Číslo: 17
25.04.2000
Článků: 99

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Ten dělá to a ten zas tohle
Jak se žije na Stupavě

Ten dělá to a ten zas tohle

"Tato výstava je výsledkem mezinárodní spolupráce. Vládne v˙ní duch J. A. Komenského," říká ředitel Pavel Popelka.
Narozen 12. března 1949 ve Strání. V˙mládí vychutnával zemědělskou kulturu v˙archetypálním stylu, poznával již končící lidovou kulturu. Ostatně tyto zážitky z˙dětství jej vedly právě k˙národopisu, i když ani tato cesta nebyla přímá a snadná. "Tehdy jsem si vybral leteckou strojní průmyslovku v˙Uh. Hradišti a první chvilky byly dost krušné. Bylo to totiž setkání s˙industriálním životem," prozrazuje na sebe PhDr. Pavel POPELKA, Csc., ředitel Muzea J. A. Komenského v˙Uh. Brodě.

Po absolvování SPŠ v˙Uh. Hradišti nastoupil studium vysoké školy, přesněji filozofické fakulty, obor sociologie a etnografie. "Po ukončení vysoké školy jsem si hledal odpovídající místo a vybral jsem si nakonec to nejmenší muzeum, Muzeum J. A. Komenského v˙Uherském Brodě, kterému jsem zůstal věrný až do dneška."

Jak vypadalo původní muzeum?
"Původní podoba byla dost ubohá. Pamatuji doby, kdy jsme si museli topit v˙kamnech, a zabral-li se člověk do práce, často jej teprve zima přinutila znovu zatopit. Na vodu jsme chodívali do pumpy, v˙expozicích jsme se střídali a do depozitáře nechtěl nikdo chodit, jelikož tam byl silný zápach slámy. Muzeum nemívalo ani finance, ani prostory, expozice byla zastaralá. Přesto jsem této době vděčný, protože jsem všechny exponáty několikrát stěhoval. Vzhledem k˙tomu, že mi každý předmět prošel mnohokrát rukama, dnes vím přesně, jak vypadá a co mám tedy hledat."

Jaká byla Vaše cesta k˙funkci ředitele?
"Když jsem byl na vysoké škole, uměli nás naši profesoři zapálit pro věc. O totéž jsem se snažil i já při svém příchodu do tohoto muzea. Měl jsem štěstí, že v˙té době přišlo do muzea spousta mladých lidí. Prováděli jsme spolu spoustu kolektivních výzkumů, například na Kopanicích, kde jsem si udělal velké zásoby materiálu. Pak přišla doba běžné práce, byl jsem vedoucím a občas i podvedoucím (díky socialistické době) historického oddělení. Někdy to za minulého režimu nebylo zrovna snadné, jelikož jsem byl vychován na vesnici, kde byl veškerý život kořeněn náboženstvím. Přišel rok 1969, který přinesl konkurs na obsazení místa ředitele Muzea J. A. Komenského. Byl jsem druhý, ale vzhledem k˙tomu, že ten první se nakonec ukázal jako nevyhovující, stal jsem se prvním."

Co bylo Vaším prvním počinem v˙této funkci?
"V˙tu dobu bylo muzeum ještě pro veřejnost uzavřeno a k˙tomu se připravovalo 400. výročí J. A. Komenského. Dlouho jsme s˙městem vedli spory díky tomu, že nebyly k˙financím na oslavy stanovené priority. Nakonec se muzeum k 400. výročí Komenského podařilo celé zrekonstruovat a od té doby začala i nová kvalitní spolupráce s˙městem, muzeu se podařilo do města přinést peníze, poskytlo prostor pro japonskou zahradu a přispívá k˙dobré kulturní atmosféře města. Významnou etapou rovněž byl přechod mezi státní muzea a dnes spadáme pod Ministerstvo kultury. Po získání finančních prostředků jsme začali budovat moderní muzeum a výrazněji profilovat svoji specializaci na mezinárodní komeniologické centrum. Uherský Brod byl totiž vždy známý tím, že dával i za normalizace prostor tabuizovaným tématům, naše mezinárodní kolokvia vždy budila velký ohlas. Změnili jsme také podobu muzejní činnosti pro veřejnost, začali jsme budovat muzeum s˙živými programy. Dnes máme obrovskou výstavní plochu, uprostřed muzea je atrium, kde pořádáme nejrůznější vernisáže, sponzorské večery, folklórní dny a podobně."

