Číslo: 50
09.12.1996
Článků: 46

Titulní
Na
Ze
Obchod
Pošta
Kultura
Příloha
Horoskop
Pošta
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


Hluk - nejmladší město Slovácka
Z KLENOTNICE MORAVY - KOVÁRNA
Slavnostní koncert
Stříbrňanka - Proměny času...

Hluk - nejmladší město Slovácka

Hlucká tvrz
O Hluku a životě jeho obyvatel až do 13.století není žádné písemné zprávy ani jiných dokladů. Je ovšem skutečností, že Hluk leží na velmi významné cestě mezi Uh. Ostrohem a Uh. Brodem. V této minulé době byla vesnička Hluk vystavena nájezdům vandalů, ke kterým patřili Bočkajovci, Turci, Kuruci, Švédové, přišly povodně, požáry a další nepříjemné události a přinášely více špatného než dobrého. Ale všechno špatné se mnohdy časem změní v dobré. Městečko toto všechno překonalo a Hluk, který má ve svém znaku, v pečeti z roku 1569 pachole s vinným listem a hroznem, rostl před očima lidí, kteří se snažili a snaží pečovat o svoji slováckou rázo-vitost a vzhled. Dominantou města je stará tvrz. Její vznik a stavba spadá do 16. století. Je pravdou, že hluk má tu svoji dominantu, na kterou může být právem hrdý. Díky spisovateli Dr. Frant. Kožíkovi a jeho románu Na dolinách svítá a v neposlední řadě skupině nadšenců z místních občanů, kteří se do toho všeho s elánem pustili.
Mohli bychom jmenovat jenom pro vzpomínku pánů učitelů Dominika Černého, Antonína Dohnala, Dufku Matouše a mnoho dalších, kteří obětovali svůj volný čas této záslužné práci. A výsledek vidíte dnes sami, když přijedete k nám do Hluku. Opravená historická památka, tvrz, uvnitř pohostinná kavárna a vinárna a samozřejmě narůstající kulturní a osvětová činnost. Tyto akce jsou v poslední době skutečně nahuštěny. Jsem přesvědčen o tom, že si hlučané začínají plně uvědomovat, že tradice, zvyky je nutné dodržovat a uchovat pro naši další generaci. V hluku ožilo divadlo, cimbálová muzika a soubor dostaly rovněž jinou tvář. A provozované akce? Jak jsem již uvedl. Folklorní dny v Hluku. Vážený čtenáři, to byla akce.
Přehlídka krojů, výšivek, techniky vyšívání, žehlení krojových součastí, šití, malované talíře a misky a v neposlední řadě vystou-pení souboru Hlučánek. Prostě a skromně řečeno: Hluk žije, ale málo se o něm ví. A to je myslím škoda. Poslední akce, která se uskutečnila, byla beseda s přestárlými občany, abych upřesnil, s občany nad 70 let. Tyto akce byly pořádány i za bývalé politické situace, ale i když ta se změnila, tyto akce pokračují dál. Málo kdo ví, že město je plně plynofikováno, má svoji moderní lékárnu už nejenom výdejnu léků, obchodní síť je tak široká, že když přijedete na hlucké náměstí, není kde zaparkovat. Jsou zřizována nová soukromá zařízení a provo-zovny ke službám obyvatelstvu. Tím je rovněž řešena zčásti i zaměstnanost občanů ve svém městě. Není tomu tak dávno, co jsem se setkal se svým známým z hudebních festivalů z Kolína a ten mně říká: Už se chystám takovou dobu k vám do Hluku, abych viděl tu renovovanou Kožíkovu tvrz a pořád mně to nevycházelo. Ale dnes to vidím.
Udělali jste velký kus práce. Celá tvrz dostala zcela nový kabát díky rozhodnutí městské rady a rozpočtu, který byl věnován na tuto kulturní památku. A ještě jedno bych vzpomněl, z tak rychlé a dokončené akce by se měly poučit bývalé Komunální podniky, které dělaly stavby století. Oprava našeho Chrámu páně byla opravena a dána do pořádku díky našim občanům v rekordním čase. A co naši sportovci? Tuží se a jejich činnost stoupá. Ve sportovní hale v Hluku probíhají republiková soustředění sportovců a nejenom našich, bývají přítomni zahraniční účastníci z Maďarska, Polska, Rakouska a ti další, které není zapotřebí uvádět. Vždyť přijměte pozvání na halový turnaj mladšího a staršího dorostu, který proběhne v tomto měsíci u nás v hale. Město Hluk se zanedlouho pochlubí vlastní čističkou odpadních vod. Není to malá a laciná věc, o tom by vám mohl nejlíp říci pan starosta ing. Jan Šimčík . V plánu je velmi nutná záležitost a to je skládka a ukládání ekologicky závadných odpadních látek.
Tato akce je připravována a jistě se uskuteční. A nakonec to, čím jsem chtěl původně začít. Vždyť Hluk znají mnozí podle Dolňáckých slavností písní a tanců. Ty se letos uskutečnily tak jak je zvykem každý třetí rok a letos s velkým úspěchem spolu s tradiční jízdou králů. Další významné akce, které se uskutečnily, např. Folklorní dny v Hluku, beseda s přestárlými občany a další, které se ještě chystají, svědčí o tom, že Hluk opět žije tím, co po určitou dobu stagnovalo. A co říci nakonec? Ty naše městečko, buď pořád tak pěkné a řekl bych ještě pěknější, přívětivé a vzkvétej ku pro-spěchu našich občanů, zachovávej tradice našich předků, abychom naší budoucí generaci měli co předávat.
Hrabovský JaroslavZ KLENOTNICE MORAVY - KOVÁRNA

Kovárna z areálu skanzenu jihovýchodní Moravy ve Strážnici
Kovárna je technická stavba sloužící k výrobě a opravě železných nástrojů, nářadí, podkov a jiných železných předmětů. Používaná také při podkovávání koní a hovězího dobytka.
Kovárny byly situovány uprostřed návsi, vlivem guberniálních nařízení (1793) se z bezpečnostních důvodů budovaly někde i na konci vesnice. Byly různě upravené, ale prostorově poměrně jednotné, pro dva až tři pracovníky. Někdy stála kovárna osamoceně, jindy byla spojena s obydlím kováře, s hasičskou zbrojnicí, s kaplí, se zvonicí apod. Jsou také případy patrových kováren s obydlím pro tovaryše nahoře. Prostor sloužící jako kovárna byl směřován ke komunikaci nebo k veřejnému prostranství, aby byl k němu snadný přístup. Budovaly se ze dřeva (roubené nebo prkenné), nebo byly zděné z kamene, cihel apod. Některé kovárny neměly strop, v jiných bylo zděné klenutí. V uzavřené části kovárny byla dílna, vybavená zděným ohništěm s otevřeným komínem, měchy, kovadlinou a dalším nářadím kováře. Vchod do kovárny býval chráněn dřevěnou nebo zděnou podsíní, v níž se kovali koně a hovězí dobytek a opravovalo se větší zemědělské nářadí a vozy.
Hovězí dobytek a divocí koně se před samotnou prací uvazovali do trámové kostry (klece) zvané lisice, dnes už jen ojediněle zachovalé. Kovárny byly buď v soukromém majetku nebo byly majetkem obce, která je kovářům pronajímala nebo prodávala (kovář byl dříve obecní zaměstnanec, který mimo kovářské práce dovedl také léčit, trhat zuby apod.). Kovárny byly obecně prospěšnými budovami a často i důležitým společenským centrem obce.
Mezi nejpozoruhodnější technické památky bezesporu patří kovárny na návsích jihočeských Blat. V některých oblastech, např. na Rokycansku (Strašice) a na Vizovicku, se na dvorech děl-nických domů a zámožnějších usedlostí dochovaly malé kovár-ničky (pouze pro vlastní potřebu majitele). Tyto menší kamenné stavby (nezastropené, s kamenným ohništěm, ručním malým měchem a kovadlinou) byly vybaveny jen nejnutnějším nářadím.
U nás na Slovácku za první republiky nebylo snad obce, kde by nebyla kovárna s kovářem. Po kolektivizaci zemědělství a přechodu majetků drobných rolníků do JZD byly i kovárny a kováři přesídleni do dílen v areálech JZD. Koní postupem času ubývalo a hovězího dobytka se přestalo používat jako tažného. Podkováři přestali zhotovovat podkovy (snad ještě u jezdeckých oddílů a chovných stanic).Avšak začíná se blýskat na lepší časy. Řada podnikatelů, ovlivněná současným trendem si začíná kupovat jezdecké koně a někteří se dokonce vrhli na umělecké kovářství. Začínají se i objevovat učňovská střediska a střední školy zaměřené na kovářství, podkovářství a umělecké kovářství. Nevěříte? Já ty mladé kováře viděl na vlastní oči.
Na burze středních škol v SKP Uh. Hradiště.
JanSlavnostní koncert
Kunovice/Jan/- Pomalu se končí rok 1996 a s ním i oslavy 800. výročí od první písemné zprávy o Kunovicích. tyto oslavy vyvrcholí v pátek 13. prosince ve sportovní hale TJ Kunovice slavnostním koncertem dechové hudby Stříbrňanka, spojeným s křestem nového CD disku a MC kazety. Tato dechovka se totiž ujala nelehkého úkolu uvést v život zvukový nosič věnovaný tomuto výročí a vytvořila tím další trvalou hodnotu.Na přání občanů Kunovic mít vlastní skladby, které by nejen opěvovaly tuto starobylou obec, ale které by reprezentovaly tuto obec i mimo hranice našeho regionu. Této myšlenky se ujal kapelník Stříbrňanky pan Vojtěch Horký, který žije v Kunovicích již dvacet let. Nechal se inspirovat knihou Kunovice v proměnách času a celý CD disk pojmenoval Proměny času. Tento vpravdě kulturní počin vznikl za podpory Obecního zastupitelstva obce Kunovice a štědrých sponzorů, bez kterých by projekt byl těžko realizován.
Kazeta a CD plná nových písniček se zrodila a čeká na vás, že ji společně s kapelou a občany Kunovic pokřtíte a uvedete do života. Tak tedy v pátek 13.prosince v 19.30 hodin ve sportovní hale TJ nashledanou.Stříbrňanka - Proměny času...
Kunovice/Jan/- Jedna z nejznámějších kapel našeho regionu-Stříbrňanka natočila nový hudební nosič. Jak se zmiňujeme v předešlém článku, jmenuje se Proměny času... a křest se nezadržitelně blíží. Na kazetě nejsou jen písničky věnované obci Kunovice /např. Přípitek od Václava Maňase ml. nebo Kunovský pochod od Jiřího Vrány, textařkou v těchto skladbách je Marie Kolomazníková/, jsou zde i skladby s texty bez místa určení. Skladatelé Blahoslav Smíšovský, Jiří Vrána,nebo benjamínek mezi skladateli syn kapelníka Ivo Horký naplnili kazetu novinkami. Per-ličkou je i Verdiho Nabucco v podání Vojtěcha Horkého. Pro milovníky lidové písně je tu pak směs Okolo Hradišťa a Stříbrnští mládenci. Hudební nosič byl natočen pro firmu Edit v českém rozhlase Brno a s interprety Martou Horkou, Martinou Horko, Eliškou Maděrovou, Karlem Blahou a kapelníkem, uměleckým vedoucím a producentem v jedné osobě Vojtěchem Horkým. Ať se Vám tedy líbí.www.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund