Číslo: 27
06.07.1998
Článků: 56

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Podnikání
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Pro vysvědčení přímo z koncertního zájezdu
Ve Starém Městě hodnotili školní rok
Pozvánka na přednášku
Stolování a jeho proměny v průběhu staletí
POLICEJNÍ TÝDENÍK

Pro vysvědčení přímo z koncertního zájezdu
V pozdních večerních hodinách minulého pondělí, a to těsně před prázdninami se vrátil Uherskohradišťský dětský sbor z Anglie a Německa, kde celý týden rozdával radost ze svého sborového umění.
Byl to jistě skvělý výsledek práce a bohaté činnosti tohoto výborného dětského kolektivu v rámci 20. výročí sboru. K jeho cti slouží velmi kladné hodnocení vysoké umělecké úrovně, obdiv k disciplině a k provedení celého náročného repertoáru zcela zpaměti, a to v několika řečech. Takový to byl ohlas u velkého počtu posluchačů v Anglii i v Německu na naše koncerty.
Úspěšnost koncertního zájezdu spočívala v programové dramaturgii, kterou především tvořila česká duchovní hudba současných autorů P. Ebena, J. Laburdy a J. Slimáčka. Největší odezvu měly skladby P. Ebena - PROPRIUM, J. Laburdy - MISSA CLARA a jejich provedení právě v chrámových prostorách jim dalo onu pravou a neopakovatelnou atmosféru hlubokého uměleckého a duchovního zážitku.
Druhou část programu pak tvořily písně z muzikálů a moravské lidové písně. Velmi zajímavý byl náš koncert v synagoze v městě Northwood, blízko Londýna. Tento koncert pořádala židovská komunita, která má živé kontakty s naší republikou. Ve své synagoze totiž uchovává vzácné bohoslužebné předměty, především však Svitky Bible z českého města. Po likvidaci synagogy a židovské obce města Kolína v období nacismu se všechny tyto předměty dostaly velmi složitou cestou přes Prahu až do Londýna a pak do tohoto města.
Děti z našeho sboru měly před svým vlastním vystoupením možnost slyšet tuto historii i zajímavosti z židovského náboženství přímo z úst představeného synagogy i židovské obce rabína Andrew Goldsteina.
Dalším velkým zážitkem pro dětský sbor byla návštěva významné a prestižní studenské koleje v Bradfieldu, nedaleko Windsoru, kde jsme byli ubytováni. Byla to prohlídka celého studenského areálu spojená s aktivní sportovní činností našich dětí, pak oběd na blízké farmě a projížďka farmou s mnoha zajímavostmi. Večerní úspěšný koncert v bradfieldském kostele sv. Ondřeje byl významnou tečkou návštěvy UHDS v Anglii.
V Anglii jsme také s kratším programem vystoupili ve dvou školách a v jedné z nich jsme si dokonce společně zazpívali. S pohostinností anglických rodin - členů pěveckého sboru ROYAL FREE SINGERS WINDSOR, kteří byli v našem městě před měsícem- byly naše děti velmi spokojeny.
Město Mayen ve SRN nás přivítalo jako své dobré a známé přátele z partnerského města Uh. Hradiště. Vždyť jsme do tohoto pěkného města přijeli již potřetí. V rámci bohatého programu jsme také zpívali v penzionu pro důchodce a svým zpěvem i mládím jsme velice potěšili jeho obyvatele.
O náš pobyt v Mayenu se vzorně starala farnost sv. Klementa u onoho kostela s typickou zakřivenou a pokroucenou věží. V tomto chrámu se v sobotu večer 27.června při bohoslužbě zpívaly skladby Missa clara Jiřího Laburdy a Cantique de Jean Racine G. Fauré. Na nových varhanách nás doprovázel Jakub Macek, náš korepetitor. Tyto zvukově nádherné varhany v ceně 1 milionu DM byly postaveny v roce 1997. Je to vynikající nástroj s bohatými a barevnými zvukovými možnostmi a pro varhaníka je velkou radostí na ně hrát.