Co se dělo po vybudování depozitáře a ostatních prostor?
"Dne 17. 3. 1992 došlo ke slavnostnímu znovuotevření muzea pro veřejnost, a to samotným prezidentem republiky Václavem Havlem. Muzeu byla dokonce udělena morální podpora UNESCO. Pak zase začala denní práce. Zpočátku se zde konalo neuvěřitelné množství výstav - 16 až 20 výstav ročně. S˙vysycháním státní kasy jsme také museli trochu brzdit svůj rozlet. Vydávání různých publikací i počet výstav jsme neustále museli korigovat podle množství financí. Neomezujeme se pouze na práci v˙kancelářích, ale snažíme se zlepšovat informační systém. Vše, co bylo zapsáno v˙inventárních knihách, se snažíme převést na počítačové nosiče, snažíme se vybudovat největší komeniologickou knihovnu na světě, kde shromažďujeme jeho díla, díla o něm i díla výtvarná vycházející z˙tvorby Komenského - například Labyrint světa a ráj srdce byl zpracován v˙mnoha variantách. Shromažďujeme také filmy a zvukové nosiče."

Každým rokem se Vám však podařila nějaká ta "výstavní bomba". Letošní je Schola ludus.
"Tato výstava je výsledkem mezinárodní spolupráce. Její návštěvnost je vskutku vysoká. Vládne v˙ní duch J. A. Komenského; je voláním po tom, aby škola byla hrou. Po této úspěšné výstavě bude následovat výstava subtilnější, ale umělecky velmi přínosná "Česká a slovenská grafika". Pro muzejní veřejnost jsme před třemi lety založili poměrně atraktivní a přínosnou odbornou akci s názvem Musaionfilm. Jedná se o nesoutěžní přehlídku muzejní videotvorby, která by měla česká muzea inspirovat a podněcovat na poli výroby filmů s muzejní tematikou. Domnívám se, že jsme v˙tomto ohledu dost kreativní. Filmů, které natočilo pouze naše muzeum, jsou již desítky a podle zájmů návštěvníků je promítáme na velkoplošnou obrazovku i v expozicích. Návštěvníci si sami zvolí téma z˙našeho regionu, které je zajímá."

Na nezájem veřejnosti si tedy nestěžujete?
"Hlavním posláním je samozřejmě komeniologie, ale nezapomínáme při tom ani na region. Neustále hledáme vazby muzeum - město - region. Na některých příštích výstavách tedy budeme představovat jednotlivé obce, přibližovat jejich kulturu. Náš pracovní kolektiv nemůže ani zvládnou všechny akce, které by chtěl dělat. Neustále musíme pracovat s˙veřejností (viz atrium nebo Schola ludus). Mohu říci, že jsme si již vychovali své obecenstvo a každá výstava je pro ně určitým svátkem. Našli jsme v˙tom své uplatnění, smysl, proč by tady měla muzea být."

Vaše soukromá iniciativa však sahá také k˙publikování psaných děl a interpretacím divadelních her.
"Nerad o tom na veřejnosti hovořím. Ale když už jste se zeptala, vydal jsem Příběhy v˙písně zakleté, Příběhy z˙Moravských Kopanic, Písně z˙Bystřice pod Lopeníkem. Mým nejbližším cílem je vydat Písně z˙Březové a Strání, jelikož ze Strání pocházím. Pokud jde o autorskou tvorbu, prvním dílem, kterým jsme naprosto šokovali, byla hra Všichni tam musíme s˙podtitulem Imaginární folklorní pořad dějově plynoucí od prvního hříchu k˙poslednímu soudu, přes peripetie dělení státu s˙výrazným entuziasmem z˙umírání a s lustracemi účinkujících. Půl roku před uvedením této hry jsme si rozdělili scénu (tedy stát) a vysmívali se všem věcem, které z˙toho vznikly, i všemu, co dělení státu provázelo. Další hrou byli například (Z)malovaní zbojníci, kde jsme utahovali z˙mýtů o slovenských a moravských zbojnících. Ukázali jsme zbojníka zarámovaného do folklóru, kterému nakonec sám Anděl strážný podkopl nohy na šibenici. Posledním dílem je prozatím Do roka a do dna aneb Osudy, ostudy, písně při pití a opití, kde jsem osobně účinkoval."

Text: Jana Hlavačková
Foto: Pavel PaškaJak se žije na Stupavě

Stupava je v malebném údolí potoka Stupavky
Původ jména pochází od tamější říčky, v dalším toku zvané Kyjovka. Osada byla založena po r. 1690, největší osídlení probíhalo v letech 1695 - 1705. Stupava měla všechny předpoklady pro dobytkářství. Nízké ceny zemědělské prvovýroby, neúroda a živelné pohromy přispěly k vyprodání usedlostí a vystěhovalectví z obce. Zemědělství bylo při své malé výnosnosti ve Stupavě vedlejší zaměstnáním. Hlavním zdrojem obživy bylo původně pálení dřevěného uhlí, práce ve skelných buchlovských a koryčanských hutích a pak při těžbě dříví v buchlovských lesích. Skelné hutě modernizoval v roce 1823 Samuel Reich. Hlavním povoláním se po zrušení skláren v Koryčanech a po zastavení výroby ve sklárnách ve Starých Hutích stalo pro zdejší obyvatelstvo zemědělství a dřevařství. V obci byla čilá výroba perleťového zboží, které se připomíná v r. 1924 a 1939. Chudoba vyháněla obyvatele za prací, roku 1945 odešly desítky lidí do pohraničí. V současné době je v obci přihlášeno k trvalému pobytu 162 občanů. Tento počet se přes víkendy rozroste asi na 500. Přijedou chalupáři a chataři, kteří v současné době osídlují přes 80 chalup a 10 chat. Přijíždí sem obyvatelé Prahy, Brna, Uh. Hradiště, Bučovic, Hodonína, Kyjova i Zlína. Svou "chaloupku" zde má i tenisový reprezentant České republiky Jiří Novák.

"Návrh znaku a praporu obce schválilo zastupitelstvo 31. 3. 2000 a spolu s usnesením bylo zasláno ke schválení do Parlamentu ČR. Autor návrhu znaku a praporu obce heraldik Miroslav J. V. Pavlů ze Zlína připomněl původní způsob obživy stupavských usedlíků a v návrhu je zobrazen milíř k pálení dřevěného uhlí, ruchadlo a bývalá pečeť Stupavy, která představuje dubovou větvičku se žaludem. Vládu Petřvalských, za kterých osada vznikla, symbolizuje zlato-modré polcení štítu, které představují erbovní barvy Petřvaldských," říká starosta obce - dvaačtyřicetiletý Nezávislý Rudolf Škrabal, který Stupavě starostuje od roku 1991 (s měsíční přestávkou v roce 1999).

Naše obec není výjimečná
"Obec se nijak nevymyká podobným malým obcím v rámci okresu. Jako všude se potýkáme s nedostatkem financí, pracovních příležitostí, úbytkem obyvatelstva, a tím pádem stále se zhoršující dopravní obslužností," vyjmenovává starosta. V obci již není od roku 1975 ani školka, ani škola, které se z důvodů malého počtu žáků zrušily a od té doby navštěvují děti MŠ i ZŠ v Koryčanech. "Budova školy se rekonstruovala na kulturní zařízení. To je využíváno jednou až dvakrát do roka pro konání taneční zábavy nebo společenského večera. Jinak je celé kulturní zařízení v podstatě nevyužito - nepočítáme-li pravidelná zasedání obecního zastupitelstva. Občas se v těchto prostorách konají rodinné oslavy nebo posezení pro pozůstalé v případě, že se poslední rozloučení konalo v místním kostele sv. Klimenta a tělesné ostatky byly uloženy na místní hřbitov

Máme problémy s odpady
"Jako všude v civilizovaném světě i naše obec má problémy s odpadem. Ale ne v tom smyslu, že neví, jak nebo kam má odpad uložit. Trápí nás bezohlednost a neukázněnost lidí, kteří se nedokáží nebo nechtějí přizpůsobit zákonným normám. Sami nádobu na vývoz komunálního odpadu nemají, do velkoobjemových kontejnerů vyváží všechno, co nepotřebují, včetně nebezpečných odpadů, a když se po nich chce alespoň minimální příspěvek na vývoz kontejneru, horko těžko je přesvědčujeme, aby poplatek uhradili. Nejsmutnější na tom je, že takovým způsobem se chová i jedna členka zastupitelstva, která také schvalovala obecně závazné vyhlášky týkající se způsobu nakládání s odpadem v obci a jeho úhradu," posteskl si starosta.

Hasiči s námi spolupracují
"Potěšitelné je, že i přes občasné roztržky mezi sebou dokáží v případě potřeby dobrovolní hasiči ve Stupavě táhnout za jeden provaz. To se projevuje nejen při hašení požárů, nezištné pomoci při povodních, ale i v životě obce. Hasiči každoročně ve spolupráci s obecním úřadem zorganizují a provedou sběr starého železa, významně se podílí spolu s kulturní a sociální komisí na akcích pořádaných pro děti a sami pořádají v době prázdnin venkovní taneční zábavu s táborákem - Zbojnickou noc. Letos její termín připadl na 22. července. A proto nejen ti, kteří čtou tyto řádky, jsou srdečně zváni. K tanci i poslechu hraje Boršičanka," láká starosta.

Stupavku se daří regulovat
V loňském roce Povodí Moravy uvolnilo pro horní část Kyjovky - Stupavku - finanční prostředky na II. etapu regulace vodního toku. Znamená to, že vodní tok bude regulován již od kostela po stávající most U Škrabalového v dolní části obce. V průběhu III. etapy, která by měla začít pravděpodobně v srpnu letošního roku, by měl být potok od zmíněného mostu přes zbytek dolní části obce zabezpečen tak, aby při případné povodni voda nezpůsobila žádnou škodu. "Neodpustím si zde vyzvednout precizní práci pracovníků Ekostavby Brno, a. s., závod Hodonín, kteří pod vedením Františka Hillera zabezpečují práce na II. etapě. Lze jen doufat, že uspějí i ve výběrovém řízení na nadcházející III. etapu. Dále můžeme být spokojeni s podnikatelským záměrem Orla, který chce v horní části obce na vlastních pozemcích vybudovat lyžařský areál, což bezpochyby přinese při trochu příznivé zimě příležitostné zaměstnání a navíc to zatraktivní obec v rámci Mikroregionu Buchlov. Největší brzdou tohoto projektu nejsou v současnosti finanční prostředky, jak by si většina z nás mohla myslet, ale nedokonalá a hlavně nepružná legislativa, která nedává stavebnímu úřadu možnost rozhodnout o povolení stavby dříve, než bude schválen dodatek územního plánu obce. V podstatě se čeká na bezvýznamná vyjádření některých orgánů či organizací, které to stejně ve finále neovlivní," řekl starosta.

Něco málo z historie farnosti
Snaha o stavbu kostela a fary sahá až do 18. století. Povolení ke stavbě bylo uděleno císařem roku 1841 na útratu Matice náboženské. Stavební místo darovala Ludmila Berchtoldová - les pro faru a hřbitov, bažinu pro kostel. Vedením stavby kostela a fary byl pověřen stavitel František Růžička z Napajedel. Dozor zajišťoval ing. Antonín Přerovský z Brna. Tesařské práce vedl mistr Šaňák z uherského Hradiště. Nejprve byla postavena fara. V ní bydlel ing. Přerovský. Základní kámen kostela pod věží proti hřbitovu byl posvěcen Chrysostomem Nesrstou, děkanem z Boršic 30. 8. 1857. Kostel byl dostaven roku 1859. Stavba kostela a fary stála zhruba 30 000 zlatých. Farnost byla zřízena 19. 8. 1863. Stupava byla vyfařena z Osvětiman, Koryčanská Huť z Koryčan a Staré Hutě z Buchlovic. Farnost tehdy čítala 1200 katolíků. Vysvěcení kostela i fary provedl 4. 10. 1863 Chrysostom Nestrsta. Roku 1863 navštívil kostel tehdejší olomoucký arcibiskup a pak zajistil pro kostel dárce, kteří zaplatili vnitřní výbavu kostela. Víme, že obraz sv. Klimenta, papeže, na hlavním oltáři dodala firma Koller et. Comp. z Vídně. Obraz Panny Marie Růžencové je od akademického malíře Jana Hlávky z Prahy. Zpovědnici zhotovil stolař Nedvěd ze Střílek v roce 1863. Varhany postavil varhaník Ferdinand Mikscha z Brna - dovezeny byly 14. 9. 1861. Zvon "Umíráček" byl původně ve zvonici v obci. Do kostelní věže byl přinesen po zcizení zvonů nacisty v roce 1942. Větší zvon "Cyril a Metoděj" ulila firma Ditrich Brodek u Přerova v roce 1989. Zvon váží kolem 150 kg, zní tónem E2 a za práci se zaplatilo 18 480 korun. Prvním farářem se stal 22. 6. 1864 páter Vavřinec Sigmund. Hřbitov byl vybudován v letech 1861 - 1863, kdy byl 4. 10. vysvěcen.

Je neustále co budovat
"Jak již jsem naznačil, finanční možnosti obce jsou limitovány. Lze však říci, že zhruba každým rokem se prostaví na opravách a rekonstrukcích asi 200 - 250 tisíc korun. V letošním roce bychom chtěli zbudovat univerzální sportoviště pro nohejbal, volejbal i tenis a v dolní části obce odvodnit místní komunikaci. V obci není zaveden plyn, vodovod ani kanalizace. Budoucnost možná ukáže, že to jednou bude občanům obcí, kteří tyto vymoženosti mají, citelně narušovat rodinné rozpočty. My se samozřejmě těmto pro nás novým věcem nebráníme, ale sami nejsme schopni je vybudovat. A i kdyby se někdy v roce 2025 peníze v budoucím rozpočtu našly, odhaduji zájem ze strany usedlíků i chalupářů maximálně do 30%," dodal starosta.
Text: Jana Hlavačková
Foto: Martin Kučerawww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund