Číslo: 30
27.07.1998
Článků: 60

Titulní
Uherskohradišťsko
Brodský
Kultura
Podnikání
Z
Pro
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Před 111 lety přijel do Starého Města císař
Český červený kříž a mládež
Ornitologové sčítají břehule
Setkání skupin historického šermu na hradě Buchlově
Zažili jste něco úžasného? Pak nám o tom určitě napište!
Pařba rockových kapel regionu
Využijte prázdniny k poznávání přírody
Soutěž o nejlepší příběh ze života uprchlíků
POLICEJNÍ TÝDENÍK

Před 111 lety přijel do Starého Města císař
Staré Město (MIKI) - První slavnostní vlak přijel do Starého Města v roce 1841. Od této doby je zdejší nádraží největší a také nejdůležitější v okrese Uherské Hradiště. Ve službách železnice pracovalo v průběhu 19. a 20. století několik tisíc Staroměšťanů a lidí z obcí v blízkém okolí. Od časů prvních drah u nás bylo zaměstnání u železnice lákavé. Napomáhala tomu především uniforma, požívající v monarchii tradiční úctu, a potom i nádhled veřejnosti pohlížející na dráhu jako na věc novou, a proto i moderní.
Svůj nejslavnější den prožila staroměstská železniční stanice 21. července 1887. Před 111 lety se ovšem nádraží jmenovalo Uherské Hradiště. Ve dvě hodiny odpoledne zde zastavil zvláštní dvorní vlak vezoucí Jeho Veličenstvo císaře a krále Františka Josefa I. Za krásného počasí císař vystoupil z vlaku na peron, lemovaný řadami vojáků a veteránů, kde stál hradišťský starosta, celá městská rada, úředníci všech stupňů, starosta Starého Města a místní výboři, vojenský velitel hradišťské posádky, množství lidu a dětí, kterým toho dne odpadlo odpolední vyučování.
Starosta Uherského Hradiště císaře přivítal německy a česky, císař odpověděl několika německými a českými větami, neboť František Josef I. úzkostlivě dbal na dvojjazyčnost tam, kde žilo smíšené obyvatelstvo. Potom krátce s některými hodnostáři promluvil. Asi po půl hodině zvláštní dvorní vlak pokračoval v další cestě do nedalekých Napajedel. František Josef I. využíval vlakovou dopravu nejčastěji při svých cestách do Olomouce, popřípadě do Kroměříže.
Tratěmi okresu Uherské Hradiště v minulosti projíždělo i mnoho dalších významných osobností. Například od přelomu století až do roku 1914 jezdil přes Staré Město legendární expres St. Petersburg - Varšava - Ostrava - Přerov - Břeclav - Vídeň - Nice - Cannes. Sloužil pro přepravu carské rodiny a ruské šlechty na francouzskou riviéru.Český červený kříž a mládež
Uh. Hradiště - Ve dnech 3. - 10.7. 1998 uspořádal Úřad oblastního spolku Českého červeného kříže školení mládeže v poskytování první pomoci v rámci okresního a krajského studijního střediska. Školení se zúčastnila mládež z uherskohradišťska, uherskobrodska a hodonínska. Cílem okresního studijního střediska je naučit mládež základům první pomoci, anatomie, hygieny, epidemiologie a připravit je ke studiu v krajském studijním středisku. Cílem krajského studijního střediska je tyto znalosti prohloubit a rozšířit o znalosti základů pedagogiky a psychologie, organizování her a soutěží. Po ukončení krajského studijního střediska má mládež možnost pokračovat v celostátním studijním středisku.
Mládež, která se zúčastnila školení, měla veliký zájem o probíranou tematiku. Vůbec nevadilo, že jsou prázdniny a nemusí se učit. Největší zájem projevovali hlavně o praktická zaměstnání v obvazování, znehybňování a oživování resuscitační loutky. Mnoho sil vynaložili při závěrečném branném závodě v terénu. Vyvrcholením celého programu byl táborák s opékáním špekáčků a zpěvem. Na závěr psali účastníci test z odborných znalostí.
Při hodnocení celého kurzu bylo dětem předáno osvědčení o absolvování kurzu a malé upomínkové předměty jako výraz ocenění jejich snažení.