Vrcholem celého našeho zájezdu se stal nedělní večerní koncert v kostele sv. Klementa - 28.června. Velké množství přítomných, pozorných posluchačů bylo tou nejpůsobivější a nejúčinnější inspirací pro vynikající výkon dětského sboru z Uh. Hradiště. Slavnostní atmosféru koncertu výrazně podpořila spolupráce s Městským komorním orchestrem Mayen a to díky ochotě jeho dirigenta pana Lorenza Hariga. K naší velké radosti můžeme konstatovat, že největší ohlas u posluchačů získala Missa clara J. Laburdy, který ji věnoval právě našemu dětskému sboru. Všichni jsme měli velikánskou radost z pozorného a vnímavého publika. Návštěvníci koncertu nás příjemně překvapili frenetickým potleskem. To byla nádherná a uspokojivá odměna za náš společný umělecký výkon.
Závěrem velmi rád a upřímně děkuji všem dětem ze sboru za jejich krásný zpěv, vynikající umělecký výkon i za vzornou reprezentaci našeho města. V nemenší míře patří také díky našemu doprovazeči a varhaníkovi Jakubovi Mackovi a paní Lee Slováčkové z Klubu kultury, který byla vedoucí celého koncertního turné. Všem sborovým dětem přeji krásné a klidné prázdniny, vždyť si je plnou měrou zaslouží.
Karel Dýnka, sbormistr UHDSVe Starém Městě hodnotili školní rok
Děti ze St. Města musí postupně projít třemi školními budovami, než dostanou vysvědčení v 9. třídě a ukončí povinnou školní docházku. Žáci prvních a druhých tříd se začínají učit v nejstarší školní budově č.p. 715 na náměstí Hrdinů, třeťáci, čtvrťáci a páťáci zasedají ve školních lavicích sousední budovy č.p. 1000 a odrostlejší děti od šesté do deváté třídy navštěvují nejnovější školní budovu na sídlišti Komenského.
Třídy s nejlepším průměrem na škole jsou podle předpokladu výběrové matematické D třídy. Naopak nejhůře dopadla 7.C s průměrem 2. V letošním roce neprospělo 10 žáků a druhý stupeň z chování obdrželi čtyři žáci. Je však třeba připomenout pochvalu, kterou obdrželo 81 žáků, řekl nám ředitel školy Josef Jurnykl.
Markéta Lapčíková z 9.D získala 2. místo v okresním kole konverzace v anglickém jazyce a Miroslav Štrajt z 9. D byl druhý v celorepublikovém kole soutěže Matematický klokan. Okresní kolo Kolumbiády vyhráli Josef Trubačík a Petra Popelková z 6. D. Starší žáci, vedení učitelem Smetanou, se zúčastnili finále Poháru rozhlasu v Jablonci nad Nisou. Velkými oslavami vyvrcholilo pětileté působení Klubu malých debrujárů na škole, které vede učitel Ondrůšek. Debrujáři a vítězové okresní soutěže Škola hrou byli na zájezdu v Londýně. V soutěži verbířů na mezinárodním folklorním festivalu Kunovské léto se umístnil Martin Baláž z 8.B na druhém místě. Bonbonky na dortu úspěchů dětí ze Starého Města byla tři vystoupení v televizi. Derbujáři účinkovali ve Snídani s Novou a žáci 6.D byli hosty pořadu se soutěží Hip hap hop. Na jejich druhé vystoupení v televizi se můžeme podívat 27. srpna 1998. Již nyní můžeme prozradit celkové druhé místo našich dětí, sdělil ředitel Jurnykl.
MIKIPozvánka na přednášku
Zveme všechny členy ENERGY, příznivce i případné další zájemce na přednášku Dr. Čecha - Léčení pomocí nerostů (krystalů) a význam nerostů v přípravcích ENERGY.
Přednáška se koná ve čtvrtek 9.7. v 17.00 hodin v budově Okresní hygienické stanice v Uh. Hradišti, Stará Tenice 1195, Uh. Hradiště. Informace: Ing. Jiří Duda, tel.: 0632/578 116 nebo 0632/ 551 376 (8.00-15.30).
redStolování a jeho proměny v průběhu staletí
Slovácké muzeum v Uherském Hradišti připravilo pro hlavní turistickou sezónu výstavu nazvanou Stolečku, prostři se!, která je věnována proměnám prostřeného stolu v průběhu sedmi století. Výstava je společným projektem 9 moravských muzeí, která zapůjčila své exponáty dokumentující ve zkratce vývoj stolního nádobí v minulosti běžně používaného v lidovém, měšťanském či šlechtickém prostředí.
Stravování patřilo odjakživa k základním potřebám člověka, kterého hlad nutil k honbě za potravou. Teprve když měl potravy dostatek, mohl si dovolit vychutnat požitek z jídla a rozšířit účast chuťového smyslu úpravou pokrmů, nádob, náčiní a úpravy tabule i na ostatní smysly. Přijímání potravy bylo tedy povýšeno na společenskou událost, obřad, který se řídil zvláštními pravidly. Tato pravidla se měnila v průběhu věků, stanovila nejen přípravu a pořadí jídel, ale i tvarování stolního nádobí a náčiní, a také předepisovala stolovníkům, jak se mají u stolu chovat.
Ve středověku stolovníci vystačili tradičním hrnčířským a dřevěným nádobím. Talíř, jak jej známe v dnešní podobě, se začal používat až v průběhu 16.století. Z počátku jej nahrazovaly chlebové placky, na něž se servírovalo maso a které byly po ukončení hostiny posbírány do košů a rozdány chudině. První typy talířů bývaly čtyřhranné ze dřeva či cínu, u bohatých vrstev, kde sloužily spíše k reprezentaci, pak stříbrné a zlaté.
Od pravěku až do pozdního středověku se udržoval zvyk jíst z jedné mísy, na stolech evropské šlechty se však časem přešlo od společných mis k nádobí a příborům, určeným pro jednotlivé stolovníky. V lidových vrstvách se používání společných mis udrželo hluboko do novověku.
V období vrcholného a pozdního středověku bylo v oblibě mnohotvaré nádobí z cínu, zámožnější vrstvy rády nakupovaly těžké a drahocenné stolní nádobí, aby se mohly chlubit svým majetkem a mocí. Cenné stolní nádobí však plnilo i jinou funkci, bylo výhodnou investicí a v případě nouze mohlo být znovu zpeněženo.
Kromě cínového nádobí a keramiky se v zemích na sever od Alp používalo na stolech nádobí z tvrdé kameniny, v Itálii pak jemná majolika.
Zámořské objevy i obchodování s Orientem rozšířily nabídku nových surovin a znalost nových materiálů. V 17. století se zpestřila strava, začaly se pít i dosud neznámé nápoje. I v našich oblastech se objevil vzácný čínský a později japonský porcelán, který se stal vysoce módní a reprezentační záležitostí ve šlechtických kruzích. Brzy se rozšířila i výroba napodobenin, k nejzdařilejším patřila delftská fajáns, vyráběná Holanďany.
Objev výroby evropského porcelánu v Míšni v roce 1709 a jeho rozšíření přineslo i zkvalitnění hygieny stolování. Konkurentem evropských porcelánek se stala levnější anglická tvrdá kamenina Josiashe Wedgwooda, která koncem 18. století vytlačila i produkci fajánse. Od 2. poloviny 19. století užívaly porcelánové zboží již široké vrstvy Evropanů.
Součástí hostiny bylo i podávání nápojů. Víno se nalévalo z konvic, číše a poháry byly skleněné, dřevěné, stříbrné i zlaté. Středoevropské vyšší společenské kruhy používaly s oblibou importované kvalitní benátské sklo. Pivo se podávalo v keramických nádobách, které je dlouho uchovaly studené. Cínové poháry sloužily pouze ve všedních dnech.
Správné používání příborů činí i dnes při slavnostních hostinách mnohým stolovníkům potíže. Naši předkové to měli mnohem snažší. Ve středověku užívali na polévku lžíce, které měly velikost spíše malé naběračky s krátkou rukojetí, jinak se jedlo rukama. Nůž sloužil ke krájení porcí masa, pokud ovšem hodovníky neobsloužil sám hostitel či jeho pážata. Užívání vidličky se rozšířilo teprve v 17. století, tento nový zvyk byl dlouho přijímán s nedůvěrou a mnohdy i s výsměchem.
Stolování bez příborů vyžadovalo mytí rukou před i po jídle. Na začátku hostiny dal domácí pán pokyn truchsasovi, aby fanfárou na rohy či trumpety, případně hlasitým zvoláním vybídl hosty, aby zaujali své místo a počkali, až jim pážata přinesou vodu. Pážata podávala mísu klečíce a lila na ruce vodu z drahocenné konvice. Kolem krku jim visel ručník, do nichž si stolovníci utírali ruce. Při menších společnostech stačilo jen jedno umyvadlo a jediný ručník. Pokud se hostiny účastnily dámy, byla jim voda podávána dříve než pánům. Byla to voda studená, jen v zimě někdy ohřátá. Zvlášť vybrané společnosti užívaly vodu navoněnou růžovou vodičkou. Pro každodenní používání sloužily k mytí rukou cínové nádoby (lavaba) zavěšené na stěně a naplněné vodou. Stoly bývaly pokryty ubrusy, které byly obyčejně bílé, ve vznešených domech obšité zlatými nebo stříbrnými prýmky a třepením nebo zdobeny vyšíváním. Jíst bez ubrusu bylo pokládáno za neslušné.
Někdy se přes ubrus ještě položil podélný ubrus, připomínající běhoun, do něhož si stolovníci utírali ruce. Od 16. století se rozšířilo používaní ubrousků, později se ubrousky umně skládaly do rozmanitých tvarů a tak sloužily i k dekoraci jídelní tabule. Tehdy byly také často napouštěny vonnými esencemi a voňavkami.
Stolovníci byli během hostiny obsluhováni pážaty, která roznášela jídla. Jejich úkolem bylo v kleče hostu jídlo krájet a podávat sousta. Dámy byly obsluhovány hezkými jinochy, páni pak dívkami z dobrých rodin, které bývaly posílány ke šlechtickým dvorům, aby si osvojily dobrý mrav.
Stolovníci se měli řídit přísnými pravidly chování, mnohdy se však proti nim prohřešovali. Dobové prameny už ze 13. století nabádají účastníky hostiny, aby se nedopouštěli nejrůznějších prohřešků: Hosté buďtež skromní a spokojtež se s tím, co se podává. Před prvním jídlem nesnězte snad všechen chléb, necpěte jídlo do úst oběma rukama a nepijte a nemluvte majíce plná ústa. Nesluší se obraceti k sousedovi a nabízeti mu pohár, zatímco sami máme jej ještě u úst. Při pití dlužno dívati se do poháru, nesluší se jísti příliš rychle, soustolovníkům bráti sousta před nosem. V jiném pramenu nacházíme kritiku venkovských šlechticů, kteří mívali takové selské zvyky, jako že holýma rukama sahali do slánky, užívali lžic svého souseda, mísy vylizovali nebo aspoň vytírali chlebem, ne-li prstem, o stůl se opírali a přitom funěli, mlaskali a jiné nevhodné zvyky ze sebe vydávali, nožem do zubů se šťourali a za oběda nepokrytě pás u kalhot popouštěli.
Dámám bylo připomínáno sousta ať chápou jemně jen konci prstů a dají pozor, aby se nepokapaly a při pití nepobryndaly, také píti plnými ústy se nesluší. Před pitím nech ať si otřou ústa, alespoň horní ret, sice se na vína dostanou mastné perličky. A pak ať pijí zvolna a neprázdní číši naráz. Také se nesluší číši k ústům chvatně přikládati a zvláště ať dámy se neopijí!
Výstava Stolečku, prostři se! si neklade za cíl podat úplný obraz stolování v průběhu věků. Mnohé z běžných druhů nádobí se do dnešních dob vůbec nedochovalo, jiné se nepodařilo pro tuto výstavu, vzhledem k jejímu putovnímu charakteru, získat. Ojedinělost výstavy spočívá v množství a rozmanitosti vystavených exponátů, které tvoří reprezentační vzorek běžných sbírkových fondů našich regionálních či okresních muzeí. Snahou autorů výstavy bylo přenést návštěvníky alespoň na krátkou chvíli od shonu všedního dne, do těch dávných idylických dob, kdy stolování bylo obřadem. Již Anthelm Brillat - Svarin v roce 1825 napsal: Rozkoš z hodokvasu náleží všem věkům, všem stavům, všem zemím a všem dobám, může být průvodkyní ostatních prožitků a zůstává naší poslední útěchou, když už nás nemůže potěšit nic jiného.
Výstava v hlavní budově Slováckého muzea ve Smetanových sadech je otevřena denně a potrvá do 13. září 1998.
PhDr. Blanka RašticováPOLICEJNÍ TÝDENÍK
Krádež dámské kabelky
Dne 11.6. ve večerních hodinách odcizil nezjištěným způsobem dosud neznámý pachatel v čekárně Českých drah Uh. Hradiště volně odloženou dámskou, koženou kabelku, hnědé barvy, obdelníkového tvaru, kterou majitelka při odchodu zapomněla na lavičce. V kabelce měla mobilní telefon a peněženku s 500 Kč, včetně osobních dokladů. Způsobená škoda činí 6.000 Kč.

Vloupání do bytu
V dopoledních hodinách dne 25.6. se dosud neznámý pachatel vloupal do přízemního bytu 25 leté majitelky v Uh. Hradišti, Na Rybníku, odkud odcizil finanční částku ve výši 25.000 Kč, která byla volně položena v bytě a videorekorder značky Mitshubishi v hodnotě 12.000 Kč. Celková způsobená škoda 37.200 Kč.

Zajištění osoby
Dne 25.6. kolem 21.50 hodiny napadl silně v podnapilém stavu fyzicky 26 letý pachatel D.H. ze Zlechova v baru V v Uh. Hradišti na hlavní křižovatce 19 letou I.B. ze Starého Města. Jmenovaná byla převezena do nemocnice, kde je hospitalizována.

Odcizení tržby
V polední době dne 26.6. odcizil neznámý pachatel v prodejním stánku zeleniny na náměstí T.G. M. v Uh.Brodě tržbu ve výši 30.000 Kč prodavačce z Boršic u Blatnice, kdy využil její nepozornosti a odcizil z pultu černou koženou peněženku s uvedeným obnosem.

Vloupání do domku
V průběhu dne 25.6. se vloupal neznámý pachatel v obci Javorovce do rodinného domku, odkud majiteli odcizil 600 DM a zdobenou tabatěrku z bílého kovu. Způsobená škoda činí 14.000 Kč. Věc šetří Obvodní oddělení Policie ČR Uh. Hradiště pro trestný čin krádeže.

Nelegální přechod
Dne 28.6. ve 14.00 hodin byla v katastru obce Březová v prostoru potoka zvaný Zlatný zajištěna skupina cizinců, kteří se nemohli prokázat platnými cestovními doklady pro pobyt na území ČR. Šetřením bylo zjištěno, že se jedná o 16 občanů Srbské republiky, kteří dne 26.6. ve 23.00 hodin nelegálně překročili státní hranice ze Slovenské republiky do ČR v blízkosti obce Březová, tedy přicestovali na území ČR mimo hraniční přechod, čímž se dopustili výše uvedeného přestupku, za který jim byla uložena bloková pokuta v celkové výši 13.300 Kč, kterou na místě zaplatili. Osoby byly předány RCP PČR Březová k dalšímu opatření.

Krádež stavebního materiálu
V době od 25. do 29.6. se vloupal neznámý pachatel v obci Nivnice do stavební boudy, odkud odcizil 25 pytlů cementu, 15 pytlů vápna a další stavební materiál, čímž majiteli způsobil škodu ve výši 14.000 Kč.

Odcizení sekaček
Policisté Obvodního oddělení Policie ČR Uh. Hradiště zjistili 34 letého pachatele M.M. z Uh. Hradiště, který v polovině měsíce června 1998 odcizil v baru V v Uh. Hradišti 19 leté poškozené peněženku s 240 anglickými librami, čímž jí způsobil celkovou škodu ve výši 12.500 Kč.

Dopravní nehoda
Dne 29.6. v 09.15 došlo na křižovatce silnic I/50 km 58,1 a MK Průmyslová k dopravní nehodě, kterou způsobil 36 letý řidič nákladního vozidla značky LIAZ s návěsem ze Slovenské republiky tím, že při jízdě ve směru Kunovice - Uh. Hradiště vjel do křižovatky na světelný signál tříbarevné soustavy Stůj. Zde došlo ke střetu s 51 letým chodcem z Uh. Hradiště, který přecházel z pravé strany vozovky ve směru jízdy NA po vyznačeném přechodě na světelný signál Volno a došlo ke střetu. Při nehodě došlo k těžkému zranění chodce s dobou léčení 1-2 měsíce. Orientační dechová zkouška pomocí DT u řidiče byla negativní. Na vozidle ani nákladu škoda nevznikla. Případ na místě převzal vyšetřovatel, který sdělil řidiči obvinění z trestného činu ublížení na zdraví.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund