Číslo: 26
30.06.1997
Článků: 34

Titulní
Uherskohradišťsko
Ze
Kultura
Pro
Pošta
Horoskop
Humor
Sport

REDAKCE

ARCHIV
minulých čísel
Rok 1996
Rok 1997
Rok 1998
Rok 1999
Rok 2000


DOBRÝ DEN SLOVÁCKO


REGIONÁLNÍ GUMOVINY
FÓR TÝDNE

REGIONÁLNÍ GUMOVINY
V bazénu sa budú chovat žaby
Hradišťská měscká rada na svojém zasedání minulý týdeň rozhodla, že v tom novém krytém bazéně u kúpališťa bude od 1. červenca 1997 zavedený chov žab. Když sa náš redaktór optál jedného nemenovaného radního Františka proč? Tož ten mu odpověděl: #Rozhodli sme tak proto, protože tak krásně zelenú vodu nenajdete široko daleko v celém regióně. A také jak sme zistili, žaby sa nám tam začaly léhnút už aj samy.
Místní oddíl plavců sice chtěl oprotivá tomuto rozhodnutí protestovat, ale když sa při posledních plaveckých závodech třé plavci srazili čelama, protože nebyly vidět ty naváďací lajny, tož s radosťú súhlasili. Nedávno sa také stalo, že při kúpání veřejnosti, či jak sa temu nadává, vylézli dvá důchodci z vody a byli od té vody tak zelení, že si jich děcka splétly s hastrmanama a strachy si nekeré aj hrrrcly do gatí.
Jak sme sa dozvěděli od vedúcího tehoto bazéna, tož prý nic néni tak hrozné jak sa vykládá. #To že si stěžujú plavci, pravíl M. Raslér, #tomu sa možu enom podivovat. Šak kdyby chtěli, tož možů plavat přeca na znak, my bysme jim nakreslili ty naváďací lajny na strop a bylo by po problému. A že sa nekerým zdá voda zelená? No bóže! Dyť peníze, co dostáváme na výplaty, sú také zelené a nikdo sa jich neštítí.
Co na to řéct? Máme to holt v tom našem Hradišti dobře zařízené. V jednom krytém bazéně v lázňách sa skladujú knížky a v tom druhém sa možú v té vodě opravdu leda tak chovat žaby. Ale nakonec je to možná aj tak dobré. Přeca ono to kúpání néní dycky až tak zdravé, dyť aj náš staříček říkali: #Kdo sa často kúpe, teho v zádoch lúpe! Tož tak.
Strýc RudaFÓR TÝDNE

"Tož kvítka už sem zalél, a včíl su na řadě já!"
Strýc Brázdilú z Nové Vsi sa vypravjali na cestu do Prahy. Jejich zcestovalý zeťák jím radíl: #Tato, a když budete mět žízeň a dojdete nekde v té Praze do obchodu, tož né abyste říkali, že chcete sodovku, mosíte řéct, že chcete limonádu. Ináč by všeci poznali, že ste z Nové Vsi.
A jak zeťák pravíl, tak sa aj stalo. Strýc už býl celý z teho chozéní utáhaný a dostál žízeň. Zašél teda do obchodu a pravíl tam té prodavačce: #Slečinko mohla byste ně dat limonádu?
#Tak to bohužel nelze, limonádu nemáme. Ale chtěla bych se vás jenom tak zeptat, heleďte, nejste vy náhodou z Nový Vsi?
#Tož to teda su, pravíl strýc celý vyvalený, #enom ně řekněte, slečinko, jak ste to poznala.
#Helejte, strejdo, úplně lehce, protože jste v drogérii.
RP

RADA
Chceš-li býti pořád sexy, nejez škvarky, ale keksy ...

STRAŠÁKA NÉNI TŘEBA
#Mařeno, řekni ně, pravila Tonečka Hrňová, #proč si ty nedáš k té zelenině nejakého strašáka? #Ále já myslím, že to néni třeba, dyť su tam skoro celý deň.

NO TEDA
Potkali sa dvá strýcé z Kelníkú a strýc Ignác hneď začál: #Přectav si, Bohušu, co sa u nás včéra stalo. Moja Růža vařila večeřu, najednú si spoměla, že nemá brambory, tož šla pro ně do sklepa, a tam umřela. No, bylo to strašné. #A cos, prosím, ťa udělál? vyptávál sa strýc Bohuš. #No, nic, uvaříl sem rýžu!

ŠPATNÝ LÍSTEK
Uvaděčka v kině sa ptala strýca Šlaúška, kerý sa motál dobře natrúbený mezi sedadlama: #Strýcu, ukažte mně váš lístek. Strýc po delším hledání jí ho ukázál. Uvaděčka si ho prohlédla a pravila: #No, ale šak vy ho přeca máte na balkón. #Šak to vím aj já, říkál strýc, #a odkáď myslíš děvčico, že sem spadl?

TO SNÁĎ ANI NÉNI MOŽNÉ
Policajt chodíl v Hradišti po obchúzkách a najednú ho začala hónit mlsná. Zašél teda k Jahodom do pekařství a pravíl prodavačce, že by si dál ten jejich dobrý koláč. #A nakolik kúskú vám ho mám rozkrójit, ptala sa prodavačka, #na šest nebo na dvanást? #Na šest, říkál policajt, #já bych dvanáct nesnědl.

SIMULANT
Lojza Krtek z Dolního Němčí býl v Hradišti u teho očního doktora. Dělál sa, že nevidí, protože měl naplánované jít dřív do důchodu. Doktór sa ale nedál obalamutit a poznál, že simuluje a také ho neuznál. Lojza býl celý dožraný, proto zašél do hospody a dál si pár pohárků. Když už měl dobře nakúpené, tož že sa zajde eště podívat do kina. Vlézl teda do Míru, ale co čert nechtěl, hneď u dveří seděl zrovna ten očař, co u něho Lojzek býl. Lekl sa ho sice velice, ale že býl víc než pohotový, tož hneď aj zařvál: #Hergot, toto néni autobus do Dolněmčí?

TO MÁ LOGIKU
#Poslúchaj, Božka, pravíl strýc Metúd svojéj robě, #jak sa tak na tebe dívám, tož ty vjacej pečuješ o to svoje oblečéní než o mě! #Šak to máš také pravdu, odbékla tetina, #bez tebe možu jít všady, ale bez oblečéní néé!

STALO SA VE ŠKOLNÍM ROKU
Malý Staniček byl vyslaný svojíma spolužákama, aby navštívíl ve špitále třídní učitelku. Když skončily ty návštěvy a vyšél ven, tož ho tam už netrpělivo čekali všeci spolužáci. #Tož jak to vypadá? ptali sa nedočkavě. Staniček si posunúl čepicu, odplúl si na zem a pravíl: #Chlapé, žádná náděj.......... v pondělí už přijde do školy!

ZE ŽIVOTA
Bavili sa dvá v Hradišti na trhu. #Ty, Jane, poslúchaj, co ti řekla tvoja stará, když sas vrátíl dóm včéra až po druhéj hodině ráno? Přectav si, pravíl Jan, # vůbec nic, protože ona přišla až o půl čtvrté.

ŠEŘÍKOVÁ KOŠULA
Strýc Bereckú došél ve Veselí do obchodu a chtěl si kúpit košulu šeříkové barvy. Prodavačky létaly jak splašené a donésly na pult asi třicet košulí této barvy. Strýc jich enom přehrňál, a né, a né si vybrat. Prodavačky už byly celé nervózní, tak sa eště jednú ptaly strýca, jaká to má byt přesně barva. Strýc pravíl: #No bílá. Přeca bílá. Prodavačky enom vyvalily očiska, jak žaby z kyšky, ale strýc sa nedál a říká: #Co tak sakra hledíte, to ste eště neviděly bílý šeřík?

AJ TO TAK BYLO
Přišél jeden Rus v Boršicách do hospody a objednál si pivo. Hospocký mu ho přinésl aj s papírovým táckem. Když už ke stolu nésl asi desáté pivo, tož zapomněl na tácek. Rus sa podívál enom tak tým škaredým a pravíl: #No, što takoe, a keks kdě?

NA HŘBITOVĚ
V Mařaticách na hřbitově stál strýc Francek nad hrobem a bečál a lomíl rukama: #Bože Karle, tys neměl odcházat. Tys neměl umírat, cos ně to enom udělál ... Od súsedního hroba sa po chvílce zvedla stará babka a ptala sa: #Poslyšte, panáčku, to ste měl teho Karla tak rád? #Ále kdeže, pravíl strýc Francek, #ale vzál sem si jeho starú!

CHCE - NECHCE
U Šáškú sa medituje, až nakonec tetina řekla : #Poslyš Jane, mně sa k tem Chadom vůbec, ale vůbec nechce. #Věříš, že mně také né, říkál Jan, #ale víš jakú by měli z teho radost.

KOLA SA KRADÚ VŠECKÝM
Jednomu farářovi z malé farnosti od Hradišťa sa ztratilo kolo. Protože věděl, že místní policajti by stejně nic nevypátrali, tož si teda zavolál kostelníka a požádál ho o pomoc při vyšetřování této krádeže: #Při nedělním kázání sa budu modlit Desatero božích přikázáních. Až dojdu k sedmému, tak zvolám hlasito - Nepokradeš! - a ty sa budeš dívat, kdo z přítomných sa lekne a tým sa prozradí. V nedělu teda farář kázál, ale dokončíl celé Desatero a ani jednú nezvýšíl hlas. Kostelník sa ho po kázání ptál, estli na to snáď nezapomněl. Farář sa enom krátce zamyslél a říká: #Ále, vůbec sem na to nezapomněl, ale jak sem došél k šestému přikázání, tož sem si vzpomněl, kde sem to kolo nechál.
PRSTwww.hradiste.cz
Program a aktualizace Stanislav Lopata
hudba@hradiste.cz
Čas zpracování: 0 sekund