I když celému kurzu nepřálo počasí, zdařil se i výlet na Mikulčin vrch s poznáváním okolitých hor a léčivých rostlin. Závěrem můžeme konstatovat, že úkoly studijního střediska byly splněny a k jeho zdárnému průběhu přispěli i zaměstnanci rekreačního střediska na Kopánkách. Poděkování patří i všem vedoucím za jejich trpělivost a odborné znalosti.
Mgr. Jozef MojžišOrnitologové sčítají břehule
Uh. Hradiště - V letošním roce bude na území naší republiky poprvé uskutečněno celostátní sčítání hnízdní populace naší nejmenší vlaštovky břehule říční. Břehule hnízdí v koloniích v hlubokých norách, které si tyto vlaštovky hrabou ve strmých písčitých srázech, v březích řek, v pískovnách, ale i ve výkopech a ve hromadách škváry a písku. Jejich kolonie čítají stovky a nezřídka tisíce párů. Břehule tedy najdeme téměř po celém území Moravy až do nadmořské výšky 700 metrů.
Přesný počet hnízdících párů v naší republice není dosud znám, je odhadován na 30 až 60 000. Proto se počínaje letošním rokem, bude uskutečňovat pravidelné sčítání těchto zajímavých ptáků na území celé naší republiky. A právě oblast Slovácka je jednou z nejméně prozkoumaných a zároveň jednou nejhustěji osídlených těmito vlaštovkami. Proto vyzýváme všechny zájemce o ornitologii a o přírodu vůbec, kteří nám v tomto nelehkém úkolu chtějí pomoci, aby vyhledali kolonie břehulí v okolí svého bydliště a zaslali svá pozorování na adresu koordinátora tohoto projektu (P. Heneberg, Vodňanská 19, 370 11 České Budějovice), kde zároveň obdrží podrobnější pokyny ke sčítání a zároveň i jeho první celorepublikové výsledky. Přispějte tak ke zmapování výskytu jednoho z nejméně prozkoumaných ptačích druhů na našem území.
Petr Heneberg, koordinátor projektuSetkání skupin historického šermu na hradě Buchlově
Třetí ročník setkání skupin historického šermu započal čtyři hodiny po východu slunce, z parkoviště pro drožky a dostavníky směrem ku hradu Buchlovu za zvuku bubnů a mávání návštěvníků - nevolníků, jež byli v tomto konu notně podporováni biřici jak v jazyce českém, tak i německém. Poté, co se takto vítaný průvod dostavil ku branám hradu Buchlovskému, kdež se zastavil a sám pan markrabí pronesl květnatou řeč ku přivítání průvodu a jako projev úcty k tak vznešenému a hojnému počtu bojovníků nabídl pan markrabí veliteli průvodu číši rudého vína, nejlepšího ze svých sklepení. Takto přivítáni byli vpuštěni do hradních prostor, aby předvedli návštěvníkům hradu své bojové umění v aréně na prvním nádvoří.
Na druhém nádvoří zvala ku pohostinství hradní restaurace a samozřejmě zde nemohl chyběti ani tak nezbytný jarmark se zbožím koženým, proutěným, keramickým a je nutno podotknouti, že sám návštěvník si mohl uhnětati nádobku z hlíny keramické. Jest pochopitelno, že nebylo opomenuto ani na stánek s dřevěnými hračkami, ovocem a cukrovinkami. Pro milovníky historického boje by mohl býti doporučen stánek pražských tovaryšů kovářských, kteříž vám vykují zbroj přímo na tělo od hlavy až po paty. Vedle jste si k této zbroji mohl poříditi střelnou, sečnou či jinou zbraň. Taktéž kovář zvaný umělecký, jenž plně dokázal svou pílí a umem mnoho návštěvníků nadchnouti, přispěchal na hrad Buchlov z nedalekého města Hradiště, aby zde před zraky nevěřících ukázal své umění.
První, kdož se předvedl v bojové aréně, bylaž Buchlovská gvardie petřvaldských z Petřvaldu, kteříž zajišťovali hladký průběh letošních slavností. Bohatý úspěch slavila tato gvardie s příběhem pobělohorským, jež se odehrával u bran města Hradiště, kteréž bylo dobýváno lstivými Uhry. Mnohokráte se vyloudily úsměvy návštěvníků a vděčné potlesky nad pronášenými slovy a kony Buchlovské gvardie.
Ku chvále spravedlnosti a udržení pořádku, jež zde zajišťoval cech katovský, nutno podoknouti, že skupina Novica napnula na skřipec i návštěvníky, nevyjímaje ani nejmladší z řad těchto nevolníků. Nejen skřipců bylo použito pro narovnání morálky zločinců, a proto zde bylo k vidu i slechu kvalitní mučení dle osvědčených recepisů pomocí holí, bičů či vypalování cejchů, neb i vsazení mučedníka do klády. V dalším představení, kteréž bylo opět konáno v aréně, se představila skupina Memento Mori, jež taktéž jako předcházející Buchlovská gvardie zaujmula sličným humorem a vytříbeným oděním bojovníků. Mezi náštěvníky se potuloval žebrák postižen křivicí, jež se mu podepsala na zádech velkým hrbem, a jehož odění tak nečisté budilo odpor, pročež byl biřici několikráte z hradu vyhoštěn.
Na druhém nádvoří v odpoledních hodinách, kdež přesný čas určovali Kanonýři na hradbách hradu, vždy jednou za hodinu hromovým výstřelem z kanonu, vyplňovala přestávky mezi jednotlivými představeními hudební skupina Tabard, jež svou dobovou hudbou nadchla návštěvníky hradu. Dlužno se zmíniti o představeních o templářích, Jindřichovi či velmi nutném verbování nových účastníků do bitev z řad nejen rolníků, nýbrž i z řad návštěvníků hradu.
Tajemný nástup vyznavačů boha Torna zaujal návštěvníky všech věkových kategorií a pod silou smrti a ukrutnosti, jež vyzařovalo z jejich vystoupení muselo několik nejmladších návštěvníků první nádvoří opustit. Právem jeden z bojovníků před výstupem této skupiny Civitas upozornil hojně obecenstvo na agresivitu tohoto vystoupení. Nebylo zapomenuto ani na duo kejklířů, kteří předváděli svůj um a humor v bohaté míře, načež byli podporování bouřlivými ovacemi. Mnoho malých návštěvníků taktéž využilo hradu nafukovacího, jenž byl rozložen pod hradem Buchlovem, jakož i stáj poníků a koní, na kterýchto jste mohli potrápiti své hýždě. Na závěr lze již pouze dodati, že tento ročník setkání skupin historického šermu byl více než vydařený, pročeř děkujeme pořadatelům a hudební country skupině Amalgan, kteráž udělala tečku za nádherně prožitým dnem.
Zdenek TobiášZažili jste něco úžasného? Pak nám o tom určitě napište!
Zažíváte, nebo jste během letních dnů prožili zážitek, o který byste se rádi podělili se čtenáři regionálního týdeníku Dobrý den, Slovácko? Samozřejmě to mohou být jak zkušenosti úsměvné, tak nepříjemné ba až dramatické, nad kterými vám ještě teď zůstává rozum stát. Prostor v našich novinách budou mít i ti, kteří by rádi vyslechli odbornou radu, jak si v dané chvíli poradit, protože nejzajímavější dotazy za vás položíme odborníkům z různých oborů lidské činnosti: odborným lékařům, právníkům, finančním poradcům, atd. Stačí jen udělat si trochu času, vzít kousek papíru a poslat nám příspěvek na adresu redakce: Dobrý den, Slovácko - Na Morávce 605 - Uh. Hradiště. Uveřejněné materiály odměníme honorářem.Pařba rockových kapel regionu
Uh. Hradiště - V mé hlavě vznikl nápad! V poslední době jsem několikrát vyslechl historky o minulosti zahradní restaurace Koruna v Uh. Hradišti, která byla v centru města vyhledávaným místem.
Hudební produkce zde bývala pravidelnou a zaužívanou součástí tohoto velmi sympatického prostředí. Ona skutečnost mě přivedla k nápadu tuto tradici částečně oživit.
Dne 31. července tedy známá Kača opět ožije, a to tentokrát rockovou bigbítovou hudbou. Představí se zde známé bigbítové kapely působící v našem okrese. A jak to tedy bude vypadat?
Celým večerem vás bude mluveným slovem provázet známý rocker Radim Kadlec se svou půvabnou asistentkou a zpěvačkou Marcelou Paul. Každá kapela vystoupí v půlhodinových blocích toho nejlepšího, co v nich je. Jména kapel jsou všem určitě dobře známa a proto jsou zárukou kvality. Na tuto akci byly zvány skoro všechny známé kapely regionu, ale bohužel u většiny z nich opět zvítězila honba za penězi a jejich přehnané honoráře jim snad poskytnou jinde. Takže na Kači se představí pouze muzikanti, kterým jde v první řadě o muziku a zahrají vám od srdce.
Celá akce by se nemohla uskutečnit bez pomoci pana vedoucího Koruny Richarda Zámečníka (zvaného Riči), který uspokojí i mlsné jazýčky (např. pečeným kolenem, specialitami na grilu) a vaši žízeň bude hasit výborným točeným pivem. Posezení pro vás je také připraveno v sedmi velkých sudech, které jsou místní raritou. Součástí programu bude také soutěž v pití piva na čas, tzv. Caruso show, ohňostroj a další překvapení.
První tradiční pivní Kača-rock odstartuje v 19.00 hodin.
hrabě Jara von ŽízeňVyužijte prázdniny k poznávání přírody
Uh. Hradiště - Školákům začaly prázdniny s množstvím volného času, který mohou využít nejrůznějším způsobem. Jednou z možností je i poznávání přírody v okolí bydliště nebo na výletech. Příroda má však mnoho podob, tvarů, hlasů a barev. Stále více lidí proto tráví svůj volný čas poznáváním rozmanitého světa ptáků. Právě pro tyto zájemce připravil Moravský ornitologický spolek výukové videokazety Poznáváme naše ptáky I. a II. díl. Na nich je poučným způsobem představeno 100 druhů našich nejběžnějších ptáků, včetně jejich hlasových projevů. Obě tyto kazety slouží k poučení a k propagaci ochrany našeho ptactva a jeho životního prostředí. Pokud tedy i vy chcete přispět k ochraně ptactva výrobou ptačích budek, napajedel či krmítek, neváhejte a napište na adresu Moravského spolku, p.p. 65, 750 65 Přerov 2. K žádosti o ochranářské návody nezapomeňte přiložit i ofrankovanou obálku se zpáteční adresou.
Jiří ŠafránekSoutěž o nejlepší příběh ze života uprchlíků
Uh. Hradiště (red) - Úřad Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky v České republice vyhlašuje novinářskou soutěž o nejlepší příběh ze života uprchlíků nazvanou Příběh uprchlíka. Hlavním záměrem této soutěže je upozornit veřejnost na skutečnost, že i v České republice žijí uprchlíci, a zároveň představit široké veřejnosti jejich osudy a životní podmínky. Doufáme, že se tak podaří vzbudit zájem a porozumění pro tuto problematiku.
Podmínky soutěže:
1. Soutěž probíhá ode dne vyhlášení, tj. 20.5.98 do 15.11.1998.
2. Do soutěže se mohou přihlásit novináři, posluchači žurnalistiky i jiní občané republiky se zájmem o tuto problematiku. Přednost bude však dávána pracím, které budou po vyhlášení soutěže, tj. v období 20.5.-15.11.98 publikovány v tisku či vysílány v rozhlase či televizi.
3. Do soutěže může být přihlášen libovolný novinářský útvar (povídka, reportáž, rozhovor, či jiný publicistický útvar), který obsahově pokrývá danou tematiku - tzn. zachycuje životní osudy, okolnosti a příčiny útěku, azylové řízení integrační proces uprchlíků. Není podmínkou, aby novinářský útvar zachycoval osudy uprchlíků v České republice.
4. Příspěvky musí zobrazovat jednu či více z následujících skupin lidí:
-žadatelé o azyl, uprchlíci s přiznaným statusem uprchlíka či s pobytem na humanitárním základě, lidé s dočasným útočištěm nebo repatrianti/navrátilci do země původu. V soutěži nebudou posuzovány příspěvky týkající se turistů, ekonomických migrantů a cizinců s dlouhodobým či trvalým pobytem v ČR.
5. Rozsah příspěvků není omezen.
6. Soutěžní práce zasílejte prosím na adresu UNHCR, P.O.Box 505, 111 21 Praha 1 do 15.11.98. Obálku označte heslem SOUTĚŽ. Soutěžní práce bude hodnotit porota složená se zástupců UNHCR. Hlavní cenou je studijní cesta do typické oblasti, odkud uprchlíci pocházejí. Druhou cenou je novinářská vesta s logem UNHCR, třetí cenou hodinky s logem UNHCR.POLICEJNÍ TÝDENÍK
Krádež hotovosti
Dne 15.7. došlo v Uherském Hradišti v prodejně Interiéry SEP s.r.o. ke krádeži 9.500 Kč, které byly uloženy v neuzamčené zásuvce prodejního pultu.

Vylákání financí
Dne 19.3. podepsala v místě svého bydliště 50 letá žena smlouvu se zástupcem fy TAKE OFF z Bohumína o vstupu do tohoto sdružení a zaplatila na jejich konto částku 8.500 Kč s tím, že vložené peníze by měly vynést zisk minimálně 40.000 Kč. Když jí peníze nepřicházely, dne 20.4. poslala písemnou výpověď firmě TAKE OFF a žádost o vrácení vložené částky zpět. Dopis se vrátil zpět s tím, že na uvedené adrese firma neexistuje. Věc šetří Obvodní oddělení Policie ČR UH. Hradiště pro podezření z trestného činu podvodu.

Krádež vozidla
V průběhu dne 16.7. odcizil neznámý pachatel v Uh. Hradišti na Mariánském náměstí osobní vozidlo značky Škoda Felicia Combi majitele ze Zlína v hodnotě 300.000 Kč.

Vloupání od vozidla
V večerních hodinách dne 16.7. se vloupal neznámý pachatel ve Starém Městě do dodávkového vozidla značky Ford Transit, ze kterého majiteli odcizil finanční hotovost ve výši 55.000 Kč, včetně osobních dokladů a dokladů od vozidla a 11 ks CD disků. Způsobená škoda činí 64.000 Kč.

Pohostinství vybráno
Policisté z Obvodního oddělení Policie ČR Buchlovice zadrželi v nočních hodinách dne 17.7. 52 letého J.M. z Popradu, poté, co se vloupal v Nedakonicích do pohostinství Lidový dům, kde chtěl odcizit věci za 22.700 Kč, převážně cigarety. Dalším šetřením bylo zjištěno, že se dne 30.6. vloupal do restaurace U Pátka v obci Míkovice, kde odcizil zboží v hodnotě 2.000 Kč a dne 6.7. odcizil v Uh. Hradišti u baru Titanic jízdní kolo a další kolo odcizil dne 8.7. u prodejny Mana. Celková způsobená škoda činí 13.800 Kč. Vyšetřovatel sdělil pachateli obvinění a Okresním soudem byl pachatel vzat do vazby.

Užívání cizí věci
V nočních hodinách zadrželi Policisté Obvodního oddělení Policie ČR Buchlovice 32 letého pachatele z obce Tupesy, který v nočních hodinách dne 17.7. odcizil v obci Buchlovice u restaurace Záložna nákladní vozidlo značky PV3 S, se kterým odejel k budově důchodců, kde zastavil a usnul ve vozidle. Po té byl probuzen majitelem v ranních hodinách a následně zadržen. Pachatel je podezřelý z trestného činu neoprávněného užívání cizí věci.

Poškození zařízení v baru
V ranních hodinách dne 19.7. poškodili tři neznámí pachatelé zařízení baru Krab v Uherském Hradišti, kde mimo jiné porozbíjeli láhve s alkoholem, barové židle, CD přehrávač, mikrovlnou troubu a varnou konvici. Způsobená škoda činí 13.500 Kč.

Vloupání do domku
V době od 18. do 19.7. se vloupal neznámý pachatel v obci Babice do rodinného domku majitele ze Zlína, odkud odcizil elektrický rychlovařič, koberec a povlečení, čímž jeho majiteli způsobil škodu ve výši 6.750 Kč.

Podezření z pronevěry
Policisté z Uh. Brodu provádějí šetření z uvedeného trestného činu, ze kterého je podezřelá 43 letá pachatelka z Veletin, která neodváděla v roce 1997 tržby z hracích automatů a způsobila tak škodu fy CASINO z Holešova ve výši 81.000 Kč.

Krádež žlabů
V době od 20. do 21.7. odcizil neznámý pachatel na veřejném prostranství před Obecním úřadem v Bystřici pod Lopeníkem 34 ks betonových žlabů, které byly připraveny k rekonstrukci Kulturního domu. Způsobená škoda činí 2.600 Kč, ku škodě fy Benko.

Vloupání do kanceláří
V době od 20. do 21.7. se vloupal neznámý pachatel v Bojkovicích do kanceláře fy Ekostavby Brno a Sofi Energic majitele z Bojkovic, přičemž z uvedené poslední firmy odcizil osobní počítač s faxem v hodnotě 65.000 Kč. Dále se ještě vloupal do kanceláří fy Krokov a Host Servis, kde však nic neodcizil. Celková způsobená škoda činí 80.000 Kč.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund