol je nejznámější brodské gymnázium, pak integrovaná škola při Slováckých strojírnách, střední odborná škola a učiliště.
Z kulturních akcí znají Broďané i okolní hlavně růžencovou pouť, která bývá pravidelně první neděli v říjnu. Díky výsadnímu právu, které Uherský Brod dostal, bude tato pouť i na počátku května společně s polským městem Czenstochowa. Jak nám řekl starosta Veselý, jedná se letos o tom, že tato pouť bude armádní a probíhají jednání s rektorem Vysoké vojenské školy ve Vyškově. Tradiční jsou také už Uherskobrodské dny učitelů, které jsou založeny na tradici spolupráce s univerzitami. Od roku 1991 bývají v červnu jarmarky. Jedno z družebních měst Brodu - holandský Naarden, dal podnět k založení Dnů Naardenu.
Další družební města jsou Nové Město nad Váhom, Watertown z USA a Tsukiyono z Japonska. Družba s tímto městem je podpořena vzájemnými návštěvami dospělých i dětí. I v letošním roce se připravuje výměnný pobyt mezi japonskými a brodskými dětmi. Ve svém městském časopise mají Japonci stránku věnovanou spolupráci mezi městy, která má název Dobrý den a v kulturním centru je postavena brodská hospoda stejného jména. Při ní je také malý pivovar, kterou vlastní majitel sklárny na ruční sklo. Zákazníci si mohou sami vlastníma rukama vyrobit skleněné dárkové předměty. Ročně tímto místem projde jeden milion návštěvníků. Hvězdárna, která byla dostavěna v roce 1961, je taktéž, podobně jako Muzeum Jana Amose Komenského, hojně navštěvovaná hlavně školní mládeží.
Na sídlišti je postavena velká poliklinika, která slouží spádově celému Brodsku. Prozatím nemá lůžkovou část, ale i ta se v brzké době bude zřizovat. Základní zdravotní péči poskytují privátní lékaři všech oborů.
V Uherském Brodě je několik sídlišť různého stáří. V sedmdesátých letech bylo postaveno sídliště Pod vinohrady, počátkem devadesátých let pak Olšava, v loňském roce byly dokončeny byty v Neradicích. Myslím si, že je to jedna z nejzdařilejších staveb, která se týká bydlení, říká starosta. Většina Brodu je plynofikována. Poloha Brodu s výrazným fénovým prouděním zaručuje obyvatelům čisté ovzduší. Nejvýznamnější investicí za poslední roky byla výstavba čističky odpadních vod, která zabezpečila čistotu vody v Olšavě. Její kapacita je zdaleka nevytížená, a proto se uvažuje o napojení některých okolních obcí. Některé studie jsou již připraveny.
Nejvýznamnější kulturní památky ve městě jsou radnice, muzeum a také část brodského opevnění je ještě dobře vidět. V obci žila ještě před válkou významná komunita židů, po kterých zůstala zachována synagoga a židovský hřbitov. V roce 1993 bylo v Brodě setkání těch, kteří přežili holocaust. Této akce se zúčastnil i izraelský velvyslanec a stovky lidí, kterým tento pietní akt nebyl ani dnes lhostejný. Hřbitov, který byl v loňském roce poškozen vandaly, je už zčásti opraven. Dominikánský klášter je památka ze 17. století.
Z průmyslu jsou nejvýznamnější Česká zbrojovka a Slovácké strojírny, které po léta zaručovaly pracovní příležitosti pro tisíce lidí z okolí.
Jindra VáverkováZ klenotnice moravy
Z lednového kalendáře
V měsíci únoru nacházíme v liturgickém kalendáři řadu svatých, ke kterým se pojí mnoho zvyků a obyčejů. Již v prosincovém povídání jsme se zmínili o svátku Hromnic - Očišťování Panny Marie (2.února). V tento den se slavilo obětování Vykupitele a očišťování Panny Marie. Tento den byl pokládán za svátek Světla. Při bohoslužbě se světily velké svíce, které si ženy odnášely domů. V domácnostech se rozžíhaly při bouřkách, modlilo se při nich za odvrácení bouřek a jejich škod. Odtud se nazývají svíčky hromničky a slavnost Hromnice.
K patronům pomáhajícím v nemocech patří sv.Blažej , zn. bezstarostný, biskup a mučedník, který se narodil v Malé Asii a zemřel počátkem 4.století. Jeho svátek se slaví 3.února.Blažej byl lékařem a legenda praví, že přišla k němu matka s chlapcem, aby mu vytáhl z krku kost. Světec se dotkl chlapcova krku a ten se uzdravil. A tak byl Blažej uctíván jako ochránce proti bolestem v krku. Z této legendy vznikl církevní obřad udělování svatoblažejského požehnání se dvěma zkříženými svícemi pod krkem. Říkalo se, že se chodí pro Blažeje. Tento úkon je znám již ze l2.století. Doprovázela jej modlitba ke sv.Blažejovi, která měla zmírnit otoky hrdla. V tuto dobu bylo pokládáno svatoblažejské požehnání za povinnost pro všechny členy rodiny. Hořící svíci byla odedávna přisuzována velká moc. Věřilo se, že vše, co přijde do styku s ohněm, je posvěcené, očištěné a mocné. Víru v moc Boží, ale také v moc ohně dotvrzuje formulka, kterou se kněz modlí při udělování svatoblažejského požehnání.
Na přímluvu sv.Blažeje biskupa a mučedníka ochraňuj tě Bůh od krčních nemocí a veškerého jiného zla. Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.
Tento den se uctíval jako poloviční svátek, nepředlo se, nedělaly se těžké práce. Z jeho síly uzdravovat krční nemoci vzniklo i patronství - je tedy patronem soukeníků, lidí, kteří pracovali s vlnou a nejčastěji trpěli nemocemi průdušek.
5.února má svátek sv.Háta (Agáta), zn. dobrá, panna a mučednice, která žila ve 3.století a pocházela z Catánie, ze vznešeného rodu. Bránila se známosti s mužem ze senátorské rodiny, který ji označil za křesťanku, za což byla pronásledována a různými způsoby mučena. Byly jí odříznuty prsy a snad i proto se stala patronkou žen při bolestech prsou. Sv.Háta je však i patronkou proti ohni a v den jejího svátku se světíval chléb a voda, která měla chránit domy, stáje, sklepy, komory, stodoly a zahrady. Svěcená voda měla vyhnat škůdce z polí a zahrad, aby jím ocún a žúžel všelijaká neuškodila. věřilo se, že kdo se posvěcené vody o svátku sv. Háty napije, v tento den ho neuštkne žádný had. Sv.Hátu lidé prosili:

	Svatá Háto, prosíme za to,
	nedopúšťaj našemu příbytku,
	ani našému dobytku.
V tento den se psalo svěcenou křídou na dveře hospodářských budov: Dnes je svaté Háty den, vystěhujte se všechny myši ven. V Nové Lhotě na Horňácku se v tento den nepracovalo a často se několikrát přes den chodívalo volat do sklepa:

	Hady, žaby, ščúry sem,
	svatá Háto vyžeň ven.
Nedodržování těchto obřadních příkazů by prý mělo za následek, že do jizby by chodila žúžel , v domě by se zdržovali hadi. Sv.Apolena, jejíž jméno znamená cudná, čistá, panna a mučednice, žila v polovině 3.století v Alexandrii.Její svátek se slaví 9.února. V době pronásledování křesťanů byla zfanatizovaným davem bita do tváře a s výhružkami, že nevzdá-li se své víry, bude zaživa upálena. Při bití jí byly vyraženy zuby, proto je vzývána jako ochránkyně při bolestech zubů. Sama pak vešla na hořící hranici. V únorové dny bývají často husté mlhy . To dotvrzuje i pořekadlo:Svatá Apolena bývá v mlze často zahalena. Na lidových obrázcích na skle je sv.Apoléna zobrazována, jak drží v ruce kleště, jež svírají zub.
Svátek sv.Matěje se slaví 24.února. Jméno Matěj v překladu znamená Bohem daný. Stal se jedním z 72 Kristových učedníků, byl svědkem jeho učení, smrti i zmrtvýchvstání. Za hlásání evangelia byl přivázán ke kříži, kamenován a nakonec sekyrou sťat. Snad právě pro tuto skutečnost byl zvolen mezi l2 apoštolů místo Jidáše. Je vzýván jako patron při volbě stavu, ale také jako patron řezníků a stavebních řemeslníků. Den sv.Matěje je považován za jeden z nejdůležitějších dnů v hospodářském roce. Všechny zvyky , obyčeje a magické praktiky prováděné v tento den mají výslovně hospodářský ráz. Svátek sv.Matěje je také považován za jeden z nejdůležitějších dnů v hospodářském kalendáři. I přesto, že je Matěj vzýván jako patron při volbě stavu, všechny zvyky a obyčeje a magické praktiky prováděné v tento den mají výslovně hospodářský ráz. Na den sv.Matěje vybíhaly děti bosy do sadů a zahrad, třásly ovocnými stromy nebo je otloukaly holemi a volaly:

	A ty svatý Matěji, máme k tobě naději,
	abys nám dal úrodu, na tu našu zahradu.
	Voláme, voláme na sv. Matěje, 
	ať se můj hlas kamkoliv rozejde,
	tam mráz škodit nebude,
	obilí, ovoce všude dost bude.
Zvláštní bylo vybíhání žen s nahým dítětem na zádech do zahrady, kde obcházela mezi stromy a říkala.

	Dnes je svatého Matěje,
	Nesu nahého na těle, 
	aby nám nadělil ovoce dosti
	do sytosti.
Ke svátku sv.Matěje se pojí i řada pranostik a průpovídek: Na sv.Matěje, léta naděje. Svatý Matěj zimu tratí, a když ju netratí, tož ju obohatí.
dr. L. Tarcalováwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 1 sekund